Dokument & lagar (17 träffar)

Framställning / redogörelse 1964:KMB165

Kungl. Maj.ts öppna brev nr 165 år 196i 1 Nr 165 Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående viss grundlagsfråga givet Stockholms slott den 29 maj 196i. I skrivelse den 21 maj 1964, nr 256, har riksdagen anmält, att riksdagen vid slutlig prövning antagit av 1960 års riksdag i anledning av Kungl. Maj ts proposition,

1964-05-21

Framställning / redogörelse 1964:KMB165 (pdf, 109 kB)

Framställning / redogörelse 1964:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1963 av dem verkställda granskningen av STATSVERKET DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET STOCKHOLM 1963 630446 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Riksdagens revisorers skrivelse i.1 Försvarsdepartementet 1 Anslagssystcmet inom försvaret.2 Inventering

1964-01-23

Framställning / redogörelse 1964:SV (pdf, 18830 kB)

Redogörelse 1964:Mo

MI L IT IE OM B UD SMANNENS AMBETSBERATTELSE AVGIVEN VID RIKSDAGEN ÅR 1964 STOCKHOLM 1964 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG ti i l h I j i Cl i i rr v:Ä. i 7 i i7. I V-i.H/ Innehållsförteckning Allmän redogörelse för militieomhudsmansämbetets förvaltning.Redogörelse för åtal 1. Åtal mot överste för tjänstefel

1964-01-10

Redogörelse 1964:Mo (pdf, 15500 kB)

Framställning / redogörelse 1964:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1963 av dem verkställda granskningen av RIKSGÄLDSKONTORET I SA AC M4RCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1963 y 3 tg J JU oo i Vi J iV J fl v i r.i t a i Vr t. fi W.IOJi fDuliUndertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse

1964-01-01

Framställning / redogörelse 1964:RGK (pdf, 410 kB)

Framställning / redogörelse 1964:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1961 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Det internationella läget präglas trots de bestående motsättningarna

1964-01-01

Framställning / redogörelse 1964:Kmtal (pdf, 180 kB)

Kommittéberättelse Fö 1964:A

Flygmaterielberedningen Fö 1964:A Beteckning Fö 1964:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2001-08-08 Status Avslutad 1996 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Försvarsdepartementet, Vasagatan 8-10, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 2594 Dinell 0

1964-01-01

Framställning / redogörelse 1964:Rber

BERÄTTELSE till 1964 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1964. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas vid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1964 års statsverksproposition, till vilken torde

1964-01-01

Framställning / redogörelse 1964:Rber (pdf, 15230 kB)

Framställning / redogörelse 1964:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1963 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1963 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning som finnes

1964-01-01

Framställning / redogörelse 1964:RB (pdf, 473 kB)

Framställning / redogörelse 1964:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE i AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1964 STOCKHOLM 1964 IVAR HJEGGSTRÖMS TRYCKERI AB Ä. f. l ÅK Ai u. k rrr/i i i i INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse Inledning I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-åklagar- och exekutionsväsendet samt fångvården A. Åtal

1964-01-01

Framställning / redogörelse 1964:Jo (pdf, 16288 kB)

Framställning / redogörelse 1891:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 KongMaj:ts svar i anledning af de utaf innevarande riksdag antagna ändringar i riksdagsordningen gifvet Stockholms slott å rikssalen den 15 maj 1891. Gode herrar och svenske män Uti skrifvelse af den 12 sistlidne mars hafven I hos KongMaj:t med begäran orn godkännande anmält de från

1891-05-15

Framställning / redogörelse 1891:Kmsvar (pdf, 170 kB)

kadep 1891:1

Kanslideputerades Memorial N:o 1. 1 S:o 1. Ank. till tryckeriafdelningen den 26 januari 1891, kl. 3 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående an tagande af tjensteman i Riksdagens kansli. Vid sammanträden den 22 dennes och denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjensteman i Riksdagens kansli

1891-01-26

Framställning / redogörelse 1891:Kmtal

lECongL IMIajzts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande deri 19 Januari 1891. Gode herrar och svenske män Jag bjuder Eder i dag välkomne till det vigtiga värf, hvartill Edra medborgares val Eder kallat. Riksdagen sammanträder under allmän yttre fred, och våra förhållanden till alla främmande magter äro tillfredsställande.

1891-01-19

Framställning / redogörelse 1891:Kmtal (pdf, 153 kB)

Framställning / redogörelse 1891:Rber

Berättelse om hyatl i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 19 Januari 1891. E, LLifter framställning af Amerikas förenade staters, Storbritanniens och Irlands samt Tysklands regeringar har eu svensk man utsetts att vara öfverdomare å Samoaöarne. Utseende

1891-01-19

Framställning / redogörelse 1891:Rber (pdf, 2808 kB)

Framställning / redogörelse 1891:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1890 af dem verkställa granskning af STATSVERKETS samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1889 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till K0NGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC

1891-01-01

Framställning / redogörelse 1891:SV (pdf, 23629 kB)

Framställning / redogörelse 1891:RGK

RIKSDAGENS år 1890 församlade REVISORERS B E ll Ä T T BESE om granskningen af Rl KSGl LDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1891. I 1 I Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, få härmed, till fullgörande af föreskriften i 5 af gällande instruktion,

1891-01-01

Framställning / redogörelse 1891:RGK (pdf, 18716 kB)

Framställning / redogörelse 1891:RB

BERÄTTELSE TILL 1891 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1890. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1890. Till 1891 års lagtima Riksdag. Undertecknade, som af senast församlade Riksdag blifvit utsedde till revisorer för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets

1891-01-01

Framställning / redogörelse 1891:RB (pdf, 6265 kB)

Framställning / redogörelse 1891:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgift eu vid lagtima riksmötet år 1891 samt Tryckfrihetskommitterades Berättelse. STOCKHOLM IVAR BOKTRYCKERI 1891. INNEHÅLL. Inledning Redovisning för åtal, anställda mot: 1 kyrkoherden H. Gröna, för felaktig anteckning i prestbetyg 2 magistraten i Linköping, för obehörigt förbud

1891-01-01

Framställning / redogörelse 1891:Jo (pdf, 10327 kB)