Dokument & lagar (204 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

Departementsserien 1998:62

REGERINGSKANSLIET Jordbruksdepartementet SLU:s sektorsansvar Kartläggning och konkretisering Ds 1998:62 Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Regeringskansliet Jordbruksdepartementet förordnade den 29 april 1998 undertecknad, f.d. landshövdingen Thorsten Andersson, att inför en överföring av Sveriges

1999-01-01

Departementsserien 1998:62 (pdf, 455 kB)

Departementsserien 1998:61

ds 1998 61 1998:61 I Utrikesdepartementet Framtid med Asien Förslag till en svensk Asienstrategi Ds 1998:61 Förord Regeringen tillsatte våren 1997 en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till en strategi för att intensifiera Sveriges relationer med Asien.Målsättningen med arbetet var att med perspektiv på år

1999-01-01

Departementsserien 1998:61 (pdf, 1173 kB)

Departementsserien 1998:59

Ds 1998:59 2EMISSAMMANST
LLNING 1 23334Sammanställning av remissyttranden över Kvinnomaktutredningens betänkande Ty makten är din.Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige SOU 1998:6 Sammanställningen följer utredarens förslag såsom de presenteras i betänkandets kapitel 9 Förslag till åtgärderDe bilagor

1999-01-01

Departementsserien 1998:59 (pdf, 388 kB)

Departementsserien 1998:58

Ds 1998:58 3 Innehåll Sammanfattning 5 1 Kultur i skolan.7 1.1 Arbetsgruppens uppdrag och projekt.7 1.2 Allmänna utgångspunkter 9 1.3 Ansvar och rollfördelning 12 1.4 Insatser inom området 13 1.5 Arbetsgruppens förslag.15 2 Skolan som kulturmiljö 17 2.1 Beskrivning av området 17 2.2 Ansvar och rollfördelning

1999-01-01

Departementsserien 1998:58 (pdf, 78 kB)

Departementsserien 1998:57

3 Innehåll Bilaga 1 Kvalitetsgranskningen 7 1.1 Granskningsinstruktion 7 1.2 Förteckning över granskare 13 1.3 Granskarnas bedömningar 17 1.3.1 Offentlig djurskyddstillsyn SOU 1996:13 17 Bedömning 1 17 Bedömning 2 21 1.3.2 Budgetlag B regeringens befogenheter på finansmaktens område SOU 1996:14 28


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1998:57 (pdf, 681 kB)

Departementsserien 1998:57

3 Förord Kommittéväsendet i Sverige har närmare 400 år på nacken. Nästan alla större politiska beslut som regering och riksdag har att fatta bygger på beslutsunderlag som tagits fram av någon kommitté. För folkstyret är det därför ytterst viktigt att kommittéväsendet är effektivt och att de betänkanden som utarbetas håller

1999-01-01

Departementsserien 1998:57 (pdf, 690 kB)

Departementsserien 1998:56

3 Förord ESO anordnade i juni i år ett Rosenbad-seminarium som handlade om Regeringskansliet inför millenieskiftet. Den förvaltningspolitiska diskussionen under senare år knappast alls handlat om Regeringskansliets roll och uppgifter, storlek, bemanning etc. I stället har den debatt som trots allt förekommit haft sitt

1999-01-01

Departementsserien 1998:56 (pdf, 290 kB)

Departementsserien 1998:51

ds 1998 51 Ds 1998:51 Förord 3 Arbetsgruppens förord Utbildningsministern har genom beslut den 11 december 1997 uppdragit åt en arbetsgrupp U 1997:K att följa upp och utvärdera studenternas inflytande i högskolan på alla nivåer. Uppdraget omfattar en översyn av såväl studenternas formella inflytande i beslutande och

1999-01-01

Departementsserien 1998:51 (pdf, 1303 kB)

Departementsserien 1998:50

3 Förord Många statliga myndigheter har som en av sina uppgifter att utöva tillsyn över någon verksamhet som en annan myndighet eller en kommun, alternativt landsting eller företag, har ansvaret för. Ett exempel på det senare är att t.ex. Kemikalieinspektionen utövar tillsyn över tillverkare och importörer av kemiska

1999-01-01

Departementsserien 1998:50 (pdf, 716 kB)

Departementsserien 1998:5

Digital marksänd TV lagändringar Ds 1998:5 2 Ds 1998:5 Innehåll Sammanfattning.3 Författningsförslag.4 1 Inledning.9 2 Skyldighet att vidarebefordra TV-sändningar i kabelnät 10 3 Ett företag skall kunna få mer än ett sändningstillstånd 18 4 Villkor om samverkan skall kunna tas in i sändningstillstånd

