Dokument & lagar (32 träffar)

Betänkande 1998/99:KU25

Riksdagen godkände konstitutionsutskottets granskning av regeringens arbete. Granskningen har omfattat bl.a. statens talan i målet enligt Europakonventionen mellan Torgny Gustafsson och svenska staten, anskaffningen av begagnade Leopardstridsvagnar, förbud mot användning av rödmärkt olja i motordrivna fordon, upplåtelse av rätt till jakt och fiske på viss statlig mark för medlemmarna i Idre sameby, dispens för folktandvården i Värmland, komplettering av koncessionen för den s.k. Polenkabeln, krigsmaterielexporten sedan Inspektionen för strategiska produkter inrättades samt kulturminister Marita Ulvskogs handlande i frågan om en försäljning av Svenska Dagbladet till AB Marieberg och hennes handläggning av vissa ärenden om sändningstillstånd för digital marksänd TV.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-27

Betänkande 1998/99:KU25 (doc, 662 kB)

Betänkande 1998/99:UFöU2

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande som ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo. Detta efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) och efter beslut av FN:s säkerhetsråd eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om en sådan styrka.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:UFöU2 (doc, 136 kB)

Betänkande 1998/99:UFöU1

Riksdagen godkände regeringens förslag till säkerhetspolitikens mål med anledning av den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi har en betryggande försvarsförmåga. Den militära alliansfriheten sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Riksdagen instämmer i regeringens bedömning att den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet har fortsatt, även om osäkerheten rörande utvecklingen i Ryssland består. Deltagande i fredsfrämjande och humanitära insatser är en av totalförsvarets huvuduppgifter. Sverige verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen och internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa och i världen. (Se även 1998/99:FöU5 .)


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:UFöU1 (doc, 254 kB)

Betänkande 1998/99:KU9

Riksdagen beslutade om begränsningar i sekretesslagens bestämmelser om sekretess i myndigheters uppdragsverksamhet. Beslutet innebär att bestämmelserna bättre motsvarar allmänhetens krav på insyn beträffande uppgifter som rör människors hälsa. Sekretessen begränsas till förmån för hälsointresset om det allmänna intresset av offentlighet har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut. Trots detta undantag gäller även i fortsättningen sekretess för uppgift från uppdragsverksamhet inom universitet och högskolor.


Justering: 1999-01-28 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:KU9 (doc, 117 kB)

Betänkande 1998/99:KU8

Riksdagen beslutade om ändringar i riksbankslagen av redaktionell karaktär och sådana ändringar som lagfäster Riksbankens praxis. Ändringarna innebär att riksbankslagen delas in i kapitel, att Riksbanken ges en utökad föreskriftsrätt, att bestämmelserna om Riksbankens kreditgivning förtydligas, att en bestämmelse om att Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar införs och att begreppet kreditinstitut ändras till finansinstitut. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1999.


Justering: 1998-11-10 Debatt: 1998-11-25

Betänkande 1998/99:KU8 (doc, 90 kB)

Betänkande 1998/99:KU7

Säkerhetskontrollen förstärks vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott. Riksdagens beslut innebär att säkerhetskontrollen vid kammarens åhörarläktare och vid offentlig del av ett utskotts sammanträde kan äga rum kontinuerligt. Säkerhetskontroll ska dessutom vid vissa tillfällen kunna ske vid entréerna till byggnader där riksdagen bedriver verksamhet.


Justering: 1998-12-15

Betänkande 1998/99:KU7 (doc, 100 kB)

Betänkande 1998/99:KU5

Riksdagen beslutade slutligt om grundlagsändringar för att möjliggöra riksdagens tidigare principbeslut om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Slutligt beslut fattades även om två nya lagar: Lag om trossamfund med bl.a. bestämmelser om en ny associationsform, registrerat trossamfund, och om statlig hjälp med att ta in avgifter från dem som är medlemmar i eller tillhör trossamfund. Lag om Svenska kyrkan med bl.a. preciseringar av kyrkans grundläggande identitet. Lagändringarna och de nya lagarna träder i kraft den 1 januari 2000. (Se även 1997/98:KU20 .)


