Dokument & lagar (54 träffar)

Betänkande 2008/09:NU22

En ny lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete börjar gälla den 1 augusti 2009. Lagen ska ha som mål att underlätta och främja gränsöverskridande, transnationellt eller interregionalt samarbete. En gruppering ska bestå av medlemmar som finns på minst två EU-länders territorier. Endast medlemsstater, myndigheter och offentligrättsliga organ kan vara medlemmar. Målet för samarbetet ska vara att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner. En gruppering kan bland annat ha som uppgift att förvalta program och projekt för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU genom strukturfonderna.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2009-05-26 Debatt: 2009-06-15 Beslut: 2009-06-16

Betänkande 2008/09:NU22 (pdf, 800 kB)

Betänkande 2008/09:KU26

Ett av utgiftsområdena i statens budget ändrar namn. Utgiftsområde 23 ändrar namn från Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar till Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Namnändringen ska göra det tydligare vilken verksamhet som bedrivs inom utgiftsområdet. Till de areella näringarna räknas näringar som använder biologiska och naturgeografiska resurser på land och i vatten. Hit räknas jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring.

Förslagspunkter: 5
Beredning: 2009-05-12 Justering: 2009-06-09 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Betänkande 2008/09:KU26 (pdf, 209 kB)

Betänkande 2008/09:KU24

En ny offentlighets- och sekretesslag börjar gälla den 30 juni 2009. Den nya lagen är en omarbetning av sekretesslagen med syftet att göra reglerna mer lättförståeliga och lättare att tillämpa.

Förslagspunkter: 7
Beredning: 2009-03-26 Justering: 2009-04-23 Debatt: 2009-05-07 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:KU24 (pdf, 17663 kB)

Betänkande 2008/09:NU21

Det ska göras en förhandsprövning av nättariffer. Med nättariffer avses avgifter och övriga villkor för överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. Förhandsprövningen ska ske genom att en myndighet fastställer en intäktsram i förväg. Intäktsramen anger de samlade intäkterna som en koncessionshavare högst får ha under en tillsynsperiod. Den första tillsynsperioden ska inledas den 1 januari 2012. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2010 respektive den 1 januari 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-26 Debatt: 2009-06-15 Beslut: 2009-06-16

Betänkande 2008/09:NU21 (pdf, 959 kB)

Betänkande 2008/09:NU7

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i naturgaslagen. Det innebär bland annat att Statens energimyndighet inte längre ska utöva tillsyn över efterlevnaden av vissa bestämmelser i lagen. Lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet upphävs eftersom lagen inte längre tillämpas i praktiken.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-10-02 Debatt: 2008-10-22 Beslut: 2008-10-22

Betänkande 2008/09:NU7 (pdf, 281 kB)

Betänkande 2008/09:NU6

Regeringen har lämnat en skrivelse som tar sikte på hur arbetet med olika standarder kan bidra till ökad konkurrenskraft och tillväxt i en allt mer globaliserad värld. Standardisering berör allt från skruvar och muttrar till samhällsfrågor som klimatproblemet eller företags sociala ansvar. Genom att arbeta med standardisering kan Sverige vara med och påverka den globala utvecklingen. För närvarande pågår ett projekt som ska öka det offentliga engagemanget i arbetet med standardisering, främst hos Regeringskansliet och myndigheterna. Riksdagen ger arbetet sitt stöd, och påpekar samtidigt att det är viktigt att en samlad strategi tas fram inom området. Standarder har också betydelse som förenklingsmetod, såväl inom EU som internationellt, vilket exempelvis kan underlätta handeln med varor och tjänster. Detta kan leda till en bättre konkurrens - en utveckling som riksdagen tycker är värdefull. Riksdagen förutsätter också att regeringen även i fortsättningen driver frågan om att brukarna, det vill säga konsumenter, fackföreningar, småföretagare med flera, medverkar i arbetet och att verksamheten får tillräckligt med ekonomiska resurser.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-14 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:NU6 (pdf, 136 kB)

Betänkande 2008/09:NU10

Vissa elsäkerhetsföreskrifter i förordningen om elektriska starkströmsanläggningar förs den 1 mars 2009 in i ellagen. Bestämmelserna gäller skyldighet att ta en luftledning för starkström ur drift när arbete ska utföras på en annan elektrisk ledning. Vidare gäller de skyldighet att vidta åtgärder med en ledning inom vissa områden för sjötrafik.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-12-02 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:NU10 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2008/09:KU4

Den 1 januari 2009 ändras vallagen så att utlandssvenskar får särskilda utlandsröstkort vid val. Utlandsröstkort kan skickas iväg tidigare än vanliga röstkort till väljare som inte är folkbokförda i landet i syfte att snabba på postgången. Väljare som bor utomlands kommer även i framtiden att kunna begära att få vanliga röstkort. Skatteverkets direktåtkomst till uppgifter i val- och folkomröstningsdatabasen kommer också att tas bort. Detta beror på att Skatteverket tidigare hade uppgifter i samband med val men som de inte har idag.

