Dokument & lagar (18 träffar)

Betänkande 2006/07:MJU17

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett utvidgat miljöansvar. Nuvarande regler om föroreningsskador ska från den 1 augusti 2007 kompletteras med regler om ansvar för att avhjälpa allvarliga miljöskador. Reglerna gäller till exempel allvarliga skador på den biologiska mångfalden av skyddade arter och livsmiljöer. Sverige anpassar sig genom dessa lagändringar till EU:s så kallade miljöansvarsdirektiv.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2007-05-24 Debatt: 2007-06-08 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:MJU17 (pdf, 4166 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ett utvidgat miljöansvar

Betänkande 2006/07:MJU16

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny lag för tävling med hästar. De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2007 och innebär till exempel att svenska hästar och hästar från andra EU-länder och Schweiz ska få tävla i Sverige på samma villkor. Tävlingsarrangörerna ska få avsätta högst 20 procent av prissumman eller annan vinst till att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet. Genom lagen genomförs bestämmelser som gäller inom EU.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-24 Debatt: 2007-06-08 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:MJU16 (pdf, 410 kB)

Betänkande 2006/07:MJU14

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om fiskepolitik. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Sveriges roll i utformningen av EU:s fiskepolitik, reform av den gemensamma fiskepolitiken, selektiva fiskemetoder, regelförenkling samt marin forskning.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 8
Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-16 Beslut: 2007-05-16

Betänkande 2006/07:MJU14 (pdf, 339 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fiskeripolitik

Betänkande 2006/07:MJU12

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om biologisk mångfald. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de flesta av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd (nationalparker, naturreservat, strandskydd), förvaltning och skötsel av värdefulla områden, skydd och förvaltning av arter samt genetiskt modifierade organismer, GMO.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 16
Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-16 Beslut: 2007-05-16

Betänkande 2006/07:MJU12 (pdf, 397 kB) Webb-tv debatt om förslag: Biologisk mångfald

Betänkande 2006/07:MJU11

Riksdagen säger nej till motioner om havsmiljöpolitik. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Östersjöarbetet, förslaget till marin strategi för EU samt behovet av forskning om och åtgärder mot övergödning av havet.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 11
Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-16 Beslut: 2007-05-16

Betänkande 2006/07:MJU11 (pdf, 249 kB) Webb-tv debatt om förslag: Havsmiljöpolitik

Betänkande 2006/07:MJU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om jakt och viltvård, i huvudsak med hänvisning till det arbete som pågår på området. Motionerna handlar bland annat om hänsynsfull jakt, Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag, skadskjutningar, viltrapportering och älgjakt. Vidare godkände riksdagen följande uttalande från miljö- och jordbruksutskottet om uthållig jakt och viltvård: Jakten innebär att viltproduktionen tillvaratas och den är också en uppskattad och värdefull fritidssysselsättning. Rätt utförd viltvård och jakt är det bästa sättet att hålla den svenska viltstammen frisk och livskraftig. Jägarens roll och betydelse i viltförvaltningen behöver förtydligas och legitimeras i samhällets och allmänhetens ögon.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 9
Justering: 2007-04-19 Debatt: 2007-05-10 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:MJU10 (pdf, 233 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Betänkande 2006/07:MJU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om djurförsök. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel. Riksdagen godkände vidare vad miljö- och jordbruksutskottet skriver om bland annat det europeiska centrum för djurskydd och djurs välbefinnande som EU-kommissionen överväger att inrätta. Utskottet förutsätter att regeringen verkar för att få ett eventuellt sådant centrum förlagt till Sverige.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 28
Beredning: 2007-03-01 Justering: 2007-04-10 Debatt: 2007-04-19 Beslut: 2007-04-19

Betänkande 2006/07:MJU13 (pdf, 466 kB)

Betänkande 2006/07:MJU9

EG:s direktiv om avgasutsläpp från fordon och fordonsmotorer och om typgodkännande av sådana fordon och motorer har ändrats. Hänvisningar till direktivet i lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen uppdateras därför. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2007.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Justering: 2007-03-22 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:MJU9 (pdf, 1043 kB)

Betänkande 2006/07:MJU8

Det nuvarande systemet med skrotningsavgifter och skrotningspremier för bilar upphör den 1 juni 2007 och bilskrotningsfonden avvecklas. Förslaget är en följd av det utökade och tydligare producentansvar som regeringen avser att införa med en ny förordning om producentansvar för bilar. Bilskrotningsfondens innestående medel ska användas till att främja skrotningen av äldre bilar som saknar katalysator och till att få bort övergivna bilar.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 14
Beredning: 2007-02-27 Justering: 2007-03-15 Debatt: 2007-03-29 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:MJU8 (pdf, 1471 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bilskrotningsfonden, m.m.

