Dokument & lagar (128 träffar)

Betänkande 2005/06:KU28

Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som rör bland annat integritet och sekretess i samband med offentlighetsprincipen. Riksdagen hänvisade i huvudsak till pågående arbete. En del av motionerna rör frågor som riksdagen har sagt nej till tidigare under mandatperioden.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 4
Beredning: 2006-02-21 Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KU28 (pdf, 108 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor

Betänkande 2005/06:UbU19

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om utbildnings- och studentfrågor inom högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 39 Reservationer: 37
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-23 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:UbU19 (pdf, 166 kB)

Betänkande 2005/06:SoU18

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 23
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-30

Betänkande 2005/06:SoU18 (pdf, 417 kB)

Betänkande 2005/06:UbU10

Riksdagen uttalar ett stöd för behovet av att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Det faktum att så stor andel av eleverna hoppar av gymnasieskolan, väljer om och läser vidare på komvux visar att det finns stora skäl att förbättra vägledningen både kvalitativt och kvantitativt, anser riksdagen. Ställningstagandet grundar sig på motioner från Moderaterna och Folkpartiet. Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag som togs upp i utbildningsutskottets betänkande. Samtliga motionsförslag handlade om gymnasieskolan. En del av motionerna tog upp frågor om gymnasieskolans demokratiska uppdrag och värdegrund, utvecklingen av gymnasieskolan när det gäller kvalitet och resultat, kursutformningen, elever som har behov av särskilt stöd och särskilda ansvarskontrakt. Andra motioner rörde ämnesområden som behörighet, snedrekrytering, organisationsfrågor, de nationella programmen, avskaffandet av det individuella programmet och införande av lärlingsutbildning. Frågor om kärn- och karaktärsämnen, betygs- och bedömningsfrågor, inrättande av nya examina, elevinflytande, elevhälsa samt ordning och disciplinära åtgärder togs också upp i ett antal motioner.

Förslagspunkter: 48 Reservationer: 44
Justering: 2006-03-07 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-22

Betänkande 2005/06:UbU10 (pdf, 549 kB)

Betänkande 2005/06:UbU12

Riksdagen sade nej till motioner om förskolan från allmänna motionstiden 2005. Bland annat sade en majoritet av riksdagen nej till en reservation av fem partier (m, fp, kd, c och mp) i utbildningsutskottet. Partierna ville att riksdagen skulle uppmana regeringen att genomföra ett tidigare riksdagsbeslut om mångfald och valfrihet inom barnomsorgen (se 2002/03UbU19 ). Till grund för reservationen låg ett antal motioner.

Förslagspunkter: 41 Reservationer: 46
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-15 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:UbU12 (pdf, 420 kB)

Betänkande 2005/06:SoU22

Riksdagen sade nej motioner från allmänna motionastiden 2004 och 2005 om handikappfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:SoU22 (pdf, 218 kB)

Betänkande 2005/06:SoU21

Riksdagen sade nej till motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Riksdagen hänvisar till att frågorna behandlas i samband med regeringsförslag på området.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU21 (pdf, 243 kB)

Betänkande 2005/06:SoU13

Riksdagen har godkänt regeringens förslag till strategi för ett samlat arbete mot antibiotikaresistens och sjukdomar som uppkommer inom vården. Syftet med strategin är att bevara möjligheten att effektivt behandla bakteriella infektioner hos människor och djur med antibiotika och förbättra insatserna mot sjukdomar som uppkommer inom vården, som till exempel stafylokockinfektioner. Strategin innebär bland annat följande. Socialstyrelsen ska inventera antibiotikaanvändningen inom öppen- och slutenvården, Smittskyddsinstitutet ska se över övervakningen av antibiotikaresistens och antibiotikaförskrivning och Läkemedelsverket ska kartlägga miljöeffekterna av antibiotikaanvändningen. Reglerna om den hygieniska standarden inom vården kommer att förtydligas. Vidare kommer regeringen, eller Socialstyrelsen, att få ge ut föreskrifter om innehållet i anmälningar av smittsamma sjukdomar när det gäller uppgifter som är av betydelse för smittskyddet. Enligt lag är läkare skyldiga att anmäla vissa smittsamma sjukdomar till smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet. Smittskyddsläkarnas ansvar ska dessutom förtydligas i smittskyddslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:SoU13 (pdf, 593 kB)

Betänkande 2005/06:KU18

Riksdagen sade nej till motioner om begravningsverksamheten och trossamfunden från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Beredning: 2006-01-31 Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KU18 (pdf, 145 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trossamfund m.m.

Betänkande 2005/06:KU7

Riksdagen sade nej till motioner om bland annat statlig förvaltning från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 15
Beredning: 2006-01-31 Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KU7 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning, m.m.

Betänkande 2005/06:UbU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om om arbetsmiljö och elevhälsa i grundskolan. Motionerna handlar om elevhälsa, skolans förebyggande arbete vad gäller ungas självmord och drogmissbruk, undervisning i ämnet alkohol, narkotika och tobak samt sex- och samlevnadsundervisning. Andra motioner handlar bland annat om ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa, fysisk aktivitet i skolan, kost och motion, skolans arbetsmiljö i allmänhet, elevskyddsombudens ställning samt förekomsten av buller i skolan.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 32
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-05-05 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:UbU11 (pdf, 242 kB)

Betänkande 2005/06:FiU18

Riksdagen sade nej till motioner om statens arbetsgivarpolitik från allmänna motionstiden 2005. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar främst om etnisk och kulturell mångfald i statsförvaltningen, jämställdhetsaspekter på den statliga arbetsgivarpolitiken och arbetsmiljö och sjukfrånvaro i staten. Motionerna tar också upp statliga löne- och pensionsförmåner och vissa former för myndighetsledning respektive anställning i staten.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU18 (pdf, 263 kB)

Betänkande 2005/06:FiU17

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU17 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2005/06:FiU16

Riksdagen sade nej till motioner om förvaltningspolitik från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU16 (pdf, 221 kB)

Betänkande 2005/06:FiU14

Riksdagen sade nej till motioner om bank- och försäkringsfrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU14 (pdf, 219 kB)

Betänkande 2005/06:UbU9

Riksdagen beslutade att skicka tillbaka ärendet till utbildningsutskottet för ytterligare behandling. De borgerliga partierna och Miljöpartiet i utbildningsutskottet anser att kårobligatoriet är principiellt fel och bör avskaffas. Ärendet innehöll en gemensam reservation där partierna ville att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som ska utreda frågorna kring kårobligatoriet. Partierna menar att det är fel att alla studenter måste vara med i en studentkår för att få sina betyg. Även studenter, påpekar reservanterna, bör själva få välja vilken förening de vill vara med i. Utbildningsutskottet hade även föreslagit att riksdagen skulle säga nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om utbildnings- och studentfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 39 Reservationer: 37
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-23

Betänkande 2005/06:UbU9 (pdf, 355 kB)

Betänkande 2005/06:UbU8

Riksdagen vill att folkhögskolorna ska kunna undervisa i svenska för invandrare (sfi). Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att ta fram nya regler som gör det möjligt. Folkhögskolornas form och pedagogik kan vara ett bra alternativ till dagens svenskundervisning för invandrare. Folkhögskolorna har dessutom lång erfarenhet av kurser med invandrare. Riksdagen sade också nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 32
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:UbU8 (pdf, 402 kB)

Betänkande 2005/06:UbU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om forskning och forskarutbildning. Riksdagen sade även nej till motioner om att sammanfattningar av avhandlingar ska skrivas på svenska och om att kommersialiseringen av forskningsresultat behöver stimuleras.

Förslagspunkter: 31 Reservationer: 30
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-23

Betänkande 2005/06:UbU6 (pdf, 320 kB)

Betänkande 2005/06:UbU3

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en tydligare och internationellt jämförbar examensstruktur. Samtidigt beslutade riksdagen, på förslag av ett enigt utbildningsutskott, att förändra flera utbildningar. Civilingenjörs- och arkitektutbildningarna förlängs en termin till fem år och civilekonomexamen blir en yrkesexamen om 160 poäng. Riksdagen röstade mot regeringens förslag på flera punkter. Bland annat beslutade man att behålla dagens krav på fördjupning om 60 poäng i en kandidatexamen och 80 poäng i en magisterexamen. Riksdagen stoppade förslaget att studenter med den nya masterexamen ska kunna tillgodoräkna sig ett års studier om de går vidare till forskarutbildningen. Gemensamma reservationer från de borgerliga och mp låg till grund för de besluten. Riksdagen sade även nej till regeringens förslag att slopa urvalsgruppen för sökande med resultat på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma med en lösning på frågan om hur lärarexamen ska placeras in i det nya examenssystemet.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 27
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-23

Betänkande 2005/06:UbU3 (pdf, 2659 kB)

Betänkande 2005/06:SoU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nationell alkoholhandlingsplan. Planen anger inriktningen för hur samhället ska förstärka sina insatser för att förebygga alkoholskador under åren 2006-2010. Den föreslår också hur insatserna ska följas upp. Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken ska vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende. Viktiga delmål är bland annat att ingen alkoholkonsumtion ska förekomma under uppväxten, i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten, att skjuta upp alkoholdebuten, att utveckla fler alkoholfria miljöer samt att bekämpa den illegala alkoholhanteringen. Alkoholpolitiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 34
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:SoU12 (pdf, 520 kB)