Dokument & lagar (417 träffar)

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR12

Mogen eller övermogen arbetsmarknadsutskottets offentliga seminarium om erfaren arbetskraft ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-84-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:RFR12 Förord Arbetsmarknadsutskottet anordnade den 21 mars 2013 ett offentligt seminarium om erfaren arbetskraft. En väl fungerande arbetsmarknad

2013-01-01

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR12 (pdf, 312 kB)

utskottsdokument 2012/13:verk

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13 Beredningsområde Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet

2012-12-31

Proposition 2012/13:63

Regeringens proposition 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering Prop. samt ett kunskapsunderlag och en analys 2012/13:63 om integrationens tillstånd och utveckling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag Arbetsmarknadsdepartementet


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:63 (pdf, 900 kB)

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:45

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-18 08:45 Plats: RÖ 5-38 1. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Fråga om yttrande till JuU samt ev. föredragning Prop. 2012/13:45 och motioner Föredragande: LD 2. Justering av protokoll 3.

2012-12-18 08:45:00

Omröstning 2012/13:AU2p8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A226 av Anita Brodén FP2012/13:A241 av Pia Nilsson S yrkande 1, 2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 18 och 2012/13:A308

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A236 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft båda MP yrkandena 1 och 2, 2012/13:A296 av Finn Bengtsson m.fl. M yrkande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p22 Arbetslivsforskning

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 22 Arbetslivsforskning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 19, 2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. S yrkande 5, 2012/13:A339 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S yrkande 2, 2012/13:A355 av

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p2 Arbetsmarknadspolitikens inriktning, m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 2 Arbetsmarknadspolitikens inriktning, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A207 av Carina Hägg S2012/13:A378 av Börje Vestlund m.fl. S och 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. S yrkandena 2 och 3. Datum: 2012-12-18 Omröstning

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p4 Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 4 Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkandena 19 och 20, 2012/13:A240, 2012/13:A264 yrkande 1, 2012/13:A271, 2012/13:A298, 2012/13:A300, 2012/13:A301, 2012/13:A303 yrkandena

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p10 Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 10 Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A211 av Hillevi Larsson S2012/13:A245 av Jennie Nilsson S2012/13:A266 av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson båda S2012/13:A286 av Sven-Olof

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU1p3 Förebyggande arbete mot diskriminering

Votering: betänkande 2012/13:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 3 Förebyggande arbete mot diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkandena 22 och 23, 2012/13:So222 yrkandena 6 och 7, 2012/13:So595 yrkande 11, 2012/13:A219 yrkandena 3 och 4, 2012/13:A252, 2012/13:A306 och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU1p2 Diskrimineringsombudsmannens arbete mot diskriminering

Votering: betänkande 2012/13:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 2 Diskrimineringsombudsmannens arbete mot diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A9 av Sven-Olof Sällström SD och 2012/13:A10 av Mehmet Kaplan m.fl. MP yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2011/12:177 till handlingarna.

2012-12-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM Tisdagen den 18 december 2012 TID 08.4508.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Fråga om yttrande till justitieutskottet om prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess samt motioner.

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:123

Riksdagsskrivelse 2012/13:123 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:122 till

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:123 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:122

Riksdagsskrivelse 2012/13:122 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:123 till

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:122 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:121

Riksdagsskrivelse 2012/13:121 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:121 (pdf, 83 kB)

Yttrande 2012/13:AU3y

2012/13:AU3y Forskning och innovation Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2012/13:AU3y Forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet gav den 16 oktober 2012 övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2012/13:30 Forskning och innovation och över de motioner som kan komma

2012-12-13

Yttrande 2012/13:AU3y (pdf, 77 kB)

Betänkande 2012/13:AU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 67,2 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2013. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. Riksdagen ställer sig bakom regeringens särskilda satsningar för att bryta långtidsarbetslösheten, motverka ungdomsarbetslösheten och göra det lättare för nyanlända och personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverket får ett utökat uppdrag som en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv och verkets anslag ökar. Riksdagen säger samtidigt nej till oppositionens alternativa budgetförslag. Arbetsmarknadsutskottet har även behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om arbetsförmedlingskontorens effektivitet. Utskottet konstaterar att regeringen och Arbetsförmedlingen redan har börjat använda Riksrevisionens rapport i sitt arbete. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till ett hundratal motionsförslag om arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 24
Justering: 2012-12-04 Debatt: 2012-12-17 Beslut: 2012-12-18

Betänkande 2012/13:AU2 (pdf, 825 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2012/13:AU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor till integration och jämställdhet för 2013. Den största delen består av ersättning till kommunerna i samband med flyktingmottagande, 4,8 miljarder kronor.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att fler nyanlända invandrare ska få stöd för att snabbare etablera sig i arbets- och samhällslivet. Riksdagen ser positivt på den inriktning av integrationspolitiken som innebär att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska.

Arbetsmarknadsutskottet har även granskat en skrivelse där regeringen behandlar Riksrevisionens granskning av Diskrimineringsombundsmannens (DO), verksamhet under de första åren. Utskottet betonar att det är viktigt att DO fortsätter arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på samtliga diskrimineringsgrunder. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2012-11-29 Debatt: 2012-12-17 Beslut: 2012-12-18

Betänkande 2012/13:AU1 (pdf, 593 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om Europeiska socialfonden KOM2011 607 slutlig Statssekreteraren Marita Ljung Näringsdepartementet 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering

2012-12-04 11:00:00