Dokument & lagar (83 träffar)

Betänkande 2005/06:BoU5

Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Marklösen innebär att staten eller kommunen skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Riksrevisionen har redovisat resultatet av granskningen för riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer eftersom regeringen redan följt Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen sade också nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor från motionstiden 2004 och 2005.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 20
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:BoU5 (pdf, 344 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrättsliga frågor

Betänkande 2005/06:FiU18

Riksdagen sade nej till motioner om statens arbetsgivarpolitik från allmänna motionstiden 2005. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar främst om etnisk och kulturell mångfald i statsförvaltningen, jämställdhetsaspekter på den statliga arbetsgivarpolitiken och arbetsmiljö och sjukfrånvaro i staten. Motionerna tar också upp statliga löne- och pensionsförmåner och vissa former för myndighetsledning respektive anställning i staten.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU18 (pdf, 263 kB)

Betänkande 2005/06:FiU17

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU17 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2005/06:FiU16

Riksdagen sade nej till motioner om förvaltningspolitik från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU16 (pdf, 221 kB)

Betänkande 2005/06:FiU14

Riksdagen sade nej till motioner om bank- och försäkringsfrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU14 (pdf, 219 kB)

Betänkande 2005/06:BoU7

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor. Motionerna handlade om plan- och byggprocessen, fysisk planering, bygglov, inomhusmiljö, energianvändning, säkerhet, byggforskning, bostadsanpassningsbidrag och tillgänglighet i boendemiljön. Motionerna avslogs bland annat därför att riksdagen vill avvakta regeringens ställningstagande till PBL-kommitténs förslag till ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Riksdagen avslutade Riksrevisionens redogörelse om Boverkets och länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen utan några ytterligare tillägg samt avslog de motioner som lämnats in med anledning av redogörelsen.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 29
Beredning: 2006-01-19 Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-23 Beslut: 2006-03-08

Betänkande 2005/06:BoU7 (pdf, 678 kB) Webb-tv debatt om förslag: Plan- och byggfrågor

Betänkande 2005/06:FiU10

Riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av riksdagens olika beslut om statsbudgeten för år 2006.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-12-13 Justering: 2005-12-16 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU10 (doc, 2707 kB)

Betänkande 2005/06:FiU2

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till anslag på drygt 11,8 miljarder kronor för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning för 2006. Riksdagen sa nej till motionsförslag som tar upp frågor om statens administrativa kostnader, översyn av olika myndigheters uppdrag och beräkning av kostnader för mäns våld mot kvinnor och barn. Riksdagen hänvisar till de initiativ som regeringen tagit i dessa frågor. En motion om SCB:s uppdragsverksamhet och organisation avslås eftersom SCB redan har genomfört olika insatser för att komma till rätta med de oklarheter som motionärerna lyft fram.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 6
Justering: 2005-12-01 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU2 (pdf, 507 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2005/06:1)

Betänkande 2005/06:FiU7

Tjänstepensionsinstituten som förvaltar tjänstepensionerna ska vara aktsamma med pensionstagarnas pengar. Riksdagen har i huvudsak sagt ja till regeringens förslag till nya regler för tjänstepensionsinstitut. Tjänstepensionen regleras genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare och är för många ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Riksdagens beslut innebär att tjänstepensionspengarna ska placeras på ett sätt som de enskilda försäkringstagarna själva skulle göra om de hade nödvändig kunskap. Tjänstepensionsinstituten ska också tydligt informera försäkringstagarna om sin verksamhet och om överenskommelserna som ligger till grund för försäkringarna. Beslutet berör tjänstepensionskassor, livförsäkringsbolag och pensionsstiftelser. Riksdagen beslutade på finansutskottets förslag att pensionsstiftelserna inte ska omfattas av de nya reglerna i samma utsträckning som övriga tjänstepensionsinstitut eftersom det är arbetsgivaren och inte pensionsstiftelsen som står för pensionsåtagandet. Det ska vara arbetsgivaren och inte pensionsstiftelsen som informerar försäkringstagaren om pensionsförmåner och överenskommelser som ligger till grund för försäkringen. Pensionsstiftelserna ska inte heller behöva ta samma hänsyn till arbetsgivarens pensionsåtaganden som övriga tjänstepensionsinstitut när de placerar tjänstepensionspengarna. Tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar pensionstagarna. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över livförsäkringsbolagen och tjänstepensionskassorna och får nu också tillsyn över pensionsstiftelserna. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 januari 2006. Tjänstepensionskassorna får vissa övergångsregler.

