Dokument & lagar (61 träffar)

Betänkande 2007/08:UFöU5

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett fortsatt svenskt deltagande i EU:s militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget planeras bland annat bestå av en förstärkt skyttepluton med lednings- och underhållsresurser. Styrkan ska bestå av högst 390 personer och verka som längst till och med den 30 november 2008.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-06-05 Justering: 2008-06-12 Debatt: 2008-06-17 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:UFöU5 (pdf, 128 kB)

Betänkande 2007/08:UFöU4

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har behandlat regeringens skrivelse Nationell strategi för ett svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Strategin ska bland annat ange de politiska målen, skapa förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande samt ge stöd för ett samlat civilt och militärt agerande i de insatsområden där Sverige deltar. Riksdagen avslutar ärendet med detta.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Beredning: 2008-04-22 Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-17 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:UFöU4 (pdf, 213 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Betänkande 2007/08:UFöU3

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen beskrivit arbetet med den nordiska stridsgruppen inför dennes beredskapsperiod den 1 januari - 30 juni 2008. Förutom Sverige bidrar även Estland, Finland, Irland och Norge till stridsgruppen. Riksdagen anser att stridsgruppen är ett viktigt bidrag till FN:s förmåga att agera snabbt och effektivt vid svåra humanitära kriser. Riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2007-11-22 Justering: 2007-12-06 Debatt: 2007-12-19 Beslut: 2007-12-19

Betänkande 2007/08:UFöU3 (pdf, 141 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen

Betänkande 2007/08:UFöU2

Regeringen ska kunna lämna ett svenskt militärt bidrag till EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det planerade svenska militära bidraget i form av ett skyttekompani beräknas uppgå till 200 personer. För oförutsedda förstärknings- och evakueringsbehov kan den svenska närvaron temporärt behöva utökas, dock högst till 490 personer. Den svenska närvaron ska vara begränsad till högst 6 månder. EU genomför insatsen på mandat från FN. Syftet är att hjälpa till att förbättra säkerheten och på så sätt göra det möjligt för flyktingar och internflyktingar att återvända frivilligt, säkert och hållbart.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-11-01 Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-11-21 Beslut: 2007-11-21

Betänkande 2007/08:UFöU2 (pdf, 130 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

Betänkande 2007/08:UFöU1

Regeringen får sända en svensk väpnad styrka till Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfurregionen i Sudan, UNAMID. Styrkan får bestå av högst 450 personer och delta under högst 18 månader. En förutsättning för det svenska militära deltagandet i UNAMID är att FN och Afrikanska unionen ger sitt godkännande. Den svenska delen av den planerade norsk-svenska ingenjörsbataljonen beräknas uppgå till 160 personer. För oförutsedda behov av förstärkning eller evakuering kan den svenska närvaron tillfälligt komma att utökas, dock högst till 450 personer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-25 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Betänkande 2007/08:UFöU1 (pdf, 124 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur

Betänkande 2006/07:UFöU3

Riksdagen har bemyndigat regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande till och med den 20 december 2008 för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), under förutsättning att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 6
Beredning: 2007-04-12 Justering: 2007-05-10 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:UFöU3 (pdf, 209 kB)

Betänkande 2006/07:UFöU2

Regeringen ska kunna ställa en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande inom ramen för Förenta nationernas insats i Libanon (UNIFIL) under ytterligare fyra månader i operationsområdet, dock längst till den 15 augusti 2007. Styrkan får bestå av högst 200 personer. Insatsen sker på förfrågan av FN och har bemyndigats av FN:s säkerhetsråd genom en resolution.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:UFöU2 (pdf, 101 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon

Betänkande 2006/07:UFöU1

Riksdagen sade ja till att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 200 personer till FN:s förfogande i Libanon under sex månader. Styrkan ska delta i FN-insatsen United Nations Interim Forces, UNIFIL. Syftet är att hjälpa den libanesiska regeringen att skaffa kontroll över landets territorium. Den svenska kustkorvetten som redan finns på plats i Cypern kan nu delta i FN-insatsen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-10-11 Debatt: 2006-10-13 Beslut: 2006-10-13

