Dokument & lagar (1 075 träffar)

Betänkande 2013/14:TU13

Riksdagen uppmanade regeringen att skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på besiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till besiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Några fler besiktningsstationer bör inte säljas förrän utredningen är klar.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i den så kallade pumplagen. Ändringarna innebär att bara de bensinstationer som varje år säljer över 1 500 kubikmeter av bensin och diesel även måste ha förnybara drivmedel till försäljning. Det kan till exempel vara etanol och biogas. Det är fortfarande möjligt att få dispens för att slippa kravet på att kunna sälja förnybara drivmedel. Dispensen kommer inte längre att vara tidsbegränsad i ett år.

Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om bland annat främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, miljözoner, bilpooler samt längd och vikt för lastbilar.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 13
Beredning: 2014-04-10 Justering: 2014-05-13 Debatt: 2014-06-04 Beslut: 2014-06-04

Betänkande 2013/14:TU13 (pdf, 405 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa vägtrafikfrågor

Betänkande 2013/14:TU16

Transportstyrelsen ska lättare kunna lämna ut uppgifter ur sjömansregistret till vissa parter, exempelvis andra EU-länder, redare eller bemanningsföretag. Det kan bland annat vara uppgifter om behörighetsbevis, intyg om erkännande, dispenser och certifikat.

Dessutom får läkarintyg för sjömän bara utfärdas till den som ansökt om intyg efter det att han eller hon fyllt 16 år. Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler om minimikrav på utbildning för sjöfolk samt till den internationella STCW-konventionen om utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-01 Debatt: 2014-05-05 Beslut: 2014-05-07

Betänkande 2013/14:TU16 (pdf, 159 kB)

Betänkande 2013/14:TU14

Riksdagen gjorde sex tillkännagivanden till regeringen om olika frågor inom området yrkestrafik:

  • Regeringen bör beakta behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt se över behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.
  • Regeringen bör beakta behovet av kraftigare böter och sanktioner för transportföretag och förare som inte följer gällande regler. Dessutom bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som gör det möjligt för polisen att på ett effektivare sätt tillfälligt hindra fordon från att köra vidare, till exempel genom att låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning.
  • Regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell översyn av EU-reglerna om cabotagetransporter. Dessutom bör regeringen begära ett tillfälligt uppehåll för cabotagetransporter om regeringen inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av gällande regler.
  • Ansvaret för den som beställer en transport bör skärpas. Regeringen bör även se till att det tas fram ett beräkningsunderlag som visar vad som är en rimlig kostnad för en transport som görs enligt gällande regler och avtal.
  • Regeringen bör vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av så kallade falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag.
  • Regeringen bör skynda på arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om yrkestrafik.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Beredning: 2014-03-13 Justering: 2014-04-01 Debatt: 2014-04-16 Beslut: 2014-04-16

Betänkande 2013/14:TU14 (pdf, 309 kB) Webb-tv debatt om förslag: Yrkestrafik

Betänkande 2013/14:TU15

Prisreglerna för så kallad samtrafik och tillträde till telenät ska bli tydligare. Den myndighet som utövar tillsyn ska kunna bestämma att teleoperatörer som har ett stort inflytande på marknaden ska ha ett visst högsta eller lägsta pris. Operatörerna kommer att få veta hur beräkningarna av priserna ska ske redan när tillsynsmyndigheten fattar beslut. Då kan operatörerna tidigt ta ställning till om de vill att priserna ska prövas i domstol. Ändringarna ska göra det tydligare vilka priser som gäller och minska risken för långa domstolsprocesser.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:TU15 (pdf, 385 kB)

Betänkande 2013/14:TU12

Företag som bedriver postverksamhet och postombud ska kunna lämna ut körkort. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får tala om hur det ska gå till när körkort lämnas ut och vilka företag som får göra det. De nya reglerna ska förenkla utlämnandet av körkort.

