Dokument & lagar (82 träffar)

Betänkande 2005/06:BoU6

Riksdagen uppmanar regeringen att kartlägga vilka krav och villkor hyresvärdarna ställer på dem som söker bostad. Riksdagen anser att det är viktigt att klarlägga de hinder många bostadssökande möter på hyresmarknaden. Det är förbjudet i lag för hyresvärdar att diskriminera bostadssökande utifrån etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Till grund för förslaget om kartläggningen ligger en motion från Vänsterpartiet. Riksdagen sade också nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt från den allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 29
Justering: 2006-03-07 Debatt: 2006-03-15 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:BoU6 (pdf, 551 kB)

Betänkande 2005/06:LU22

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att behörigheten som vigsel- och partnerskapsförrättare ska vara ett gemensamt uppdrag. Beslutet innebär att länsstyrelserna i fortsättningen bara ska ge förordnande som förrättare åt den som är villig att både förrätta vigslar och registrera partnerskap. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2006. Även äldre förordnanden som vigsel- eller partnerskapsförrättare ska ge behörighet till att både viga och registrera partnerskap efter detta datum.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2006-02-14 Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:LU22 (pdf, 301 kB)

Betänkande 2005/06:BoU5

Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Marklösen innebär att staten eller kommunen skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Riksrevisionen har redovisat resultatet av granskningen för riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer eftersom regeringen redan följt Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen sade också nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor från motionstiden 2004 och 2005.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 20
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:BoU5 (pdf, 344 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrättsliga frågor

Betänkande 2005/06:FiU18

Riksdagen sade nej till motioner om statens arbetsgivarpolitik från allmänna motionstiden 2005. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar främst om etnisk och kulturell mångfald i statsförvaltningen, jämställdhetsaspekter på den statliga arbetsgivarpolitiken och arbetsmiljö och sjukfrånvaro i staten. Motionerna tar också upp statliga löne- och pensionsförmåner och vissa former för myndighetsledning respektive anställning i staten.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU18 (pdf, 263 kB)

Betänkande 2005/06:FiU17

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU17 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2005/06:FiU16

Riksdagen sade nej till motioner om förvaltningspolitik från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU16 (pdf, 221 kB)

Betänkande 2005/06:FiU14

Riksdagen sade nej till motioner om bank- och försäkringsfrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU14 (pdf, 219 kB)

Betänkande 2005/06:LU14

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om ersättningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 16
Justering: 2006-02-14 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-09

Betänkande 2005/06:LU14 (pdf, 351 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättningsrättsliga frågor

Betänkande 2005/06:LU17

Det ska bli möjligt att lämna in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Även ansökningar enligt lagen om pantbrevsregister ska kunna lämnas in elektroniskt. Den som har beviljats lagfart för en fastighet ska få direktåtkomst till uppgifter i fastighetsregistret om den fastigheten. Motsvarande ska gälla en fastighetsägares åtkomst till uppgifter i pantbrevsregistret om inteckningar i den egna fastigheten. Det blir även möjligt för inskrivningsmyndigheten att införa elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen. Systemet med så kallat dagsgodkännande av inskrivningsdag avskaffas och ärendena ska i stället avgöras var för sig, sedan de har diarieförts. De flesta lagändringarna börjar gälla den 1 april 2006.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:LU17 (pdf, 1672 kB)

Betänkande 2005/06:LU16

Riksdagen beslutade om kompletterande lagbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Genom bestämmelserna i förordningen blir det enklare att få utländska avgöranden verkställda i Sverige, samtidigt som svenska avgöranden lättare kan verkställas i andra EU-länder. Lagbestämmelserna börjar gälla den 1 april 2006.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-01-26 Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:LU16 (pdf, 5626 kB)

Betänkande 2005/06:LU15

Riksdagen sade nej till motioner om sjöfylleri. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna har lämnats in under allmänna motionstiden 2005 och med anledning av regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. Motionerna handlar om införande av dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-01-19 Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-08

Betänkande 2005/06:LU15 (pdf, 114 kB)

Betänkande 2005/06:BoU7

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor. Motionerna handlade om plan- och byggprocessen, fysisk planering, bygglov, inomhusmiljö, energianvändning, säkerhet, byggforskning, bostadsanpassningsbidrag och tillgänglighet i boendemiljön. Motionerna avslogs bland annat därför att riksdagen vill avvakta regeringens ställningstagande till PBL-kommitténs förslag till ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Riksdagen avslutade Riksrevisionens redogörelse om Boverkets och länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen utan några ytterligare tillägg samt avslog de motioner som lämnats in med anledning av redogörelsen.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 29
Beredning: 2006-01-19 Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-23 Beslut: 2006-03-08

Betänkande 2005/06:BoU7 (pdf, 678 kB) Webb-tv debatt om förslag: Plan- och byggfrågor

Betänkande 2005/06:LU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst patent och upphovsrätt. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemenskapspatent, patent på datorrelaterade uppfinningar, patentintrångsförsäkring, upphovsrättsligt skydd, ersättning för kopiering och kassettersättning.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 13
Beredning: 2005-12-01 Justering: 2006-01-19 Debatt: 2006-02-01 Beslut: 2006-02-01

Betänkande 2005/06:LU13 (pdf, 276 kB)

Betänkande 2005/06:LU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om associationsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om aktiekapitalets storlek, könsfördelningen i bolagsstyrelser och revisionspliktens omfattning.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Beredning: 2005-12-01 Justering: 2006-01-19 Debatt: 2006-02-01 Beslut: 2006-02-01

Betänkande 2005/06:LU12 (pdf, 161 kB)

Betänkande 2005/06:FiU10

Riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av riksdagens olika beslut om statsbudgeten för år 2006.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-12-13 Justering: 2005-12-16 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU10 (doc, 2707 kB)

Betänkande 2005/06:LU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om namnlagen. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar i huvudsak om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-11-10 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU11 (pdf, 123 kB)

Betänkande 2005/06:LU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om arvsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt, sambos arvsrätt, arvsrätt för kusiner med flera, Allmänna arvsfondens rätt till arv och registrering av testamenten.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2005-11-10 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU10 (pdf, 159 kB)

Betänkande 2005/06:LU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst förmynderskap och föräldraskap. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat förmyndare och god man, faderskap, moderskap, adoption samt assisterad befruktning.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 14
Beredning: 2005-11-10 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU9 (pdf, 268 kB)

Betänkande 2005/06:LU7

En ny lag med kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om insolvensförfaranden i frågor där förordningen delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna börjar gälla den 1 januari 2006. Förordningen tar sikte på gränsöverskridande insolvensförfaranden inom EU. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. En ny lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens börjar också att gälla den 1 januari 2006. Lagen syftar till att i svensk rätt genomföra ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag samt ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2005-12-01 Debatt: 2005-12-07 Beslut: 2005-12-08

Betänkande 2005/06:LU7 (pdf, 9745 kB)

Betänkande 2005/06:LU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i huvudsak tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken och vissa arrendefrågor.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2005-11-17 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU6 (pdf, 134 kB)