Dokument & lagar (62 träffar)

Betänkande 2010/11:UFöU4

Riksdagen har beslutat att Sverige ska fortsätta delta i den internationella militära insatsen i Libyen. Den svenska militära insatsen inriktas på stöd till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1973 i dess helhet. Det innebär upprätthållandet av vapenembargot, skydd av civila och stöd för humanitära insatser. För att övervaka den vapenvila som eftersträvas kan flygspaningsinsatserna också spela en roll. Stridsinsatser mot markmål kommer inte att genomföras. Enligt beslutet ska Sverige ställa en väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst tre månader. Det svenska bidraget kommer att bestå av en insats för flygspaning med högst fem flygplan av typen JAS 39 Gripen och tillhörande stödresurser för bland annat flygtankning. Det ska också finnas möjlighet för Sverige att bidra med en maritim bordningsförmåga om högst 40 personer för att upprätthålla vapenembargot och högst 10 personer för bland annat informationsoperationer.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2011-06-16 Debatt: 2011-06-17 Beslut: 2011-06-17

Betänkande 2010/11:UFöU4 (pdf, 90 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Betänkande 2010/11:NU26

Riksdagen sa nej till ett motionsförslag som Miljöpartiet hade lämnat in med anledning av naturkatastrofen i Fukushima i Japan. Miljöpartiet föreslår bland annat att de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna i Sverige ska stoppas omedelbart för säkerhetsundersökningar och att två reaktorer tas ur drift denna mandatperiod. Partiet begär också ett förbud mot att uppföra nya reaktorer i Sverige, att ansvarsreglerna vid en olycka ändras och att Statens energimyndighet tar fram en plan för 100 % förnybar energi i Sverige. Riksdagen hänvisar i sitt beslut bland annat till riksdagens kärnkraftspolitiska beslut i juni 2010 och regeringens tidigare beslut om åtgärder som rör säkerheten vid svenska kärnkraftsreaktorer. Vidare påpekar riksdagen att olyckan i Japan inte bör tas till intäkt för ett närmast panikartat beslut om en radikal förändring av energipolitikens inriktning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2011-06-07 Debatt: 2011-06-21 Beslut: 2011-06-21

Betänkande 2010/11:NU26 (pdf, 135 kB) Webb-tv debatt om förslag: Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer

Betänkande 2010/11:NU23

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera de om- och avregleringar som har genomförts på olika marknader de senaste åren ur ett konsumentperspektiv. Exempel på sådana marknader är inrikesflyg, taxi, el, telefoni, post, apotek, järnvägar och bilprovning. Utvärderingen ska fokusera på vilka effekter om- och avregleringarna har haft på priser, utbud, service, kvalitet och tillgänglighet i hela landet. Riksdagen har identifierat två områden som behöver utvärderas omgående, elmarknaden och persontrafiken på järnvägen. I och med beslutet sa riksdagen ja till två motioner från Socialdemokraterna. Reglerna för bedömning av konkurrensbegränsande specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling anpassas till EU-rätten. Anpassningen innebär att samma regler kommer att gälla oavsett om Sveriges eller EU:s konkurrensrätt tillämpas i enskilda fall. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2011-06-07 Debatt: 2011-06-16 Beslut: 2011-06-17

Betänkande 2010/11:NU23 (pdf, 444 kB) Webb-tv debatt om förslag: Horisontella konkurrensbegränsningar m.m.

Betänkande 2010/11:NU18

Det blir lättare för den som har fjärrvärme att få information om förbrukning för att på så sätt kunna styra sin energianvändning. Fjärrvärmeföretagen blir skyldiga att en gång i månaden mäta kundens värmeförbrukning och meddela kunden mätresultatet. Fjärrvärmeföretag får endast fakturera kunden baserat på mätresultaten, och faktureringen ska ske minst fyra gånger per år. Därmed får inte fjärrvärmeföretagen fortsätta med dagens praxis, där kunderna faktureras enligt en preliminär beräkning och beloppet justeras i efterhand genom årliga avstämningsfakturor. Motsvarande regler har tidigare införts för mätning av el. Bestämmelserna gäller från den 1 januari 2015. I avtalet mellan fjärrvärmeföretaget och kunden ska det finnas uppgifter om vilka regler som gäller för mätning, rapportering och fakturering. Den bestämmelsen gäller från den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-06-07 Debatt: 2011-06-16 Beslut: 2011-06-17