Betänkande 2006/07:MJU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat klimatpolitik. Skälet är att det både i Sverige och inom EU redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med en klimatpolitisk proposition under 2008 och med en proposition med uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen under 2009. Motionerna handlar bland annat om Sveriges agerande i det internationella samarbetet mot klimatförändringar och inom EU, utveckling och tillämpning av EU:s system för handel med utsläppsrätter samt nationella åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser bland annat inom jordbrukssektorn. Andra motioner handlar om hur det svenska klimatmålet och övriga nationella miljökvalitetsmål kan utvecklas.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 17
Justering: 2007-02-15 Debatt: 2007-03-14 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:MJU5 (pdf, 308 kB)

Betänkande 2006/07:MJU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 inom politikområdena Landsbygdspolitik, Livsmedelspolitik, Skogspolitik och Samepolitik. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hästnäringen, stöd, livsmedel, jordbrukets konkurrensvillkor den gemensamma jordbrukspolitiken, skogsvård och renskötsel.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 11
Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-03-01 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:MJU7 (pdf, 302 kB)

Betänkande 2006/07:MJU6

Riksdagen sade nej till motioner om livsmedelssäkerhet som lämnats in under den allmänna motionstiden 2006. Motionerna handlar till exempel om livsmedelsinformation, vegetarisk kost och småskalig verksamhet. Riksdagen avslår samtliga motioner och hänvisar till de EU-regler som finns på området och till att arbete som pågår inom EU med att se över reglerna.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 11
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-22 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:MJU6 (pdf, 232 kB)

Betänkande 2006/07:MJU4

Riksrevisionens styrelse har i en framställning till riksdagen redogjort för Riksrevisionens granskning av den statliga kemikalietillsynen. Granskningen visar på brister i tillsynen. Riksdagen konstaterar att regeringen gjort en del för att komma till rätta med bristerna och att man nu också tänker se över Kemikalieinspektionens verksamhet, bland annat utifrån de frågor som granskningen handlar om. Riksdagen utgår från att regeringen återkommer med en redovisning av vad som har gjorts. Därför avslutar riksdagen ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-22 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:MJU15

Epizootilagens ersättningsbestämmelser ändras. Ändringarna syftar till att anpassa det svenska ersättningssystemet så att Sverige även i fortsättningen kan få stöd från EU vid ett eventuellt utbrott av en smittsam djursjukdom. Djurskyddslagen och lagen om märkning och registrering av hundar ändras som en följd av att Djurskyddsmyndigheten avvecklas och att djurskyddsfrågorna förs till Jordbruksverket. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2007-05-10 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:MJU15 (pdf, 1051 kB)

Betänkande 2006/07:MJU2

Riksdagen sade ja till förslaget att lägga ned djurskyddsmyndigheten från och med den 1 juli 2007. Bakgrunden till nedläggningen är effektivisering av den statliga administrationen. Djurskyddsfrågor kommer i stället att inordnas under Jordbruksverket. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om budget för utgiftsområde 23, jord-och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ungefär hälften av utgifterna inom detta område finansieras från EU-budgeten.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-18 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:MJU2 (pdf, 663 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Betänkande 2006/07:MJU1

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård. Exempel på verksamheter som ingår i området är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. Regeringen har avsatt ungefär 4,6 miljarder kronor till miljö- och naturvård år 2007. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och överlämnat granskningen i form av en redogörelse till riksdagen. Riksrevisionens slutsatser är att uppdragsstyrningen av Naturvårdsverket inte gett verket goda förutsättningar att genomföra miljöpolitiken. Regeringen kommer att överväga riksrevisionens rekommendationer och därefter återkomma till riksdagen om lämpliga åtgärder. Riksdagen avslutar därför ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-18 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:MJU1 (pdf, 6099 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2006/07:MJU3

Den förra regeringen föreslog under våren 2006 att djurskyddskraven ska skärpas för minkuppfödning. Förslaget innebär att det i djurskyddslagen preciseras att minkarnas behov av att röra sig, klättra, jaga och periodvis vara ensamma tillgodoses. Dessutom ska minkar ha tillgång till vatten att simma i. Riksdagen skickade i juni 2006 tillbaka förslaget till miljö- och jordbruksutskottet efter att Frankrike och Slovakien med stöd av EU-regler ifrågasatt förslaget. Den nya majoriteten i riksdagen menar att förslaget om skärpta regler i praktiken skulle innebära ett näringsförbud för uppfödning av minkar för pälsproduktion. Dessutom menar riksdagen att det inte finns stöd för förslaget i forskning eller tidigare erfarenheter. Riksdagen säger därför nej till förslaget om skärpta krav för minkuppfödning och vill i stället att regeringen satsar på forskning för att förbättra djurskyddet inom pälsnäringen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-11-28 Debatt: 2006-12-07 Beslut: 2006-12-07

Betänkande 2006/07:MJU3 (pdf, 236 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning