Debatter och beslut

Kammaren i dag Söndag 18 april 2021

Riksdagsbeslut

Här får du korta sammanfattningar av utskottens förslag som riksdagen ska besluta om och de senaste besluten som riksdagen har fattat.

Beslut i korthet

14 april 2021

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:AU8

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag om arbetsrätt i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att riksdagen anser att gällande regelverk fungerar bra eller att frågan ska hanteras av arbetsmarknadens parter.

Motionerna handlar exempelvis om ett flexiblare regelverk, stärkt skydd för arbetstagare, turordning, stridsåtgärder och utstationering av arbetstagare.

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)
Nej till motioner om integration (AU9)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:AU9

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om integration. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående beredningsprocesser och till reformarbete inom ramen för januariavtalet, det vill säga den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Motionerna handlar bland annat om mottagande av nyanlända invandrare, insatser under asyltiden och under etableringstiden, samt om integrationskapacitet och utsatta områden.

Nej till motioner om integration (AU9)
Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU10)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:AU10

Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag om jämställdhet och diskriminering i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Förslagen handlar bland annat om jämställdhetsintegrering, målen för jämställdhetspolitiken, översyn av diskrimineringslagen, åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet, mot hedersrelaterat våld och förtryck etcetera. Riksdagen hänvisade främst till pågående arbete inom området.

Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU10)
Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU18)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:SfU18

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner om arbetskraftsinvandring från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om högkvalificerad arbetskraft, principerna för arbetskraftsinvandring och villkor för arbetstillstånd.

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU18)
Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU20)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:SfU20

Riksdagen sa nej till cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om migration och asylpolitik. Anledningen är bland annat att åtgärder redan vidtagits eller att arbete pågår i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om asylprocessen, mottagandet av asylsökande, återkallelse av uppehållstillstånd, fri rörlighet för EU-medborgare, samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, utvisning på grund av brott samt verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU20)
Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU19)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:SkU19

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Detta med hänvisning till bland annat att vissa frågor redan har beslutats samt att utredningar och arbete pågår i vissa av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om företagande och investeringar, beskattning vid generationsskifte, skogskonton, skatteregler för ideell sektor, ränteavdrag, fastighetsskatt på elproduktion, boendebeskattning och kapitalvinst vid fastighetsförsäljning.

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU19)
Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU21)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:SkU21

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är främst att arbete pågår inom området.

Förslagen handlar bland annat om förändringar av skattesatser och olika undantag från skattskyldighet på mervärdesskatteområdet.

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU21)
Lagen om omställningsstöd justeras (SkU36)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:SkU36

Riksdagen sa ja till en smärre ändring i lagen om omställningsstöd. Regeringen har vid flera tillfällen förlängt omställningsstödet till företagare genom ändringar i de förordningar som reglerar stödet. Lagändringen är en anpassning till de ändringarna och innebär att företagare inte ska behöva lämna in irrelevanta uppgifter i sin ansökan.

Lagändringen börjar gälla den 19 april 2021.

Förslaget om lagändring bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från skatteutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Lagen om omställningsstöd justeras (SkU36)
Nej till motioner om lärare och elever (UbU11)

Beslutsdatum: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:UbU11

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner om lärare och elever från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att det pågår arbete på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om läraryrket, fortbildning, rektorer och skolledare samt elever med skolfrånvaro.

Nej till motioner om lärare och elever (UbU11)

8 april 2021

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU18)

Beslutsdatum: 8 april 2021
Betänkande 2020/21:SkU18

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om skatteskala och grundavdrag, expertskatt, hushållsskatteavdrag (husavdrag), skattereform, personalvårdsförmåner och reseavdrag.

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU18)
Nej till motioner om punktskatt (SkU20)

Beslutsdatum: 8 april 2021
Betänkande 2020/21:SkU20

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om punktskatt i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Motionerna handlar om punktskatt på exempelvis elkraft, fordon, alkohol, tobak, flygresor och socker.

Nej till motioner om punktskatt (SkU20)
Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU22)

Beslutsdatum: 8 april 2021
Betänkande 2020/21:SkU22

Riksdagen sa nej till cirka 180 förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring. Detta bland annat med hänvisning till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor, att utredningar och beredningar pågår eller att riksdagen inte tycker att åtgärder behövs.

