Dokument & lagar (182 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

RR9

Framställning / redogörelse 1998/99:RR9

Förslag till riksdagen 1998/99:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Utvecklingssamarbetet styrning, genomförande, samordning och uppföljning av biståndet 1998/99 RR9 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ genomfört en granskning av utvecklingssamarbetet. Granskningen har i huvudsak


Utskottsberedning: ------1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

rr8

Framställning / redogörelse 1998/99:rr8

Förslag till riksdagen Riksdagens revisorers förslag angående Skolverket och skolans utveckling Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat Skolverket och skolans utveckling. Granskningen har inriktats på grundskolans utveckling såsom den kan utläsas av dokumentation från Skolverkets uppföljning och utvärdering.


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1998/99:rr8 (doc, 924 kB)

rr7

Framställning / redogörelse 1998/99:rr7

Förslag till riksdagen 1998/99:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående anpassningen av totalförsvaret 1998/99 RR7 1 Revisorernas granskning Riksdagen har beslutat att totalförsvarets förmåga till anpassning är en av grundstenarna i den svenska försvarspolitiken prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36Med


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:rr7 (doc, 638 kB)

RR6

Framställning / redogörelse 1998/99:RR6

Enligt lagen 1988:46 om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall Riksdagens revisorer granska Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet. Revisorerna skall särskilt se till att fondens organisation av och kontroll över redovisningen samt medels- och värdeförvaltningen är tillfredsställande. Styrelsen för Jubileumsfonden

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:rr5

Den 1 januari 1999 trädde ny lagstiftning rörande Riksbanken i kraft prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15Lagändringarna är en följd av Sveriges medlemskap i EU. Riksbanken har fått en självständigare ställning. Fullmäktige har getts en kontrollerande funktion. Fullmäktige har utsett den nya direktionen med sex ledamöter

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:rr5 (doc, 48 kB)

Framställning / redogörelse 1998/99:RR4

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående produ-centansvarets betydelse i avfallshanteringen 1999/2000 RR4 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av producentansvarets betydelse i avfallshanteringen har genomförts efter förslag från jordbruksutskottet. Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: --1998/99:SfU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:RR4 (doc, 547 kB)

Rr3

Framställning / redogörelse 1998/99:Rr3

Förslag till riksdagen 1998/99:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet 1998/99 RR3 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av resursförstärkningen till skattemyndigheternas kontrollverksamhet har genomförts efter förslag från skatteutskottet.


Utskottsberedning: ----1998/99:SkU14
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:Rr3 (doc, 464 kB)

RR2

Framställning / redogörelse 1998/99:RR2

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av primärvården. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat primärvården. Granskningen har genomförts på förslag av riksdagens socialutskott. Resultaten av granskningen har redovisats i rapporten 1997/98:5 Primärvårdens resurser. Yttranden har inhämtats


Utskottsberedning: ----1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RR10

Förslag till riksdagen 1998/99:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheternas lönekostnader 1998/99 RR10 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av myndigheternas lönekostnader. 1 Revisorernas granskning Med anledning av det delegerade arbetsgivar- och kostnadsansvaret har Riksdagens revisorer


Utskottsberedning: ---1999/2000:FiU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RR10 (doc, 549 kB)

RB1

Framställning / redogörelse 1998/99:RB1

Redogörelse till riksdagen 1998/99:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för år 1998 m.m. 1998/99 RB1 Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank avger Riksban-kens direktion bifogade redovisning av Riksbankens verksamhet under 1998. Vissa beslut, som fullmäktige fattat under året, presenteras i årsredovis-ningen.

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:RB1 (doc, 338 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1

Förslag till riksdagen 1998/99:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998 1998/99 NR1 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 1998. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 50:e session den 9-12 november samt en översikt över


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1 (doc, 318 kB)

JO1

Framställning / redogörelse 1998/99:JO1

Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Elanders Gotab, Stockholm 1998 Innehåll Skrivelse till riksdagen 14 Allmänna domstolar m.m. Åtal mot en rådman för tjänstefel har ogillats då gärningen ansetts som ringa felaktigt förverkande av villkorligt medgiven

1999-01-01

ER1

Framställning / redogörelse 1998/99:ER1

Redogörelse till riksdagen 1998/99:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling 1998/99 ER1 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 1998. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:ER1 (doc, 223 kB)

RR1

Framställning / redogörelse 1998/99:RR1

Riksdagens revisorers redogörelse 2000/01:RR1 Årsredovisning för 2000 2000/01 RR1 Till RIKSDAGEN Riksdagens revisorer överlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2000. De skrivelser som revisorerna under verksamhetsåret avlämnat till riksdagen redovisas inte i sin helhet i årsredovisningen. De ingår som hittills

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:RR1 (doc, 534 kB)

rj1

Framställning / redogörelse 1998/99:rj1

Redogörelse till riksdagen 1998/99:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1998 1998/99 RJ1 Stiftelsens uppdrag, tillkomst och inriktning Riksbankens Jubileumsfond RJ är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:rj1 (doc, 255 kB)

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK3

Förslag till riksdagen Riksdagsledamöternas arvode På riksdagens uppdrag tillkallade förvaltningsstyrelsen den 4 februari 1998 förre landshövdingen Gösta Gunnarsson att genomföra en utvärdering av den nuvarande ordningen för att fastställa riksdagsledamöternas arvode. Utredaren överlämnade den 16 oktober 1998 betänkandet


Utskottsberedning: -1998/99:KU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK2

Beredningsgruppen för översyn av vissa frågor avseende ledamöternas ekonomiska villkor m.m. har till förvaltningsstyrelsen överlämnat ett förslag om ändring i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och i lagen 1996:304 om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet. Förslagen innebär


Utskottsberedning: -1998/99:KU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK1

Riksdagsförvaltningens redogörelse 1998/99:RFK1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 1998 1998/99 RFK1 Årsredovisningen för riksdagsförvaltningen har vid sammanträde den 10 mars 1999 fastställts av riksdagens förvaltningstyrelse. Anders Forsberg riksdagsdirektör Lars Bergquist t.f. förvaltningschef

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK1 (doc, 288 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 1998/99:RB2

Förslag till riksdagen 1998/99:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1998 m.m. 1998/99 RB2 Dnr 99-382-DIR Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1998 Fullmäktige i Sveriges riksbank har i enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges


Utskottsberedning: -1998/99:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RB2 (doc, 76 kB)