Justering: 1998-10-29 Debatt: 1998-11-18

Betänkande 1998/99:KU15

Riksdagen gjorde två tillkännagivanden till regeringen med anledning av personuppgiftslagen (PUL) som trädde i kraft i oktober 1998 (se 1997/98:KU18 ). Riksdagen gav regeringen i uppdrag att inom EU med kraft verka för en revidering av det EG-direktiv som föranledde PUL. Regeringen fick även i uppdrag att göra en översyn av personuppgiftslagen med syfte att, så långt det är möjligt inom EG-direktivets ram, åstadkomma en förändring av lagstiftningen i riktning mot ett regelverk som tar sikte på missbruk av personuppgifter.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:KU15 (doc, 340 kB)

Betänkande 1998/99:KU14

Den s.k. stopplagen fortsätter att gälla till utgången av år 2000. Stopplagen gör att Radio- och TV-verket inte kan meddela tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen.


Justering: 1998-12-01 Debatt: 1998-12-14

Betänkande 1998/99:KU14 (doc, 98 kB)

Betänkande 1998/99:KU13

Radio- och TV-lagen ändras för att i svensk rätt genomföra EG:s TV-direktiv. Bland annat införs en helt ny bestämmelse för att möjliggöra att TV-sändningar av viktiga evenemang blir tillgängliga för en väsentlig del av allmänheten i en EES-stat. Svenska programföretag blir därmed skyldiga att respektera andra EES-staters s.k. TV-listor. Regeringens förslag om möjligheterna att upprätta en svensk TV-lista kommer att behandlas av riksdagen under våren 1999 (se även 1998/99:KU6 ). Riksdagen beslutade även om lagändringar som har samband med införandet av digitala TV-sändningar. Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 1999. Riksdagen gjorde, med bifall till två motioner, ett tillkännagivande till regeringen om Utbildningsradion (UR). UR bör ges ett förlängt sändningstillstånd för tiden den 1 januari 1999-den 31 december 2001, dvs. samma tidsperiod som gäller för Sveriges Television och Sveriges Radio. Regeringen vill förlänga UR:s sändningstillstånd till dess frågan om UR:s framtida verksamhet är bestämd och eventuella förslag har genomförts.


Justering: 1998-12-10 Debatt: 1998-12-15

Betänkande 1998/99:KU12

Riksdagen beslutade att lägga Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för 1997/98 till handlingarna.


Justering: 1998-11-24

Betänkande 1998/99:KU12 (doc, 69 kB)

Betänkande 1998/99:KU11

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag angående Sveriges införlivande av EG-rätten. Revisorernas rapport ger en överblick över viktiga aspekter av det svenska EU-arbetet. Av revisorernas rapport framgår att den svenska uppbyggnaden och strukturen för genomförande av EG-rätt huvudsakligen fungerar tillfredsställande.


Justering: 1999-02-04 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:KU11 (doc, 153 kB)

Betänkande 1998/99:KU10

Riksdagen godkände konstitutionsutskottets granskning av regeringens arbete. Granskningen har omfattat bl.a. följande områden: Risken för jäv när departementstjänstemän har uppdrag som ledamöter av styrelserna för statliga bolag och affärsverk. Regeringskansliets organisation för handläggningen av EU-frågor. Hanteringen hos regeringen och Regeringskansliet av allmänna handlingar som berör Sveriges förhållande till EU. Regeringens uppgifter som förvaltningsmyndighet.