Motionerna handlar bland annat om olika sätt att synliggöra skatter och avgifter för att öka medborgarnas kunskap om skattenivåerna och vad skatterna används till. Andra förslag handlar om skatte- och avgiftskontroll, till exempel insatser mot skattefusk och svartjobb. Vidare gäller förslagen exempelvis certifierade kassaregister, personalliggare, felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar, folkbokföring av barn som tillbringar lika mycket tid på två adresser, skyddad folkbokföring, folkräkning samt frågor om personnummer och samordningsnummer.

Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU22)
EU-kommissionens grönbok om åldrande har granskats (SoU35)

Beslutsdatum: 8 april 2021
Utlåtande 2020/21:SoU35

Riksdagen har granskat en grönbok från EU-kommissionen om åldrande och att främja solidaritet och ansvar mellan generationerna. En grönbok är ett dokument där EU-kommissionen presenterar idéer för och tidiga förslag på åtgärder i en viss fråga. Grönboken om åldrande behandlar frågor om den åldrande befolkningen i Europa och vilka utmaningar och möjligheter som följer av att befolkningen blir allt äldre.

Riksdagen betonar att det är avgörande att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsländerna respekteras. Frågorna som EU-kommissionen tar upp i grönboken om åldrande bör därför främst behandlas i former som har ett tydligt mervärde för medlemsländernas arbete på området, men som inte innebär bindande lagstiftning på EU-nivå. Riksdagen framhåller också att diskussionen om åldrande måste utgå ifrån en modern och respektfull syn på äldre personer samt att det är viktigt att motverka alla former av åldersdiskriminering.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

EU-kommissionens grönbok om åldrande har granskats (SoU35)
Regeringen bör genomföra handlingsplan för att eliminera livmoderhalscancer (SoU36)

Beslutsdatum: 8 april 2021
Betänkande 2020/21:SoU36

Regeringen ska inom ramen för en ny uppdaterad nationell cancerstrategi genomföra en systematisk, långsiktig och nationell satsning i form av en handlingsplan för att inom fem–sju år totalt eliminera livmoderhalscancer i Sverige. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

I handlingsplanen bör det enligt riksdagen framgå att kvinnor i samband med sin första screening bör erbjudas HPV-vaccination och HPV-screening.

Förslaget till tillkännagivande bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från socialutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Regeringen bör genomföra handlingsplan för att eliminera livmoderhalscancer (SoU36)
Nej till motioner om skolfrågor (UbU10)

Beslutsdatum: 8 april 2021
Betänkande 2020/21:UbU10

Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om skolfrågor. Detta med hänvisning till bland annat att vissa åtgärder redan har beslutats eller utförts samt att utredningar pågår i vissa av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, val av skola, fristående skolor, tillsyn, särskilda undervisningsformer och it i skolan.

Nej till motioner om skolfrågor (UbU10)

7 april 2021

Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget (FiU46)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:FiU46

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 för att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Utgifterna i statens budget ska öka med cirka 4,3 miljarder 2021, pengar som ska avsättas till följande åtgärder:

 • Antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka inom äldreomsorgen. Till detta avsätts 2 miljarder kronor 2021 i ett stöd som ska vara prestationsbaserat.
 • Den medicinska kompetensen ska öka inom äldreomsorgen. Därför avsätts 300 miljoner kronor för att öka läkarkompetensen, 1 miljard kronor för att utöka sjuksköterskebemanningen och 33 miljoner för att göra det möjligt för fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor.
 • Möjligheten till trygga boenden för äldre ska öka. Till detta ska 1 miljard kronor avsättas 2021 till investeringsstöd för att stimulera om- och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig till gruppen 65+.

Beslutet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget (FiU46)
Nationellt brottsförebyggande arbete (JuU17)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:JuU17

Riksdagen behandlade regeringens redovisning av vad som gjorts för att nå målen i det nationella brottsförebyggande programmet. Regeringen uppmanades genom tillkännagivanden att

 • utveckla ett särskilt brottsförebyggande arbete för lands- och glesbygden
 • se över dels finansieringen av hjälplinjen vid oönskad sexualitet (Preventell), dels hur intagna får information om hjälplinjen
 • inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsförebyggande arbete och ta fram ett så kallat no entry-program för att stoppa unga personers påbörjade kriminella karriärer
 • se till att fler socialarbetare är tillgängliga utanför kontorstid för unga personer
 • tillsätta en utredning om åtgärder och straffens innehåll för unga kriminella.