Förslagspunkter: 7
Beredning: 2005-09-14 Justering: 2005-11-29 Debatt: 2005-12-07 Beslut: 2005-12-08

Betänkande 2005/06:FiU7 (pdf, 11515 kB)

Betänkande 2005/06:FiU5

Avgiften till EU uppgår till drygt 28 miljarder kronor 2006. Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2005-11-29 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU5 (pdf, 134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 27 avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2005/06:1)

Betänkande 2005/06:FiU4

Riksdagen har godkänt regeringens förslag på cirka 43,1 miljarder kronor i budgetanslag för utgiftsområdet Statsskuldsräntor 2006. Om det blir nödvändigt ska regeringen få överskrida anslaget Räntor på statsskulden och anslaget Riksgäldskontorets provisionskostnader, enligt riksdagens beslut.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2005-11-29 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU4 (pdf, 152 kB)

Betänkande 2005/06:FiU3

Anslagen under utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommunerna kommer att uppgå till cirka 60,2 miljarder kronor 2006. Riksdagen har sagt ja till regeringens budgetförslag. Utgiftsområdet omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I utgiftsområdet ingår också bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting samt bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat ekonomiska förutsättningar för kommunal verksamhet, det kommunala självstyret och konkurrensneutralitet. Regeringen har också lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Riksdagen framhåller att den årliga redovisningen är viktig och avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 16
Justering: 2005-11-29 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU3 (pdf, 3847 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2005/06:1)

Betänkande 2005/06:BoU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2006. Riksdagen godkände också bostadsutskottets synpunkter om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen. Synpunkterna handlar om hur redovisningen bättre ska kunna anpassas till riksdagens behov när utskotten och kammaren arbetar med förslagen i budgetpropositionen.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 45
Beredning: 2005-11-08 Justering: 2005-11-29 Debatt: 2005-12-08 Beslut: 2005-12-08

Betänkande 2005/06:BoU1 (pdf, 956 kB)

Betänkande 2005/06:BoU3

Ett avtal om att den som hyr i andra hand avstår från besittningsskyddet ska i fortsättningen gälla utan att hyresnämnden behöver godkänna det. Ett sådant avtal ska kunna gälla i upp till fyra år. Avtalet måste ta sikte på att den som hyr ut lägenheten ska bosätta sig i lägenheten - när det är fråga om en bostadsrättslägenhet får det också omfatta det fallet att lägenheten ska överlåtas. Förändringarna omfattar också vissa andra typer av avståenden. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2005-11-17 Debatt: 2005-11-29 Beslut: 2005-11-30

Betänkande 2005/06:BoU3 (pdf, 909 kB)

Betänkande 2005/06:FiU9

Stärkt skydd för investerare. Dessutom ska det vara enklare att skaffa kapital över gränserna inom EES-området. Det är tanken med det regeringsförslag som riksdagen godkänt. Förslaget grundar sig på ett EU-direktiv och innebär en större harmonisering av reglerna kring prospekt. Ett prospekt är tryckt information som marknadsför en viss produkt eller verksamhet. De nya bestämmelserna reglerar bland annat ett prospekts utformning och innehåll samt under vilka förutsättningar ett prospekt ska godkännas och offentliggöras. De nya reglerna kring prospekt träder i kraft den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-11-10 Debatt: 2005-11-23 Beslut: 2005-11-23

Betänkande 2005/06:FiU9 (pdf, 6176 kB)

