Dokument & lagar (42 träffar)

Departementsserien 2010:48

Ds 2010:48 Utvärdering av lagen 1997:379 om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister Integrations- och jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2011-01-01

Departementsserien 2010:48 (pdf, 543 kB)

Departementsserien 2010:47

En ny förvaltningslag Ds 2010:47 En ny förvaltningslag Remissyttranden över Förvaltningslagsutredningens betänkande SOU 2010:29 Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2011-01-01

Departementsserien 2010:47 (pdf, 2695 kB)

Departementsserien 2010:46

Ds 2010:46 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2011-01-01

Departementsserien 2010:46 (pdf, 2407 kB)

Departementsserien 2010:45

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.5 2 Författningsförslag 7 Förslag till lag om ändring i lagen 1998:958 om vilotid för sjömän.7 3 Den reviderade STCW-konventionen 11 3.1 Bakgrund 11 3.2 Nya bestämmelser i konventionen 12 3.2.1 Behörighet skapas för elingenjör och fartygselektriker.12 3.2.2 Behörighet

2011-01-01

Departementsserien 2010:45 (pdf, 418 kB)

Departementsserien 2010:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2011-01-01

Departementsserien 2010:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2010:29

ds 2010 29 m.m EU, inom krigsmateriel av överföring om direktiv av Genomförande Ds 2010:29 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978XXX-91-XX-38-XX-23433-XXXXX-4 ISSN-X ISSN0284XXXX-6012-X

2011-01-01

Departementsserien 2010:29 (pdf, 2752 kB)

Departementsserien 2010:26

Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2011-01-01

Departementsserien 2010:26 (pdf, 496 kB)

Departementsserien 2010:19

Bättre regler för elektroniska kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2010:19 (pdf, 2174 kB)

Departementsserien 2010:19

Promemoria 2011-02-09 N2010/615/ITP Näringsdepartementet IT-politik Remissammanställning Ds 2010:19 Frågor om användning av radiosändare Promemorians förslag: Tillståndsvillkor som anger vilka slag av elektroniska kommunikationstjänster eller slag av elektroniska kommunikationsnät, som gäller för ett tillstånd att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2010:19 (pdf, 195 kB)

Departementsserien 2010:16

Ds 2010:16 En myndighet för bortförda barn Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2011-01-01

Departementsserien 2010:16 (pdf, 685 kB)

Departementsserien 2010:9

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet Förord Genom beslut den 17 mars 2009 av chefen för Justitiedepartementet uppdrogs åt länspolismästaren Mats Löfving att biträda departementet med en översyn av hur rättsväsendets myndigheter arbetar med ungdomar som riskerar att utveckla en vanekriminell livsstil. Den 1 april

2011-01-01

Departementsserien 2010:9 (pdf, 1036 kB)

Departementsserien 2010:5

Ds 2010:5 Upphävande av lagen 1990:1183 om tillfällig försäljning Integrations- och jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2011-01-01

Departementsserien 2010:5 (pdf, 120 kB)

Departementsserien 2010:41

Ds 2010:41 Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2010-12-13

Departementsserien 2010:41 (pdf, 374 kB)

Departementsserien 2010:42

Ds 2010:42 Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2010-12-09

Departementsserien 2010:42 (pdf, 1818 kB)

Departementsserien 2010:44

Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

2010-12-02

Departementsserien 2010:44 (pdf, 722 kB)

Departementsserien 2010:43

Ds 2010:43 Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret Några åtgärder för att komma till rätta med problemet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2010-11-30

Departementsserien 2010:43 (pdf, 1260 kB)

Departementsserien 2010:39

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 7 1 Författningsförslag 9 1.1Förslag till lag om medling i vissa privaträttsliga tvister 9 1.2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 13 1.3 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken 17 1.4Förslag till lag om ändring i lagen 1973:188 om arrendenämnder och

2010-11-23

Departementsserien 2010:39 (pdf, 735 kB)

Departementsserien 2010:37

Förord Jobbskatteavdraget är den största förändringen i den direkta beskattningen av arbetsinkomster sedan 1990-91 års skattereform. Syftet med jobbskatteavdraget är att på lång sikt få fler personer i arbete och öka antalet arbetade timmar genom stärkta drivkrafter till arbete. För att klara de framtida utmaningar som

2010-11-23

Departementsserien 2010:37 (pdf, 441 kB)

Departementsserien 2010:38

Ds 2010:38 Handel med sälprodukter Jordbruksdepartementet Innehåll Sammanfattning.7 Författningsförslag 9 Förslag till Lag om handel med sälprodukter.9 1 Bakgrund 13 1.1 Säl i Sverige.13 1.1.1 Jakt på säl i Sverige.14 1.1.2 Handel med sälprodukter i Sverige.15 1.2Bakgrund till Europaparlamentets och rådets

2010-11-22

Departementsserien 2010:38 (pdf, 2004 kB)

Departementsserien 2010:31

Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2010-11-02

Departementsserien 2010:31 (pdf, 1498 kB)
Paginering