Dokument & lagar (53 träffar)

Betänkande 2008/09:FöU4

Riksdagen godkände en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar). Syftet är att Sverige ska kunna genomföra ett försvarsmaterielprojekt om mjukvarudefinierad radio inom ramen för Europeiska försvarsbyrån med Occar som projektledande organisation.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2008-11-20 Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-08 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:FöU4 (pdf, 98 kB) Webb-tv debatt om förslag: Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar)

Utlåtande 2008/09:FöU3

Försvarsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens initiativ till en strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri inom EU. Utskottet välkomnar initiativet och framhåller att en väl fungerande försvarsindustrimarknad är viktig för att uppfylla EU:s gemensamma åtaganden inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Beredning: 2008-11-11 Justering: 2008-11-20 Debatt: 2008-12-01 Beslut: 2008-12-03

Utlåtande 2008/09:FöU3 (pdf, 204 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri

Betänkande 2008/09:FiU17

Regeringen får möjlighet att: Överlåta statens aktier i Venantius till Svensk Exportkredit. Ge Svensk Exportkredit ett kapitaltillskott på högst 3 miljarder kronor. Ge Almi Företagspartner ett kapitaltillskott på högst 2 miljarder kronor. Beslutet syftar till att få en bättre fungerande kreditförsörjning för företag och är ett led i arbetet med att hantera effekterna av den globala finanskrisen.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:FiU17 (pdf, 4500 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag

Betänkande 2008/09:FiU11

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skjuta till totalt 34 703 miljoner kronor till statsbudgeten för 2008. Pengarna ska bland annat gå till följande: Vägverket och Banverket får 25 299 miljoner kronor extra för att amortera av lånen för väginvesteringar och järnvägsinvesteringar. 6 413 miljoner kronor ska finansiera ökade räntekostnader för statsskulden. 1 755 miljoner kronor går till att redan i år korrigerar anslaget för aktivitets- och sjukersättningar till följd av att personer ska erhålla ålderspensionsrätt för 93 % i stället för 80 % av antagandeinkomsten från 2008. Försäkringskassan får ytterligare 250 miljoner kronor för hantering av den reformerade sjukskrivningsprocessen och ändringarna i sjukersättningen. Riksdagen godkände också riksdagsstyrelsens förslag om att anslaget för riksdagens ledamöter och partier ska få användas för utgifter som gäller klimatkompensation för flygresor.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FiU11 (pdf, 694 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tilläggsbudget 2 för 2008

Betänkande 2008/09:FiU1

Riksdagen sa ja till regeringens budgetproposition för 2009. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar: Sänkta skatter på arbete i form av bland annat ett tredje steg i jobbskatteavdraget och sänkta arbetsgivaravgifter. Den allmänna förskolan utvidgas till att omfatta även treåringar. Satsningar på fortbildning av förskollärare och barnskötare . Det införs en barnomsorgspeng för ökad valfrihet. En skolsatsning på mer än en halv miljard kronor de kommande tre åren. Satsningen gäller matematik, teknik och naturvetenskap, kompetensutveckling för lärare och resurser för uppföljning och utvärdering. Lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan utökas och kopplingen mellan arbetsliv och utbildning förstärks. Forskningen förstärks med 2,4 miljarder kronor 2009 och åren därefter förstärks forskningssatsningen ytterligare. Viktiga infrastrukturprojekt tidigareläggs för att bygga bort flaskhalsar, framför allt i vägnätet men även i järnvägsnätet. Satsningar på bland annat skolan, äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin ger tillsammans med sänkt arbetsgivaravgift kommunerna och landstingen cirka 20 miljarder mer under 2009-2011. Pensionärerna får sänkt skatt. Den så kallade skäliga nivån inom äldreförsörjningsstödet höjs liksom det särskilda bostadstillägget för pensionärer. Från 2010 satsas en miljard kronor per år på att ge patienterna ökad tillgänglighet till vård . •  Om budgetpropositionen 2009

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 10
Beredning: 2008-10-21 Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:FiU1 (pdf, 3381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Betänkande 2008/09:FiU15

Grunden för anslagsavräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter ändras från den 1 januari 2009. Det innebär att myndigheternas förvaltningsutgifter från och med budgetåret 2009 ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig och inte längre det budgetår till vilket utgiften hänför sig. Undantaget är förvaltningsutgifter för universitet och högskolor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med tillägget att de nya bestämmelserna även ska gälla för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Avsättningar för riksdagsledamöternas pensioner och inkomstgarantier ska dock undantas från bestämmelsen om kostnadsmässig anslagsavräkning.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:FiU15 (pdf, 643 kB)

