Dokument & lagar (269 träffar)

Utlåtande 2009/10:UU17

EU-kommissionen har presenterat ett arbetsprogram för mandatperioden. Där berättar de om sina viktigaste politiska uppgifter de närmaste åren. Utrikesutskottet har granskat innehållet i 2010 års program, Tid för handling. I sitt utlåtande lyfter utskottet särskilt fram principen om öppenhet. Att det är viktigt att EU är öppet mot omvärlden. Det ska vara vägledande inom alla områden, till exempel migration, frihandel och utvecklingssamarbete. Principen om öppenhet bör också ligga till grund för alla politiska initiativ från EU-kommissionen. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Beredning: 2010-04-13 Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Utlåtande 2009/10:UU17 (pdf, 72 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommissionens arbetsprogram 2010

Betänkande 2009/10:UU16

En hållbar miljö, ökat välstånd, förbättrad tillgänglighet och större säkerhet. Det är målen med EU:s strategi för Östersjöregionen som antogs i oktober i fjol. I en skrivelse berättar regeringen hur arbetet gått sedan dess. Hur genomförandet av strategin påbörjats i Sverige och vilka krav det ställer på nationell styrning. Hur samarbetet med övriga EU-länder runt Östersjön fungerar och utvecklas. Flera projekt är redan påbörjade. Bland annat ett som har som mål att minska övergödningen i lantbruket och med det även av Östersjön. Ett annat projekt syftar till att öka ländernas samarbete inom forskning och innovation. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2010-04-13 Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:UU16 (pdf, 37 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Betänkande 2009/10:UU21

Lagen om vissa internationella sanktioner ändras. Ändringarna är en konsekvens av att Lissabonfördraget har trätt i kraft och att vissa begrepp på området har moderniserats. Syftet är också att bättre spegla sanktionssystemets utveckling och omfattning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2010-03-16 Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:UU21 (pdf, 353 kB)

Betänkande 2009/10:UU20

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på lag om konsulära katastrofinsatser. Lagen innebär att staten även i fortsättningen ska ha en hög beredskap för att hjälpa svenskar i händelse av allvarliga kriser eller katastrofer utomlands. Statens insatser ska komplettera övriga aktörers insatser. Övriga aktörer kan exempelvis vara reseföretag, försäkringsbolag och det drabbade landet. Att staten tar ansvaret för en katastrofinsats innebär inte att alla kostnader för insatsen ska bäras av staten. Den som får hjälp ska ersätta staten för kostnader som uppstått när han eller hon har evakuerats eller fått vård. De bör kunna täckas av en eventuell reseförsäkring. Lagen börjar gälla den 1 augusti 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2010-03-16 Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:UU20 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om konsulära katastrofinsatser

Betänkande 2009/10:UU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna tar upp frågor om folkrätt samt mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Utrikesutskottet redovisar i beslutsunderlaget sin syn syn på motioner om mänskliga rättigheter i följande länder: Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Senegal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, USA, Kina och Thailand.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 15
Beredning: 2010-03-02 Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:UU15 (pdf, 349 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2009/10:FiU18

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om bank och försäkringsfrågor. Skälet är i de flesta fall att arbete redan pågår på regerings- eller EU-nivå. Motionerna tar bland annat upp tillgången till banktjänster, en översyn av bankernas rätt till ensidig uppsägning av fungerande lån och inkassobolagens verksamhet. Andra motioner tar upp ytterligare reglering och tillsyn av sms-låneföretag, fri flytträtt för pensionsförsäkringar och regleringen av finansmarknaden.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 3
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:FiU18 (pdf, 173 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bank- och försäkringsfrågor

Betänkande 2009/10:FiU34

Regeringen föreslår en ändring i lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Genom ändringen tydliggörs reglerna om konkursförvaltares befogenheter vid ett emittentinstituts konkurs. Ett emittentinstitut är en bank eller ett kreditmarknadsföretag som fått tillstånd att ge ut säkerställda obligationer. Med säkerställda obligationer avses obligationer där obligationsinnehavarens fordringar säkerställs genom att viss egendom, säkerhetsmassa, reserveras i huvudsak för innehavarnas räkning. Säkerhetsmassan består främst av hypotekskrediter och offentliga krediter. Lagändringen innebär konkret att konkursförvaltaren får en uttrycklig möjlighet att för konkursboets räkning ta lån och ingå andra avtal för att värdet på säkerhetsmassan ska bestå. Tidigare har det varit oklart om konkursförvaltaren har haft denna möjlighet. Lagändringen börjar att gälla den 1 juni 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:FiU34 (pdf, 127 kB)

Betänkande 2009/10:MJU21

Sverige har ett överskott på utsläppsrätter. Värdet uppgår till 7-8 miljarder kronor, enligt en granskning från Riksrevisionen. Men den exakta summan är osäker. Detsamma gäller vad som ska ske med överskottet. Det kan antingen säljas, sparas eller annulleras. Riksdagen uppmanar därför regeringen att redovisa uppgifterna om överskottet. Det ska också vara riksdagen som fattar beslut om hur överskottet ska användas. Regeringen bör därför komma med ett förslag som riksdagen kan ta ställning till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2010-03-04 Justering: 2010-03-25 Debatt: 2010-04-14 Beslut: 2010-04-14

Betänkande 2009/10:MJU21 (pdf, 92 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sveriges hantering av utsläppsrätter

Betänkande 2009/10:FiU23

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet 2009. I likhet med 2008 har verksamheten under 2009 präglats av finanskrisen och produktionsnedgången i den svenska ekonomin. Omslutningen av balansräkningen mer än tredubblades under 2008, och i slutet av 2009 var den drygt 8 miljarder kronor högre än i slutet av 2008. Detta på grund av Riksbankens åtgärder för att dämpa och motverka finanskrisens effekter. Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige och direktionen ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning under 2009. Riksdagen fastställde också Riksbankens resultat- och balansräkning för 2009 samt godkände fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst 2009. Beslutet innebär att Riksbanken av vinsten på 14,2 miljarder kronor levererar in 5,8 miljarder kronor till statsbudgeten.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-03-25 Debatt: 2010-04-14 Beslut: 2010-04-14

Betänkande 2009/10:FiU23 (pdf, 4830 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksbankens förvaltning 2009

Betänkande 2009/10:MJU15

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som behandlar frågor om vatten- och luftvård. Totalt rör det sig om 28 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Förslagen tar bland annat upp internationellt samarbete om Östersjön, åtgärder mot övergödning, toalettavfall från båtar och förnybara drivmedel. Riksdagens beslut motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan behandlats i riksdagen.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2010-03-18 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:MJU15 (pdf, 139 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vatten- och luftvård

Betänkande 2009/10:MJU16

Riksdagen sa nej till de motioner som behandlar frågor om kretslopp, återvinning och kemikalier. Totalt rör det sig om 31 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Förslagen handlar bland annat om biologiskt avfall, pant på dryckesförpackningar och export av elavfall.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 8
Justering: 2010-03-18 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:MJU16 (pdf, 166 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kretslopp, återvinning m.m.

Betänkande 2009/10:FiU35

Regeringen vill att svenska staten deltar i flygbolaget SAS nyemission med 1,1 miljarder kronor. Det betyder att staten behåller sin ägarandel på 21,4 procent. Samtidigt vill regeringen ha riksdagens mandat att i framtiden minska ägandet i SAS. Det ska ske vid lämplig affärsmässig tidpunkt och motiveras med att staten inte ska vara storägare på konkurrensutsatta marknader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2010-03-18 Debatt: 2010-03-25 Beslut: 2010-03-25

Betänkande 2009/10:FiU35 (pdf, 182 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nyemission i SAS AB (publ)

Utlåtande 2009/10:FiU29

EU-kommissionen har lagt fram förslaget "Europa 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla". Strategin tar avstamp i hur EU ska återhämta sig efter den ekonomiska och finansiella krisen. Den ska ersätta den nuvarande Lissabonstrategin efter 2010. Finansutskottet har granskat strategin och vill att den innehåller ett tydligare jämställdhetsperspektiv, som ger kvinnor och män samma ekonomiska incitament, villkor och möjligheter att öka sitt deltagande på arbetsmarknaden. Det är en förutsättning för att konkurrenskraften och tillväxten ska öka i Europa. Strategins sysselsättningsmål borde uttryckligen gälla både kvinnor och män, anser utskottet I övrigt kan utskottet konstatera att Sverige ligger bra till när det gäller de uppsatta målen om sysselsättning, forskning, klimat och miljö, utbildning och minskning av fattigdom. Europeiska rådet träffas den 25-26 mars 2010 för att enas om strategins prioriteringar och för att fastställa överordnade mål. Riksdagen avslutade ärendet, skickade utlåtandet till Regeringskansliet och EU-kommissionen för kännedom.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Beredning: 2010-03-02 Justering: 2010-03-18 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Utlåtande 2009/10:FiU29 (pdf, 436 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande över EU:s framtidsstrategi 2020

Betänkande 2009/10:MJU19

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om jordbruk och landsbygdens utveckling. Skälet är i vissa fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-18 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:MJU19 (pdf, 243 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jordbrukspolitik m.m.

Betänkande 2009/10:FiU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om statistikfrågor. Riksdagen bedömer att behovet av att upprätta statistik om den sociala ekonomin är väl uppmärksammat. Det gäller också behovet av att ta fram ett bredare BNP-mått som beaktar aspekter som inte mäts i penningflöden, till exempel miljöaspekter. Betydelsen av bra statistik framhålls för att främja en god kunskap om turistnäringen. Riksdagen förutsätter att behovet av att förbättra turistnäringens beskrivning i statistiken kommer att uppmärksammas i samband med en kommande översyn av näringsgrenskoderna. Riksdagen anser också att det är viktigt att det finns relevant beslutsinformation om äldre personer, men betonar att det är den statistikansvariga myndigheten som bestämmer innehåll och omfattning inom sitt område. Riksdagen konstaterar också att betydande initiativ tagits för att förenkla uppgiftslämnandet för företag. Andra motioner handlar om ett nytt glesbygdsindex, om att privatisera Statistiska centralbyrån och om att tillföra uppgifter i lägenhetsregistret.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-18 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:FiU14 (pdf, 108 kB)

Betänkande 2009/10:UU13

Riksdagen sa nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2006, 2007, 2008 och 2009 om globaliseringen, internationella handelssystem, de internationella finansiella institutionerna och internationella frågor om hållbar utveckling och miljö. Motionerna handlar bland annat om samarbete med Asien och Latinamerika, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna, företags agerande vid utvinning av naturresurser, öppenhet och utvecklingsländernas inflytande i Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) respektive ekosystemtjänster och biståndsprojekt.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Beredning: 2010-01-21 Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:UU13 (pdf, 314 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om globalisering m.m.

Betänkande 2009/10:FiU12

Regeringen har lämnat en redogörelse för hur man tycker att tillsynen kan förbättras. Tillsyn görs av myndigheter för att kontrollera att politiska beslut verkställs på det sätt som det var tänkt. Regeringen anser att tillsynen ska bli ett tydligare och effektivare instrument som bättre tillgodoser kontrollen av demokratiskt fattade beslut. Regeringen ger också sin syn på hur en tillsynsreglering bör vara utformad. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-18 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:FiU12 (pdf, 89 kB)

Betänkande 2009/10:UU9

Riksdagen sa ja till en flerpartimotion som bland annat innehåller krav på att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Riksdagen uppmanar därför regeringen att erkänna folkmordet. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner i ärendet. Dessa handlar om Israel och de palestinska områdena, Iran, Irak, Turkiet, kurderna, Västsahara och religion i internationella relationer.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Beredning: 2010-01-21 Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-11 Beslut: 2010-03-11

Betänkande 2009/10:UU9 (pdf, 262 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mellanöstern och Nordafrika

Betänkande 2009/10:FiU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om kommunala frågor. Motionerna handlar om momskompensation till privata aktörer, kommunalekonomisk utjämning, vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, kommande pensionsutbetalningar och en statlig LSS-peng.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2010-02-16 Debatt: 2010-03-10 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:FiU17 (pdf, 116 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommunala frågor

Betänkande 2009/10:UU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om Sveriges säkerhetspolitik. Motionerna handlar bland annat om globala utmaningar, nedrustning och massförstörelsevapen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2010-01-21 Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-04

Betänkande 2009/10:UU11 (pdf, 128 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa säkerhetspolitiska frågor