Dokument & lagar (98 träffar)

Betänkande 2010/11:UbU7

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Utredningen ska analysera vilka effekter kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och elevers rätt till en likvärdig undervisning. Dessutom får regeringen i uppdrag att göra en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Riksdagen sa samtidigt nej till 160 motioner om grundskolan från den allmänna motionstiden 2010.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 40
Justering: 2011-03-08 Debatt: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-31

Betänkande 2010/11:UbU7 (pdf, 572 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundskolan

Utlåtande 2010/11:KU26

Riksdagen har granskat EU-kommmissionens rapport om subsidaritet och propotionalitet. Rapporten behandlar främst hur subsidaritets- och proportionalitetsprinciperna användes under 2009. Det vill säga i huvudsak före Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Konstitutionsutskottet konstaterar att utan subsidiaritetsmotiveringar i kommissionens lagförslag blir det omöjligt för riksdagen att fullgöra sin skyldighet att följa hur subsidiaritetsprincipen används. EU-kommissionen bör alltså i sina lagförslag förklara på varför det är bättre att besluta om åtgärden/lagen på EU nivå än på nationell nivån. Utskottet förutsätter att EU-kommissionen förbättrar sina rutiner i syfte att lösa de oklarheter som uppmärksammats kring vilka lagförslag som ska prövas från subsidiaritetssynpunkt. Utskottet betonar också betydelsen av att regeringen i ministerrådet verkar för att rådet motiverar ändringar i kommissionsförslag med hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-02-17 Justering: 2011-03-08 Debatt: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-30

Utlåtande 2010/11:KU26 (pdf, 102 kB)

Betänkande 2010/11:KU17

JO kommer att utöver de uppgifter de redan har att fullgöra uppgiften som nationellt besöksorgan enligt Opcat. Opcat är det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr som Sverige sedan 2005 har varit ansluten till. Tillägget i lagen innebär ett förtydligande av JO:s uppdrag. Lagändringen börjar gälla 1 juli 2011.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-02-15 Justering: 2011-03-08 Debatt: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:KU17 (pdf, 40 kB)

Betänkande 2010/11:FiU29

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om offentlig upphandling. Orsaken är bland annat att utskottet redan tidigare har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hänsyn till miljön, sociala villkor och kollektivavtal vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler, lokal upphandling och upphandling av hälso- och sjukvård.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 4
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:FiU29 (pdf, 211 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig upphandling

Betänkande 2010/11:FiU28

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om statlig förvaltning. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om utveckling och styrning av myndigheter, e-förvaltning, skärpta betalningsrutiner hos myndigheter och miljöanpassat resande.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 4
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:FiU28 (pdf, 98 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning

Betänkande 2010/11:FiU45

Regeringen behöver inte lämna någon skrivelse till riksdagen inför EU:s toppmöte den 24-25 mars. Finansutskottet hade föreslagit att regeringen skulle återkomma med en skrivelse med anledning av de initiativ och de förslag som presenterats i syfte att åstadkomma en förstärkt styrning och samordning av den ekonomiska politiken i EU. Men riksdagen sa nej till utskottets förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:FiU45 (pdf, 39 kB) Webb-tv debatt om förslag: Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte

Betänkande 2010/11:FiU30

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kommunala frågor. Motionerna handlar om en resultatutjämningsfond eller balansfond för kommunerna, det kommunala skatteutjämningssystemet, avknoppning av kommunal verksamhet, privatiseringarnas samhällsekonomiska konsekvenser, vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, momskompensation till friskolor, avgiftsbeläggning av myndighetsutövning och om sommarjobb för gymnasieelever.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2011-02-08 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:FiU30 (pdf, 167 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommunala frågor