1999-01-01

Departementsserien 1998:5 (pdf, 75 kB)

Departementsserien 1998:49

Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhetsmärkning konsumentmakt för ett jämställt samhälle Ds 1998:49 Jämställdhetsmärkning 5 Innehåll Inledning 9 Kapitel 1 Vad är jämställdhetsmärkning 15 Märkningens syfte 16 Tre områden 16 Företag/organisation 17 Produkter 18 Tjänster/service 19 Kapitel 2 Möjligheter

1999-01-01

Departementsserien 1998:49 (pdf, 674 kB)

Departementsserien 1998:48

Ds 1998:48 1 Social ekonomi i EU-landet Sverige tradition och förnyelse i samma begrepp 2 Ds 1998:48 Ds 1998:48 3 Till statsrådet Lars Engqvist Sedan Sverige gick med i EU har vi i olika sammanhang börjat hantera och använda begreppet social ekonomi. Vi är vana att tala om folkrörelser, kooperation och föreningsliv,

1999-01-01

Departementsserien 1998:48 (pdf, 157 kB)

Departementsserien 1998:46

Ds 1998:46 3 Innehållsförteckning Inledning.5 1 Mänskliga rättigheter i teori och praktik.11 1.1 Mänskliga rättigheter 11 1.2 Utbildning i mänskliga rättigheter som internationellt åtagande 18 1.3 Ett årtionde för utbildning i mänskliga rättigheter 20 2 Mänskliga rättigheter vid universitet och högskolor 23

1999-01-01

Departementsserien 1998:46 (pdf, 416 kB)

Departementsserien 1998:43

Myndigheternas föreskrifter Handbok i författningsskrivning Ds 1998:43 FÖRORD Denna handbok i författningsskrivning har utarbetats i Statsråds beredningen. Den är skriven för statliga förvaltningsmyndigheter men den kan med fördel också användas vid den regelgivning som förekommer hos andra myndigheter. En första upplaga

1999-01-01

Departementsserien 1998:43 (pdf, 490 kB)

Departementsserien 1998:39

Förord Gula boken gavs ut första gången år 1981. Den har därefter tryckts om flera gånger. Senaste upplagan kom år 1994. Gula boken har nu reviderats. De viktigaste ändringarna jämfört med förra upplagan beror på att Regeringskansliet numera är en myndighet, vilket har fått betydelse framför allt i regeringskansliärendena.

1999-01-01

Departementsserien 1998:39 (pdf, 1915 kB)

Departementsserien 1998:34

ds 1998 34 1998:34 1 Innehåll Förord 9 Asien vad är det 11 1 De fjärran ländernas närhet 11 2 Asiens asienisering14 3 Kris och institutioner 20 4 De regionala gapen och kunskapsgapen 24 5 Säkerhetspolitisk osäkerhet 29 6 Asiatisk mångfald 33 JAPAN REGIONENS EKONOMISKA STORMAKT Japan inför sekelskiftet

1999-01-01

Departementsserien 1998:34 (pdf, 1874 kB)

Departementsserien 1998:33

ds 1998 33 Ds 1998:33 1 Innehåll Frågeställningar i en svensk Asienstrategi 9 1 Framgångar, kris och komplexitet 9 2 Att bygga en jämbördig relation 15 3 Element i en svensk strategi.16 4 Strategi och vision 22 Asienbilden 25 1 Inledning 25 Bakgrund och syfte 25 Metod och genomförande 26 2 Plattform 28

1999-01-01

Departementsserien 1998:33 (pdf, 943 kB)

Departementsserien 1998:30

Ds 1998:30 1 Att söka säkerhet i samarbete Statsrådet Pierre Schori Regeringen beslutade den 25 september 1997 att en utvärdering skulle göras av det säkerhetsfrämjande stödet till Central- och Östeuropa. Utrikesdepartementet gav ambassadör Ragnar Ängeby i uppdrag att tillsammans med civilekonomen Krister Eduards genomföra

1999-01-01

Departementsserien 1998:30 (pdf, 256 kB)

Departementsserien 1998:3

Ds 1998:3 1 Innehåll RORD.3 3AMMANFATTNING.5 M FASTIGHETSBESKATTNING OCH OM FASTIGHETSSKATT 9 1.1 Den löpande beskattningen av fastigheter 9 1.1.1 Den konventionella metoden 9 1.1.2 Äldre regler om beskattning av småhus 10 1.1.3 Bostadsrättsföreningar m. fl.11 1.2 Hyreshusavgiften 12 1.3 Fastighetsskatten

1999-01-01

Departementsserien 1998:3 (pdf, 341 kB)