Dokument & lagar (145 träffar)

Betänkande 2005/06:FiU13

De kommunala utjämningssystemen ger kommuner och landsting rätt att överklaga Skatteverkets beslut om bidragens och avgifternas storlek. Riksdagen godkände regeringens förslag som innebär att sådana fel och brister i underlaget för beslutet som en kommun eller landsting påtalar först i samband med ett överklagande av Skatteverkets slutliga beslut endast ska beaktas av regeringen om det finns synnerliga skäl. Dessutom ansåg riksdagen att de landsting som de senaste åren haft en kraftig ökning av folkmängden ska kompenseras för den eftersläpning av intäkterna som förekommer i utjämningssystemet. Riksdagen föreslår även förändringar av reglerna om ersättning för kommuners och landstings kostnader för mervärdesskatt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2005-10-25 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:FiU13 (pdf, 1359 kB)

Betänkande 2005/06:SkU4

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur bestämmelser om kontroll av vissa postförsändelser har tillämpats under 2004. Det gäller bestämmelser i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol, tobak och mineraloljeprodukter. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-18 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-09

Betänkande 2005/06:SkU4 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2005/06:SkU3

En ny lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet träder i kraft den 1 december 2005. Lagen ger Tullverket bättre möjligheter att i sin kamp mot brottsligheten använda sig av information som finns i tulldatabasen. Dessutom kommer andra brottsbekämpande myndigheter få tillgång till Tullverkets register i större utsträckning än tidigare. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-18 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-09

Betänkande 2005/06:SkU3 (pdf, 1414 kB)

Betänkande 2005/06:SkU2

Right Livelihood Award Stiftelsen som delar ut det så kallade alternativa Nobelpriset ska i fortsättningen vara skattskyldig bara på grund av innehav av fastigheter. Beslutet innebär att stiftelsen får samma skattelättnader som vissa andra stiftelser som finns uppräknade i inkomstskattelagen. Riksdagen bedömer att effekterna på de offentliga finanserna är försumbara. Lagändringen ska tillämpas första gången vid 2005 års taxering.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-10-18 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-09

Betänkande 2005/06:SkU2 (pdf, 317 kB)

Betänkande 2005/06:FiU12

Finansutskottet har utvärderat regeringens beslut om riktlinjer och Riksgäldskontorets strategiska beslut och operativa förvaltning av statsskulden. Utskottet anser att regeringens beslut om riktlinjer för åren 2000-2004 fattats i enlighet med det uppställda målet att långsiktigt minimera kostnaderna för statsskulden med beaktande av risken i förvaltningen. Utskottets helhetsintryck av Riksgäldskontorets beslut om upplåning och skuldförvaltning ger ingen anledning till kritik mot kontoret och de resultat som uppnåtts. Riksdagen godkände utskottets bedömning och avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2005-10-13 Debatt: 2005-10-26 Beslut: 2005-10-26

Betänkande 2005/06:FiU12 (pdf, 189 kB)