Dokument & lagar (60 träffar)

Utlåtande 2006/07:FiU28

Finansutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden KOM(2007)226. Grönboken tar upp tre huvudmål på området. De går i korthet ut på att verka för att konsumenterna får större valmöjligheter och lägre priser, att öka konsumenternas förtroende för marknaden och att stärka konsumenternas kunskap. Finansutskottet stödjer målen men framhåller att nya regler på området inte får leda till att nya administrativa bördor läggs på företagen i onödan. Utskottet påpekar också att det är viktigt att länder som har ett väl utbyggt konsumentskydd ska kunna bibehålla det och att utbildning av konsumenter inte är en fråga för EU utan för medlemsländerna. Vidare finns det skäl att undersöka samspelet mellan å ena sidan reglerna om skydd för investerare i direktiven om finansiella tjänster, å andra sidan reglerna om konsumentskydd i annan EU-lagstiftning, skriver utskottet i sin redovisning. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-05-31 Justering: 2007-06-05 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-14

Utlåtande 2006/07:FiU28 (pdf, 134 kB)

Betänkande 2006/07:FiU27

Granskningen av den förda penningpolitiken bör stärkas. Det är viktigt att riksdagens och finansutskottets roll i granskningen förstärks och tydliggörs. Det konstaterar finansutskottet i sin behandling av utvärderingen av den svenska penningpolitiken. Professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin har gjort utvärderingen på uppdrag av utskottet. Riksdagen sade nej till två motioner om penningpolitiken och Riksbanken.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2007-05-31 Justering: 2007-06-05 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:FiU27 (pdf, 1685 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvärdering av penningpolitiken

Betänkande 2006/07:FiU26

Riksdagen har beslutat att inte ingripa när det gäller finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag. Riksrevisionens styrelse har granskat fem statliga bolags finansförvaltning och hittat brister i denna. Bolagen är Akademiska hus AB, Jernhusen AB, Specialfastigheter Sverige AB, Vasakronan AB och Vasallen AB. Riksrevisionen föreslår bland annat att regeringen mer aktivt följer och analyserar bolagens finansförvaltning. Riksdagen tycker det är viktigt att man tar bristerna på allvar men säger nej till Riksrevisionens förslag eftersom regeringen i budgetpropositionen för 2007 har skrivit att man ska göra något åt problemen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-04-25 Beslut: 2007-04-25

Betänkande 2006/07:FiU26 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2006/07:FiU25

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny lag om värdepappersmarknaden. Den nya lagen behövs för att genomföra EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, det så kallade MiFID-direktivet. Med finansiella instrument avses till exempel aktier, obligationer och derivatinstrument som optioner och terminer. Tanken med MiFID-direktivet är att reglerna för handeln med finansiella instrument i princip ska se likadana ut i hela EU. Ett syfte är att skapa konkurrens mellan olika sätt att handla. De nya reglerna innebär bland annat att ett värdepappersföretag ska, med tillstånd från hemlandets myndighet, kunna bedriva aktiehandel på alla börser i EU. Finansinspektionen blir tillståndsmyndighet i Sverige. Reglerna börjar gälla den 1 november 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-29 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:FiU25 (pdf, 39956 kB)

Betänkande 2006/07:FiU24

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn är positiv även om ett fåtal kommuner och landsting ännu inte uppnått balans i sin ekonomi. Det visar regeringens årliga redovisning av utvecklingen av ekonomin och verksamheterna i den kommunala sektorn, som lämnats till riksdagen. Redovisningen av verksamheterna avser huvudsakligen verksamhetsåret 2005. För den ekonomiska redovisningen finns även vissa uppgifter för 2006. Riksdagen framhöll att den årliga skrivelsen är ett viktigt inslag i återrapporteringen till riksdagen och avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-29 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:FiU24 (pdf, 122 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Betänkande 2006/07:FiU23

Riksdagen gav riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning av banken under 2006. Riksdagen godkände också riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av av 2006 års vinst, vilket innebär att Riksbanken levererar in 4,4 miljarder kronor till staten.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-28

Betänkande 2006/07:FiU23 (pdf, 451 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksbankens förvaltning 2006