Förslagspunkter: 4
Beredning: 2008-10-30 Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-11-27

Betänkande 2008/09:KU4 (pdf, 734 kB)

Betänkande 2008/09:KU2

Det ska bli lättare för ett antal myndigheter att utbyta elektronisk information med varandra för att underlätta handläggningen av vissa ärenden. Myndigheterna som omfattats av lagändringarna är Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Statens pensionsverk, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och kommunernas socialnämnder. En socialnämnd som exempelvis prövar ett ärende om ekonomiskt bistånd ska nu få direktåtkomst till uppgifter som exempelvis skatteverket har och som underlättar handläggningen av ärendet. Direktåtkomst innebär att en myndighet kan ta del av vissa uppdateringar av uppgifter som den utlämnande myndigheten har i sina databaser. Om en uppgift omfattas av sekretess hos den utlämnande myndigheten överförs sekretessen till den nya myndigheten.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-10-14 Justering: 2008-10-28 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:KU2 (pdf, 1552 kB)

Betänkande 2008/09:NU20

Riksdagen beslutade på näringsutskottet initiativ om en ändring i lagen om elcertifikat. Genom ändringen rättas några felaktiga hänvisningar i lagens sjunde och åttonde kapitel.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-01 Beslut: 2009-04-01

Betänkande 2008/09:NU20 (pdf, 21 kB)

Betänkande 2008/09:KU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om statlig förvaltning. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar om myndigheterna och medborgarna, utnämning av styrelseledamöter, antalet myndigheter, regional myndighetsstruktur, opinionsbildande myndigheter, dröjsmål hos myndigheter, ansvar för offentliga tjänstemän, ansvarsnämnd inom JO, integritetsrevision, samverkan, samkörning av register, lagtolkning, spam, cookies och temporära Internetfiler, korruption och andra brott samt mångkulturell förvaltning.

Förslagspunkter: 16
Justering: 2009-03-10 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-26

Betänkande 2008/09:KU13 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2008/09:KU19

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-03-26 Debatt: 2009-04-16 Beslut: 2009-04-16

Betänkande 2008/09:KU19 (pdf, 18 kB)

Betänkande 2008/09:NU24

En ny bestämmelse införs i ellagen för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s så kallade elförsörjningsdirektiv. Syftet med direktivet är att trygga elförsörjningen för att se till att den inre marknaden för el fungerar väl och att garantera en tillräcklig nivå av produktionskapacitet, en tillräcklig balans mellan utbud och efterfrågan och en lämplig nivå av överföringsförmåga mellan medlemsstaterna så att den inre marknaden kan utvecklas.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-21 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:NU24 (pdf, 72 kB)

Betänkande 2008/09:NU23

Den 1 juli 2009 införs en ny reglering av balansansvaret på elmarknaden och motsvarande reglering på naturgasmarknaden. Bakgrunden till beslutet är att riksdagen i juni 2006 sa nej till ett förslag om att upphäva skyldigheten för Svenska kraftnät att se till att elleverantörer har en balansansvarig (se 2005/06:NU18).

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:NU23 (pdf, 1006 kB)

Betänkande 2008/09:KU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om främst riksdagens arbetsformer. Andra motioner handlar om inkomstgaranti för före detta riksdagsledamöter och statsråd samt vissa andra frågor om statsrådstjänsten.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 4
Beredning: 2009-01-29 Justering: 2009-02-17 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:KU15 (pdf, 276 kB)

Betänkande 2008/09:NU15

Ett system med elcertifikat infördes den 1 maj 2003 för att främja elproduktion från förnybara energikällor. Nu beslutade riksdagen om ändringar i reglerna som innebär att investeringar i ökad produktionskapacitet ska ge möjlighet till elcertifikat i ytterligare 15 år, dock längst till och med utgången av 2030. De nya reglerna innebär också att aktörer i vissa fall kommer att kunna begära förhandsbesked om möjligheterna till godkännande för tilldelning av elcertifikat. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2009.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-12 Beslut: 2009-03-18

Betänkande 2008/09:NU15 (pdf, 720 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i lagen om elcertifikat – tilldelningsprinciper och förhandsbesked

Betänkande 2008/09:KU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om bland annat regional demokrati. De flesta motioner handlar om frågor som anknyter till förslag från den så kallade Ansvarskommittén. Ansvarskommittén är en utredning som redovisade sina slutliga förslag till regeringen den 27 februari 2007. Andra motioner handlar om regionala styrelseformer och samverkan mellan regioner över nationsgränser.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2009-01-15 Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:KU16 (pdf, 82 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regional demokrati

Betänkande 2008/09:NU13

Regeringen har redovisat sin årliga uppföljning av Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2008-2010 i linje med EU:s Lissabonstrategi. Näringsutskottet konstaterar att världsekonomin skakas av en allvarlig kris, och att den svenska ekonomin drabbas hårt. Men utskottets grundläggande uppfattning är att regeringens ekonomiska politik fortfarande är den rätta vägen för att långsiktigt säkra den svenska konkurrenskraften. Riksdagen beslutade att inte vidta några åtgärder med anledning av regeringens redovisning.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2009-01-22 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:NU13 (pdf, 106 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008–2010

Betänkande 2008/09:KU11

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över det kommunala partistödet. Konstitutionsutskottet, KU, har låtit göra en utvärdering som visar att det inom flera partier sker överföringar av partistöd i relativt stor omfattning. Partistöd från en kommun eller ett landsting används på så sätt för att finansiera partiverksamhet i en annan kommun eller ett annat landsting. Enligt kommunallagen måste en kommunal åtgärd vara knuten till kommunens eller landstingets eget område eller dess invånare för att vara laglig. KU anser att det behövs en översyn i lämpligt sammanhang för att undanröja den osäkerhet som råder både från kommunernas och från partiernas sida när det gäller utrymmet för att använda de kommunala partistöden. Syftet är också att uppnå en högre grad av transparens när det gäller kommunernas och landstingens utbetalningar av stöd till partierna. Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om kommunal demokrati.

Förslagspunkter: 9
Beredning: 2008-11-18 Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:KU11 (pdf, 144 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommunal demokrati

Betänkande 2008/09:NU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,5 miljarder kronor i anslag för området regional tillväxt för 2009. De största anslagen är regionala tillväxtåtgärder och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:NU2 (pdf, 283 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Paginering