Betänkande 2010/11:NU18 (pdf, 161 kB)

Betänkande 2010/11:FöU7

Den så kallade Studsviklagen reglerar den avgift som kärnkraftsföretagen betalar för avvecklingen av viss historisk verksamhet med koppling till det svenska kärnkraftsprogrammet. Riksdagen har tidigare beslutat att lagen skulle sluta gälla i slutet av 2011, men nu förlängs tiden till slutet av 2017. Det betyder att avgiften kommer att tas ut till och med 2017. Det blir också tydligare vilka verksamheter och åtgärder som omfattas av Studsvikslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-31 Debatt: 2011-06-21 Beslut: 2011-06-22

Betänkande 2010/11:FöU7 (pdf, 363 kB)

Betänkande 2010/11:NU21

EU arbetar med att skapa en inre marknad för el och naturgas. Därför har EU tagit fram ett tredje inremarknadspaket för el och naturgas. Där finns nya och mer detaljerade åtgärder som ska underlätta för gemensamma lagar och standarder. För att anpassa den svenska lagstiftningen till paketet har riksdagen beslutat om ändringar i ellagen och naturgaslagen. Av samma skäl har riksdagen sagt ja till två nya lagar som gäller certifiering av stamnätsföretag för el respektive vissa naturgasföretag. Lagändringarna börjar i huvudsak gälla den 1 augusti 2011. Riksdagen har samtidigt sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om elmarknadspolitik. Motionerna handlar bland annat om smarta elnät, elmätning och elmarknadens funktion.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2011-05-17 Debatt: 2011-06-01 Beslut: 2011-06-01

Betänkande 2010/11:NU21 (pdf, 2829 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.

Betänkande 2010/11:NU19

Bestämmelserna för utländsk näringsverksamhet i Sverige ändras. Syftet är att göra det tydligt att de svenska bestämmelserna stämmer överens med EU-rätten. Genom ändringarna görs det bland annat tydligare att vissa krav inte gäller företag och näringsidkare från EU- eller EES-länder. Regeringen har också redovisat sin bedömning när det gäller att införa krav på anmälningsskyldighet och på att utländska företag och näringsidkare som bedriver verksamhet i Sverige ska ha en representant i landet. Regeringen har påbörjat en utredning i frågan. Men riksdagen anser det är viktigt att det införs krav på att företag och näringsidkare som är etablerade utomlands och har utstationerade arbetstagare i Sverige har en representant i landet som har hand om kontakter med myndigheter och förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. Det här är enligt riksdagen nödvändigt för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera. Därför uppmanade man regeringen att så snart som möjligt återkomma med ett förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Riksdagen sa därmed ja till en motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man sa också delvis ja till ytterligare tre motioner, två från Socialdemokraterna och en från Vänsterpartiet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2011-05-10 Debatt: 2011-05-19 Beslut: 2011-06-01

Betänkande 2010/11:NU19 (pdf, 609 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Betänkande 2010/11:NU24

För att det ska gå att ta patent på en uppfinning måste den vara ny. Men det går också att ta patent på nya sätt att använda ett redan känt ämne eller blandningar av flera ämnen för medicinsk behandling eller diagnostisering. Patentlagen ändras så att det här framgår tydligare. Villkoren är desamma som i den europeiska patentkonventionen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-10 Debatt: 2011-05-18 Beslut: 2011-05-18

Betänkande 2010/11:NU24 (pdf, 242 kB)