Den nya bestämmelserna ska gälla från den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:TU12 (pdf, 99 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlämnande av körkort

Betänkande 2013/14:TU9

Riksdagen uppmanade regeringen att så snart som möjligt lämna förslag på skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Dagens bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid bilkörning är inte tillräckligt tydliga. Bakgrunden är att många trafikolyckor orsakas av att bilförare varit ouppmärksamma på grund av mobilanvändning. Det är inte acceptabelt att till exempel skicka sms, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil, anser trafikutskottet, som förberett riksdagens beslut. Till grund för riksdagens beslut om tillkännagivande ligger motioner från bland annat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013 om andra frågor som rör trafiksäkerhet.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 21
Beredning: 2014-02-06 Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:TU9 (pdf, 1001 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trafiksäkerhet

Betänkande 2013/14:TU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kollektivtrafik. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om kollektivtrafiklagen, ökad kollektivtrafik, pris och kvalitet i kollektivtrafiken, biljettsystem och resandestatistik. Andra motioner handlar om färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, nya kollektivtrafiksystem och Gotlandstrafiken.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 9
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-13 Beslut: 2014-03-19

Betänkande 2013/14:TU11 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kollektivtrafik

Betänkande 2013/14:TU7

Regeringen bör arbeta fram en strategi för hur it-lösningar kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen anser att regeringen kan göra mer för att utnyttja informationsteknologins möjligheter för att minska vår miljöpåverkan. Regeringen bör arbeta fram en strategi för hur olika it-lösningar kan minska transportbehovet och koldioxidutsläppen och därmed uppnå ett mer energieffektivt och klimatsmart samhälle. Regeringen bör också arbeta för en liknande strategi på EU-nivå. Regeringen bör dessutom ställa särskilda krav på myndigheter att använda utrustning som möjliggör möten på distans för att minska den miljöpåverkan som resor i tjänsten innebär.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Beredning: 2013-12-12 Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:TU7 (pdf, 298 kB) Webb-tv debatt om förslag: It-politiska frågor

Betänkande 2013/14:TU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013 om cykeltrafik. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med cykelfrågor och gett myndigheter olika uppdrag. Dessutom pågår olika försöksverksamheter. Motionerna handlar bland annat om förändringar i infrastrukturen och andra åtgärder som främjar cykling samt trafikregler för cykling.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:TU10 (pdf, 177 kB) Webb-tv debatt om förslag: Cykelfrågor

Betänkande 2013/14:TU8

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur infrastrukturavgifter på vägar får tas ut. Samtidigt anpassas lagstiftningen till ett EU-direktiv. De nya reglerna ska bland annat tillämpas på två nya broar i Motala och Sundsvall. Trafikutskottet ser allvarligt på de motsättningar som uppstått mellan staten och de två kommunerna om hur infrastrukturavgifterna föreslås beräknas på de nya broarna, men är tillfreds med de lösningar som har uppnåtts för att lösa motsättningarna. Utskottet noterar också att regeringens förslag tyvärr inte innehåller något förslag om att utländska fordon ska betala vägavgifter. Regeringen har meddelat att avsikten är att motsvarande regler för utländska fordon ska finnas senast från årsskiftet 2015. Utskottet är tillfreds med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2013-11-19 Justering: 2014-01-21 Debatt: 2014-01-29 Beslut: 2014-02-05

Betänkande 2013/14:TU8 (pdf, 1025 kB) Webb-tv debatt om förslag: Infrastrukturavgifter på väg

Betänkande 2013/14:TU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om sjöfartsfrågor. Motionerna handlar bland annat om förutsättningar för svensk sjöfart, miljöfrågor, inlandssjöfart och sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet.

Riksdagen konstaterar att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Det pågår också ett aktivt arbete i Sverige och internationellt för att förbättra miljö- och klimatutvecklingen inom sjöfarten. Regeringen har vidare för avsikt att presentera en maritim strategi.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 4
Beredning: 2013-12-03 Justering: 2014-01-21 Debatt: 2014-01-29 Beslut: 2014-02-05

Betänkande 2013/14:TU6 (pdf, 352 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

Betänkande 2013/14:TU4

Det svenska systemet för elektroniska vägtullar ska anpassas till nya EU-bestämmelser. Den nya lagen gäller den typ av elektroniska vägtullssystem där fordon registreras med hjälp av utrustning som är installerad i bilen eller bussen, en så kallad transponder. För närvarande används den här lösningen på Öresundsbron och Svinesundsbron. På sikt är det också tänkt att elektroniska vägtullar ska kunna användas på de nya broar som byggs i Motala på riksväg 50 och i Sundsvall på E4.

Syftet med EU-anpassningen är att samma transpondrar ska fungerar i elektroniska vägtullssystem runt om i Europa. Lagen innehåller bland annat bestämmelser som rör förmedlingen av vägtullsavgifter samt tekniska krav på vägtullssystem och den utrustning som installeras i fordonet. Ett register över vägtullsområden och de företag som förmedlar betalningen ska också införas. Den nya lagen gäller från den 1 mars 2014.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2013-11-19 Justering: 2013-12-12 Debatt: 2013-12-17 Beslut: 2013-12-17

Betänkande 2013/14:TU4 (pdf, 601 kB)

Betänkande 2013/14:TU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 45,4 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2014. Mest pengar går till att vidmakthålla och utveckla statens transportinfrastruktur.

Trafikutskottet har följt upp regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för kommunikationsområdet. I resultatredovisningen redogör regeringen för utvecklingen inom området i förhållande till målen för transportpolitiken och politiken för informationssamhället. Utskottet välkomnar det arbete regeringen har gjort för att utveckla och förtydliga målen och resultatredovisningen. Utskottet har också följt upp statens insatser för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och vilka resultat insatserna har haft. Med utgångspunkt i de problem som utskottets uppföljning visar på är det viktigt att regeringen fortsätter att redovisa insatser och resultat, även ur ett användarperspektiv.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Beredning: 2013-11-05 Justering: 2013-12-05 Debatt: 2013-12-17 Beslut: 2013-12-17

Betänkande 2013/14:TU1 (pdf, 4514 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Betänkande 2013/14:TU2

Reglerna om hur fartyg som trafikerar inre vattenvägar ska vara konstruerade och utrustade ändras. I Sverige har hittills havssjöfartsregler gällt för all fartygstrafik. I och med lagändringarna ska Sverige börja införa EU:s regler om inre vattenvägar. Inre vattenvägar är till exempel älvar, strömmar, sjöar, kanaler och vissa kuststräckor.

Bland annat ska svenska fartyg ha ett särskilt certifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre vattenvägar. Kravet gäller inte fartyg som bara trafikerar svenska vatten och som har annat giltigt certifikat.

Riksdagen anser att regeringens förslag är ett nödvändigt steg på vägen för att införa EU:s regler om inre vattenvägar. Införandet av EU-reglerna kan öka sjöfartens konkurrenskraft och ge en utveckling av sjötransporterna i Sverige, menar riksdagen.­

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-10-24 Debatt: 2013-11-13 Beslut: 2013-11-13

Betänkande 2013/14:TU2 (pdf, 1323 kB)

Betänkande 2013/14:TU3

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om postservice och grundläggande betaltjänster. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2013-10-15 Justering: 2013-11-05 Debatt: 2013-11-13 Beslut: 2013-11-13

Betänkande 2013/14:TU3 (pdf, 73 kB) Webb-tv debatt om förslag: Postservice och grundläggande betaltjänster

Utlåtande 2013/14:TU5

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att införa en förordning för att upprätta en gemensam inre marknad för elektronisk kommunikation. Syftet är att ge företag och konsumenter tillgång till hela EU-marknaden inom det här området. Förslaget omfattar regler för bland annat bredbandstjänster, tillståndsgivning för trådlöst bredband över hela EU, konsumenträttigheter och mobila roamingavgifter.

Riksdagen tycker att syftet är gott men vänder sig mot att EU-kommissionen valt att gå fram med ett omfattande förslag till förordning. Riksdagen anser att det finns alltför många delar i förslaget som kan strida mot proportionalitetskravet i subsidiaritetsprincipen. Proportionalitetskravet innebär att de åtgärder som föreslås inte ska gå längre än vad som är målet med förslaget. Det finns mindre omfattande sätt att uppnå målsättningen med förslaget genom justeringar i befintliga regler och direktiv, anser riksdagen.

Riksdagen beslutade därför att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2013-10-22 Justering: 2013-10-24 Debatt: 2013-11-06 Beslut: 2013-11-06

Utlåtande 2013/14:TU5 (pdf, 50 kB)

Utlåtande 2012/13:TU21

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag om nya regler för det europeiska hamnsystemet strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den principen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.

EU-kommissionen vill bland annat införa gemensamma principer för avgifter för att utnyttja en hamns infrastruktur och de tjänster som är kopplade till denna. Riksdagen tycker inte att gemensamma avgiftsprinciper ska införas. Riksdagen anser också att det finns oklarheter om vad som menas med att kommissionen ska få rätt att besluta om gemensamma klassificeringar av fartyg, bränslen och så vidare.

Riksdagen ifrågasätter om nya regler överhuvudtaget behövs. Om nya regler trots allt bör införas tycker riksdagen att det vore bättre att detta gjordes i form av ett direktiv, inte som en förordning som kommissionen föreslår. Skillnaden är, något förenklat, att en förordning ska tillämpas direkt som den är i EU-länderna medan ett direktiv sätter upp mål som länderna ska följa genom sin lagstiftning.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-06-25 Debatt: 2013-06-26 Beslut: 2013-06-26

Utlåtande 2012/13:TU21 (pdf, 35 kB)

Betänkande 2012/13:TU19

I fortsättningen ska inte bara last- och passagerarfartyg kunna få sjöfartsstöd, utan även andra typer av fartyg som påverkas av den internationella konkurrensen. Det handlar om fartyg som är anpassade för särskilda funktioner, till exempel kabel- och rörläggningsfartyg, kranfartyg och olika slags forsknings- och mätfartyg. Flera EU-länder beviljar redan stöd till den här typen av fartyg. Syftet med de nya bestämmelserna är att erbjuda den svenska sjöfartsnäringen och rederierna bättre förutsättningar att hävda sig i den internationella konkurrensen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-06-04 Debatt: 2013-06-17 Beslut: 2013-06-18

Betänkande 2012/13:TU19 (pdf, 47 kB)

Utlåtande 2012/13:TU20

EU-kommissionens förslag för att minska kostnaderna vid utbyggnaden av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation strider mot proportionalitetskravet i subsidiaritetsprincipen. Det betyder att åtgärderna inte står i proportion till de mål EU-kommissionen vill uppnå. Det anser riksdagen och skickade ett motiverat yttrande till EU.

Upp till 80 procent av kostnaderna för att bygga ut höghastighetsnätet kommer från bygg- och anläggningsarbeten. Genom att begränsa de här kostnaderna vill kommissionen öka tillgången till bredband inom EU. Bland annat föreslås åtgärder för att öka möjligheterna att använda den nätinfrastruktur som redan finns, mer samarbete kring bygg- och anläggningsprojekt och en förenklad process för att ansöka om tillstånd. Infrastruktur för höghastighetsnät ska även sättas in i nya eller renoverade byggnader. Riksdagen konstaterar att åtgärder på EU-nivå behövs för att nå målen. Men flera av förslagen är komplexa och skulle innebära att flera lagar måste ändras. Därför anser riksdagen att det vore lämpligare att regleringen gjordes i form av ett direktiv, inte som en förordning som kommissionen föreslår. Skillnaden är, något förenklat, att en förordning ska tillämpas direkt som den är i EU-länderna medan ett direktiv sätter upp mål som länderna ska följa genom sin lagstiftning. Riksdagen konstaterar också att delar av kommissionens förslag är omfattande och påverkar bland annat markägares rättigheter och skyddet för äganderätten.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2013-05-02 Justering: 2013-05-23 Debatt: 2013-05-30 Beslut: 2013-05-30

Utlåtande 2012/13:TU20 (pdf, 47 kB)

Betänkande 2012/13:TU18

Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett av de bästa länderna i världen när det gäller flygsäkerhet. Det menar riksdagen och vill att Luftfartsverket även i fortsättningen ska utöva den lokala flygledningen på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Civil flygtrafikledning och militär flygtrafikledning är i dag är samordnade i Sverige. Riksdagen anser inte att denna fråga är tillräckligt utredd och påpekar att det är synnerligen viktigt att Försvarsmaktens behov kan säkras i alla beredskapslägen. Riksdagen pekar också på att det inom samfällda terminalområden som omfattar mer än en flygplats finns särskilda risker med överlämningar mellan olika leverantörer av flygtrafiktjänster.

Marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster är numera avreglerad. Flygledning är en avancerad verksamhet med betydande stordriftsfördelar vilket skapar inträdesbarriärer för nya aktörer. Man kan därför enligt riksdagen inte tala om en marknad med verkligt fungerande konkurrens.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om luftfartsfrågor.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Beredning: 2013-04-18 Justering: 2013-05-23 Debatt: 2013-05-30 Beslut: 2013-06-05

Betänkande 2012/13:TU18 (pdf, 126 kB) Webb-tv debatt om förslag: Luftfartsfrågor