Betänkande 2010/11:FiU16

Riksdagen har beslutat att Riksbanken ska få rätt att samla in uppgifter om emitterade värdepapper från svenska utgivare, oavsett om de står under tillsyn av Finansinspektionen eller inte. I dag kan Riksbanken inte begära in uppgifter om emitterade värdepapper som finns hos företag eller värdepappersinstitut som inte står under Finansinspektionens tillsyn. Riksbanken samlar in den typen av uppgifter när det anses att uppgifterna är nödvändiga för att följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna eller för att övervaka betalningssystemets stabilitet Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:FiU16 (pdf, 1129 kB)

Betänkande 2010/11:KU25

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om bland annat allmänna helgdagar. En orsak är att flera av frågorna tidigare har behandlats av konstitutionsutskottet och att utskottet i dessa fall nu gjorde samma bedömning som förut. Motionerna handlar om flaggdagar och flaggning, en minnesdag och ett märkesår för Raoul Wallenberg, en nationell dag till minne av slaveriets avskaffande, offentliga belöningssystem och medborgarskapsceremonier.

Förslagspunkter: 5
Beredning: 2011-01-25 Justering: 2011-02-10 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:KU25 (pdf, 78 kB)

Betänkande 2010/11:KU14

Den nya budgetlagen ersätter den nuvarande lagen om statsbudgeten. Den omfattar också den nuvarande lagen om statens upplåning och skuldförvaltning. Den nya lagen innehåller bland annat följande ändringar: Det införs en bestämmelse om att regeringen ska ha riksdagens godkännande för att få köpa aktier eller andelar i företag och för att få skjuta till kapital i företag. Regler om statlig utlåning införs. Det innebär att det ställs krav på att förväntade förluster ska vara finansierade. Det införs grundläggande bestämmelser om utformningen av årsredovisningen för staten som gäller innehåll, avgränsning och uppställningsformer. Regeringen ska ange under vilka år fleråriga ekonomiska åtaganden, så kallade beställningsbemyndiganden, beräknas föra med sig utgifter. Regeringen får rätt att sälja fast egendom för högst 75 miljoner kronor. I dag är gränsen 50 miljoner kronor. Regleringen blir tydligare när det gäller bruttoredovisning av statens inkomster och utgifter och undantagen från denna princip. Ramanslaget blir den enda anslagstypen. Den nya budgetlagen ska gälla från den 1 april 2011.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 1
Beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:KU14 (pdf, 2658 kB) Webb-tv debatt om förslag: En reformerad budgetlag

Betänkande 2010/11:FiU31

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om banker, försäkringar och kreditupplysning. Motionerna handlar till exempel om kreditupplysningar och bluffakturor, betalningsanmärkningar, inkassobolagens verksamhet, rätten att öppna bankkonto, lokala sparbanker, lån utan ränta och europeiska bankkonton.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 4
Justering: 2011-02-08 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:FiU31 (pdf, 160 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Betänkande 2010/11:UbU13

Riksdagen gav regeringen rätt att bland annat köpa aktier i KIC InnoEnergy, ett EU-samarbete inom hållbar energi. Bland annat Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan deltar i samarbetet. KIC InnoEnergy är ett exempel på en ny samarbetsform för näringsliv, lärosäten och institut som har etablerats genom Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan har blivit utsedda att tillsammans med andra internationella lärosäten, företag och forskningsinstitut bilda en plattform för kunskap och innovation. Plattformen ska arbeta för att utveckla ett hållbart energisystem genom utveckling av nya, kommersiella produkter och tjänster inom hållbar energi. De parter som deltar i samarbetet ska bli delägare i ett så kallat Europabolag, KIC InnoEnergy SE. I villkoren för samarbetet ingår att Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan ska köpa aktier i det nystartade bolaget och även bidra med pengar. Enligt beslutet ska regeringen ge Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan rätt att köpa aktierna och skjuta till kapital i bolaget.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:UbU13 (pdf, 44 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi

Betänkande 2010/11:KU23

Riksdagen vill att regeringen ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistle-blowers. I dag har de som vill anmäla uppgifter om oegentligheter och korruption till myndigheter inte ett lika starkt skydd som de som lämnar uppgifterna för publicering, menar riksdagen. Samtidigt har riksdagen sagt nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om opinionsbildande myndigheter, myndigheters service till medborgare och samverkan inom offentlig förvaltning. Andra motioner tar upp hbt-kompetens hos offentligt anställda, svenska språkets ställning i Regeringskansliet och avidentifierade myndighetshandlingar.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 3
Beredning: 2011-02-01 Justering: 2011-02-15 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:KU23 (pdf, 313 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig förvaltning

Betänkande 2010/11:UbU5

Riksdagen har beslutat att en legitimation för lärare och förskollärare ska införas. För att få anställas inom skolan utan tidsbegränsning och för att få undervisa ska lärarlegitimationen i regel krävas. Lärare som vill ha legitimationen måste ha en lärarexamen medan förskollärare ska ha en förskollärarexamen, eller motsvarande äldre examen. Endast legitimerade lärare ska, med få undantag, självständigt kunna sätta betyg. En lärare som inte är legitimerad ska sätta betyg tillsammans med en legitimerad lärare. Nyexaminerade läraren och förskolläraren ska dessutom få en introduktionsperiod på minst ett år innan de kan legitimeras. Om lärare vidareutbildar sig kan legitimationen kompletteras. Går förskollärare kompletterande kurser och blir lärare kan de i stället få en lärarlegitimation utöver sin tidigare förskollärarlegitimation. Ett nytt karriärsteg, lektor, införs också för lärare och förskollärare. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011 och kommer kunna användas fullt ut den 1 juli 2012.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 6
Justering: 2011-02-03 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:UbU5 (pdf, 1230 kB) Webb-tv debatt om förslag: Legitimation för lärare och förskollärare

Betänkande 2010/11:UbU6

I dag omfattar arbetsmiljölagen grund- och gymnasieskolor men inte förskolor och fritidshem. Men en statlig utredning har visat att det behövs förbättringar av både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i förskolor och på fritidshem. Utredningen lämnade däremot inte några konkreta förslag till förändringar. Därför ber riksdagen regeringen att återkomma med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras. I övrigt säger riksdagen nej till de motioner från allmänna motionstiden 2010 som lämnats in om förskolor och fritidshem. Motionerna tar bland annat upp sänkta avgiftsnivåer, vårdnadsbidragets effekter och undervisning i särskilda ämnen. Andra motioner tar upp barnomsorg på obekväm arbetstid och fortbildning för personalen i förskolan.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Justering: 2011-02-03 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:UbU6 (pdf, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan m.m.

Betänkande 2010/11:KU24

En kommun eller ett landsting får verkställa ett beslut som har överklagats även om den rättsliga prövningen inte är ännu klar och beslutet inte har trätt i kraft. Enligt kommunallagen kan beslutet verkställas om det inte finns särskilda skäl att vänta. När ett beslut verkställs kan det innebära att kommunen binds civilrättsligt. Även om en domstol häver ett beslut kan det vara svårt att häva ett avtal som ingåtts när beslutet verkställdes. Risken att sådana situationer uppstår bör minimeras, anser riksdagen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att se över regelverket kring verkställandet av beslut. Syftet är att utforma reglerna så att de så långt som möjligt förhindrar att besluten verkställs innan de har trätt i kraft, när det gäller beslut som resulterar i civilrättsliga avtal och när det finns risk för att besluten kommer att upphävas. I uppdraget till regeringen ingår också att se över möjligheten att införa sanktioner mot kommuner och landsting som bryter mot reglerna. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kommunala och regionala frågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 2
Beredning: 2011-01-18 Justering: 2011-02-01 Debatt: 2011-02-16 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:KU24 (pdf, 275 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommunala och regionala frågor

