Dokument & lagar (180 träffar)

Betänkande 2009/10:FiU7

Banker och övriga kreditinstitut ska betala en avgift för att finansiera den stabilitetsfond som kan användas för att hantera finansiella kriser. Fonden inrättades förra hösten för att finansiera åtgärder som motverkar att det finansiella systemet i Sverige drabbas av en allvarlig störning. Avgiften ska vara 0,036 procent av vissa delar av bankens eller institutets förpliktelser enligt balansräkningen. Avgiften införs 2009, men endast halv avgift tas ut 2009 och 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-25 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:FiU7 (pdf, 319 kB) Webb-tv debatt om förslag: Stabilitetsavgift

Utlåtande 2009/10:MJU4

EU:s fiskeripolitik reformeras vart tionde år. 2013 är det dags igen. Kommission har därför tagit fram ett diskussionsunderslag, en så kallad grönbok. I grönboken ges en ganska mörk bild av det europeiska fisket, med bland annat överfiske och svåra ekonomiska förhållanden för yrkesfiskarna. Målet om ett hållbart fiske som fastställdes 2002 har inte uppnåtts. Därför krävs reformer av den gemensamma fiskeripolitiken. Miljö- och jordbruksutskottet delar i det mesta kommissionens syn på problemen inom fiskeripolitiken. Utskottet pekar ut några punkter som de anser särskilt viktiga. Bland annat att subventionerna avskaffas och att det blir möjligt med regionalt beslutsfattande. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Utlåtande 2009/10:MJU4 (pdf, 54 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken

Betänkande 2009/10:MJU10

All korv får inte heta Falukorv. Svensk lag och EG-rätt bestämmer vad som får stå på olika jordbruksprodukter och livsmedel. Det handlar om geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, traditionella uttryck och traditionella specialiteter. För att komplettera ett antal EG-förordningar och för att förbättra kontrollen av produkterna har riksdagen beslutat om en ny lag: Kontroll av skyddande beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Lagen ska också gälla vin och spritdrycker. Livsmedelsverket ska även i fortsättningen vara ansvarig myndighet och se till att lagstiftningen efterlevs. Den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 9
Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:MJU10 (pdf, 453 kB)

Betänkande 2009/10:FiU1

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2009-11-05 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-18

Betänkande 2009/10:FiU1 (pdf, 1148 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Betänkande 2009/10:FiU15

Den kommunala kompetensen utvidgades den 1 mars 2009 så att kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för. Riksdagen beslutade nu om hur kommunerna och landstingen ska redovisa sådan medfinansiering. Regeringens förslag innebar att bidragen ska redovisas i kommunens respektive landstingets balansräkning och upplösas med årliga enhetliga belopp under 15 år. Finansutskottet bedömde att tiden bör förlängas till att omfatta högst 25 år. Dessutom ville utskottet göra det möjligt för kommuner och landsting att redovisa bidraget direkt, som en kostnad i resultaträkningen. Utskottet föreslog också att det i lagtexten ska framgå att upplösning ska påbörjas det år bidraget beslutas. För bidrag som har beslutats under år 2009 får dock upplösning påbörjas det år första utbetalningen av bidraget görs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med dessa ändringar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-05 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-19

Betänkande 2009/10:FiU15 (pdf, 195 kB) Webb-tv debatt om förslag: Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur

Betänkande 2009/10:FiU11

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i hösttilläggsbudgeten med två undantag: Det första gäller Migrationsverket som kommer att avgöra en stor mängd asylärenden under 2009. Redan i vårtilläggsbudgeten beslutade riksdagen att anslaget för offentligt biträde i utlänningsärenden inom utgiftsområde 8 Migration skulle få ytterligare 70 miljoner kronor. Sedan dess har utgifterna fortsatt att öka mer än beräknat. Regeringen föreslog därför ett tillägg på 15 miljoner kronor i hösttilläggsbudgeten. Finansutskottet bedömde att det var för lågt räknat och att anslaget behövde ett tillskott på 55 miljoner kronor, det vill säga 40 miljoner kronor utöver regeringens föreslagna ökning. Regeringen konstaterar att utrikesförvaltningen administrerar allt mer utvecklingssamarbete. Därför föreslog man i hösttilläggsbudgeten att 63 miljoner kronor förs över från anslaget för biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd till anslaget för Regeringskansliet inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Finansutskottet föreslog att 58 miljoner kronor skulle överföras i stället. Riksdagens beslut innebär att anslagen i tilläggsbudgeten ökar med 40 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Det betyder att 12 612 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2009. Pengarna ska bland annat gå till följande: 7 miljarder kronor till ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting. 1,5 miljarder kronor till satsningar på polisen och rättsväsendet. 350 miljoner kronor till Försäkringskassan som beräknas överskrida sina tillgängliga medel för 2009. 1,5 miljarder kronor till bidrag till lönegarantiersättning. Ökningen är en följd av att antalet anställda i företag i konkurs eller rekonstruktion har ökat mer än väntat.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 3
Justering: 2009-11-05 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-18

Betänkande 2009/10:FiU11 (pdf, 531 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hösttilläggsbudget för 2009

Betänkande 2009/10:FiU6

Regeringen har lämnat en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2008. Regeringen redovisar dessutom en utvärdering av fondernas långsiktiga strategiska förvaltning från start 2001 till 2008 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning under femårsperioden 2004-2008. Avkastningen på AP-fondernas kapital sjönk kraftigt under 2008 till följd av finanskrisen. Finansutskottet anser dock att man bör vara försiktig när man bedömer fondernas långsiktiga resultat och fondernas nytta för pensionssystemet. Resultatet av AP-fondernas operativa förvaltning är emellertid mycket otillfredsställande. Det svaga operativa resultatet bör leda till att fondstyrelserna ser över sin respektive organisation och förvaltningsmodell. Flera fonder har påbörjat en översyn, och utskottet utgår ifrån att regeringen noga följer erfarenheterna av detta arbete. Regeringen redovisar även sin syn på några av de förslag som Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar lämnade i slutet av 2008 (SOU 2008:107). Kommittén och kommitténs betänkande är resultatet av en begäran från finansutskottet 2004. Utskottet utgår ifrån att regeringen, i linje med kommitténs förslag, undersöker möjligheterna att ta fram metoder för en återkommande utvärdering i den årliga skrivelsen av fondernas arbete med riktlinjer om etik och miljö. I april 2009 beslutade regeringen om separata riktlinjer för anställningsvillkoren i AP-fonderna. Utskottet välkomnar att rörliga ersättningar tas bort för ledande befattningshavare. Utskottet betonar emellertid att fonderna, liksom tidigare, i sin förvaltning inte får ta närings- eller ekonomisk-politiska hänsyn. Riksdagen avslutar ärendet med detta.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2009-11-03 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-19

Betänkande 2009/10:FiU6 (pdf, 182 kB) Webb-tv debatt om förslag: AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008

Betänkande 2009/10:UU7

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2008. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2008. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-10-22 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-12

Betänkande 2009/10:UU7 (pdf, 28 kB) Webb-tv debatt om förslag: Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008

Betänkande 2009/10:UU6

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2008 samt det svenska ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté under 2008. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för Europarådets roll i det europeiska samarbetet, den parlamentariska församlingens verksamhet under 2008 och den svenska representationen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2009-10-22 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-12

Betänkande 2009/10:UU6 (pdf, 54 kB) Webb-tv debatt om förslag: Verksamheten inom Europarådet under 2008

Betänkande 2009/10:FiU8

Regeringen har lämnat en redogörelse för villkoren för Sveriges kredit till Island. I skrivelsen redogör regeringen för den ekonomiska situationen i Island, landets genomförande av det reformprogram som presenterats för Internationella valutafonden och villkoren för Sveriges kredit till Island. Bakgrunden är att riksdagen i slutet av februari 2009 gav regeringen rätt att under 2009 besluta om en kredit till Island på högst 6,5 miljarder kronor (se 2008/09:FiU34). Krediten är en del av en samlad nordisk Islandskredit och ett tillägg till Internationella valutafondens (IMF) stöd till Island. Riksdagen konstaterade i samband med sitt beslut att informationen i beslutsunderlaget av olika skäl var bristfällig. Regeringen fick därför i uppdrag att återkomma med ytterligare information. Riksdagen avslutar ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-10-22 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-04

Betänkande 2009/10:FiU8 (pdf, 91 kB)

Utlåtande 2009/10:UU5

Utrikesutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen med förslag till EU:s strategi för Östersjöområdet. Strategin syftar till att fördjupa samarbetet runt Östersjön för att ta vara på den gemensamma lagstiftningen och existerande finansiella instrument för att Östersjöregionen ska utvecklas till en hållbar region miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Utskottet välkomnar kommissionens förslag och riksdagen avslutade ärendet med detta. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-10-13 Debatt: 2009-10-21 Beslut: 2009-10-22

Utlåtande 2009/10:UU5 (pdf, 394 kB) Webb-tv debatt om förslag: EU:s strategi för Östersjöområdet

Betänkande 2009/10:UU8

Gränsen mellan Sverige och Finland ändras för att upprätthålla en korrekt och regelrätt riksgräns. Riksgränsen ska följa djupfåran i älvarna Torne, Muonio och Könkämä. Eftersom djupfåran ändras successivt ska gränsöversyner genomföras vart tjugofemte år. De aktuella ändringarna följer förslagen i gränsöversynen som gjordes 2006 och innebär att mindre vattenområden i Torne älv förs över från Sverige till Finland och att andra områden förs över från Finland till Sverige.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-10-13 Debatt: 2009-10-21 Beslut: 2009-10-22

Betänkande 2009/10:UU8 (pdf, 23 kB) Webb-tv debatt om förslag: Faställelse av Gränsöversynen Sverige–Finland 2006

Utlåtande 2009/10:UU4

Utrikesutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen som redovisar EU:s förhållande till Arktis. Kommissionen föreslår strategiska mål och enskilda åtgärder som medlemsstaterna och institutionerna ska göra för att: minska effekterna av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter i Arktis ge ett systematiskt och koordinerat svar på snabbt uppkommande utmaningar utgöra ett första steg mot en arktisk politik för EU bidra till genomförandet av unionens integrerade havspolitik Utrikesutskottet stöder ansträngningarna att utforma en Arktispolitik för EU och riksdagen avslutade ärendet med detta. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-10-13 Debatt: 2009-10-21 Beslut: 2009-10-22

Utlåtande 2009/10:UU4 (pdf, 59 kB) Webb-tv debatt om förslag: Meddelande om EU och Arktis

Betänkande 2009/10:UU3

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under år 2008 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2009-10-13 Debatt: 2009-10-21 Beslut: 2009-10-22

Betänkande 2009/10:UU3 (pdf, 67 kB) Webb-tv debatt om förslag: Norden

Betänkande 2009/10:MJU8

Riksdagen godkänner en förvaltning av rovdjuren som innebär att Naturvårdsverket får delegera beslut om licens- och skyddsjakt till länsstyrelserna. Besluten ska vara grundade på rovdjursstammarnas utveckling i länet. Viltvårdsnämnderna och rovdjursgrupperna tas bort och ersätts av viltförvaltningsdelegationer. Sverige ska ha tre rovdjursförvaltningsområden. Naturvårdverket bestämmer miniminivåer för rovdjursstammarna inom varje förvaltningsområde. Varje område ska ha ett samverkansråd som tar fram riktlinjer och principer för rovdjursförvaltningen. Riksdagen sa också ja till en tillfällig begränsning av vargstammens tillväxttakt liksom till åtgärder för att stärka vargstammens genetiska status. Det kan göras i första hand genom att underlätta för naturligt invandrade vargar, i andra hand genom att högst 20 vargar som inte är påverkade av inavel införlivas i populationen de närmaste fem åren. Jakt på björn och lo ska i huvudsak vara licensjakt medan jakten efter järv och varg är skyddjakt. Licensjakt ska under kontrollerade former kunna förekomma även på järv och varg. Möjligheterna att ansöka om skyddsjakt kommer begränsas samtidigt som reglerna om rätt att döda rovdjur för att skydda tamdjur inte ändras.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 28
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-10-21 Beslut: 2009-10-21

Betänkande 2009/10:MJU8 (pdf, 395 kB) Webb-tv debatt om förslag: En ny rovdjursförvaltning

Betänkande 2009/10:MJU7

Den 1 januari 2010 börjar en ny organisation gälla för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. Privatpraktiserande veterinärer ska i större utsträckning än i dag ha möjlighet att få stöd för att delta i smittskydds- och jourberedskap. Privatpraktiserande veterinärer ska också få statligt stöd för djurhälsovård och djursjukvård i områden där det inte är möjligt att bedriva lönsam veterinär verksamhet utan stöd. Den stödberättigade verksamheten ska upphandlas. Både den statliga distriktsveterinärorganisationen och privatpraktiserande veterinärer ska kunna delta i upphandlingen. Det kommer även i fortsättningen att finnas behov av en statlig veterinärorganisation för att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet dygnet runt. Distriktsveterinärorganisationen ska, på de ställen där den finns, utan begränsningar kunna ägna sig åt djurhälso- och djursjukvård av lantbrukets djur och bedriva vård av hästar och sällskapsdjur på en fastställd primärvårdsnivå. Vidare ska ban- och tävlingsveterinärernas uppgifter i samband med kontrollen av djurskyddet vid tävlingar med djur stärkas och förtydligas.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-04

Betänkande 2009/10:MJU7 (pdf, 556 kB) Webb-tv debatt om förslag: En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar

Betänkande 2009/10:MJU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om övergripande miljöfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljöpolitikens mål och genomförande, statens ansvar samt tillsyn och sanktioner enligt miljöbalken.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 7
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-04

Betänkande 2009/10:MJU5 (pdf, 217 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

Betänkande 2009/10:MJU9

Riksdagen godkände regeringen redovisade åtgärder för att utveckla arbetet med skydd av naturområden. Syftet med åtgärderna är att förbättra uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen, bredda naturvårdsarbetet genom att bättre involvera markägare och andra lokala intressenter, stärka den lokala och kommunala naturvården samt arbetet med att sköta skyddade naturområden. Toleransavdraget avskaffas vid bildande av naturreservat och biotopskyddsområden. Detta för att underlätta samarbetet mellan länsstyrelserna respektive Skogsstyrelsen och skogsägare. På så sätt får markägare full ersättning för sin mark och det blir enklare att nå överenskommelser om att skydda värdefulla marker.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 23
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-12

Betänkande 2009/10:MJU9 (pdf, 779 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hållbart skydd av naturområden

Betänkande 2009/10:MJU6

Miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffas den 1 januari 2010. Bakgrunden är att försäkringarna används i mycket liten utsträckning. Riksdagen menar att det inte är rimligt att verksamhetsutövare ska betala och staten organisera en ersättningsordning som används i så liten utsträckning. Riksdagen sa också nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om sanering av förorenade områden, avfall, återvinning och kretslopp.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-04

Betänkande 2009/10:MJU6 (pdf, 143 kB) Webb-tv debatt om förslag: Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden samt avfall, kretslopp och återvinning

Betänkande 2009/10:MJU3

Vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon spåras i dag upp och avlivas av frivilliga. Det kallas eftersök. Från den 1 januari 2010 ska eftersök regleras närmare. Polisen eller den som polisen gett ett uppdrag ska få genomföra eftersök. Det ska gälla även på mark där någon annan har jakträtten. Den som på polisens uppdrag deltar i eftersök ska kunna få ersättning. Förare av motorfordon kommer att bli skyldiga att anmäla kollisioner där vilt har varit inblandat även om de inte kan konstatera att djuret är skadat eller dödat.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-04

Betänkande 2009/10:MJU3 (pdf, 104 kB)