Dokument & lagar (338 träffar)

Motion 1894:116 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. 1 N:o 116. é. f f jj fri:i i,1 Jör ö f llf. Af herr M. Dtllin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om förslag till inrättande af en frilagersinstitution in. m. Vid 1891 års riksdag väcktes af undertecknad motion om inrättande af en frilagersinstitution i hufvudsaklig öfverensstämmelse

1894-01-27

Motion 1894:116 Andra kammaren (pdf, 1232 kB)

Motion 1894:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 127 7 N:o 127. Af herr C. W. Collander, angående disposition af öfversJcotten på fyr- och båkmedel för beredande af olycksfallsförsäkring åt gemenskapen vid lotsverket. När för kortare tid sedan å ny o inträffade ett af dessa ej sällsynta fallen denna gången vid Sandhamn då våra oförskräckta

1894-01-01

Motion 1894:127 Andra kammaren (pdf, 891 kB)

Motion 1894:31 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 31. 3 N:o 31. Af lierr P. 0. PeterSSOIl i Brystorp, med förslag af ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen. Första Kammarens behandling af rösträttsfrågan vid senaste riksdag torde hos en och annan väckt förhoppning, att denna kammare börjat förändra uppfattning i fråga om klokheten eller

1894-01-24

Motion 1894:31 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1894:4 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 4. 1 N:o 4. Af herr Lithander, om framläggande af förslag till ändrad lagstiftning angående riksbanken och de enskilda sedelutgifvande bankerna. Sedan den s. k. stora bankkomitén i sitt den 14 december 1883 afgifna utlåtande uttalat såsom en hufvudprincip, att det mål, hvartill lagstiftningen

1894-01-22

Motion 1894:4 Första kammaren (pdf, 1113 kB)

Motion 1894:26 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 26. 1 N:o 26. Af herr Trcffcilberg, angående revision af sTcogslagstiftningen in. m. Uti en under nu pågående riksdag i Andra Kammaren väckt motion har Herr Yahlin föreslagit Riksdagen att i skrifvelse till Kongl Maj:t anhålla, att Kongl. Maj:t ville låta infordra och för Riksdagen framlägga

1894-04-04

Motion 1894:26 Första kammaren (pdf, 1782 kB)

Motion 1894:81 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 81. N:o 81. Af herr E. A. ZottcrHlRll, om utbyte af skollärares rätt till kofoder mot viss ersättning i penningar. Det har under de många gånger frågan varit före i Riksdagen icke bestridts, tvärtom medgifvits, att bestämmelsen i 1 mom. 2 af kongl. kungörelsen angående aflöning åt lärare

1894-01-27

Motion 1894:81 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1894:80 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 80. 1 N:o SO. Af herr N. PetcrSSOll i Runtorp, med anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till lag angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse inom Gotlands län. Då Kongl. Maj:t i sin proposition n:o 5 till innevarande års Riksdag föreslår lag angående åtgärder till

1894-01-27

Motion 1894:80 Andra kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1894:8 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 8. N:o 8. Af herr A. Y. Ljungman, om beviljande af ett ordinarie anslag af 8,000 kronor för anställande af två fiskeriinspektörer för vissa läns hafsfisken m. m. Vid 1889 års riksdag höjdes på grund af hemställan från Kongl. Maj:t det förutvarande anslaget å ordinarie stat till fiskerinäringens

1894-01-18

Motion 1894:8 Andra kammaren (pdf, 656 kB)

Motion 1894:79 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 79. N:o 79. Af herr E. Åkerlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till lag angående upphäfvande af fideikommisstiftelser i fast egendom på landet. Sedan Riksdagen genom bifall till min motion om beredande af lättnader för den mindre

1894-01-25

Motion 1894:79 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1894:78 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 78. N:o 78. Af herr E. Åkerlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till förändrad beskattningslagstiftning i syfte af vidsträcktare direkt progressiv beskattning m. m. I iisSP/v rf fi Att de sociala stormar, hvilka allt starkare bryta

1894-01-24

Motion 1894:78 Andra kammaren (pdf, 432 kB)

Motion 1894:77 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 77. samt att progresssionen framgent fortfar att stiga efter samma grund, så att tilläggsbevillningen höjes med 50 öre per bevillningkrona för hvarje gång den ordinarie bevillningen fördubblas. Och tillåter jag mig vördsamt anhålla, att bevillningsutskottet behagade föreslå nödig redaktionsförändring

1894-01-27

Motion 1894:77 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1894:76 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 76. 5 N:o 76. Af herr Gr. Ericsson från Stockholm, angående vissa förändrade bestämmelser för utgörande af tilläggsbevillning. Under åberopande af de motiv, skäl och yrkapden, som jag vid 1893 års riksdag uti motion n:o 78 anförde, får jag härmed vördsamt förnya densamma och föreslå: att

1894-01-27

Motion 1894:76 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1894:75 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 75. N:o 75. Af herr J. BeilgtsSOll, om indragning af anslagen till värfvade arméns disciplinkompani in. in. Med åberopande af de skal, eom anförts i min nästföregående motion, får jag vördsamt föreslå: att Riksdagen ville besluta, att de i riksstaten till värfvade arméns disciplinkompani

1894-01-27

Motion 1894:75 Andra kammaren (pdf, 120 kB)

Motion 1894:74 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N-o 74. 1 N:o 74. Af herr J. BengtSSOIl, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om upphäfvande af föreskriften i 27 disciplinstadgan för krigsmakten. Enligt 27 disciplinstadgan för krigsmakten af den 7 oktober 1881 må den, som tillhör manskapspersonalen vid värfvad trupp, när honom ådömts

1894-01-27

Motion 1894:74 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1894:7 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 7. 1 b: r f 1 =5 In r-rjé s i A Vn fl W A N:o 7. Af herr A. Y. Ljungman, om beviljande af ett ordinarie anslag af 4,000 kronor till aflöning af ytterligare en under landtbruksstyrelsen hörande fisker iinspektör m. m. Under särskildt de senast förflutna femton åren har hos dem, hvilka

1894-01-18

Motion 1894:7 Andra kammaren (pdf, 263 kB)

Motion 1894:9 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 9. 3 r N:o 9. i UitH j jI Af herr Wallin, om höjande af skatten på tillverkning af bränvin. fj r 1JO/IUUI7UI i t r ii mmrif niv Då nu talas om att lägga skatt på tillverkningen af maltdrycker, som dock är en närande dryck, hvars fördyrande, särskildt beträffande det för arbetaren

1894-01-25

Motion 1894:9 Första kammaren (pdf, 218 kB)

Motion 1894:8 Första kammaren

Motionr i Första Kammaren, N:o 8. 1 N:o 8. Af herr Li88 Olof LarSSOIl, om förhöjning af bränvinstillverkningsafgiften äfvensom af tullen å spritdrycker. Kongl. Maj:ts proposition till innevarande Riksdag angående statsverkets tillstånd och behof visar, att det varit förenadt med stora svårigheter att bereda inkomster,

1894-01-25

Motion 1894:8 Första kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1894:7 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 7. 9 N:o 7. Af herr Falk, om höjande af dagaflöningen för det icke garnisonerade infanteriets och kavalleriets korporaler och vice korporaler. Med afseende å det för 1892 års urtima Riksdag framlagda förslag till landtförsvarets ordnande säger chefen för landtförsvarsdepartementet i

1894-01-18

Motion 1894:7 Första kammaren (pdf, 523 kB)

Motion 1894:6 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, No 6. 1 N:o 6. Af herr Falk, om beredande af rätt för visst antal befäl och underbefäl vid Lifregementet till fot, Smålands grenadiercorps och Vermlands fältjägarecorps att inträda på allmänna indragning sstaten. På Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning beslöt 1892 års urtima Riksdag,

1894-01-18

Motion 1894:6 Första kammaren (pdf, 499 kB)

Motion 1894:3 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o Ö.5 N:o 3. Af friherre AlstrÖmer, med förslag till ändrad lydelse af 51 och 54 i förordningen ang. bevillning af fast egendom samt af inkomst den 3 juni 1892. Att åstadkomma en i alla afseenden fullt rättvis beskattning hör naturligtvis till de s. k. fromma önskningarne,och det ligger

1894-01-23

Motion 1894:3 Första kammaren (pdf, 212 kB)