Betänkande 2010/11:FiU22

Det finns brister i säkerheten i statens betalningar, visar en rapport av Riksrevisionen. Granskningen omfattar regeringen, Riksgäldskontoret, Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket och 20 andra myndigheter. Riksrevisionens styrelse ger sin syn på rapporten i en framställning som finansutskottet har granskat. Utskottet håller med Riksrevisionens styrelse om att säkerhetsbristerna i statens betalningar är allvarliga, men noterar samtidigt att regeringen redan har vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Utskottet förutsätter att regeringen beaktar de synpunkter som de granskade myndigheterna lägger fram i rapporten, och att regeringen fortsätter arbetet med att förbättra säkerheten i statens betalningar. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma i början av 2012 med en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2011-02-08 Debatt: 2011-02-16 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:FiU22 (pdf, 65 kB)

Betänkande 2010/11:KU19

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om riksdagens arbetsformer. Orsakerna är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. I vissa frågor har utskotten redan tidigare tagit ställning. Motionerna handlar bland annat om begränsningar av det antal motioner som en riksdagsledamot får väcka, avskaffande av den allmänna motionstiden, riksdagsledamöternas tjänsteresor, teckentolkning vid riksdagens frågestunder, riksdagsledamöternas placering i kammaren, öppna sammanträden i utskotten och EU-nämnden och införande av ett framtidsutskott i riksdagen.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Beredning: 2011-01-18 Justering: 2011-02-01 Debatt: 2011-02-16 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:KU19 (pdf, 134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer m.m.

Utlåtande 2010/11:FiU19

EU har tagit fram ett diskussionsunderlag, en grönbok, om möjligheterna till ökad användning av e-upphandling inom EU. Där listas de största hindren för en lyckad övergång till e-upphandling och förslag på åtgärder på EU-nivå. E-upphandling innebär inköp av elektroniska tjänster och varor. Finansutskottet, som granskat underlaget, välkomnar initiativet och ser flera fördelar med ökad e-upphandling inom EU. Men utskottet menar att det är viktigt att åtgärderna på EU-nivå fokusera på att underlätta gränsöverskridande e-upphandling och tar bort hinder som inte kan lösas av marknaden på egen hand. E-upphandling bör också ses som en del av ett bredare e-förvaltningsarbete och åtgärder inom e-förvaltningsarbetet på EU-nivå bör samordnas. Med utlåtandet avslutar riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-01-20 Debatt: 2011-01-26 Beslut: 2011-01-26

Utlåtande 2010/11:FiU19 (pdf, 69 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Betänkande 2010/11:KU10

Konstitutionsutskottet har gjort en administrativ granskning av regeringens och ministrarnas arbete. Utskottet konstaterar bland annat att antalet tjänstgörande på Regeringskansliet minskade under 2009, efter att ha ökat under en längre tid. Utskottet har vidare granskat vissa överklagandeärenden som har handlagts vid Näringsdepartementet och där regeringen har fattat beslut. För flera av dessa ärenden har handläggningstiderna varit alltför långa. Utskottet har också granskat alla ärenden om utlämning av offentliga handlingar som under 2009 har registrerats hos Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet. Även här är handläggningstiderna i flera fall för långa. Utskottet anser att det finns orsak för departementen att se över sina rutiner för den här typen av ärenden. Utskottet har dessutom granskat hur regeringen arbetat med att ta fram ståndpunkter och instruktioner för dem som representerar Sverige på EU-möten, framför allt under Sveriges EU-ordförandeskap 2009. Rutinerna fungerar enligt utskottet väl, men man betonar att det är viktigt för offentlighetsprincipen att arbetet dokumenteras och att handlingarna diarieförs. Utskottet noterar också att Regeringskansliet har vissa svårigheter att hålla de tidsramar man själv satt upp för arbetet med att ta fram ståndpunkter och instruktioner.


Beredning: 2010-10-14 Justering: 2010-12-16 Debatt: 2011-01-26 Beslut: 2011-01-26

Betänkande 2010/11:KU10 (pdf, 17531 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning