Dokument & lagar (12 träffar)

Betänkande 2005/06:FöU9

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommuner och landsting får en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser ett ansvar för att se till att förtroendevalda och anställda får utbildning och övning för att kunna lösa sina uppgifter i en krissituation en skyldighet att till regional och central nivå rapportera om krisberedskapsläget före, under och efter en kris Regeringen har för riksdagen även redovisat en strategi för samhällets säkerhet. Där meddelar regeringen att den snart ska återkomma med förslag om en myndighet som kan leda arbetet över samtliga inblandade myndigheter vid en kris. Riksdagen har även behandlat ett stort antal motionsförslag om krisberedskap. I frågan om en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet vidhåller riksdagen sin tidigare uppfattning att det är upp till regeringen, inte riksdagen, att besluta om Regeringskansliets inre organisation.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 8
Beredning: 2006-04-25 Justering: 2006-05-09 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:FöU9 (pdf, 2516 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle

Betänkande 2005/06:FöU11

Regeringen har informerat riksdagen om arbetet med att förändra styrningen och förvaltningen för försvaret. Riksdagen erinrade om ett uttalande riksdagen gjorde i höstas om att fler budgetanslag än för närvarande skulle förbättra riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen för det militära försvaret ska användas. (Se även 2005/06:FöU1 ). Riksdagen förutsätter att regeringen kommer att genomföra kraftfulla åtgärder för att spara två miljarder kronor inom försvarets stabs- och förvaltningsverksamhet och föra över resurser till kärnverksamheten vid armé, marin- och flygförbanden samt till fredsfrämjande verksamhet. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2006-04-25 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-16 Beslut: 2006-05-17

Betänkande 2005/06:FöU11 (pdf, 95 kB)

Betänkande 2005/06:FöU10

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att renovera och uppgradera Haubits 77B-systemet som är den pjäs som ingår i markstridskrafternas artilleri idag. Riksdagen anser att en uppgradering av haubitsarna är det mest lämpliga alternativet till att modernisera artilleriet men framhåller samtidigt att projektet bör omprövas om inte ett utländskt utvecklingssamarbete kommer till stånd.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2006-04-25 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-16 Beslut: 2006-05-17

Betänkande 2005/06:FöU10 (doc, 106 kB)

Betänkande 2005/06:FöU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om bland annat naturkatastrofer samt motioner samt motioner som lämnats in med anledning av händelse av större vikt (stormen Gudrun i januari 2005) och med anledning av regeringens proposition 2005/06:27 Leveranssäkra elnät. Motionerna handlar bland annat om vattenflödet i Mälaren, ansvar för förebyggande arbete mot naturkatastrofer och ersättning vid naturkatastrofer.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2006-04-20 Debatt: 2006-05-04 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:FöU12 (pdf, 70 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturkatastrofer, m.m.

Betänkande 2005/06:FöU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om totalförsvarsplikt och samhällstjänst.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2006-03-07 Justering: 2006-03-21 Debatt: 2006-03-30 Beslut: 2006-03-31

Betänkande 2005/06:FöU8 (pdf, 90 kB) Webb-tv debatt om förslag: Totalförsvarsplikt och samhällstjänst

Betänkande 2005/06:FöU7

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om räddningstjänst och skydd mot olyckor.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Beredning: 2006-03-07 Justering: 2006-03-21 Debatt: 2006-03-30 Beslut: 2006-03-31

Betänkande 2005/06:FöU7 (pdf, 79 kB) Webb-tv debatt om förslag: Räddningstjänst och skydd mot olyckor

Betänkande 2005/06:FöU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om militära skjut- och övningsfält. Motionerna handlar dels om ett utökad användning av Älvdalens skjutfält, dels om en avveckling och sanering av militära skjut- och övningsfält.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2006-02-21 Justering: 2006-03-14 Debatt: 2006-03-30 Beslut: 2006-03-31

Betänkande 2005/06:FöU6 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2005/06:FöU5

Riksdagen sade nej till motioner om olika personalfrågor i Försvarsmakten från allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Riksdagen sade också nej till en motion om hemvärnspersonal med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Beredning: 2006-01-24 Justering: 2006-02-07 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:FöU5 (doc, 176 kB)

Betänkande 2005/06:FöU4

Riksdagen sade nej till motioner om sjö- och kustövervakningsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Beredning: 2006-01-24 Justering: 2006-02-07 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:FöU4 (pdf, 165 kB)

Betänkande 2005/06:FöU3

En ny lag om transport av farligt gods ersätter den 1 juli 2006 den nuvarande lagen om transport av farligt gods. Lagen har renodlats och innehållet har begränsats till främst sådant som enligt grundlagen ska regleras i lag. Vidare innehåller lagen regler som är grundläggande för förståelsen av regelsystemet om transport av farligt gods och för att myndigheterna ska kunna agera genom tillsyn och genom att meddela föreskrifter. Lagen innehåller nya regler om transportskydd. I motsats till övriga regler om transport av farligt gods erbjuder reglerna om transportskydd inte skydd mot olyckor vid godstransporter. I stället ska de skydda mot brottsliga angrepp mot det farliga godset. Andra nyheter är att lagen anpassas för att vid lämplig tidpunkt kunna tillämpas även på Försvarsmaktens och Försvarets materielverks transporter av farligt gods. Tillsynsmyndigheterna får ökade befogenheter att utöva tillsyn ibland annat oskyltade transportmedel. Kustbevakningen får ökade befogenheter att under vissa förutsättningar stoppa fordon och hindra fortsatta transporter.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2006-01-24 Justering: 2006-02-07 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-09

Betänkande 2005/06:FöU3 (pdf, 1520 kB) Webb-tv debatt om förslag: Transport av farligt gods

Betänkande 2005/06:FöU1

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag om utgiftsområdet Försvar och beredskap mot sårbarhet. Anslaget till utgiftsområdet är 43,4 miljarder kronor varav 1,5 miljarder för internationell verksamhet. Riksdagen har tidigare beslutat om att riksdagens insyn och styrning av försvaret måste bli bättre. Försvarsutskottet anser att fler anslag än för närvarande för Försvarsmaktens verksamhet skulle förbättra riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen för det militära försvaret ska användas. Riksdagen säger ja till regeringens förslag om en insatsorganisation. Riksdagen anser dock att det finns frågetecken kring de så kallade resursförbanden. Sålunda vill riksdagen att regeringen återkommer med en redovisning om insatsorganisationens olika delar. Dessutom vill riksdagen att regeringen lämnar en proposition innan beslut fattas om renovering och modifiering av haubitssystemet.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 8
Beredning: 2005-10-18 Justering: 2005-11-22 Debatt: 2005-12-06 Beslut: 2005-12-07

Betänkande 2005/06:FöU1 (doc, 1227 kB) Betänkande 2005/06:FöU1 (docx, 258 kB) Betänkande 2005/06:FöU1 (pdf, 1916 kB)

Betänkande 2005/06:FöU2

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att lägga ned Södra militärdistriktsstaben i Göteborg, Mellersta militärdistriktsstaben i Strängnäs och Norra militärdistriktsstaben i Boden den 31 december 2005. Nedläggningen är en del av omställningen av det svenska försvaret (se 2004/05:FöU5 ).

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-10-25 Debatt: 2005-11-16 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:FöU2 (pdf, 129 kB)