Programmet Tillsammans mot brott antogs 2017 och är en del av en större satsning för att förstärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga förslag i motioner inom området och lade med detta regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Nationellt brottsförebyggande arbete (JuU17)
Granskning av effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter (JuU20)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:JuU20

Riksrevisionen har granskat effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter under perioden 2015–2018. Granskningen visar att variationen är stor och att vissa anstalter har större förbättringspotential än andra. I genomsnitt bedömer Riksrevisionen att det finns utrymme för en resurseffektivisering med upp till 20 procent.

Riksrevisionens analys är att större och färre anstalter skulle gynna effektiviteten och rekommenderar därför Kriminalvården att fortsätta att arbeta i den riktningen. Kriminalvården rekommenderas också att utveckla rutiner för datainsamling som gör det lättare att följa upp effektiviteten.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning. I enlighet med regeringen anser riksdagen att granskningen bidrar med nyttig kunskap inför vidare arbete med att effektivisera anstalterna. Dock bedömer riksdagen, precis som regeringen, att tidsperioden efter 2018 i högre grad borde ha vägts in i analysen. Regeringen bedömer vidare att större anstalter har förutsättningar att vara mer resurseffektiva men att Riksrevisionen har överskattat de möjliga kostnadsbesparingar som en fullskalig stordrift skulle kunna ge. Riksdagen delar även den bedömningen.

Riksdagen sa nej till olika motionsförslag inom området och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Granskning av effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter (JuU20)
Hanteringen av häktningar ska bli effektivare (JuU43)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:JuU43

För att öka rättssäkerheten och säkra barnrättsperspektivet för brottsmisstänkta så vill regeringen bland annat införa tidsgränser för häktningar och regler för isolering. Riksdagen sa delvis ja till förslaget.

Regeringen har föreslagit att tiden en person kan sitta häktad begränsas till högst sex månader. Är den misstänkte under 18 år är motsvarande tid tre månader. Riksdagen sa ja till förslaget, men med en bortre tidsgräns för vuxna på nio månader i stället för sex månader. Det skulle motverka alltför långa häktningstider, samtidigt som förutsättningarna för utredningsarbetet inte försämras.

Andra delar i regeringens förslag handlar bland annat om följande åtgärder:

 • En misstänkt som är under 18 år och intagen i häkte ska ha rätt att vistas med personal eller någon annan i minst fyra timmar varje dag.
 • Domstolarna ska, efter förslag från åklagaren, besluta vilka slags restriktioner åklagaren får ge en misstänkt, till exempel förbud att ta emot besök i häktet. I dag beslutar domstolarna om ett generellt tillstånd, sedan bestämmer åklagaren vilka restriktioner som ska införas.
 • Möjligheterna att hålla en så kallad gemensam häktnings- och huvudförhandling utökas. Det innebär att tiden den misstänkte sitter häktad kan kortas, och att ett eventuellt fängelsestraff kan tidigareläggas.
 • Åklagaren ska redovisa en tidplan för förundersökningen.
 • Den som inte har fyllt 18 år får bara hållas i förvar i polisarrest om det är absolut nödvändigt. I första hand ska barnet placeras på något annat ställe, till exempel i ett förhörsrum.
 • Det ska tydliggöras att den som inte har fyllt 18 år bara får anhållas om det finns synnerliga skäl. Bedömningen görs utifrån den misstänktes ålder och brottets allvarlighetsgrad.

Riksdagen sa ja till de här förslagen. Alla lagändringar börjar gälla 1 juli 2021.

Hanteringen av häktningar ska bli effektivare (JuU43)
Nej till motioner om kultur för alla (KrU4)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:KrU4

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. Detta med hänvisning bland annat till pågående arbete.

Motionerna handlar exempelvis om kulturpolitikens inriktning, effekter av coronaviruset och kultursamverkansmodellen.

Nej till motioner om kultur för alla (KrU4)
Fler insatser krävs för ökad tillgänglighet till naloxonläkemedel mot överdos (SoU20)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:SoU20

Riksdagen anser att fler insatser krävs för att öka tillgängligheten i hela landet till så kallade naloxonläkemedel mot opioidöverdoser. Naloxon är ett motgift som används för att häva överdoser av opioider som heroin eller metadon. Vidare bör användandet av naloxonläkemedel följas upp på statlig nivå. Riksdagen anser också att det bör utredas om fler grupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser. Regeringen bör enligt riksdagen ge i uppdrag åt en lämplig myndighet att vidta åtgärder i enlighet med detta. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av cirka 120 förslag i motioner om frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete inom området.