Betänkande 2006/07:UFöU1 (pdf, 44 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon

Betänkande 2005/06:UFöU2

Riksdagen godkände regeringens förslag om att Sverige ska delta i en EU-ledd militär styrka som ska stödja FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo. EU-styrkan ska bevaka de första fria valen i Kongo sedan 1960. Beslutet innebär att en svensk styrka på högst 200 personer ska ställas till förfogande som längst sex månader efter första valomgången, som beräknas äga rum den 30 juli 2006. Styrkan ska skickas under förutsättning att insatsen vilar på en folkrättslig grund i form av en resolution antagen av FN:s säkerhetsråd.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:UFöU2 (pdf, 60 kB)

Betänkande 2005/06:UFöU1

Riksdagen tillstyrkte regeringens förslag om att ställa en väpnad styrka på högst 375 personer till förfogande under 24 månader för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Säkerhetsstyrkan ska förstärka den svenska trupp som har funnits på plats i Afghanistan sedan 2002. Detta sker i samband med att Sverige från Storbritannien övertar ledningen av den multinationella enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif. Angreppet mot en svensk patrull den 25 november 2005 då en soldat dödades och tre sårades allvarligt av en fjärrutlöst mina i staden Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan visar att det svenska internationella engagemanget för fred och fattigdomsbekämpning i Afghanistan, som sker på FN:s uppdrag, rymmer påtagliga risker. Riksdagen beklagar djupt det skedda men menar att angrepp av detta slag inte får föranleda att Sverige vänder ryggen åt Afghanistans hårt prövade befolkning och drar tillbaka sin säkerhetsskapande insats från landet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2005-11-22 Justering: 2005-11-29 Debatt: 2005-12-06 Beslut: 2005-12-07

Betänkande 2005/06:UFöU1 (pdf, 173 kB)

Betänkande 2004/05:UFöU2

Riksdagen sade nej till de motioner om Sveriges säkerhetspolitik som hade lämnats med anledning av regeringens proposition 2004/04:5 Vårt framtida försvar och under allmänna motionstiderna 1999, 2002, 2003, och 2004.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Beredning: 2004-10-21 Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-15 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:UFöU2 (pdf, 509 kB)

Betänkande 2004/05:UFöU1

Sverige skickar en väpnad styrka till Bosnien och Hercegovina. Riksdagen har beslutat att ge regeringen rätt att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande i landet. Den svenska truppen ingår i en EU-ledd militär krishanteringsinsats, Althea, i Bosnien och Hercegovina. Beslutet innebär att Sverige kommer att skicka 70 personer till Bosnien och Hercegovina under högst 24 månader. Regeringen har dock möjlighet att, till exempel, i händelse av en hastigt uppkommen försämring av säkerhetsläget, skicka en förstärkning på upp till 130 personer. I EU-styrkan kommer totalt cirka 7000 personer att ingå. Styrkans folkrättsliga mandat grundar sig på en resolution från FN:s säkerhetsråd.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-10-21 Debatt: 2004-10-27 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:UFöU1 (pdf, 105 kB)

Betänkande 2003/04:UFÖU2

Sverige fortsätter att delta i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Den svenska väpnade styrkan i landet bör utökas jämfört med hittills och omfatta högst 150 personer, enligt riksdagen som säger ja till regeringens förslag om svensk väpnad styrka i Afghanistan. Utskottet konstaterar att FN:s säkerhetsråd utvidgat ISAF:s geografiska mandat till att omfatta hela Afghanistan. Den svenska styrkan ställs till förfogande under förutsättning att det finns ett giltigt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:UFÖU2 (doc, 435 kB)