Betänkande 2006/07:FiU22

Statens totala lånekostnader har minskat. Det visar regeringens årliga utvärdering av statens upplåning och förvaltning av statsskulden som lämnats till riksdagen. Utvärderingen gäller för perioden 2002-2006. Vid utgången av 2006 uppgick statsskulden till 1270 miljarder kronor, vilket är cirka 45 procent av BNP. Regeringen har föreslagit att utvärderingen av statsskuldspolitiken i fortsättningen ska lämnas till riksdagen vartannat år i stället för som nu varje år. Riksdagen har inget att invända mot detta eftersom utvecklingen av statsfinanserna och statsskulden är god samtidigt som förvaltningen fungerar väl. Riksdagen välkomnar också regeringens förslag om att utvärderingarna framöver ska stödjas av externa utvärderingar.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2007-05-31 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:FiU22 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2006/07:FiU21

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2007. Beslutet innebär att totalt 1 743 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2007. Beslutet innebär bland annat följande: Kommunerna får 1,1 miljarder kronor extra för att ta emot flyktingar, delvis beroende på att antalet asylsökande ökar i Sverige. Pengarna behövs också med anledning av nya riktlinjer för ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ett nytt återetableringsstöd till vissa utlänningar. Kommunerna får samtidigt extra pengar för att ta till åtgärder så att flyktingar kommer in snabbare på arbetsmarknaden. 100 miljoner kronor går till att finansiera så kallat instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige. Drygt 480 miljoner kronor avsätts till akademisk fortbildning för lärare. Pengar reserveras också för att skydda havsmiljön samt till att införa en miljöbilspremie som ska stimulera användningen av miljöanpassade bilar. Ett nytt bidrag till kommunala hyresgarantier införs. Försvarsmaktens rätt att ingå ekonomiska åtaganden för materielanskaffning utökas med hänsyn till bland annat en ombyggnad av JAS-plan. Finansutskottet vill att regeringen i kommande budgetproposition redovisar de ekonomiska konsekvenserna av Försvarsmaktens beställningar av materiel.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 10
Justering: 2007-06-05 Debatt: 2007-06-20 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:FiU21 (pdf, 2117 kB)

Betänkande 2006/07:FiU20

Riksdagen sade ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken som presenteras i vårpropositionen. Riksdagen håller bland annat med regeringen om att ett förstärkt jobbskatteavdrag bör införas samt att förmögenhetsskatten och fastighetsskatten ska avskaffas. •  Om ekonomiska vårpropositionen 2007

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 9
Justering: 2007-06-05 Debatt: 2007-06-20 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:FiU20 (pdf, 8337 kB)

Betänkande 2006/07:FiU19

Den ekonomiska utvecklingen för staten har varit god. Det visar årsredovisningen för staten 2006, som regeringen har lämnat till riksdagen. Resultaträkningen uppvisar ett överskott på 104 miljarder kronor, vilket är en ökning med 67 miljarder kronor jämfört med 2005. Överskottet i statsbudgeten uppgick till 18,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,3 miljarder kronor jämfört med 2005. Statsskulden har minskat med 41 miljarder kronor till 1 220 miljarder kronor. Finansutskottet har gått igenom årsredovisningen och ser positivt på att det pågår ett arbete med att förbättra den och att antalet revisionsberättelser med invändningar har minskat jämfört med föregående år. Utskottet tycker att redovisningen av skatter har blivit bättre men att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Utskottet vill också ha en samlad information om och analys av ändrade prognosförutsättningar och andra faktorer som påverkat utgifterna på statsbudgeten. Vidare vill utskottet se att utvecklingen av anslagsbehållningar och oförbrukade bidrag kan följas över tid. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-06-05 Debatt: 2007-06-20 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:FiU19 (pdf, 162 kB)

Betänkande 2006/07:FiU18

Riksrevisionen har lämnat sin årsredovisning för 2006 till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-04-24 Debatt: 2007-05-16 Beslut: 2007-05-16

Betänkande 2006/07:FiU18 (pdf, 137 kB)

Betänkande 2006/07:FiU17

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nya regler om krav på information för börsnoterade företag. Förslaget innebär att förutom års- och koncernredovisningar ska företagen också offentliggöra vissa delårsrapporter. Informationen ska snabbt finnas tillgänglig för allmänheten inom EU. Riksdagen beslutade också om nya regler om offentliggörande av ägarförändringar i börsnoterade företag och nya regler för företagens finansiella rapportering. Tillsynsansvaret ska utövas av Finansinspektionen. De nya bestämmelserna, som grundar sig på EU:s öppenhetsdirektiv, börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:FiU17 (pdf, 10665 kB)