Betänkande 2010/11:NU22

Produkter som behöver energi för att fungera ska märkas med uppgifter om produktens energianvändning. Märkningen ska göra det lättare för konsumenterna att välja de mest effektiva produkterna. Den nya lagen är ett resultat av ett EU-direktiv och ersätter lagen om märkning av hushållsapparater. Den nya lagen gäller från den 20 juli 2011. För vissa produkter finns dock redan bestämmelser om märkning med stöd i den gamla lagen om märkning av hushållsapparater. De här bestämmelserna fortsätter att gälla även när den gamla lagen upphävs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-10 Debatt: 2011-05-19 Beslut: 2011-06-01

Betänkande 2010/11:NU22 (pdf, 388 kB)

Betänkande 2010/11:NU25

Bestämmelserna om CE-märkning av produkter, bedömningen av om produkterna uppfyller EU-standard och beviljandet av tillstånd till olika organ att göra sådana bedömningar, så kallad ackreditering, samlas i en ny lag. Syftet är att anpassa den svenska lagstiftningen till en EU-förordning. EU:s säkerhetskrav för olika produkter fastställs i direktiv, medan tekniska detaljer regleras i de europeiska standarderna. En produkt som följer standarderna anses också uppfylla kraven i direktiven. Men i vissa fall måste tillverkaren av en produkt ha ett certifierat kvalitetssystem eller begära in en bedömning av ett oberoende organ. När vissa typer av produkter godkänts ska de CE-märkas. I Sverige är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, som utser de organ som bedömer produkter och som anmäler organen till EU. Nu får Swedac också i uppgift att återkalla eller begränsa anmälan för de organ som inte lägre uppfyller kraven. Swedac får dessutom besluta om sanktionsavgift mot organ som felaktigt uppger sig vara godkända eller anmälda. Den nya lagen innehåller även vissa förtydliganden som gäller CE-märkningen. Möjligheterna att straffa den som bryter mot bestämmelserna om CE-märkning blir också mer omfattande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-03 Debatt: 2011-05-19 Beslut: 2011-06-01

Betänkande 2010/11:NU25 (pdf, 1776 kB)

Betänkande 2010/11:NU20

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om vissa näringspolitiska frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar upp företagsfrämjande insatser, frågor om turism och vissa andra näringsgrenar.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Justering: 2011-04-28 Debatt: 2011-05-12 Beslut: 2011-05-18

Betänkande 2010/11:NU20 (pdf, 373 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa näringspolitiska frågor

Betänkande 2010/11:NU16

För att främja innovation och företagande i norra Sveriges inland beslutade riksdagen i december 2010 att inrätta riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB. Riksdagbeslutet var villkorat av att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en redovisning av inriktningen av det nya bolagets verksamhet, innan den praktiska verksamheten i bolaget sätts i gång. Regeringen har nu redogjort för inriktningen i en skrivelse. Riksdagen ställer sig positivt till den inriktning av verksamheten som regeringen redovisar. Riksdagen avslutar därför ärendet utan några tillägg. Samtidigt förutsätter riksdagen att Näringsdepartementet på lämpligt sätt återkommer med information om resultatet av verksamheten.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-04-28 Debatt: 2011-05-12 Beslut: 2011-05-12

Betänkande 2010/11:NU16 (pdf, 74 kB) Webb-tv debatt om förslag: Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB

Betänkande 2010/11:NU15

I vissa extrema situationer kan det bli nödvändigt att stoppa eller begränsa tillgången till el för att upprätthålla balansen i elnätet. Principerna för hur el ska fördelas i sådana situationer ändras. I dag finns ett system som bygger på så kallad roterande frånkoppling. Överföringen av el stängs av för ett område i taget under en begränsad period för att elen ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika områden. I den nya lagen stryks principen om rättvis fördelning. I stället ska den el som finns styras till samhällsviktiga elanvändare. Länsstyrelserna ska ta initiativ till, leda och samordna arbetet med att ta fram underlag för beslut om vilka elanvändare som ska prioriteras. Utifrån dessa underlag ska Svenska kraftnät besluta om frånkoppling. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur överföringen av el får begränsas eller avbrytas. Den nya lagen gäller från den 1 juli 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-12 Debatt: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:NU15 (pdf, 125 kB)

Betänkande 2010/11:NU14

I samband med att en aktör får ensamrätt att leta efter vissa mineral, så kallad prospektering, ska informationen till kommuner och markägare bli bättre. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över delar av minerallagen. Syftet med översynen ska vara att ge markägare och kommuner tidigare information om varför man gör en prospektering och hur den ska genomföras. I minerallagen ligger fokus på sådana mineral som kräver särskild hantering, bland annat guld och uran. Även gasformiga kolväten som naturgas omfattas av minerallagen. Tillstånd för prospektering och för utvinning av mineral kan beviljas oberoende av vem som äger marken. Riksdagen sa nej till de motioner som lämnats under allmänna motionstiden 2010 om vissa mineralpolitiska frågor, bland annat motioner som gäller uranbrytning.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2011-04-05 Debatt: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:NU14 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa mineralpolitiska frågor

Betänkande 2010/11:FöU4

Det behövs en utredning av hur luftförsvaret ska utformas på lång sikt för att kunna möta framtida krav. Ett beslut om det framtida luftförsvaret kommer att betyda omfattande ekonomiska åtaganden för staten under en lång period. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att tillsätta en så kallad parlamentarisk utredning. Utredningen ska ta sikte på tiden efter 2040 och koppla ihop dagens beslut med morgondagens tekniska utveckling. Beslutet betyder att riksdagen delvis sa ja till ett motionsförslag från Miljöpartiet. Försvarsutskottet har granskat en redogörelse från Riksrevisionens styrelse om den nordiska stridsgruppen 2008. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Beredning: 2011-03-15 Justering: 2011-04-12 Debatt: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-28

Betänkande 2010/11:FöU4 (pdf, 140 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försvarsmakten

Betänkande 2010/11:FöU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om elkänslighet. Motionerna handlar om hälsoeffekter av elektromagnetiska och radiofrekventa fält och forskning om detta, gränsvärden för strålning, inrättande av områden med låg strålning för elöverkänsliga samt myndighetsutövning och myndighetsansvar.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2011-03-10 Justering: 2011-03-29 Debatt: 2011-04-14 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:FöU5 (pdf, 111 kB) Webb-tv debatt om förslag: Elkänslighet

Betänkande 2010/11:UFöU3

Sverige deltar i den internationella militära insatsen i Libyen. Sverige ställer en väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst tre månader. Den svenska styrkan ska delta i insatsen för att upprätthålla den flygförbudszon som FN:s säkerhetsråd har beslutat om. I styrkan ingår högst åtta stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen, ett transportflygplan av typ Tp84 samt spanings- och stödresurser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-03-31 Debatt: 2011-04-01 Beslut: 2011-04-01

Betänkande 2010/11:UFöU3 (pdf, 1710 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Betänkande 2010/11:FöU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om explosiva ämnen. Skälet är bland annat gällande lagar och regler. Motionerna handlar om försäljning och användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter samt destruering av sprängämnen.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2011-03-10 Justering: 2011-03-29 Debatt: 2011-04-14 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:FöU6 (pdf, 62 kB)

Betänkande 2010/11:NU13

Riksdagen sa nej till motioner om handelspolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om global frihandel, WTO:s utformning, nyttjande av bekämpningsmedlet parakvat, digitala handelshinder, exportfrämjande och exportförbudet mot svenskt snus. Skälen är bland annat att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2011-03-17 Debatt: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-13

Betänkande 2010/11:NU13 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa handelspolitiska frågor

Betänkande 2010/11:NU8

För att underlätta för personer som vill starta företag ska informationen från myndigheter samlas i en webbportal. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se till att en sådan portal inrättas. Viss information och service finns redan i form av webbplatsen verksamt.se, men arbetet behöver utvecklas och intensifieras. Den nya portalen ska också användas för att samordna myndigheternas hantering av registrerings- och tillståndsärenden i samband med företagsstart. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Näringsutskottet har granskat en skrivelse där regeringen redogör för sitt arbete med att förenkla regelverket för företag under perioden 2006-2010. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2011-03-15 Debatt: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-07

Betänkande 2010/11:NU8 (pdf, 159 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regelförenklingsarbetet
Paginering