Aktuellt

Filtrerar på:

Elbil som laddas Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagen. Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

Ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

Elev ses bakifrån sittandes i bänken under en lektion Foto: Henrik Montgomery / TT

Nya ämnen på schemat och andra ändringar inom gymnasieskolan

Beslut Riksdagen sa ja till ett förslag om ett antal ändringar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Justitieutskottet håller öppen utfrågning om Polismyndighetens lokala närvaro

Utfrågning Den 31 maj håller justitieutskottet en öppen utfrågning om Polismyndighetens lokala närvaro. Syftet med utfrågningen är att analysera läget inom Polismyndigheten och utröna vad som krävs för att en större andel av polisanställda ska arbeta i lokal kärn­verksamhet och hur den lokal polisnärvaron på andra sätt kan stärkas. Bland annat deltar rikspolischef Anders Thornberg, och representanter från Brå samt Riksrevisionen.

Förslag om att införa nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Förslag till beslut Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

Finansutskottet håller öppen utfrågning med Riksbankens direktion och forskare om penningpolitiken 2022

Utfrågning Den 30 maj klockan 9 kommer Riksbankens direktion till finansutskottet för en öppen utfrågning om penningpolitiken 2022. Utskottet har gett Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) vid Stockholms universitet i uppdrag att utvärdera penningpolitiken med fokus på 2022. CeMoF har utsett professor John Hassler, professor Per Krusell och docent Anna Seim att genomföra utvärderingen för finansutskottets räkning.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 26 maj sammanträder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för allmänna frågor, transport-, telekommunikations- och energifrågor samt jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar EU-minister Jessika Roswall (M), civilminister Erik Slottner (KD), statssekreterare Johan Davidsson och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Penningpolitiken 2022 utvärderas i en forskningsrapport som skrivits på uppdrag av finansutskottet

Uppföljning Trovärdigheten för inflationsmålet som ett nominellt ankare för ekonomin upprätthölls trots att inflationen kraftigt överskred målet 2022. Därmed bedöms Riksbanken i stort ha uppfyllt prisstabilitetsmålet under 2022. Dock borde styrräntan ha höjts redan i februari och värdepappersköpen vänts till försäljningar tidigt under året. Riksbankens inflationsprognoser var undermåliga, även med hänsyn tagen till den stora osäkerhet som förelåg.  Den bedömningen görs i en aktuell forskningsrapport om penningpolitiken 2022 som skrivits på uppdrag av finansutskottet.

Justitieutskottet säger ja till avskaffat danstillstånd

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag att avskaffa kravet på tillstånd för offentliga danstillställningar på platser som inte är offentliga. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 12 maj sammanträder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor och utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor. Regeringen rapporterar samtidigt från möten i samma ministerråd. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M), skolminister Lotta Edholm (L), socialminister Jakob Forssmed (KD) och kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Utskott säger ja till förslag om nytt brott i terroristbrottslagen

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa ett nytt brott i terroristbrottslagen, deltagande i en terroristorganisation. V och MP reserverar sig mot förslaget.

Utskott uppmanar regeringen att skapa enighet om att terrorlista det islamiska revolutionsgardet

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att skapa enighet inom EU för att lista det islamiska revolutionsgardet (IRGC) som terroristorganisation.

Utskott ställer sig bakom förslag om skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skärpa straffen för brott i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser. Syftet med lagändringarna är att markera allvaret i den här typen av brott och för att ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa gängkriminaliteten. 

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 25, 27 och 28 april

Utfrågning Konstitutionsutskottet, KU, håller den 25, 27 och 28 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L), tidigare utrikesminister Ann Linde (S) och statsminister Ulf Kristersson (M) hör till de som frågas ut den här veckan. 

Utskott föreslår att väpnad styrka ställs till förfogande för att genomföra evakueringsinsats i Sudan

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka med högst 400 personer till förfogande i Sudan. Styrkan ska i enlighet med folkrätten stödja och genomföra en evakueringsinsats av svenska och utländska medborgare samt materiel från Sudan.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 21 april samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikesfrågor samt jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Skatteutskottet välkomnar ny lag om mervärdesskatt

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit en ny lag om mervärdesskatt, så kallad moms. Lagen ska bland annat tydliggöra vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 13 april

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller den 13 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Tidigare energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) och Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) hör till de som frågas ut den här veckan.

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2023

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller offentliga utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Flera ministrar frågas ut, bland andra statsminister Ulf Kristersson (M).

Ett enigt utrikesutskott föreslår att riksdagen ställer sig bakom ställningstaganden om Ukraina

Förslag till beslut Utrikesutskottet fördömer Rysslands invasion av Ukraina och välkomnar den Internationella brottmålsdomstolens (ICC) beslut att utfärda en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Det är en del i ett ställningstagande om Ukraina, som ett enigt utskott föreslår att riksdagen ställer sig bakom.