Justering: 1998-12-15 Debatt: 1999-02-03

Betänkande 1998/99:KU10 (doc, 582 kB)

Betänkande 1998/99:KU6

Riksdagen beslöt enhälligt att återförvisa förslaget om ändringar i radio- och TV-lagen till konstitutionsutskottet för ytterligare beredning. Förslaget syftade bland annat till att i svensk rätt genomföra EG:s TV-direktiv.


Justering: 1998-11-19 Debatt: 1998-12-03

Betänkande 1998/99:KU6 (doc, 187 kB)

Betänkande 1998/99:KU24

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om främst kommunal näringsverksamhet. Motionerna rör omfattningen av kommunal affärsverksamhet och om formen för sådan verksamhet, möjligheterna till laglighetsprövning och sanktionssystem, den kommunala verksamhetens förhållande till upphandlings- och konkurrenslagstiftningen, tillsynsorgan samt uppgifter för ett råd för konkurrensfrågor.


Justering: 1999-04-27 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:KU24 (doc, 193 kB)

Betänkande 1998/99:KU23

Riksdagen godkände regeringens förslag om att det bör införas en möjlighet i radio- och TV-lagen att upprätta en svensk TV-lista. Förslaget innebär att den som sänder TV-program inom svensk jurisdiktion och som innehar den exklusiva rätten till en TV-sändning från ett svenskt eller utländskt evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället inte ska få utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i Sverige utestängs från möjligheten att i fri TV se evenemanget i direktsändning eller med en mindre tidsförskjutning. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att idrottsevenemang där rättigheter upplåts av inhemska arrangörer bör lämnas utanför en eventuell lista. Detta med hänsyn till svensk idrotts ekonomi och konkurrenskraft. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande om någon annan bedömning aktualiseras. (Se även 1998/99: KU6 och KU13 .)


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-21

Betänkande 1998/99:KU23 (doc, 235 kB)

Betänkande 1998/99:KU22

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om tryck- och yttrandefrihetsrättsliga ämnen. Motionerna behandlar bl.a. hets mot homosexuella, åtgärder mot våldsskildringar, jurysystemet och tobaksreklam.


Justering: 1999-03-23 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:KU22 (doc, 176 kB)

Betänkande 1998/99:KU21

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med förslag som gör det lättare att dela kommuner. Regeringen bör även utreda en förstärkning av medborgarnas inflytande vid folkinitiativ när det gäller kommunala folkomröstningar. Riksdagen gjorde sina ställningstaganden med anledning av motionsförslag.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:KU20

Riksdagen gjorde, med anledning av två motioner (v och fp), ett tillkännagivande till talmanskonferensen om avlämnandet av propositioner under allmänna motionstiden. Regeringen bör respektera syftet med budgetreformen och inte lägga fram andra propositioner än budgetpropositionen under den allmänna motionstiden, om inte synnerliga skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara att en proposition måste behandlas i samband med budgetpropositionen. Riksdagen var inte beredd att föreslå en ändring av riksdagsordningen men ansåg att Riksdagskommittén , som tillsattes i december 1998, i samband med sin utvärdering av bl.a. budgetreformen bör överväga en sådan regeländring.


Justering: 1999-02-04 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:KU19

Riksdagen godkände regeringens förslag att Riksskatteverket, som central valmyndighet, ska informera annat EU-land om dess medborgare kandiderar i Sverige vid val till Europaparlamentet. Informationen syftar till att förhindra att en unionsmedborgare kandiderar både i hemstaten och i bosättningsstaten. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens förslag att unionsmedborgare som efter anmälan tagits upp i röstlängd för val till Europaparlamentet under vissa förutsättningar med automatik ska tas upp i en röstlängd vid kommande val. Riksdagen beslutade vidare att vallokalerna vid val till Europaparlamentet ska vara öppna till kl. 21.00 i stället för kl. 20.00. Ändringarna i vallagen träder i kraft den 1 april 1999.


Justering: 1999-02-16 Debatt: 1999-03-03

Betänkande 1998/99:KU19 (doc, 89 kB)
Paginering