Betänkande 2008/09:FiU7

Riksdagen har beslutat om ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt som gäller för kommuner och landsting. Idag har ersättning för moms som kommuner och landsting betalat kunnat utgå två gånger. För att förhindra dubbel kompensation ändras nu lagen så att ersättning bara kan betalas en gång. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2009 men tillämpas från och med 1 maj 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:FiU7 (pdf, 1519 kB)

Betänkande 2008/09:FiU6

Regeringen har lämnat en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2007. Regeringen redovisar dessutom en utvärdering av resultatet av fondernas strategiska beslut från start fram till 2007 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning den senaste femårsperioden. Trots begynnande konjunkturnedgång och oro på finansmarknaderna gav AP-fonderna (exklusive Sjunde AP-fonden) ett sammanlagt resultat på 36,6 miljarder kronor under 2007. Regeringens utvärdering visar liksom förra året att Fjärde AP-fondens långsiktiga avkastning är betydligt svagare än övriga buffertfonders. Finansutskottet uppmanade förra året regeringen att intensifiera uppföljningen av vidtagna och planerade åtgärder för att förbättra lönsamheten i Fjärde AP-fonden samt att fortsätta den inledda förnyelsen av styrelsen. Regeringen har utsett både en ny ordförande och en ny vice ordförande i styrelsen. Utskottet kommer att särskilt noga följa utvecklingen och resultaten av styrelseförändringarna och åtgärdsprogrammen i Fjärde AP-fonden. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FiU6 (pdf, 217 kB) Webb-tv debatt om förslag: AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007

Betänkande 2008/09:FöU2

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Svenska kraftnät har ett tillräckligt underlag för att kunna förebygga omfattande elavbrott. Riksrevisionen har också granskat om statens åtgärder ger förutsättningar för att omfattande elavbrott kan hanteras. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen tar initiativ till att underlaget för att kunna förebygga omfattande elavbrott förbättras samt att regeringen vidtar åtgärder för att statens förmåga att hantera omfattande elavbrott förbättras. Riksdagen avslutade ärendet utan åtgärder. Detta eftersom regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2008-10-21 Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FöU2 (pdf, 149 kB) Webb-tv debatt om förslag: Insatser för att hantera omfattande elavbrott

Betänkande 2008/09:FiU16

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till stabilitetsstärkande åtgärder för det finansiella systemet. Beslutet ger staten möjlighet att ingripa kraftfullt mot störningar i den finansiella sektorns funktionssätt. Regeringen ska med kort varsel kunna lämna stöd i olika former till svenska banker och andra kreditinstitut. Staten ska ställa krav på bankerna så att: Bankernas eget ansvar bevaras. Statens långsiktiga kostnader för stödet minimeras. Det i första hand är bankerna och dess ägare som står för eventuella förluster. Staten som regel får ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande. Ett tidsbegränsat program ska garantera upplåningen i alla de banker som väljer att ingå i garantisystemet. En särskild stabilitetsfond inrättas. Riksdagen skärpte kraven på regeringen att informera riksdagen om vilka åtgärder som genomförs.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Justering: 2008-10-28 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:FiU16 (pdf, 2119 kB)

Betänkande 2008/09:FiU14

Den statliga insättningsgarantin höjs från 250 000 till 500 000 kronor. Insättningsgarantin ska täcka alla slag av insättningar på bankkonton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar skydd för kundernas insättningar i bland annat banker om banken skulle gå i konkurs. Regeringen får vidare möjlighet att utvidga garantin till utländska kreditinstitut med filial i Sverige så att insättare kan få en ersättning som motsvarar vad som skulle ha betalats ut enligt insättningsgarantin i institutets hemland. Ändringarna i insättningsgaranti ska gälla från den 6 oktober 2008.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-10-23 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:FiU14 (pdf, 1896 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvidgning av insättningsgarantin

Betänkande 2008/09:FiU9

Riksbanken ska för Sveriges del vara med och finansiera avskrivningen av Liberias skuld till Internationella valutafonden, IMF. I praktiken innebär det att Riksbanken bidrar med ett belopp motsvarande cirka 51 miljoner kronor till skuldavskrivningen. Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-16 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:FiU9 (pdf, 102 kB)

Betänkande 2008/09:FiU8

Den 1 december 2008 ändras lagen om lägenhetsregister. Ändringen innebär att den som äger ett småhus med två eller flera lägenheter endast ska lämna uppgift om husets bostadsarea till lägenhetsregistret. I dag är ägaren skyldig att också lämna uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-10-16 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:FiU8 (pdf, 205 kB)