Betänkande 2005/06:FiU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om den ekonomiska politiken. Men riksdagen oroas över den höga arbetslösheten. Många av regeringens budgetförslag är åtgärder för att minska arbetslösheten. Riksdagen sade ja till ett sysselsättningspaket som regeringen räknar med ska ge 55 000 personer arbete, praktik eller utbildning. Fler jobb i näringslivet ska bli möjligt genom att arbetsgivaravgiften sänks för enmansföretagare som anställer en ny medarbetare. Under perioden 2006-2010 satsas 900 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen i små och medelstora företag. Strategiska nyckelprogram kommer att tas fram för sex svenska branscher: skog och trä, metallurgi, fordon, läkemedel och IT. Riksdagen delar regeringens uppfattning om att fler kvinnor ska ges möjlighet att starta eget företag. Därför görs en extra satsning på kvinnligt företagande. Kvaliteten i den offentliga sektorn höjs genom att 20 000 så kallade plusjobb skapas. Dessutom införs utbildningsvikariat inom den offentliga sektorn. En annan åtgärd för att höja kvaliteten är att de generella statsbidragen till kommuner och landsting höjs. För att minska arbetslösheten bland högskoleutbildade införs 4 000 praktikplatser för akademiker. Det blir även fler platser på den högre praktiska förvaltningsutbildningen för invandrare med högskoleutbildning. Ungdomsarbetslösheten är hög. Därför skapas 3 000 lärlingsplatser för ungdomar. Antalet platser på högskolan ökar med sammanlagt 17 500 platser. Ohälsan i Sverige ska minska. En miljard per år mellan 2007 och 2009 kommer att gå till att minska sjukskrivningarna. Barnbidraget och flerbarnstillägget höjs med 100 kronor per barn och månad från och med den 1 oktober i år. Första utbetalningen görs retroaktivt i december. Dessutom införs ett nytt flerbarnstillägg på 100 kronor för det andra barnet.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 16
Beredning: 2005-10-11 Justering: 2005-11-10 Debatt: 2005-11-23 Beslut: 2005-11-23

Betänkande 2005/06:FiU1 (pdf, 1980 kB)

Betänkande 2005/06:BoU4

Regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om att andra myndigheter än lantmäterimyndigheten ska föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 16
Justering: 2005-11-10 Debatt: 2005-11-24 Beslut: 2005-11-25

Betänkande 2005/06:BoU4 (pdf, 900 kB)

Betänkande 2005/06:BoU2

Ett antal lagar ändras för att bättre stämma överens med riksdagens tidigare beslut om tredimensionell fastighetsindelning (se 2003/04:BoU2 ). Genom ändringarna blir det tydligt att sådana bestämmelser i lagarna som ger rätt att tvångsvis ta i anspråk eller på annat sätt förfoga över annans mark även ska tillämpas på förfoganden som avser sådana utrymmen som inte omfattar någon del av markytan.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-11-10 Debatt: 2005-11-24 Beslut: 2005-11-25

Betänkande 2005/06:BoU2 (pdf, 5474 kB)

Betänkande 2005/06:FiU11

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2005 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. Riksdagen beslutade att anslagen för Migrationsverket, mottagande av asylsökande och offentligt biträde i utlänningsärenden utökas med 110 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslår. De tre anslagen behöver ökas för att täcka kostnaden för ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut för vissa grupper asylsökande som är möjlig sedan den 15 november i år. Riksdagen sade ja till de förslag som innebär att barnbidraget och flerbarnstillägget höjs retroaktivt för tid efter utgången av september 2005. Rättsväsendet föreslås också få 490 miljoner kronor mer i år i enlighet med regeringens förslag.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 1
Beredning: 2005-10-11 Justering: 2005-11-08 Debatt: 2005-11-23 Beslut: 2005-11-23

Betänkande 2005/06:FiU11 (pdf, 2056 kB)

Betänkande 2005/06:FiU6

Regeringen har redovisat AP-fondernas verksamhet under 2004. Redovisningen innehåller bland annat en sammanställning av fondernas årsredovisningar och utvärderingar av fondernas förvaltningsresultat och mål. AP-fondernas förvaltningskostnader har ökat de senaste fyra åren. AP-fondernas resultat uppgick under 2004 till 63,7 miljarder kronor. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2005-10-27 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:FiU6 (pdf, 223 kB)