Dokument & lagar (269 träffar)

Betänkande 2009/10:MJU20

Med anledning av en ny EU-förordning om avfallstransporter sa riksdagen ja till skärpta straffbestämmelser i miljöbalken vid otillåten avfallstransport. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifterna döms till böter eller fängelse i högst två år. Riksdagen sa också ja till skärpningar i lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen med anledning av nya EU-förordningar på avgasområdet. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet i samband med ett typgodkännande lämnar oriktiga uppgifter, förfalskar ett testresultat eller manipulerar ett system för begränsning av koldioxidutsläpp döms till böter.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-04 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:MJU20 (pdf, 864 kB)

Betänkande 2009/10:MJU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om biologisk mångfald. Skälet är i vissa fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om allemansrätt, områdesskydd, miljökvalitetsmål, EU:s art- och habitatdirektiv, biologisk mångfald inom jordbruket och jakt- och viltvård.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-18 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:MJU18 (pdf, 161 kB) Webb-tv debatt om förslag: Biologisk mångfald

Betänkande 2009/10:MJU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om djurskydd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddsregler, djurhållning, sexuella övergrepp mot djur, forskning samt internationella djurskyddsfrågor.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 13
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-04 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:MJU12 (pdf, 220 kB) Webb-tv debatt om förslag: Djurskydd

Betänkande 2009/10:FiU25

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om statlig förvaltningspolitik. Riksdagen konstaterar att omfattande initiativ tagits för att effektivisera statsförvaltningen, inte minst genom betydelsefulla insatser för att främja e-förvaltning. Riksdagen framhåller även att åtgärder vidtagits för att minska den offentliga sektorns klimatpåverkan liksom för att utveckla och stärka jämställdheten. Vidare påtalas att regeringen väl uppmärksammat behovet av att stärka ungas samt funktionshindrades position på arbetsmarknaden. Andra motioner handlar om staten som arbetsgivare, om regeringens hantering av statlig egendom och om utformningen av belägenhetsadresser

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 3
Justering: 2010-02-09 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:FiU25 (pdf, 209 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning

Betänkande 2009/10:FiU13

Inför vårmötena i Internationella valutafonden (IMF) bestämde Europeiska rådet att medlemsländerna i EU ska bidra med 75 miljarder kronor i tillfälliga krediter till förstärkningen av IMF:s utlåningskapacitet. Detta för att bland annat säkra IMF:s finansiering av den kraftigt ökade efterfrågan på lån i spåret av finanskrisen. Riksdagen sa ja till att Riksbanken tecknar avtal med IMF om Sveriges andel av de utlovade EU-krediterna. Den svenska andelen uppgår till 2,47 miljarder euro, räknat utifrån Sveriges andel av insatskapitalet i IMF, vilket ungefär motsvarar 25,5 miljarder kronor.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-02-16 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:FiU13 (pdf, 64 kB) Webb-tv debatt om förslag: Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF)

Betänkande 2009/10:MJU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om skogspolitik. Motionerna handlar bland annat om forskning, användningen av skogsråvaran, skogsvårdande insatser och skogsbruksmetoder.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2010-02-04 Debatt: 2010-02-17 Beslut: 2010-02-18

Betänkande 2009/10:MJU17 (pdf, 115 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skogspolitik

Betänkande 2009/10:MJU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om övergripande miljöfrågor. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om mål och strategier för miljöpolitiken, svensk miljöpåverkan i ett internationellt perspektiv, anpassning av lagar till ekosystemtjänster och klimatmålet med mera. Andra motioner handlar om utbildning om ekosystemtjänster för lokala och regionala beslutsfattare, skydd av jordbruksmark och jämställdhetsintegrering i miljöpolitiken.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Justering: 2010-02-04 Debatt: 2010-02-17 Beslut: 2010-02-18

Betänkande 2009/10:MJU14 (pdf, 118 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

Betänkande 2009/10:MJU13

Riksdagen sa nej till sju motioner gällande jakt och viltvård. Förslagen, som lämnades in under den allmänna motionstiden 2009, berör bland annat frågor om jakt ovan odlingsgränsen, jakt inom EU och jakttider för vissa fågelarter.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2009-12-10 Debatt: 2010-01-27 Beslut: 2010-01-27

Betänkande 2009/10:MJU13 (pdf, 64 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Betänkande 2009/10:FiU10

Riksdagen beslutade att överlämna till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för år 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-12-17 Debatt: 2009-12-17 Beslut: 2009-12-17

Betänkande 2009/10:FiU10 (pdf, 734 kB)

Betänkande 2009/10:FiU9

Riksdagen har behandlat riksrevisorernas årliga rapport till riksdagen. Rapporten innehåller de viktigaste iakttagelserna från det gångna årets revisionsverksamhet. Iakttagelserna i årets rapport samlas under fyra rubriker: Det finanspolitiska ramverket, Konsekvenser av ökad internationell rörlighet, Myndigheternas genomförande av EU-beslut och Myndigheternas anpassning till nya förutsättningar. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-17 Beslut: 2009-12-17

Betänkande 2009/10:FiU9 (pdf, 131 kB)

Betänkande 2009/10:FiU5

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 29,7 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2010.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-17 Beslut: 2009-12-17

Betänkande 2009/10:FiU5 (pdf, 70 kB)

Betänkande 2009/10:FiU4

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 23,2 miljarder kronor i anslag till statsskuldsräntor för 2010. Riksdagen godkände regeringens förslag om anslagsfördelningen för 2010 med den ändringen att det på anslag 1:2 Oförutsedda utgifter anslås 1 miljon kronor mer än i regeringens förslag samtidigt som utskottet föreslår att anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. inte tas upp på statsbudgeten. Skälet är att eftersom de eventuella utgifter som uppstår på grund av lagen om statliga garantier till insättare i utländska filialer i Sverige från och med 2010 ska belasta stabilitetsfonden, bör de på samma sätt som för övriga utgifter som belastar fonden inte budgeteras och redovisas på statsbudgeten. Riksdagen gav även regeringen rätt att överskrida vissa anslag med den ändringen att regeringens föreslagna bemyndigande för anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. avstyrks med anledning av att anslaget inte förs upp på statsbudgeten.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-17 Beslut: 2009-12-17

Betänkande 2009/10:FiU4 (pdf, 57 kB)

Betänkande 2009/10:FiU3

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 75 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2010. Under utgiftsområdet finns tre anslag varav det största är anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner respektive landsting. De andra två anslagen är bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-17 Beslut: 2009-12-17

Betänkande 2009/10:FiU3 (pdf, 194 kB)

Betänkande 2009/10:FiU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2010. I den potten ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket, om rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Statens pensionsverk och om att låta Kammarkollegiet och Riksrevisionen ta upp lån i Riksgäldskontoret. Regeringen får även rätt att under 2010 besluta om en kredit till Lettland om högst 720 miljoner euro. Riksdagen anser att Sverige bör ge Lettland en kredit för att bidra till en lösning av den mycket svåra ekonomiska och finansiella situation som Lettland befinner sig i.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 3
Justering: 2009-12-08 Debatt: 2009-12-17 Beslut: 2009-12-17

Betänkande 2009/10:FiU2 (pdf, 302 kB)

Betänkande 2009/10:FiU16

Riksdagen godkände ändringar av stadgarna i Internationella valutafonden (IMF) och Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) som syftar till att ge utvecklings- och tillväxtländerna ett större inflytande. Dessutom godkände riksdagen ändringar i IMF:s stadgar som ska utöka dess investeringsmandat.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2009-11-26 Debatt: 2009-12-11 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:FiU16 (pdf, 50 kB)

