Dokument & lagar (233 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

Yttrande 1998/99:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 1998/99:UbU2y Frågor i anslutning till proposition om barnkonventionen 1998/99 UbU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 berett bl.a. utbildningsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UbU2y (doc, 85 kB)

Yttrande 1998/99:UBU1Y

Utbildningsutskottets yttrande 1998/99:UbU1y Tilläggsbudget 1998/99 UbU1y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 oktober 1998 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998

1999-01-01

Yttrande 1998/99:TU2y

Trafikutskottets yttrande 1998/99:TU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999 utg.omr. 22 Kommunikationer 1998/99 TU2y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 15 april 1999 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99:100 i vad avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:TU2y (doc, 97 kB)

Yttrande 1998/99:TU1y

Trafikutskottets yttrande 1998/99:TU1y 1999 års ekonomiska vårproposition utg.omr. 22 Kommunikationer 1998/99 TU1y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 15 april 1999 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99:100i vad avser den ekonomiska politiken och

1999-01-01

Yttrande 1998/99:TU1y (doc, 105 kB)

Yttrande 1998/99:SoU9y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU9y Elever med funktionshinder 1998/99 SoU9y Till utbildningsutskottet Socialutskottet har beslutat avge yttrande till utbildningsutskottet med anledning av proposition 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd. Utskottet Propositionen I propositionen

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU9y (doc, 87 kB)

Yttrande 1998/99:SoU8y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU8y Företagshälsovård 1998/99 SoU8y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 3 juni 1999 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1998/99:120 Företagshälsovård. Socialutskottet begränsar yttrandet till avsnitten 7.2 Företagshälsovårdens

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU8y (doc, 105 kB)

Yttrande 1998/99:SoU7y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU7y Ungdomsfrågor 1998/99 SoU7y Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 27 maj 1999 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:115 På ungdomars villkor jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Socialutskottet begränsar

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU7y (doc, 91 kB)

Yttrande 1998/99:SoU6y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU6y En idrottspolitik för 2000-talet 1998/99 SoU6y Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 20 maj 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU6y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SoU5y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU5y Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1998/99 SoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:97 om utvecklingen i den kommunala sektorn jämte de motioner som kan

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU5y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:SoU4y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU4y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999 1998/99 SoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99:100 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU4y (doc, 80 kB)

Yttrande 1998/99:SoU3y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU3y Ekonomisk vårproposition 1998/99 SoU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99:100 i vad avser den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. och de motioner som kan

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU3y (doc, 106 kB)

Yttrande 1998/99:SoU2y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU2y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 SoU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att senast den 23 april 1999 yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken om EU, Berättelse

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU2y (doc, 85 kB)

Yttrande 1998/99:SoU1y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU1y Diskriminering i arbetslivet 1998/99 SoU1y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 10 november 1998 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionerna 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 1997/98:179

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU1y (doc, 102 kB)

Yttrande 1998/99:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU7y En idrottspolitik för 2000-talet Folkhälsa, folkrörelse och underhållning 1998/99 SkU7y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU7y (doc, 101 kB)

Yttrande 1998/99:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 SkU6y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett skatteutskottet och vissa andra utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU6y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU5y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 SkU5y Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom de riktlinjer för skattepolitiken som regeringen redovisar i vårpropositionen och tillstyrker de lagförslag som avser skattefrå-gor. Förslagen är i korthet följande.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU5y (doc, 188 kB)

Yttrande 1998/99:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU4y Staten och trossamfunden 1998/99 SkU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamhe-ten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. jämte

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU4y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU2y Tilläggsbudget för år 1998 1998/99 SkU2y Till finansutskottet I budgetpropositionen för år 1999 ingår en tilläggsbudget för år 1998 med ändrade ramar för bl.a. utgiftsområde 3 med ändringar i anslagen till Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket yrkande 29Finansutskottet

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU2y (doc, 72 kB)

Yttrande 1998/99:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 1998/99:SkU1y Budgetpropositionen för 1999 1998/99 SkU1y Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en skattereduktion för låg- och medelinkomsttagare och om sänkt fastighetsskatt på hyreshus. Utskottet har inte heller någon invändning mot att det fasta

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SkU1y (doc, 212 kB)