Fler insatser krävs för ökad tillgänglighet till naloxonläkemedel mot överdos (SoU20)
Regeringen bör presentera åtgärder mot brister vid Sis särskilda ungdomshem (SoU33)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:SoU33

Riksdagen vill att regeringen ska komma med en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med de allvarliga brister som rapporterats i vården av unga på Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att återkomma med en skrivelse om detta.

Bland annat har det rapporterats om våld och hot mot placerade unga, mellan placerade unga och mot personal. Det har också framkommit brister i behandlingen av placerade unga inom Sis verksamhet.

Regeringen ska lämna skrivelsen till riksdagen senast den 1 augusti 2021.

Tillkännagivandet bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från socialutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Regeringen bör presentera åtgärder mot brister vid Sis särskilda ungdomshem (SoU33)
Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU7)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:TU7

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om sjöfartsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att åtgärder planeras eller redan är genomförda inom de områden som berörs av förslagen.

Motionerna handlar exempelvis om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter och vissa miljöfrågor.

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU7)
Nej till motioner om kollektivtrafiken (TU8)

Beslutsdatum: 7 april 2021
Betänkande 2020/21:TU8

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om olika kollektivtrafikfrågor från den allmänna motionstiden 2020. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår eller har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om ökad kollektivtrafik, biljett- och betalsystem, säkerhet och åtgärder mot plankning och klotter samt om färdtjänsten.

Nej till motioner om kollektivtrafiken (TU8)
Alla riksdagsbeslut

Förslag till beslut

22 april 2021

Regeringen ska se till att det vidtas åtgärder för att rädda alm och ask (MJU15)

Planerat datum för debatt: 22 april 2021
Betänkande 2020/21:MJU15

Regeringen ska ge en lämplig myndighet eller forskningsinstitut som till exempel Skogforsk i uppdrag att ta fram och genomföra ett växtförädlingsprojekt för att göra trädslagen alm och ask motståndskraftiga mot almsjuka och askskottsjuka. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag om tillkännagivande lades fram i samband med att utskottet behandlade cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som rör skogspolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en hållbar skogspolitik, bioekonomi, nyckelbiotoper, skydd av skog och EU:s skogsstrategi.

Regeringen ska se till att det vidtas åtgärder för att rädda alm och ask (MJU15)
Nej till motioner om naturvård och biologisk mångfald (MJU16)

Planerat datum för debatt: 22 april 2021
Betänkande 2020/21:MJU16

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 270 förslag om naturvård och biologisk mångfald i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om arbetet för biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, naturvårdsdirektiven, artskyddsförordningen, förvaltning av skarv och säl, rovdjurspolitik, skyddad skog och mark, nationalparker, naturreservat, marina skyddade områden, strandskyddet och allemansrätten. Utskottet hänvisar främst till pågående arbete inom området.

Nej till motioner om naturvård och biologisk mångfald (MJU16)
Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU21)

Planerat datum för debatt: 22 april 2021
Betänkande 2020/21:SfU21

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till drygt 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen till det är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

Förslagen handlar bland annat om socialförsäkring, sjukpenning, rehabiliteringskedjan, trygghetssystem för företagare och studerande, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU21)
Ersättning till riskgrupper bör förlängas tills vaccinationsfas 3 avslutats (SfU25)

Planerat datum för debatt: 22 april 2021
Betänkande 2020/21:SfU25

Sjukpenning i förebyggande syfte till riskgrupper ska kunna betalas ut fram till dess att fas 3 i vaccinationsplanen mot covid-19 är avslutad. Det menar socialförsäkringsutskottet och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om det.

Nuvarande regler om sjukpenningen gäller fram till den 30 april, och enligt förslaget till tillkännagivande får det inte uppstå något uppehåll i utbetalningarna till de ersättningsberättigade vid en förlängning. Rätten till ersättningen får inte heller begränsas genom bestämmelser om ett maximalt antal ersättningsdagar.

Förslaget till tillkännagivande bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från socialförsäkringsutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Ersättning till riskgrupper bör förlängas tills vaccinationsfas 3 avslutats (SfU25)

21 april 2021

Trygga en säker hantering av använt kärnbränsle på kort och lång sikt (FöU10)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:FöU10

Förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle måste tryggas på kort och lång sikt. Försvarsutskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder.

Det börjar bli ont om lagringsplats för använt kärnbränsle från Sveriges kärnkraftsreaktorer. Använt kärnbränsle är farligt och måste hanteras säkert för nuvarande och kommande generationer. I dag saknas en tidsplan för att lösa detta, trots att en beredningsprocess pågått i många år.

