Dokument & lagar (44 träffar)

Betänkande 2009/10:KU33

Riksdagen beslutade om en rättelse av en tidigare ändring i riksdagsordningen. Rättelsen gäller tilläggsbestämmelsen 5.12.1 och innebär att en lydelse som tilläggsbestämmelsen fått av misstag rättas samt att rubriker i kapitel 10 som av misstag fått en felaktig placering rättas.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-11 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:KU33 (pdf, 24 kB)

Betänkande 2009/10:KU22

Riksdagen godkände ändringsprotokoll nummer 14a till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Europadomstolen har en en mycket stor tillströmning av ärenden och ständigt ökande antal mål som kommit in men som inte avgjorts. Syftet med ändringarna är att effektivisera förfarandet i domstolen. De ändrade reglerna innebär att kommittéer med tre domare kan döma i mer rutinartade mål och att en enskild domare i enklare fall kan besluta att mål inte ska tas upp till prövning i sak eller att ett mål ska avskrivas. Enligt nuvarande ordning krävs för sådana beslut sju respektive tre domare. Riksdagen godkände vidare en förklaring om förtida tillämpning av protokoll nummer 14a för att domstolen så snart som möjligt ska kunna tillämpa de nya reglerna i mål mot Sverige.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2009-11-26 Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-11 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:KU22 (pdf, 1237 kB)

Betänkande 2009/10:KU16

Den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige ska inte längre vara valbar som revisor inom den kommunen eller det landstinget. Syftet är att stärka den kommunala revisionens oberoende. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-12-01 Debatt: 2009-12-11 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:KU16 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2009/10:KU6

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i lagen om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Att även tillfälliga ersättare i EU-nämnden ska omfattas av reglerna. Att arvoden bara ska betalas ut när sammanträden äger rum då riksdagens ledamöter normalt inte befinner sig i Stockholm. Att arvoden bara ska betalas ut till dem som deltar i beslut under sammanträdet. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:KU6 (pdf, 26 kB)

Betänkande 2009/10:KU41

Behandlingen av två dokument skjuts upp till riksmötet 2010/11. Det gäller Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 (2009/10:RS2) och Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter (2009/10:RRS30).

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-27 Debatt: 2010-06-14 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:KU41 (pdf, 18 kB)

Betänkande 2009/10:KU28

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-03-23 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:KU28 (pdf, 32 kB)

Betänkande 2009/10:KU38

Det krävs en ständig diskussion om vad demokrati och mänskliga rättigheter konkret innebär i vardagen, menar regeringen. Under 2008 inledde regeringen därför en satsning för att stimulera en dialog om det svenska samhällets värdegrund. Arbetet har nu resulterat i en skrivelse, Dialog om samhällets värdegrund, som redovisats för riksdagen. I skrivelsen berättar regeringen mer om syftet, vad som gjorts hittills och vad som kommer att göras i framtiden. Faktorer som globalisering, individualisering, omfattande migrationsströmmar och utvecklingen inom IT har skapat en varierad svensk befolkning. Tydliga värderingsskillnader förekommer mellan olika grupper. Fler mötesplatser bör därför skapas där människor med olika erfarenheter, bakgrund, värderingar och livssituationer kan mötas. Riksdagen har nu avslutat ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-06 Beslut: 2010-05-19

Betänkande 2009/10:KU38 (pdf, 43 kB)

Betänkande 2009/10:KU40

Kommuner och landsting ska få ordna säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden. Kontroll ska kunna genomföras om det finns en risk för allvarligt våldsbrott vid sammanträdet. Den ska kunna omfatta kroppsvisitation och undersökning av till exempel väskor. Bakgrunden till beslutet är att det förekommer att förtroendevalda utsätts för våld och hot om våld. Dessutom är risken för terrorattacker mot svenska intressen oförutsägbar och kan snabbt komma att förändras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar att gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-06 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:KU40 (pdf, 252 kB)

Betänkande 2009/10:KU29

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om statlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om myndigheternas opinionsbildande verksamhet, myndigheternas kontakter med enskilda, insynsråd och gemensam standard för e-legitimation.

Förslagspunkter: 7
Beredning: 2010-02-04 Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-10 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:KU29 (pdf, 83 kB)

Betänkande 2009/10:KU9

Det ska bli obligatoriskt för regeringen att föreslå utgiftstak för det tredje kommande budgetåret, enligt ett beslut i riksdagen. Taket ska ange en maximal nivå för de statliga utgifterna. Tanken är att ytterligare ska stärka långsiktigheten i regeringens budgetarbete. Systemet har använts sedan 1997 men inte tidigare gjorts obligatoriskt i lag. Ändringarna i budgetlagen börjar gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Beredning: 2009-10-13 Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:KU9 (pdf, 209 kB) Webb-tv debatt om förslag: Obligatoriskt utgiftstak

Betänkande 2009/10:KU1

Regeringen och riksdagsstyrelsen föreslår i budgetpropositionen ett anslag på drygt 12,1 miljarder för Rikets styrelse under 2010. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagsförvaltningen, riksdagens ledamöter och partier, hovet och presstödet. Riksdagen sa ja till regeringens och riksdagsstyrelsen förslag.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 5
Beredning: 2009-10-13 Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:KU1 (pdf, 538 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 2009/10:KU36

