Dokument & lagar (135 träffar)

Riksdagsskrivelse 1894:11

28 Riksdagens Skrifvelse N:o 11, i i t,I i f. t r i r f vtl, J nc- T Olif;1 niN:o 11. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars 1894. Andra Kammaren den 21 b ii fn. al vmt i i v Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse af 16 i lagen

1894-03-21

Riksdagsskrivelse 1894:11 (pdf, 144 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:13

30 Riksdagens Skrifvelse N:o 13. N:o 13. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars 1894. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts preposition angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse inom Gotlands län. Lagutskottets utlåtande n:o 9.Till Konungen. Genom

1894-03-21

Riksdagsskrivelse 1894:13 (pdf, 165 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:14

32 Riksdagens Skrifvelse N:o 14. 3 Pil j N:o 14. xof tfcvw Siu hell Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i vissa delar af förordningen om krig sdomstolar

1894-03-17

Riksdagsskrivelse 1894:14 (pdf, 207 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:9

Riksdagens Skrifvelse N:o 9. 23 i/LVj if ifb sfm-qqn hot. In ni liv n5vil o t i r r t J-i'irij.ioix-xpijfoiiw/bh uiéjhn-i,l V f Ii iU f rf. 1 0 i i.foivciioviii c.i 1 ii i T. J i oi.v godtiM/iii gudi.dJÖ löqcjta trut i L. f:I c i t i.hr. jijuii 1 f:i h i-r Xio i a/i hi. i.motj f i i:oui Uppläst och godkänd

1894-03-16

Riksdagsskrivelse 1894:9 (pdf, 298 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:8

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 8, N:o 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 mars 1894. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till fullmägiige i Riksbanken, i anledning af verkstad granskning af fullmägtiges i Riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontoret åtgärder för utförande af det dem gemensamt

1894-03-16

Riksdagsskrivelse 1894:8 (pdf, 281 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:7

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 7. N:o 7. l:i■u no i. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 mars 1894. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående riksgäldskontorets förvaltning under den tid, som förflutit, sedan ansvarsfrihet senast tillerkändes fullmägtige i nämnda

1894-03-16

Riksdagsskrivelse 1894:7 (pdf, 298 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:10

26 Riksdagens Skrifvelse N:o 10. f sjelf If.M 1 i r N:o 10. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 mars 1894. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående föreslagna statsbidrag till vägars anläggning och förbättring, bro- och hamnbyggnader, vattenkommunikationer och torrläggning af

1894-03-16

Riksdagsskrivelse 1894:10 (pdf, 196 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:6

Riksdagens Skrifvelse N:o 6. 7 N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 mars 1894. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående af Riksdagen beslutade ändringar i rikets grundlagar. Konstitutionsutskottets memorial n:o 1.Till Konungen. Vid numera företagen pröfning af de till slutligt

1894-03-07

Riksdagsskrivelse 1894:6 (pdf, 539 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:2

2 Riksdagens Förordnande N:o 2. N:o 2. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 17 februari 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens förordnande för komiterade- för tryckfrihetens vård. Riksdagens förordnande för: Borgmästaren i Stockholm, riddaren af KongMaj:ts nordstjerneorden Frans Krook f. d. riksarkivarien, kommendören

1894-02-17

Riksdagsskrivelse 1894:2 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:5

6 Riksdagens Förordnande N:o 5. N:o 5. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 17 februari 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens förordnande för revisionssekreteraren m. m. Hugo Erik Mauritz Bohman att vara Riksdagens justitieombudsmans suppleant. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade

1894-02-17

Riksdagsskrivelse 1894:5 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:4

Riksdagens Förordnande N:o 4. 5 i N:o 4. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 17 februari 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens förordnande för revisionssekreteraren in. m. Axel Ferdinand Thollander att vara Riksdagens justitieombudsman. Vi,svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro,

1894-02-17

Riksdagsskrivelse 1894:4 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:3

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 3, N:o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 februari 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af justitieombudsman och suppleant för honom. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 10 innevarande februari, i enlighet med

1894-02-17

Riksdagsskrivelse 1894:3 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:1

Riksdagens Skrifvelse N:o 1. 1 N:o 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 februari 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående verkstad omröstning öfver högsta domstolens ledamöter. Till Konungen. Den i öfverensstämmelse med 103 regeringsformen och 69 riksdagsordningen valda

1894-02-17

Riksdagsskrivelse 1894:1 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:77

Riksdagens Skrifvelse N:o 77. 1 N:o 77. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse till Jemtlands fältjägareregementes mötesplats af mark tillhörig f. d. militiebostället Kungsgården n:o

1894-01-01

Riksdagsskrivelse 1894:77 (pdf, 184 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:fört

Förteckning öfver Riksdagens skrifvelser till Konungen samt utfärdade förordnanden under lagtima riksmötet år 1894. N:o 11 11 11 11 V 11 11 11 1. Skrifvelse till Konungen angående verkstäld omröstning öfver högsta domstolens ledamöter. 2. Förordnande för komiterade för tryckfrihetens vård. 3. Skrifvelse till

1894-01-01

Riksdagsskrivelse 1894:fört (pdf, 831 kB)