Förslaget om ett tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Utskottet föreslår på eget initiativ ett riksdagsbeslut. Förslaget kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från riksdagsledamöter som det brukar göra.

Trygga en säker hantering av använt kärnbränsle på kort och lång sikt (FöU10)
Kriminalvården bör ansvara för sluten ungdomsvård och maximala vårdtiden bör höjas (JuU39)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:JuU39

En kommande utredning ska se över reglerna för sluten ungdomsvård. Utredningen bör även utreda en flytt av ansvaret till Kriminalvården och att taket för maximal vårdtid höjs. Justitieutskottet vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om det till regeringen.

De som döms till sluten ungdomsvård har ofta redan en kriminell livsstil. Justitieutskottet menar att Kriminalvården kan ha en större kompetens att ta hand om dessa personer, jämfört med Statens institutionsstyrelse, Sis, som ansvarar för vården i dag. Dessutom visar antalet rymningar att säkerheten hos Sis fortfarande är eftersatt i jämförelse med inom Kriminalvården. Den kommande utredningen bör därför ta som utgångspunkt att hela ansvaret för den slutna ungdomsvården flyttas till Kriminalvården. I direktivet till utredningen bör det även framgå att den maximala vårdtiden ska höjas för att bättre motsvara brottslighetens allvar, anser utskottet.

Förslaget om ett tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Utskottet föreslår på eget initiativ ett riksdagsbeslut. Förslaget kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från riksdagsledamöter.

Kriminalvården bör ansvara för sluten ungdomsvård och maximala vårdtiden bör höjas (JuU39)
Nej till motioner om fri- och rättigheter samt om förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:KU23

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 140 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020 om fri- och rättigheter och om förebyggande av våldsbejakande extremism. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete eller att åtgärder inte behövs.

Motionerna handlar bland annat om förbud mot slöja, förstärkningar av rättighetsskyddet i regeringsformen, föreningsfrihet, hot och våld på grund av trosuppfattning, mänskliga rättigheter i Europa, återkallelse av medborgarskap, juridiskt kön och förebyggande åtgärder mot radikalisering.

Nej till motioner om fri- och rättigheter samt om förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Nej till motioner om författningsfrågor (KU24)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:KU24

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020 om olika författningsfrågor. Motionsförslagen handlar bland annat om bidrag till politiska partier, byte av partitillhörighet och ledamotsuppdraget, apanaget, statschefens kröning, regeringsbildning, kontrollen av en övergångsregering och tillkännagivanden. Andra förslag rör ändring i lagstiftningen om karensregler för statsråd och höga statstjänstemän samt utredning av formerna för grundlagsändringar och domstolarnas oberoende. Det finns även förslag om Europaparlamentet, subsidiaritetsprövningen inom EU, internationella avtal, den kommunala revisionen, avgifter för infrastruktur, en krislagstiftning, den offentliga äganderätten och public service. Motionsförslag om en bestämmelse om att Sverige är en sekulär stat, en ny maktutredning, ett medborgarråd för rättvis omställning och en demokratikanon har också behandlats.

Nej till motioner om författningsfrågor (KU24)
Investeringsutrymme för elnätsverksamhet ska ge investeringar i ökad nätkapacitet (NU15)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:NU15

Regeringen har föreslagit att det införs ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Syftet är att skapa drivkrafter för elnätsföretagen att investera för att öka kapaciteten i elnäten.

De nya reglerna gäller nätföretag som har ett outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015. De innebär att nätföretag som har ett outnyttjat underskott ska kunna ansöka om ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioderna 2020–2023 och 2024–2027. Energimarknadsinspektionen får besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juni 2021.

Investeringsutrymme för elnätsverksamhet ska ge investeringar i ökad nätkapacitet (NU15)
Tidpunkten för Natura 2000-tillstånd vid gruvetablering bör bli tydligare (NU16)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:NU16

Det så kallade Natura 2000-tillståndet som gruvverksamheter kan behöva ansöka om vid gruvetablering bör inte vara en förutsättning för bearbetningskoncession. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att senast den 30 juni 2022 återkomma med ett förslag som innebär att det ska bli tydligare när i processen tillståndet ska prövas.

Tillståndsprocessen för en gruvetablering är i dag lång, krånglig, dyr och skapar osäkerhet hos sökande. När en gruvnäring vill starta verksamhet som kan få påverkan på ett så kallat Natura 2000-område, områden med särskilt värdefulla växt- och djurarter inom EU, krävs ett Natura 2000-tillstånd.

