Störningar i webb-tv sändningen

Just nu är det störningar i webb-tv sändningen och vi arbetar för att lösa problemet. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (376 träffar)

Omröstning 2011/12:AU9p3 Förbud för arbetsgivare att ställa frågor om planerade barn

Votering: betänkande 2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Förbud för arbetsgivare att ställa frågor om planerade barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A209 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2 i denna del och 2011/12:A227 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam båda SDatum: 2012-03-29 Omröstning

2012-03-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM Torsdagen den 29 mars 2012 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU8.

2012-03-29

Omröstning 2011/12:AU7p1 Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

Votering: betänkande 2011/12:AU7 En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare, förslagspunkt 1 Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare Riksdagen lägger utlåtande 2011/12:AU7 till handlingarna. Datum: 2012-03-28 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti

2012-03-28

Utskottsmöte 2011/12:27 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Sammanträde i BoU:s sessionssal 1. Information från Arbetsförmedlingen Upplysningar om myndighetens kontroll av arbetsgivares försäkringar m.m. Generaldirektören

2012-03-27 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM Tisdagen den 27 mars 2012 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren, chefen för avdelningen rehabilitering till arbete Henrietta

2012-03-27

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Betänkande 2011/12:AU9

Riksdagen beslutade att uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer. De lagregler för att skydda löner som beskrivs i betänkandet säkerställer inte, särskilt när det bildats långa entreprenadkedjor, att arbetstagare som utstationerats till Sverige får intjänad lön med mera. Riksdagen sa därmed ja till att delvis bifalla tre socialdemokratiska motioner.

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om arbetsrättsliga frågor.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat den ILO-rekommendation om hiv/aids och arbetslivet som antagits på Internationella arbetskonferensen. Regeringen anser att rekommendationen kan vara en inspiration i arbetet med att skapa opinion och för att utveckla det förebyggande arbetet men tycker inte att den kräver några åtgärder för Sveriges del. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 10
Beredning: 2012-03-15 Justering: 2012-03-20 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Betänkande 2011/12:AU9 (pdf, 220 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa arbetsrättsliga frågor

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Vissa arbetsrättsliga frågor AU9 Bordlagt ärende justering Skr. 2011/12:16 och motioner Föredragande: EMD 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information från kansliet

2012-03-20 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM Tisdagen den 20 mars 2012 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa arbetsrättsliga frågor AU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:16 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU9.

2012-03-20

Proposition 2011/12:122

Regeringens proposition 2011/12: 122 Diskriminering som har samband med kön Prop. i fråga om försäkringstjänster 2011/12:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:122 (pdf, 359 kB)

Proposition 2011/12:107

Regeringens proposition 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner Prop. om samhällsorientering m.m. 2011/12:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:107 (pdf, 455 kB)

Utlåtande 2011/12:AU10

Arbetsmarknadsutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om omstrukturering och anpassning till förändringar. Grönbokens syfte är att främja sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft inom ramen för Europa 2020-strategin. I grönboken sammanfattar EU-kommissionen hur EU-länderna hanterat den ekonomiska krisen när det gäller omstruktureringar av företag och deras sociala konsekvenser.

Arbetsmarknadsutskottet anser inte att granskningen av grönboken ger anledning till några nya ställningstaganden. Utskottet har tidigare redovisat sina ståndpunkter i ett yttrande om kommissionens arbetsprogram 2012, vilket innehåller många av de frågor som grönboken tar upp. Utskottet har då betonat bland annat vikten av att värna den svenska modellen, respekten för arbetsmarknadens parter liksom de avtal de har träffat med varandra. Riksdagen beslutade att lägga grönboken till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-15 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Utlåtande 2011/12:AU10 (pdf, 56 kB)

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Riksrevisionen DO och diskrimineringsfrågorna, RiR 2012:3 Riksrevisor Gudrun Antemar m.fl.Riksrevisionen 2. Vissa arbetsrättsliga frågor AU9

2012-03-15 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM Torsdagen den 15 mars 2012 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Gudrun Antemar, granskningsenhetschefen Charlotta Gustafsson och revisionsdirektören Ulf Andersson, samtliga från

2012-03-15

Omröstning 2011/12:AU6p3 Jämställd arbetsmarknad m.m.

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 3 Jämställd arbetsmarknad m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkandena 2 och 3, 2011/12:A322 yrkandena 2-4, 2011/12:A367 yrkande 3 och 2011/12:A378 yrkande 1. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-03-14

Omröstning 2011/12:AU6p5 Kvotering i bolagsstyrelser m.m.

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 5 Kvotering i bolagsstyrelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 4, 2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström SD yrkande 4 i denna del, 2011/12:A211 av Eva Flyborg FP2011/12:A296 av Anne Marie

2012-03-14

Omröstning 2011/12:AU6p7 Våld och hot m.m.

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 7 Våld och hot m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkandena 12-14 och 2011/12:A2 yrkandena 3 och 5. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-03-14

Omröstning 2011/12:AU6p6 Jämställt föräldraansvar

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 6 Jämställt föräldraansvar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkandena 7-10 och 2011/12:A2 yrkande 4. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-03-14

Omröstning 2011/12:AU6p4 Lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 4 Lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkande 5 och 2011/12:A274 yrkande 4. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti

2012-03-14

Omröstning 2011/12:AU6p2 Jämställd arbetsmiljö

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 2 Jämställd arbetsmiljö Riksdagen avslår motion 2011/12:A1 yrkande 1. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 99 1 0

2012-03-14