Betänkande 2009/10:MJU2

Under nästa år ska drygt 19 miljarder kronor gå till areella näringar, landsbygd och livsmedel, enligt budgetramen för 2010. Riksdagen har beslutat hur pengarna ska fördelas inom området. På landsbygdsområdet är verksamheten inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 central. Sammanlagt ska 1,2 miljarder kronor gå till de myndigheter som bedriver verksamhet inom utgiftsområdet, bland annat Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Till forskning och utbildning fördelas 2 miljarder kronor. EU:s regleringar och stödsystem påverkar i stor utsträckning verksamheten inom området. Av utgifterna finansieras 63 procent genom europeiska fonder. Dessa finansieras i sin tur av medlemsländerna genom EU-budgeten.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 9
Beredning: 2009-11-12 Justering: 2009-11-26 Debatt: 2009-12-10 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:MJU2 (pdf, 749 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2009/10:MJU1

Under nästa år ska drygt 5,2 miljarder kronor gå till allmän miljö- och naturvård, enligt budgetramen för 2010. Regeringen vill lägga drygt 1,7 miljarder på biologiskt mångfald, den enskilt största posten i miljöbudgeten. Pengarna ska bland annat gå till skydd, skötsel och restaurering av värdefulla naturmiljöer. Särskilt prioriterat är också klimat och hav. Här handlar det bland om insatser för att skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet, cirka 370 miljoner ska gå till det ändamålet. Till miljöforskning ska cirka 633 miljoner avsättas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 16
Beredning: 2009-11-12 Justering: 2009-11-26 Debatt: 2009-12-10 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:MJU1 (pdf, 6946 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2009/10:UU2

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om att biståndsramen för 2010 ska uppgå till 31,4 miljarder kronor. Det motsvarar 1 % av beräknad bruttonationalinkomst, BNI. Därmed kommer det så kallade enprocentsmålet att uppfyllas hela mandatperioden. Medlen för biståndsinsatser beräknas uppgå till 127 miljarder kronor under åren 2007-2010. Riksdagen stödjer regeringens förslag om anslag 2010 respektive prioriteringar för utvecklingssamarbetet under mandatperioden. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. När det gäller Sveriges kapitaltillskott till Asiatiska utvecklingsbanken föreslår utskottet en ändring som innebär att inbetalningen ska uppges i kronor i riksdagsbeslutet. Enligt en granskning som Riksrevisionen har gjort av Swedfund International AB finns det brister i bolagets styrning. Regeringen och Swedfund rekommenderas därför att genomföra ett antal förbättringsåtgärder. Riksrevisionens styrelse anser att det behövs en samlad bedömning av Swedfunds framtida inriktning, storlek och roll i utvecklingssamarbetet. Riksdagen konstaterar att ett sådant översynsarbete pågår i Regeringskansliet och förutsätter att regeringen snarast redovisar för riksdagen vilka åtgärder som kommer att sättas in till följd av Riksrevisionens rekommendationer.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 11
Beredning: 2009-10-22 Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-25 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:UU2 (pdf, 454 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2009/10:UU1

Utgiftsområdet Internationell samverkan får närmare 2 miljarder kronor i budgetanslag 2010. Den största posten är Bidrag till vissa internationella organisationer, som får 1,4 miljarder kronor i anslag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-25 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:UU1 (pdf, 75 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2009/10:MJU11

Systemet med handel med utsläppsrätter gäller i dag bara för utsläpp av koldioxid. Men inom EU-samarbetet har man bland annat bestämt att det från och med 2013 kommer att gälla även lustgas och perfluorväten. Riksdagen har beslutat om vissa lagändringar för att Sverige ska leva upp till EU-direktiven. Detta innebär bland annat att regeringen får bestämma om reglerna kring de verksamheter som behöver tillstånd för att släppa ut växthusgaser. Lagändringarna ska huvudsakligen börja gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:MJU11 (pdf, 1176 kB)