Normalt sker tillståndsprövning enligt miljöbalken efter att bergmästaren har godkänt den så kallade bearbetningskoncessionen, det vill säga har beslutat vem som har rätt att utvinna mineralerna i området. Om det krävs ett Natura 2000-tillstånd så är det inte tydligt i vilken etapp i processen det ska ske. Enligt utskottet bör ett sådant tillstånd inte vara en förutsättning för bearbetningskoncession, i stället är det rimligt att det sker samtidigt som miljöprövningen.

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från näringsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Tidpunkten för Natura 2000-tillstånd vid gruvetablering bör bli tydligare (NU16)
Översyn av EU:s handelspolitik har granskats (NU28)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Utlåtande 2020/21:NU28

Näringsutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen om en översyn av handelspolitiken.

Utskottet konstaterar i ett utlåtande att kommissionen i meddelandet har identifierat aktuella utmaningar för utformandet av EU:s handelspolitik och fokusområden med förslag till åtgärder. Utskottet instämmer med kommissionen att en öppen och hållbar handel är nyckeln till tillväxt, sysselsättning och välstånd. Enligt utskottets uppfattning är det viktigt att EU:s framtida handelspolitik försvarar en öppen- och regelbaserad världshandelsordning och efterlevnad av densamma, samt att unionen bidrar till att bekämpa den växande protektionismen globalt. Utskottet understryker även att en modernisering av världshandelsorganisationen WTO och dess funktionssätt är av yttersta vikt för en framgångsrik handelspolitik.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Översyn av EU:s handelspolitik har granskats (NU28)
Regeringen bör tydliggöra sin säkerhetspolitiska linje (UFöU5)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:UFöU5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet anser att regeringen bör tydliggöra sin säkerhetspolitiska linje och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Utskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om internationella försvarssamarbeten. I skrivelsen beskriver regeringen bakgrunden till och den aktuella utvecklingen av internationella försvarssamarbeten som Sverige deltar i. Enligt utskottet är det i skrivelsen tydligt att regeringen lägger sin kraft på de bilaterala samarbetena, alltså försvarssamarbeten mellan två parter. EU- och Natosamarbetena redogörs för kort och utan större framåtblickande ambitioner, tycker utskottet. Utskottet anser vidare att regeringen, utifrån riksdagens tillkännagivande i december 2020 om en Nato-option, bland annat måste säkerställa brett parlamentariskt stöd för Sveriges säkerhetspolitik.

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i förslag i en motion. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Regeringen bör tydliggöra sin säkerhetspolitiska linje (UFöU5)
Nej till motioner om Mellanöstern (UU15)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:UU15

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.

Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.

Nej till motioner om Mellanöstern (UU15)
Principbestämmelse om akademisk frihet införs (UbU16)

Planerat datum för debatt: 21 april 2021
Betänkande 2020/21:UbU16

Kunskapssökning och kunskapsspridning ska kunna ske fritt vid universitet och högskolor. Det är en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig och konstnärlig grund liksom för lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. Det anser utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att en allmän princip om akademisk frihet införs i högskolelagen.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till lagändringar om högskolans ansvar för livslångt lärande, samverkan och internationalisering.

Samtliga lagändringar föreslås börja gälla 1 juli 2021.

I propositionen presenterar regeringen dess forskningspolitik för åren 2021–2024. Utskottet välkomnar regeringens satsningar på forskning och innovation, till exempel om ett nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner om forskning och högskola.

Principbestämmelse om akademisk frihet införs (UbU16)

14 april 2021

Nej till motioner om kemikaliepolitik (MJU14)

Planerat datum för debatt: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:MJU14

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är framför allt att åtgärder redan har vidtagits och pågående utredningsarbete.

Förslagen handlar bland annat om kemikaliearbetets mål och metodik, åtgärder för att minska förekomsten av farliga ämnen i varor och produkter samt utfasning och användning av växtskyddsmedel.

Nej till motioner om kemikaliepolitik (MJU14)
Nej till motioner om utbildning (UbU12)

Planerat datum för debatt: 14 april 2021
Betänkande 2020/21:UbU12

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som rör grundläggande frågor om utbildning. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att insatser redan har gjorts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om skolans värdegrund, trygghet och studiero, läromedel, praktisk arbetslivsorientering samt särskilda undervisningsämnen och kunskapsområden.

Nej till motioner om utbildning (UbU12)