Betänkande 2003/04:UFÖU1

Sverige skickar en fredsbevarande styrka till Liberia. Riksdagen sade ja till regeringens begäran om att sända en svensk väpnad styrka till Liberia. Truppen från Sverige ingår i FN:s mission i Liberia, UNMIL, och kommer att bestå av högst 240 personer. Riksdagen bemyndigar regeringen att även med en eventuell utvidgning ställa en svensk styrka till FN:s förfogande. Om FN:s säkerhetsråd finner att en geografisk utvidgning av UNMIL:s mandat är nödvändigt för att FN-missionen ska kunna lösa sin huvuduppgift, ställs det svenska förbandet till förfogande för insatser i områden som gränsar till Liberia.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2004-02-05 Justering: 2004-02-12 Debatt: 2004-02-18 Beslut: 2004-02-18

Betänkande 2003/04:UFÖU1 (doc, 1183 kB)

Betänkande 2002/03:UFÖU2

Riksdagen beslutade om svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo. Regeringen får ställa en svensk väpnad styrka om högst 100 personer till förfogande för att ingå i en EU-ledd militär multinationell snabbinsatsstyrka i Demokratiska republiken Kongo under högst fyra månader.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2003-06-11 Debatt: 2003-06-12 Beslut: 2003-06-12

Betänkande 2002/03:UFÖU2 (doc, 495 kB)

Betänkande 2002/03:UFÖU1

Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 , 2001/02:UföU3 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 19 december 2003. Insatsen utgör en direkt uppföljning av FN:s tidigare beslut. Styrkans uppgift blir även i fortsättningen att bistå den afghanska övergångsregeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul med omgivande områden. Sverige ska fortsätta att bidra med en väpnad styrka om högst 45 personer till den internationella styrkan.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-12-05 Debatt: 2002-12-16 Beslut: 2002-12-18

Betänkande 2002/03:UFÖU1 (doc, 280 kB)

Betänkande 2001/02:UFÖU3

Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 20 december 2002. Insatsen utgör en direkt uppföljning av FN:s tidigare beslut. Sverige ska fortsätta att bidra med en väpnad styrka om högst 45 personer till den internationella styrkan. Som längst pågår det svenska deltagandet till den 20 december 2002. Styrkans uppgift blir även i fortsättningen att bistå den afghanska interimsmyndigheten, och senare övergångsregeringen, med att upprätthålla säkerheten i Kabul med omgivande områden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-06-04 Debatt: 2002-06-12 Beslut: 2002-06-12

Betänkande 2001/02:UFÖU3 (doc, 276 kB)

Betänkande 2001/02:UFÖU2

Riksdagen beslutade om ett svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Regeringen får ställa en väpnad styrka om högst 45 personer under högst sex månader till förfogande. FN:s säkerhetsråd bemyndigade den 20 december 2001 upprättandet av en multinationell styrka för att hjälpa den afghanska interimsmyndigheten att upprätthålla säkerheten i Kabul med omnejd. Säkerhetsrådet uppmanar i beslutet FN:s medlemsstater att bidra med personal, utrustning och andra resurser till denna styrka.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-01-16 Debatt: 2002-01-18 Beslut: 2002-01-18

Betänkande 2001/02:UFÖU2 (doc, 329 kB)

Betänkande 2001/02:UFÖU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om den svenska säkerhetspolitiken. Fred och säkerhet för vårt eget land är ett övergripande mål för den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Därtill kommer även som ett grundläggande mål att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden. Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen, och i former som vi själva väljer, trygga en handlingsfrihet att, såsom enskild nation och i samverkan, kunna utveckla vårt samhälle. Det är Sverige självt som definierar den närmare innebörden av den militära alliansfriheten. Den sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Vi har i dag möjlighet att delta i alla former av internationellt samarbete, med undantag endast för ett förpliktande samarbete med Nato i de delar som gäller ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp. Riksdagen godkände vidare ett avtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om stöd för industrisamarbete inom försvarsmaterielområdet.


Beredning: 2001-11-01 Justering: 2001-11-29 Debatt: 2001-12-10 Beslut: 2001-12-11

Betänkande 2001/02:UFÖU1 (doc, 702 kB)

Betänkande 1998/99:UFöU2

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande som ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo. Detta efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) och efter beslut av FN:s säkerhetsråd eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om en sådan styrka.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:UFöU2 (doc, 136 kB)