Aktuellt

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Förslag till beslut Efter drygt tre års försöksverksamhet vill regeringen nu införa möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5 för de skolor som vill. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna invänder mot förslaget i varsin reservation.

Regeringen bör följa upp och utvärdera satsningar på äldreomsorgen

Förslag till beslut Regeringen har presenterat flera satsningar för att stärka äldreomsorgen i Sverige. Socialutskottet anser att det är mycket viktigt att säkerställa att pengarna går till äldreomsorgen. Ett enigt utskott föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att den ska följa upp och utvärdera vissa ekonomiska stöd till äldreomsorgen.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 24 februari. Under mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 25–26 februari. Sammanträdet går att se i efterhand via webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 19 februari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd: rådet för utrikes frågor, rådet för allmänna frågor, rådet för jordbruk och fiske samt rådet för konkurrenskraft. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S), Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, samt statssekreterare Krister Nilsson. De återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Extra ändringsbudget: Förslag om pengar till hyreskostnader, sjuklönekostnader, egenföretagare och snabbtester

Förslag till beslut Regeringen föreslår ytterligare åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget som innebär att statens utgifter 2021 ökar med 12,4 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat gå till ett nytt stöd för hyreskostnader, ersättning för sjuklönekostnader, stöd till egenföretagare och snabbtester för covid-19. Utskottet föreslår också att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med förslag på ett större och bättre stöd till civilsamhället.

Skatteutskottet föreslår ja till förlängning av statligt stöd genom sänkt energiskatt

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit att företag som hamnat i svårigheter under coronapandemin ska få fortsätta att ta emot stöd i form av minskad energiskatt. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselfordon

Förslag till beslut Skatten ska höjas de tre första åren för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som drivs med bensin eller diesel. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska bidra till en ökad andel fordon med lägre koldioxidutsläpp i nybilsförsäljningen. Moderaterna och Sverigedemokraterna är i en reservation kritiska mot förslaget.

Skatteutskottet vill se fortsatt skattefrihet för förmånerna fri parkering och gåvor till anställda

Förslag till beslut Eftersom coronapandemin fortfarande pågår bör skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåvor till anställda återinföras. Det anser skatteutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Socialutskottet vill se bättre personalkontinuitet och krav på svenskkunskaper i äldreomsorgen

Förslag till beslut Socialutskottet efterlyser bättre personalkontinuitet och krav på svenskkunskaper inom äldreomsorgen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det. Några partier anser att det inte behövs några tillkännagivanden och reserverar sig därför.

Regeringen bör stärka placerade barns och ungas rättigheter

Förslag till beslut Regeringen bör på olika sätt stärka placerade barns och ungas rättigheter, bland annat genom ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och i socialtjänstlagen SoL. Det tycker socialutskottet som vill att riksdagen riktar tio tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

Miljö- och jordbruksutskottet har studerat lantbrukets sårbarhet

Sveriges livsmedelsproduktion och dess sårbarhet har blivit en alltmer aktuell fråga efter bränderna och torkan sommaren 2018 och den pågående coronapandemin. Miljö- och jordbruksutskottet har därför genomfört en uppföljning om lantbrukets sårbarhet. Bland annat är brist på drivmedel en risk som blivit framträdande i uppföljningen.

Extra ändringsbudget: Förslag om förstärkta stöd till företag och sänkt arbetsgivaravgift för unga

Förslag till beslut Regeringen föreslår ytterligare åtgärder på grund av den fortsatta spridningen av sjukdomen covid-19. Förslaget innebär att statens utgifter 2021 ökar med 18,6 miljarder kronor, framför allt genom förstärkta ekonomiska stöd till företag. Utöver det föreslås bland annat en tidigarelagd sänkning av arbetsgivargiften för unga. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Finansutskottet höll en öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Utfrågning Finansutskottet bjöd för femte året i rad in finansiella stabilitetsrådet till en öppen utfrågning om finansiell stabilitet den 2 februari. Temat för utfrågningen var finansiella stabilitetsrisker i kölvattnet efter covid 19-pandemin.

Extra ändringsbudget: Förslag om nya och förlängda stöd till företag och mer pengar till testning och vaccinering

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder med anledning av coronavirusets fortsatta spridning. Åtgärderna innebär att statens utgifter 2021 ökar med 30,8 miljarder, pengar som bland annat ska gå till att genomföra vaccinationer, testning och smittspårning och till att stödja företag. Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

Miljö- och jordbruksutskottet har studerat lantbrukets sårbarhet

Sveriges livsmedelsproduktion och dess sårbarhet har blivit en alltmer aktuell fråga efter bränderna och torkan sommaren 2018 och den pågående coronapandemin. Miljö- och jordbruksutskottet har därför genomfört en uppföljning om lantbrukets sårbarhet. Bland annat är brist på drivmedel en risk som blivit framträdande i uppföljningen.

Coronakommissionen lämnar sitt första delbetänkande 26 jan 2021, I mittengången socialutskottets ordförande Ankarberg Johannson (KD). På skärmen Mats Melin, kommissionens ordförande. Foto: Anders Löwdin

Öppen utfrågning om Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin

Utfrågning Den 26 januari höll socialutskottet en öppen utfrågning med anledning av Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin. Sammanträdet var öppet för allmänhet och media och det går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Finansutskottet vill se mer träffsäkra krisstöd för företag

Förslag till beslut Regeringen bör se över reglerna om korttidspermittering för att underlätta för företag inom hårt drabbade branscher att behålla sina anställda. Den bör också åtgärda brister i befintliga krisstöd för enskilda näringsidkare. Det anser finansutskottet, som vill att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om detta. S, C, L och MP säger nej till tillkännagivandet som gäller korttidspermittering i en reservation.

Justitieutskottet säger nej till regeringens förslag om vapendirektivet

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag. Bland annat anser utskottet att regeringens förslag går längre än vad som egentligen krävs enligt direktivet. S och MP reserverar sig mot utskottets förslag. Utskottet vill också att riksdagen ska komma med två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Flera partier har invändningar mot utskottets förslag om tillkännagivanden.

Tillträdesförbud ska ge butiker förstärkt skydd mot brott

Förslag till beslut För att förstärka skyddet mot brott och allvarliga trakasserier i butiker har regeringen föreslagit en ny lag om tillträdesförbud till butiker. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men anser samtidigt att även simhallar och bibliotek bör få möjlighet att införa tillträdesförbud. Utskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag under 2021.

Regeringens agerande för frihetsberövade svenskar bör utvärderas

Beslut Riksdagen vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.