Aktuellt

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken samt ändringar i statsbudgeten för 2015

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i regeringens ekonomiska vårproposition. Riksdagen sa även ja till ändrat utgiftstak för åren 2015-2017 samt ändringar av statens inkomster och utgifter i den så kallade vårändringsbudgeten.

Samråd om EU-kommissionens förslag till EU-budget för 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden den 18 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är ett utkast till slutsatser inför möte i Europeiska rådet, EU:s förhållande till Asien och EU-kommissionens förslag till EU-budget för 2016.

Ny utredning om valfrihet, mångfald och kvalitet i välfärden föreslås

Riksdagen uppmanade regeringen att tillsätta en ny utredning som ska utreda utvecklade och delvis nya regler som ska garantera valfrihet, mångfald och kvalitet när välfärdstjänster utförs. En utgångspunkt ska vara att det ska ställas likadana krav på både privata och offentliga utförare.

Ny inriktning av försvaret

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016–2020. Förslaget innehåller mål för det militära samt civila försvaret. Det innebär också att krigsförbanden får en ny inriktning från 2016.

Colombias president på besök hos talmannen

Talman Urban Ahlin tog emot Colombias president Juan Manuel Santos i riksdagen den 15 juni.

Uppföljningen av finansiell samordning av rehabilitering klar

En arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet har följt upp Finsam, lagen om finansiell samordning av rehabilitering. Uppföljningen har fokuserat på att beskriva och analysera de insatser som görs inom ramen för Finsam. Rapporten visar bland annat att färre personer är i behov av offentlig försörjning efter insatserna.

Antalet fristäder för förföljda konstnärer bör ökas

Regeringen bör verka för att ytterligare öka antalet så kallade fristäder i Sverige. Fristäder är platser i Sverige där förföljda konstnärer bland annat kan få skydd, boende och månadsstipendium.

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar

Lagreglerna om Konkurrensverkets möjlighet att göra oanmälda platsundersökningar på företag, så kallade gryningsräder, kompletteras. Konkurrensverket ska få flytta ett företags elektroniskt lagrade information, till exempel bokföring och andra affärshandlingar, för fortsatt granskning i verkets lokaler.

Colombias president besöker talmannen

Colombias president Juan Manuel Santos besöker riksdagen under sitt besök i Sverige den 15 juni. Talman Urban Ahlin tar emot för ett möte.

Samråd om momsfrågor

Regeringen samråder med EU-nämnden den 12 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är momsfrågor, könsfördelning i styrelser, behandling av personuppgifter, minskade nationella utsläpp samt märkning av ekologiska produkter.

Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare, står i talarstolen och debatterar med statsminister Stefan Löfven (S) under partiledardebatten. Foto: Melker Dahlstrand.

Partiledare möttes i debatt

Den 10 juni var det partiledardebatt i riksdagen. Under debatten fick företrädare för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Turkiet

Fem riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar parlamentsvalet i Turkiet söndagen den 7 juni.

Nya inriktningen av försvaret

En majoritet i försvarsutskottet säger ja till förslagen i regeringens proposition om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016–2020. Majoriteten består av S, M, MP, C och KD. Den säkerhetspolitiska analysen som ligger till grund för förslagen har behandlas av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Riksbankens penningpolitik inte tillräckligt expansiv

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för perioden 2012–2014. Utskottet välkomnar sänkningen av reporäntan hösten 2014 men konstaterar att Riksbanken hade kunnat bedriva en mer expansiv penningpolitik.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottet står fast vid att regeringen ska återuppta arbetet med att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen – och anser att arbetet bör återupptas snarast. Utskottet föreslår att riksdagen på nytt gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Bakom förslaget finns en majoritet i utskottet bestående av M, SD, C, FP och KD. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Regeringen bör utreda regler för valfrihet, mångfald och kvalitet i välfärden

Finansutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att utreda utvecklade och delvis nya regler för att främja valfrihet, mångfald och kvalitet när välfärdstjänster utförs. S, MP och V säger nej till förslaget.

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Regeringen ska i budgetpropositionen för 2016 avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Statens roll viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fördubblas

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet om fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås. Riksdagen sa dessutom ja till regeringens förslag om lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Sverige kan delta i militär utbildningsinsats i norra Irak

Sverige kan på inbjudan från Irak delta i en militär utbildningsinsats i norra Irak under 2015. Det beslutade riksdagen i dag.

Samråd om tryggad energiförsörjning

Regeringen samråder med EU-nämnden den 5 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är tryggad energiförsörjning, flygpassagerares rättigheter och en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation.