Dokument & lagar (22 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2019:38

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och förklarat att hon är EU-medborgare och vill rösta i Sverige och att hon den 22 mars 2019 skickade in en anmälan för att få

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2018:489

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har den 16 september 2018 i ett e-brev till Valprövningsnämnden överklagat riksdagsvalet 2018. I ett e-brev till Valprövningsnämnden den 6 november 2018 har AA återkallat

2018-11-21

Valprövningsnämndens beslut 2018:738

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har den 18 september 2018 i ett e-brev till Valmyndigheten överklagat riksdagsvalet 2018. Valmyndigheten överlämnade den 24 september 2018 ärendet till Valprövningsnämnden.

2018-10-10

Valprövningsnämndens beslut 2018:717

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har den 17 september 2018 i ett e-brev till Valmyndigheten överklagat riksdagsvalet 2018. Valmyndigheten har den 20 september 2018 översänt överklagandet till Valprövningsnämnden.

2018-10-10

Valprövningsnämndens beslut 2018:267,269,280,329

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har den 11 september 2018 i fyra e-brev till Valprövningsnämnden överklagat riksdagsvalet 2018. I ett e-brev till Valprövningsnämnden den 20 september 2018 har AA återkallat

2018-10-10

Valprövningsnämndens beslut 2018:39

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har i en till Valprövningsnämnden den 7 september 2018 inkommen skrivelse överklagat riksdagsvalet 2018. I ett brev till Valprövningsnämnden daterat den 17 september 2018

2018-10-10

Valprövningsnämndens beslut 2018:856

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har den 28 september 2018 i ett e-brev till Valprövningsnämnden överklagat riksdagsvalet 2018. I ett e-brev till Valprövningsnämnden den 2 oktober 2018 har AA återkallat

2018-10-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:63

Redogörelse för överklagandet AA har den 17 september 2014 i ett e-brev till Länsstyrelsen i Västra Götalands län överklagat riksdagsvalet 2014 i Västra Götalands läns västra valkrets. Länsstyrelsen i Västra Götalands län överlämnade den 21 september 2014 ärendet till Valmyndigheten. I ett e-brev till Länsstyrelsen i

2014-10-17

Valprövningsnämndens beslut 2010:207, 51

A A har den 24 september 2010 genom ett e-postmeddelande till Valnämnden i Borås kommun överklagat valet 2010 i Borås kommun. I ett e-postmeddelande den 4 oktober 2010 till Valmyndigheten återkallar A A sitt överklagande. Valprövningsnämnden avskriver ärendet från vidare handläggning.

2010-12-08

Valprövningsnämndens beslut 2008:2

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 26 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Motala kommun. Sverigedemokraterna erhöll därvid två mandat. AA och BB utsågs till ledamöter för västra respektive östra valkretsen. Enligt beslutet kunde ingen ersättare utses. Sedan AA avgått som ledamot av

2008-05-21

Valprövningsnämndens beslut 2006:54

Sveriges Pensionärers Intresseparti SPI i Karlskoga överklagade genom AA Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 7 december 2006 att utse BB till ny ledamot i kommunfullmäktige i Karlskoga kommun. I en till Valprövningsnämnden den 18 januari 2007 inkommen skrivelse återkallade AA överklagandet. Valprövningsnämnden beslutade

2007-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2006:28

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde den 28 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnosjö kommun. AA överklagade beslutet. AA återkallade därefter sitt överklagande. Valprövningsnämnden beslutade: Valprövningsnämnden avskriver ärendet.

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2005:9

Sedan AA avgått som ersättare för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige i Laholms kommun utsåg Länsstyrelsen i Hallands län den 2 november 2005 BB som ny ersättare. BB överklagade länsstyrelsens beslut och förklarade att han frånsade sig uppdraget som ersättare för ledamot. Den 15 november 2005 återtog BB sitt överklagande

2005-12-14

Valprövningsnämndens beslut 2004:6

I skrift, som inkom till Valprövningsnämnden den 2 juni 2004, yrkade AA att hon skulle strykas ur röstlängden för valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004. Skriften överlämnades den 3 juni 2004 till Länsstyrelsen i Västerbottens län för erforderlig handläggning. I beslut samma dag avvisade länsstyrelsen Irja Rönkkös

2004-06-11

Valprövningsnämndens beslut 1994:57

NN överklagade kyrkofullmäktigvalet i Valdemarsviks församling, Östergötlands län. I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 24 november 1994 återkallade NN överklagandet. Valprövningsnämnden yttrade: Valprövningsnämnden avskriver ärendet.

1994-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1994:35

KonsumentDemokraterna överklagade valet till kommunfullmäktige i Täby kommun. I skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 24 oktober 1994 återkallade KonsumentDemokratema sitt överklagande. Valprövningsnämnden beslöt att avskriva ärendet.

1994-11-23

Valprövningsnämndens beslut 1988:18

Länsstyrelsen i Norrbottens län överlämnade till valprövningsnämnden dels en skrivelse, varigenom AA överklagade länsstyrelsens beslut den 9 november 1988 angående utgången av kyrkofullmäktigvalet i Luleå domkyrkoförsamling, dels en skrivelse, varigenom AA återkallade sin talan. Valprövningsnämnden beslöt avskriva ärendet från vidare handläggning.

1988-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1984:1

Skrivelse från AA varigenom hon återkallade sina besvär över länsstyrelsens i Malmöhus län beslut den 12 december 1983 angående utseende av ny suppleant för kommunfullmäktige i Lomma kommun. Med anledning av återkallelsen beslöt valprövningsnämnden att avskriva ärendet från vidare handläggning.

1984-02-15

Valprövningsnämndens beslut 1983:7

Länsstyrelsen i Kopparbergs län överlämnade till valprövningsnämnden en besvärsskrivelse från AA avseende kyrkofullmäktigevalet i Järna församling. I en skrivelse till valprövningsnämnden återkallade AA de anförda besvären. Valprövningsnämnden beslöt avskriva ärendet från vidare handläggning.

1983-01-12

Valprövningsnämndens beslut 1983:6

Skrivelse från AA, varigenom han återkallade de besvär han anfört över länsstyrelsens i Norrbottens län beslut den 3 november 1982 att fastställa utgången av kyrkofullmäktigvalet i Gällivare, Hakkas, Malmbergets och Nilivaara församlingars kyrkliga samfällighet. Med anledning av återkallelsen avskrev valprövningsnämnden ärendet från vidare handläggning.

1983-01-12

Paginering