Aktuellt

Nytt studiematerial om demokratins genombrott och riksdagens lagstiftningsarbete

Nu finns nytt studiematerial om riksdagen och demokratin som passar både i klassrummet och på distans. För årkurs 4–6 finns material om demokratins genombrott, utveckling och framtid. För gymnasiet och årskurs 9 finns ett enklare rollspel om samtyckeslagstiftningen som är särskilt framtaget för undervisning på distans.

Extra ändringsbudget: Förslag om fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset

För att lindra de ekonomiska följderna för företag på grund av coronaviruset har regeringen lagt fram flera förslag på skatteområdet. Bland annat sänks arbetsgivaravgifter, egenavgifter och den allmänna löneavgiften tillfälligt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor. Syftet är att aktieägare och medlemmar ska kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt utan att öka risken för att coronaviruset sprids. Med de tillfälliga reglerna ökar möjligheten för aktieägare och medlemmar att poströsta eller att delta i stämmor via ombud.

Särskild debatt om förnedringsrånen

Den 3 april höll riksdagen en särskild debatt om förnedringsrånen. Den särskilda debatten begärdes av Moderaterna. Från regeringen deltog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). 

Extra ändringsbudget: Förslag om fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset

Regeringen har föreslagit flera åtgärder på skatteområdet för att lindra de ekonomiska följderna för företag på grund av coronaviruset. Bland annat sänks arbetsgivaravgifter, egenavgifter och den allmänna löneavgiften tillfälligt. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, V och KD har synpunkter i tre reservationer.

Extra ändringsbudget: Nya regler för korttidsarbete

Med anledning av coronaviruset sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020. Förändringarna innebär bland annat att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för korttidspermitterad personal, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader och att karensavdraget tillfälligt slopas. De flesta av ändringarna börjar gälla den 7 april 2020.

Nytt material för distansundervisning om riksdagens lagstiftningsarbete

Det nya materialet är en enklare form av rollspel där eleverna får arbeta med den nya samtyckeslagen som riksdagen fattade beslut om i maj 2018. Materialet är anpassat för gymnasiet och årskurs 7-9 och är framtaget för att användas i distansundervisning. Syftet med studiematerialet är att öka elevernas kunskaper om hur riksdagen stiftar lagar med fokus på utskottsarbetet.

Civilutskottet föreslår ja till tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor. De tillfälliga reglerna ska göra det möjligt att genomföra stämmorna på ett sätt som minskar risken för att coronaviruset sprids.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tillståndskrav för vapenmagasin

Justitieutskottet vill att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om tillståndskrav för vapenmagasin. Utskottet menar att nackdelarna för jägare och sportskyttar väger tyngre än de positiva effekter som nya regler kan få i kampen mot skjutvapenvåldet. S, V och MP invänder mot utskottets förslag.

Ja till kreditgarantier för lån till företag

Regeringen ska under 2020 få rätt att ställa ut kreditgarantier om sammantaget högst 100 miljarder kronor till svenska kreditinstitut. Garantierna gäller lån till i första hand små och medelstora företag. Anledningen är att många företag har drabbats hårt av inkomstbortfall, försämrad likviditet och svårigheter att få lån på grund av spridningen av det nya coronaviruset.

Finansutskottet föreslår ja till nya regler för korttidsarbete

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020. Förslaget innebär bland annat att staten tillfälligt tar en större del av kostnaden för korttidsarbete och tar över sjuklöneansvaret i två månader. Karensavdraget slopas tillfälligt och kommuner och regioner kompenseras för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården.

Finansutskottet föreslår ja till kreditgarantier för lån till företag

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020. Ändringarna innebär att regeringen ställer ut kreditgarantier om sammantaget högst 100 miljarder kronor till kreditinstitut för lån till i första hand små och medelstora företag i Sverige.

Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende

Den 27 mars klockan 9 höll riksdagen en särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende. Liberalerna har begärt debatten. Från regeringen deltar kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Utskott föreslår nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

Den nyligen tillsatta utredningen om arbetskraftsinvandring ska ta fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet. Det tycker socialförsäkringsutskottet som föreslår nya direktiv till utredningen. S, C, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Reglerna ska bli tydligare vid konsumentavtal

Nu ska det bli tydligare vad som gäller vid konsumentavtal. Exempelvis gäller det avtal som ingås vid telefonförsäljning eller köp över nätet. Bland annat innebär de nya reglerna att konsumenten i samband med den typen av distansavtal ska få ett formulär att fylla i om han eller hon ångrar sig. Det ska också bli tydligare när under leveransen som ansvaret för en vara går över från säljaren till köparen.

Lösningar för ökad mobilitet på landsbygder undersöks i ny rapport

Nya former av kollektivtrafik, bildelning, kombinerade transporter samt elbilar kan på kort sikt öka tillgängligheten på landsbygder. På längre sikt kan självkörande minibussar, drönare och elflygplan bidra till ökad tillgänglighet. Det framkommer i trafikutskottets rapport Mobilitet på landsbygder – forskningsöversikt och nulägesbeskrivning.

Finansutskottet föreslår tidsbegränsad möjlighet till anstånd med inbetalning av vissa skatter

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet ändringar i statens budget för 2020. Förslaget innebär en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av vissa skatter och avgifter. Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ.

KU skjuter fram sin granskning av regeringen

Konstitutionsutskottet har i dag enats om att tills vidare skjuta fram vårens granskning av regeringen. Utskottet kommer därmed inte hålla några utfrågningar i granskningen under våren.

Förslag: Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen beslutar om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid.

Förslag: Kreditgarantier till flygföretag på grund av coronaviruset

Regeringen får rätt att under 2020 utfärda kreditgarantier på högst 5 miljarder kronor för lån till flygföretag som den 1 januari i år hade svenskt tillstånd att bedriva kommersiell luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.