Betänkande 2006/07:FiU16

Regeringen har för riksdagen redovisat en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Regeringens vision med planen är att myndigheter inom stat, kommun och landsting ställer krav på miljöhänsyn vid offentlig upphandling, i den utsträckning det är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling och EG-rätten. I handlingsplanen fastställs mål för perioden fram till 2010 och ett antal åtgärder för att nå målen redovisas. Riksdagen välkomnar handlingsplanen och avslutar därmed ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 13
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:FiU16 (pdf, 389 kB) Webb-tv debatt om förslag: Miljöanpassad offentlig upphandling

Betänkande 2006/07:FiU15

Nya regler om tystnadsplikt för försäkringsbolag och understödsföreningar samt för utländska försäkringsgivare från tredjeland börjar gälla den 1 maj 2007. Dessa försäkringsföretag ska inte obehörigen få röja uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information om en enskild person. En genetisk undersökning är en undersökning som utförs inom hälso- och sjukvården eller inom medicinsk forskning för att ta fram upplysningar om en människas arvsmassa. Den information om en persons arvsmassa som tas fram genom en genetisk undersökning utgör genetisk information. Exempel på genetisk information kan vara upplysningar om att en person bär på anlag för en genetiskt betingad sjukdom.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-29 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:FiU15 (pdf, 482 kB)

Betänkande 2006/07:FiU14

Genom den nya försäkringsavtalslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006, infördes en lagstadgad rätt till återköp av försäkringssparande. Lagen innehåller begränsningar för vilken typ av försäkringar som får återköpas. Från den 1 juli 2007 ska återköpsrätten omfatta även överföring av pensionsförsäkringar, inom ett bolag eller från ett bolag till ett annat. Detta för att återköpsrätten ska få bättre genomslag på försäkringsmarknaden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:FiU14 (pdf, 464 kB)

Betänkande 2006/07:FiU13

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om statliga bolag och offentlig upphandling. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om offentlig upphandling. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse och motionärerna tar upp.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 2
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:FiU13 (pdf, 271 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig upphandling

Betänkande 2006/07:FiU12

Riksdagen sade nej till förvaltningspolitiska motioner från allmänna motionstiden 2006. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om antalet myndigheter, utveckling av förvaltningens tjänster och effektivitet samt samhällsekonomiska analyser vid nedskärningar. Dessutom tar motionerna upp några frågor med anknytning till statens arbetsgivarpolitik, nämligen antidiskrimineringsfrågor i statsförvaltningen samt löne- och pensionsförmåner för chefer i statlig tjänst. Därutöver handlar ett par motioner om reglering av spelmarknaden.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:FiU12 (pdf, 200 kB) Webb-tv debatt om förslag: Effektiv statsförvaltning m.m.

Betänkande 2006/07:FiU11

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2006 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ett av EU:s jordbruksstöd, det så kallade gårdsstödet, till svenska bönder ska betalas ut i december 2006 i stället för januari 2007. Detta ska inte vara en tillfällig åtgärd, utan allt jordbruksstöd från EU i fortsättningen ska betalas ut i slutet av det år som stödet avser. Riksdagens beslut innebär att anslaget för gårdsstöd och djurbidrag med mera i år utökas med 6 000 miljoner kronor. Tilläggsbudgeten innebär vidare ökade resurser för rättshjälpskostnader till följd av bland annat ökat antal rättsfall. Dessutom förs ytterligare medel till anslaget för ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands. Detta eftersom krisen i Libanon har medfört kraftigt ökade kostnader för att evakuera svenska medborgare och andra personer bosatta i Sverige ur området. Resurserna ökas också för att täcka ökade utgifter för studiemedelsräntor, vilket främst beror på att studielånen tas ut tidigare under året än beräknat. Totalt 6 066 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 2
Beredning: 2006-11-07 Justering: 2006-11-23 Debatt: 2006-12-06 Beslut: 2006-12-06

Betänkande 2006/07:FiU11 (pdf, 2106 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)

Betänkande 2006/07:FiU10

Riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för år 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-12-21 Debatt: 2006-12-21 Beslut: 2006-12-21

Betänkande 2006/07:FiU10 (doc, 1451 kB)

Betänkande 2006/07:FiU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bank- och försäkringsfrågor. Skälet är att riksdagen tidigare sagt nej till liknande motioner eller att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om finansiella företags rådgivning till konsumenter, kollektiva hemförsäkringar, kreditupplysning och inkassobolagens verksamhet.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2007-04-10 Debatt: 2007-04-25 Beslut: 2007-04-25

Betänkande 2006/07:FiU9 (pdf, 165 kB)
Paginering