Dokument & lagar (98 träffar)

Betänkande 2005/06:SfU17

Riksdagen godkände ett avtal från den 12 december 2005 som ändrar konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile. Ändringarna är framför allt en anpassning till det reformerade svenska pensionssystemet som i sin helhet började gälla den 1 januari 2003. De innebär i princip inga nya åtaganden som medför några kostnader för Sverige. Konventionen ska gälla som lag i Sverige, och träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-20 Beslut: 2006-04-20

Betänkande 2005/06:SfU17 (pdf, 1570 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konvention mellan Sverige och Chile

Betänkande 2005/06:KU8

Konstitutionsutskottet (KU) har granskat regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen. Katastrofen ställde på ett allvarligt sätt den svenska statsorganisationens handlingsförmåga på prov. Granskningen handlar i första hand om att kontrollera om regeringen har levt upp till de krav som är berättigade att ställa på regeringsmakten enligt grundlagen. KU konstaterar att flera brister har förekommit och att statsminister Göran Persson, utrikesminister Laila Freivalds, försvarsminister Leni Björklund, vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson, biståndsminister Carin Jämtin och finansminister Pär Nuder är ansvariga för dessa brister.


Beredning: 2005-09-08 Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-07 Beslut: 2006-04-07

Betänkande 2005/06:KU8 (doc, 1407 kB) Betänkande 2005/06:KU8 (pdf, 956 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004

Betänkande 2005/06:SfU6

Riksdagen sade nej till Riksrevisionens förslag om styrningen av integrationspolitiken. Riksdagen hänvisade i huvudsak till att regeringen förtydligat styrningen av integrationspolitiken i enlighet med Riksrevisionens synpunkter. Riksdagen sade också nej till motioner om svenskt medborgarskap, kommunalt flyktingmottagande och introduktion av nyanlända, insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering samt arbete mot utanförskap och segregation i storstäderna. Riksdagen hänvisade bland annat till den pågående parlamentariska översynen av integrationspolitiken. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 32
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:SfU6 (pdf, 942 kB) Webb-tv debatt om förslag: Styrningen av integrationspolitiken

Betänkande 2005/06:KU29

Riksdagen sade ja till regeringens lagförslag om en moderniserad rättsprövning. Syftet med rättsprövning är att ge en möjlighet till domstolsprövning av beslut som enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ska kunna prövas i domstol och som annars inte kan prövas annat än genom resning. Det är bara regeringsbeslut som ska kunna rättsprövas. Andra beslut, som enligt Europakonventionen ska kunna domstolsprövas, får i stället överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i vanlig ordning. Besluten ska röra civila rättigheter som till exempel tillstånd att bedriva verksamhet samt ägande och utnyttjande av egendom. Det är Regeringsrätten som ska rättspröva besluten. Miljöorganisationer får rätt att ansöka om rättsprövning av beslut som omfattas av artikel 9.2 i FN-konventionen om tillgång till information i miljöfrågor, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). En ändring i förvaltningslagen införs som innebär att endast anställningsärenden ska undantas från bestämmelsen om rätten att överklaga myndighetsbeslut till allmän förvaltningsdomstol. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2006-03-09 Justering: 2006-03-21 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KU29 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2005/06:KU23

Riksdagen sade nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, skydd mot diskriminering, hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet, formerna för att utse svensk kommissionär, subsidiaritetsprincipen, Europaparlamentets säte, folkomröstning om nytt fördrag, kvinnor i institutionerna, rösträtt vid val till Europaparlamentet, EU-medlemskapet och grundlagen och subsidiaritetsprincipen.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 9
Beredning: 2006-03-07 Justering: 2006-03-21 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-05

Betänkande 2005/06:KU23 (pdf, 234 kB) Webb-tv debatt om förslag: EU-frågor

Betänkande 2005/06:SfU9

Systemet med uppehållstillstånd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar avskaffas. I stället införs begreppet uppehållsrätt, en självständig rätt att uppehålla sig i Sverige. Uppehållsrätten omfattar bland annat arbetstagare, egna företagare, studerande och arbetssökande. När en EES-medborgare har vistats här under mer än tre månader ska Migrationsverket utfärda ett registreringsbevis. För EES-medborgares familjemedlemmar utfärdas uppehållskort. Handlingarna är bevis för att personerna registrerat eller anmält sig. Personer med uppehållsrätt får också ett utökat skydd mot avvisning och utvisning. Vidare införs en ny ställning som varaktigt bosatt för så kallade tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är personer som inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Enligt huvudregeln ska en tredjelandsmedborgare som har permanent uppehållstillstånd och som har vistats oavbrutet i Sverige i fem år beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Det innebär att personen får vissa rättigheter som liknar de rättigheter som unionsmedborgare har. Personen beviljas även ett EG-uppehållstillstånd som ska gälla i minst fem år. Lagändringarna börjar gälla den 30 april 2006. Ändringarna innebär att EU:s rörlighetsdirektiv och EU-direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning genomförs i svensk lag.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-29

Betänkande 2005/06:SfU9 (pdf, 3195 kB)

Betänkande 2005/06:SfU8

Utlänningslagen ändras bland annat så att det blir lättare för vissa medlemmar ur kärnfamiljen att få uppehållstillstånd för att kunna förenas med sin familj i Sverige. Vidare ska uppehållstillstånd kunna vägras vid till exempel särlevnad, skenförhållanden, om ansökan om uppehållstillstånd grundar sig på oriktiga uppgifter eller om den som söker uppehållstillstånd utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Ändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Migrationsverket blir skyldigt att erbjuda den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening en DNA-analys så att han eller hon kan bevisa släktskapet. Riksdagen sade jag till regeringens förslag med den ändringen att lagändringarna ska börja gälla redan den 30 april 2006 förutom reglerna om DNA-analys som ska börja gälla den 1 juli 2006. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att undersöka hur Migrationsverket använder de regler som ska skydda kvinnor som har kommit till Sverige för att bo tillsammans med en man i landet och under förhållandet utsatts för våld. Om det visar sig att skyddet inte är tillräckligt bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändring.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 20
Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-29

Betänkande 2005/06:SfU8 (pdf, 1762 kB)

Betänkande 2005/06:KU30

Regeringen har rapporterat till riksdagen om den digitala distributionen av ljudradio. Regeringen konstaterar att distributionen av ljudradio fortsätter att digitaliseras. Men regeringen tycker inte det finns skäl att nu välja en enskild teknik för den framtida radiodistributionen och det är därför inte aktuellt att besluta om en utbyggnad av DAB-sändningar. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade även nej till motioner. Det gällde bland annat motionsförslag om ljudradio och tv från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Beredning: 2006-02-15 Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-29

Betänkande 2005/06:KU30 (pdf, 212 kB)

Betänkande 2005/06:KU28

Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som rör bland annat integritet och sekretess i samband med offentlighetsprincipen. Riksdagen hänvisade i huvudsak till pågående arbete. En del av motionerna rör frågor som riksdagen har sagt nej till tidigare under mandatperioden.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 4
Beredning: 2006-02-21 Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KU28 (pdf, 108 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor

Betänkande 2005/06:SfU13

Riksdagen avslog motioner om pensionssystemet som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om pensionssystemets utformning, pensionsrättens storlek vid totalförsvarsplikt, uttag av pensionsmedel för kompetensutveckling med mera samt fördelningen av pensionsrätt mellan makar och efterlevandeskydd. Några motionsförslag tog dessutom upp premiepensionssystemets fonder.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:SfU13 (pdf, 231 kB)

Betänkande 2005/06:KU18

Riksdagen sade nej till motioner om begravningsverksamheten och trossamfunden från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Beredning: 2006-01-31 Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KU18 (pdf, 145 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trossamfund m.m.

Betänkande 2005/06:KU7

Riksdagen sade nej till motioner om bland annat statlig förvaltning från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 15
Beredning: 2006-01-31 Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KU7 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning, m.m.

Betänkande 2005/06:SfU12

Riksdagen godkände regeringens förslag om att kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige inte har med sig någon förälder eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i förälderns ställe. Enligt beslutet ska Migrationsverket ingå avtal med olika kommuner om mottagande av ensamkommande barn. De kommuner som ingår avtal med Migrationsverket ska ordna boende och ansvara för barnet enligt socialtjänstlagen. Kommunerna kommer att få en ersättning för sina insatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. På förslag från socialförsäkringsutskottet gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att en god man ska utses senast 24 timmar efter barnets ankomst till Sverige. Beslutet grundar sig på en motion från Kristdemokraterna och delvis en motion från Miljöpartiet.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 12
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-08

Betänkande 2005/06:SfU12 (pdf, 560 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mottagande av ensamkommande barn

Betänkande 2005/06:SfU7

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att barnbidraget ska kunna delas rakt av mellan föräldrarna när barnen bor växelvis hos mamman och pappan. Även vårdbidraget, som betalas ut till föräldrar med funktionshindrade barn, ska kunna delas. Regeringens förslag om att den ena föräldern under vissa förutsättningar ska kunna få igenom en delning även om den andra föräldern inte vill det fick inget stöd i riksdagen eftersom de borgerliga partierna och Vänsterpartiet var emot förslaget. Vidare godkände riksdagen regeringens förslag om att föräldrar som bor ihop ska få välja vem av dem som ska få barnbidraget. Beslutet innebär att föräldrarna ska anmäla bidragstagaren till Försäkringskassan. Om ingen anmälan görs går bidraget till mamman. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Med stöd av en reservation från de borgerliga partierna och Vänsterpartiet gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda de bidrag och regler som påverkar möjligheterna till en god försörjning av barn vars föräldrar har separerat.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-08

Betänkande 2005/06:SfU7 (pdf, 901 kB) Webb-tv debatt om förslag: Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.

Betänkande 2005/06:KU14

Riksdagen avslog motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om meddelarskydd för anställda utanför den statliga sektorn, frågor om pornografi och frågor om presstöd.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 8
Beredning: 2006-01-17 Justering: 2006-02-08 Debatt: 2006-02-23 Beslut: 2006-02-23

Betänkande 2005/06:KU14 (pdf, 248 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.

Betänkande 2005/06:KU15

Behöver fritidspolitiker ett starkare skydd så att de inte får det sämre på jobbet på grund av sitt uppdrag? Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda frågan. Det finns i dag inte några lagar som direkt säger att en politiskt förtroendevald är skyddad mot försämringar på arbetsplatsen på grund av uppdraget, till exempel hot om indragen tjänst. I arbetet med den snart 30 år gamla kommunallagen förutsatte man att den förtroendevaldes situation på arbetsplatsen inte skulle bli sämre på grund av uppdraget. Regeringen menade att situationen på arbetsplatsen skulle bestämmas genom avtal om det fanns behov av det.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 14
Beredning: 2006-01-17 Justering: 2006-02-02 Debatt: 2006-02-16 Beslut: 2006-02-16

Betänkande 2005/06:KU15 (pdf, 229 kB) Webb-tv debatt om förslag: Författningsfrågor

Betänkande 2005/06:KU25

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om regional demokrati med hänvisning till Ansvarskommitténs arbete. Ansvarskommittén har till uppgift att se över strukturen och fördelningen av uppgifter inom samhällsorganisationen. Kommitténs arbete ska vara klart den 28 februari 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-01-31 Debatt: 2006-02-23 Beslut: 2006-02-23

Betänkande 2005/06:KU25 (pdf, 136 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regional demokrati

Betänkande 2005/06:KU16

Dagens detaljerade lagregler om säkerhetsskyddet i riksdagen ersätts av grundläggande bestämmelser. Riksdagens myndigheter ska i stället besluta om detaljerna. Den nu gällande lagen om säkerhetsskyddet i riksdagen innehåller en mängd detaljbestämmelser om vad som ska göras för att skydda riksdagens verksamhet. Riksdagsstyrelsen föreslår att regelverket ska ändras för att bli mer flexibelt och modernt. Riksdagen sade ja till riksdagsstyrelsens förslag med några små ändringar. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen sade också ja till riksdagsstyrelsens förslag om ändringar i lagen om om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler. Ändringarna innebär i huvudsak att möjligheten att besluta om säkerhetskontroll utvidgas till att gälla anställda om det finns särskilda skäl för det.

Förslagspunkter: 4
Beredning: 2005-12-13 Justering: 2006-01-31 Debatt: 2006-02-16 Beslut: 2006-02-16

Betänkande 2005/06:KU16 (pdf, 1932 kB) Webb-tv debatt om förslag: Säkerhetsskydd m.m.

Betänkande 2005/06:KU22

Riksdagen beslutade att återställa en ändring i sekretesslagen som av förbiseende kommit att upphävas i samband med en senare ändring i lagen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-01-17 Debatt: 2006-01-19 Beslut: 2006-01-19

Betänkande 2005/06:KU20

Konstitutionsutskottet (KU) anmälde sin granskning av regeringen till riksdagens kammare. KU har granskat 38 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten. Sverige bjöd in andra länder till militärövningen Snowflake som genomfördes tidigare i år. KU kan inte dra någon annan slutsats än att regeringen har brustit i sina rutiner för beredningen av militörövningen. Regeringens utgångspunkt har varit att de personer från andra länder som deltar i övningar tillsammans med Sverige inte ska ha gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser, tortyr eller brott mot mänskligheten. Försvarsminister Leni Björklund har dessutom gett uttryck för uppfattningen att krigsförbrytare som ändå kommit till Sverige skulle kunna lagföras här. KU finner försvarsministerns uttalande anmärkningsvärt med hänsyn till att åklagare prövat en anmälan mot en rysk officer som deltog vid övningen och då funnit att hinder förelegat mot lagföring på grund av immunitet. KU har kommit fram till att statsminister Göran Perssons uttalanden om två avvisade egyptier syftade till att för offentligheten förklara bakgrunden till regeringens beslut att avvisa egyptierna. KU menar att det är viktigt att statsråd visar återhållsamhet i uttalanden som kan vara till skada för enskilda människor och att uttalanden som statsråd gör är korrekta. KU konstaterar att regeringen har uppfyllt grundlagens beredningskrav när den beslutat att omlokalisera Riksutställningar till Gotland. Men KU noterar också att beredningen av ärendet framstår som anmärkningsvärt forcerad. Näringsminister Thomas Östros har anmälts till KU för ett uttalande om de statliga bolagens tillhörighet till arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. KU konstaterar att ägarstyrningen av ett statligt bolag utövas främst vid bolagsstämman. KU menar att det inte är förenligt med aktiebolagslagens regler att regeringen eller enskilda statsråd skulle styra de statliga bolagen genom uttalanden i medier eller inlägg i den offentliga debatten och förutsätter att de statliga bolagen, som inte står under KU:s granskning, följer aktiebolagslagen. Statsrådet Morgan Johansson har anmälts till KU för ett antal uttalanden i samband med att Migrationsverket polisanmälde fall av misstanke om vanvård av asylsökande barn. KU menar att det i den situation som hade uppstått efter Migrationsverkets polisanmälan fanns ett intresse av att Morgan Johansson som statsråd med ansvar för socialtjänstfrågor skulle ge en kommentar. Enligt KU hade han givetvis ändå kunnat avstå från att yttra sig och borde i varje fall ha uttalat sig med större försiktighet.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2005-11-29 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-06-09 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:KU20 (pdf, 986 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskningsbetänkande