Dokument & lagar (274 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1998:8

Skrivelse I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 6 oktober 1998 frågade AA om det förelåg en komplott i avsikt att hindra utlandssvenskar att rösta. AA bifogade kopia av en anmälan till Riksskatteverket RSVi vilken han bl.a. uppgivit att utlandssvenskar på grund av felaktig avregistrering hade hindrats

1998-10-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:2

Kommunfullmäktige i Degerfors kommun beslutade den 24 november 1997 att godkänna AAs avsägelse som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen samt från uppdragen som ledamot och ordförande i Degerforsbolagen AB och Arbetsförmedlingsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut översändes till Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen,

1998-01-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:1

Samverkanspartiet-Pensionärerna, Stockholm, ansökte den 8 juli 1997 om registrering av partibeteckning för val till riksdagen. Riksskatteverket beslutade den 11 augusti 1997 att inte godkänna ansökningen. Riksskatteverket angav som motivering för beslutet att partibeteckningen Samverkanspartiet-Pensionärerna fanns registrerad

1998-01-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:11

Kommunfullmäktigvalet i Örnsköldsviks kommun avslutades den 29 september 1998. Landstingsfullmäktigvalet i Västernorrlands läns landsting avslutades den 30 september 1998. Norrlandspartiet överklagade valen och yrkade att valen skulle upphävas i Örnsköldsviks kommun. Som grund för överklagandet anförde Norrlandspartiet

1998-10-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:10

I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 6 oktober 1998 hemställde AA att riksdagsvalet som ägde rum den 20 september kallas försöksval och ogiltigförklaras som ordinarie riksdagsval. AA anförde som skäl för sin hemställan bl.a. följande. Enligt Sveriges rikes lag, 3 kap. regeringsformen, är det lag 1994:1469

1998-10-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:9

Skrivelse I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 6 oktober 1998 påpekade AA att vallagen inte innehåller några bestämmelser om vilka identitetshandlingar som skall gälla i valen och han undrade hur väljaren då skulle veta vad som gäller. Valprövningsnämnden yttrade: Valprövningsnämndens uppgift är att pröva

1998-10-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:7

I en den 14 september 1998 dagtecknad skrivelse inkommen till Valprövningsnämnden den 28 september 1998 överklagade AA Valnämndens i Stockholm beslut den 9 september 1998 att dels avslå Strandskyddspartiets framställning om att valförrättarna ålägges att lägga ut partivalsedlar för Strandskyddspartiet i vallokalerna, dels

1998-01-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:6

Skrivelse I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 28 september 1998 framförde AA synpunkter på personvalsreglerna och utformningen av vissa valsedlar i valet till riksdagen 1998. Valprövningsnämnden yttrade: Valprövningsnämndens uppgift är att pröva överklaganden enligt 19 kap. 1 vallagen av beslut varigenom

1998-10-05

Valprövningsnämndens beslut 1998:5

De allmänna valen 1998 hölls den 20 september 1998. I en skrivelse, inkommen till Valprövningsnämnden den 17 september 1998, yrkade Markbygdspartiet att de röster som avgivits vid valförrättningar vid särskilt röstmottagningsställe söndagen den 14 september 1998 på sjukhus samt inom äldreomsorgen i Marks kommun skulle förklaras

1998-10-05

Valprövningsnämndens beslut 1998:4

Valnämnden i Stockholm avslog den 9 september 1998 en framställning från Strandskyddspartiet dels om att valförrättarna skulle åläggas att lägga ut partivalsedlar för partiet i vallokalerna, dels en begäran från partiet per telefon att få ut namn och adress till ordförandena i valdistrikten med hänvisning till att de uppgifter

1998-10-05

Valprövningsnämndens beslut 1998:3

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade den 16 december 1997 att från vidare handläggning avskriva ett förslag från Smedjebackens kommun om ändrad valdistriktsindelning. Som skäl för beslutet angavs att kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun fattat beslutet om indelning i valdistrikt först den 4 december 1997, dvs efter

1998-01-28

Valprövningsnämndens beslut 1998:38

I en skrivelse till skattemyndigheten i Luleå klagade AA över att han fråntagits rätten att rösta i kommun- och landstingsvalen, trots att han måste betala full kommunalskatt. Skattemyndigheten, som uppfattade AAs skrivelse som en begäran om rättelse av röstlängd, beslutade att inte ändra uppgifterna i röstlängden. AA skrev

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:18

Riksskatteverket RSV fastställde utgången av rikdagsvalet den 25 september 1998. Som ledamot för Kristdemokraterna i Malmö kommuns riksdagsvalkrets utsågs i AAs ställe BB. CC överklagade RSV:s beslut och yrkade att Kristdemokraternas kandidat i Malmö kommun skulle utses enligt heltalsmetoden. Enligt CC skulle då DD få det

1998-11-11

Valprövningsnämndens beslut 1998:37

Kommunfullmäktigvalet i Ludvika kommun avslutades den 7 oktober 1998. Valet överklagades av AA och BB på den grunden att valsedlar med partibeteckningarna Folkpartiet respektive Kristdemokraterna inte lagts samman med valsedlar med partibeteckningen Mittalliansen. Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och anförde

1998-12-16

Valprövningsnämndens beslut 1998:12

Sveriges Pensionärers Intresseparti överklagade valet till landstingsfullmäktige. I skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 19 oktober 1998 överklagade partiet även valet till kommunfullmäktige. Som grund för överklagandena anförde partiet i huvudsak följande. AA ringde före valet till valnämndens ordförande för

1998-11-04

Valprövningsnämndens beslut 1998:23

Riksskatteverket fastställde i beslut den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen den 20 september 1998. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Stockholm avslutades valet den 2 oktober 1998. Enligt länsstyrelsens protokoll fört

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:21

De allmänna valen 1998 ägde rum den 20 september. Riksskatteverket RSV fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen. Länsstyrelsen i Uppsala län fastställde den 2 oktober 1998 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Uppsala läns landsting och den 29 september 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:22

De allmänna valen 1998 ägde rum den 20 september. Riksskatteverket RSV fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen. Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1998 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting och den 5 oktober utgången av valet till kommunfullmäktige

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:20

Riksskatteverket RSV fastställde i beslut den 25 september 1998 utgången av valet till riksdagen den 20 september 1998. I skrivelse inkommen till RSV den 23 september 1998 överklagade AA riksdagsvalet. AA anförde bl.a. När han den 20 september 1998 var och röstade i Malmsjö skola i Vårsta fick han se att personen som stod

1998-11-18

Valprövningsnämndens beslut 1998:31

Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Svenljunga avslutades valet den 25 september 1998. Enligt länsstyrelsens protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter landstingsfullmäktigvalet i Västra Götalands län avslutades detta

1998-12-09