Dokument & lagar (416 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

Statens offentliga utredningar 1998:129

Svensk sjöfartsnäring hot och möjligheter S O U 1998:129 Slutbetänkande från utredningen om sjöfartens struktur- och kapitalsituation SOU 1998:129 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet. Regeringen bemyndigade den 15 maj 1997 chefen för Kommunikationsdepartementet att tillkalla en utredare med

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:129 (pdf, 653 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:131

SOU 1998:131 Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Genom beslut den 18 december 1997 bemyndigade regeringen statsrådet Carl Tham att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av Centrala studiestödsnämndensCSN nuvarande organisation och resursbehov för administrationen av myndighetens

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:131 (pdf, 567 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:128

SOU 1998:128 141 7Samverkan mellan universitet och högskolor och samhället i övrigt Forskning 2000:s bedömningar och förslag i sammanfattning Forskning 2000:s utgångspunkt är att universitetens och högskolornas viktigaste insatser såväl för näringslivet som samhället i övrigt består i att de svarar för kvalificerad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1998:128 (pdf, 320 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:128

SOU 1998:128 Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Genom beslut den 22 maj 1997 bemyndigade regeringen chefen för Ut- bildningsdepartementet att tillkalla en kommitté för översyn av den svenska forskningspolitiken Dir. 1997:67Med stöd av detta bemyndigande förordnade departementschefen den 2 juni 1997

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:128 (pdf, 362 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:11

SOU 1998:11 1 Till statsrådet Ylva Johansson Genom beslut den 6 mars 1997 bemyndigade regeringen statsrådet Ylva Johansson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över det statliga stödet till kompletterande skolor dir. 1997:42bilaga 1. Till särskild utredare utsågs generaldirektören Ann-Cathrine Ha glund.

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:11 (pdf, 397 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:112

SOU 1998:112 1 Till statsrådet Ylva Johansson Genom beslut den 15 maj 1997 bemyndigade regeringen statsrådet Ylva Johansson att tillsätta en kommitté med uppdrag att följa och utvärdera kommunernas tillämpning av de nya resursfördelningsreglerna för fristående grundskolor under läsåren 1997/98 och 1998/99 dir 1997:55Kommittén

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:112 (pdf, 197 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:108

Analysera mera Betänkande från utredning Jo 1998:02: Behovet av utredningsverksamhet och analyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiska området SOU 1998: 108 SOU 1998: 108 Förord Förord Regeringen bemyndigade den 13 november 1997 chefen för Jordbruksdepartemenet att tillkalla en särskild utredare med

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:108 (pdf, 584 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:111

SOU 1998:111 3 Till Statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Regeringen bemyndigade vid regeringssammanträde den 10 oktober 1996 chefen för Utbildningsdepartementet statsrådet Tham att t illkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av lagen 1993:1392 om pliktexemplar av dokument. Fr.o.m. den

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:111 (pdf, 828 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:10

SOU 1998:10 1 Campus för konst Betänkande av Utredningen om samlokalisering och eventuell verksamhetsmässig integrering av de konstnärliga högskolorna i Stockholm SOU 1998:10 SOU 1998:102 Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Regeringen bemyndigade den 3 april 1997 Chefen för Utbildningsdepartementet

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:10 (pdf, 223 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:1

sou 1998 1 SOU 1998:1 3 Till statsrådet Thomas Östros Genom beslut våren 1992 bemyndigade regeringen dåvarande stats- rådet Bo Lundgren att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av vissa företagsskattefrågor. Med stöd av bemyn- digandet tillkallades jag som särskild utredare. I det föreliggande

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:1 (pdf, 1056 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:107

Till statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartementet Margareta Winberg Regeringen bemyndigade den 6 februari 1997 chefen för Arbetsmarknadsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda och föreslå hur en lagstiftning med förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:107 (pdf, 596 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:104

sou 1998 104 SOU 1998:104 3 Till statsrådet Maj-Inger Klingvall Regeringen beslöt den 26 juni 1997 att en särskild utredare skulle till- kallas med uppgift att se över reglerna om arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar vid rehabilitering samt utformningen av försäkringen mot kostnader för sjuklön dir. 1997:90Uppdraget

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:104 (pdf, 932 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:103

Bemäktiga individerna Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige Lars Trägårdh Demokratiutredningens skrift nr 20 SOU 1998:103 103Bemäk.p65 1 1999-03-30, 15:29 Förord Demokratiutredningen har i uppdrag att stimulera den offentliga debatten om folkstyrelsens utveckling. I det syftet inbjuder

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:103 (pdf, 272 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:102

Lekmannastyre i experternas tid dokumentation från ett seminarium Demokratiutredningens skrift nr 6 SOU 1998:102 102Lekma.p65 1 1998-10-05, 13:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: fritzes.orderliber.se

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:102 (pdf, 597 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:101

Det unga medborgarskapet dokumentation från ett seminarium Demokratiutredningens skrift nr 5 SOU 1998:101 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: fritzes.orderliber.se Internet: www.fritzes.se Omslag,

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:101 (pdf, 1176 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:126

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Genom beslut den 18 december 1997 bemyndigade regeringen stats-rådet Thomas Östros att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över förfarandereglerna för punktskatter m.m. Till särskild utredare förordnades den 20 januari 1998 kammarrättslagmannen Per Anders

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:126 (pdf, 392 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:125

SOU 1998:125 3 Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Regeringen bemyndigade den 12 december 1996 chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en organisationskommitté Ku 1996:07 för att enligt riksdagens beslut förbereda och genomföra etableringen av ett världskulturmuseum i Göteborg dir. 1996:110Med stöd

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:125 (pdf, 369 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:124

Demokrati på europeisk nivå Hans Agné Mats Lundström Giandomenico Majone Fritz W. Scharpf Demokratiutredningens skrift nr 7 SOU 1998:124 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: fritzes.orderliber.se

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:124 (pdf, 876 kB)

Statens offentliga utredningar 1998:123

SOU 1998:123 1 Till statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet Regeringen bemyndigade den 22 februari 1996 chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att reda ut oklarheter om vilka uppgifter och vilken folkrättslig ställning polisen, hemvärnet och vissa civila skyddsvakter

1999-01-01

Statens offentliga utredningar 1998:123 (pdf, 347 kB)