Reglerna i offentlighets- och sekretesslagen som säger att sekretess kan brytas i vissa fall ska inte längre omfatta patientnämnders verksamhet. Ändringen innebär att personuppgifter inte ska få föras från patientnämnderna utan sekretessprövning. Patienter som vänder sig till en patientnämnd för hjälp måste kunna vara säkra på att deras uppgifter inte förs vidare utan samtycke eller sekretessprövning. Lagändringen börjar gälla från den 1 maj 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:KU36 (pdf, 138 kB) Webb-tv debatt om förslag: Patientnämnderna – begränsning av sekretessbrytande bestämmelse

Betänkande 2009/10:KU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas bostadsvillkor och tjänsteresor, motionsinstitutet, utskottsorganisationen, fotograferingsförbudet i kammaren och minskad vattenförbrukning i riksdagens lokaler. Andra motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen tidigare beslutat om och behandlas därför i förenklad form. Dessa motioner handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden och övriga ersättningar, distansvotering, redovisning av det ekonomiska stödet till riksdagsgrupperna, riksdagsledamöternas inkomstgaranti, teckentolk vid riksdagens frågestunder, tjänstledighet för riksdagsledamöter, solceller på riksdagens tak, EU-flagga i plenisalen och riksdagsledamöternas placering i kammaren.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Beredning: 2010-02-09 Justering: 2010-03-09 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:KU11 (pdf, 107 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer

Betänkande 2009/10:KU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om tryck- och yttrandefrihet. Motionerna handlar om meddelarskydd, hets mot folkgrupp och innehållsansvar för Internetoperatörer.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Beredning: 2009-11-12 Justering: 2009-12-01 Debatt: 2009-12-16 Beslut: 2009-12-16

Betänkande 2009/10:KU14 (pdf, 129 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Betänkande 2009/10:KU24

Antalet JO-anmälningar har mer än fördubblats på 20 år. Det har lett till långa handläggningstider och mindre tid till att utreda och bedöma de mest komplicerade och angelägna ärendena. Konstitutionsutskottet, KU, befarar att det finns en risk att allmänhetens förtroende för ämbetet skadas. Riksdagsstyrelsen får därför i uppdrag av riksdagen att tillsätta en utredning som ser över instruktionen för JO. Utredningen ska undersöka om rätten att fatta beslut i avvisnings- eller avskrivningsärenden ska kunna delegeras till tjänstemän på expeditionen. Vinsterna av en sådan effektivisering måste dock vägas mot att JO-ämbetet är ett personligt förtroendeämbete.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2009-11-17 Justering: 2009-12-15 Debatt: 2010-01-20 Beslut: 2010-01-20

Betänkande 2009/10:KU24 (pdf, 373 kB) Webb-tv debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Betänkande 2009/10:KU10

Konstitutionsutskottet (KU) har gjort en administrativ granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling. Utskottet noterar att antalet tjänstgörande i Regeringskansliet har fortsatt att öka och att ökningen överstiger antalet tjänstgörande vid bland annat de särskilda ordförandeskapsrelaterade sekretariaten. Enligt utskottet bör man kunna förvänta att antalet tjänstgörande minskar successivt under nästa år när arbetet med ordförandeskapet avvecklas. KU har vidare granskat regeringsprotokollen och anser bland annat att handläggningen av en begäran om att få ta del av en allmän handling tog för lång tid. Att beslutet om utlämnande förutsatte gemensam beredning förändrar inte detta. Utskottet har gått igenom vissa beslut som regeringen fattat under 2008, alla handlagda inom Jordbruksdepartementet. Ett antal förvaltningsärenden som handlagts inom Jordbruksdepartementet har också gåtts igenom. Utskottet anser att handläggningstiden i flera fall har varit för lång. KU har dessutom följt upp sin tidigare granskning av regeringens beslut om bidrag till föreningar, stiftelser med mera. Granskningen visar att det fortfarande förekommer vissa formella brister. Granskningen har även gällt beredningskravet vid några typer av regeringsbeslut beredningskravet vid propositioner avlämnade under kristid beredningskravet vid genomförande av EU-direktiv underrättelseskyldighet i utrikespolitiska frågor utnämningsmakten dokumentationen i utnämningsärenden frågeinstituten.


Beredning: 2009-09-17 Justering: 2009-12-15 Debatt: 2010-01-20 Beslut: 2010-01-20

Betänkande 2009/10:KU10 (pdf, 17323 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Betänkande 2009/10:KU13

Regeringen har lämnat en redogörelse för utvecklingen av utnämningspolitiken när det gäller chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen redovisar myndighetschefers anställningsvillkor och de ändringar i anställningsprocessen som genomförts. I skrivelsen aviseras även en översyn av anställningsvillkoren för myndighetscheferna och frågor som hänger ihop med dessa villkor. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-16 Beslut: 2009-12-16

Betänkande 2009/10:KU13 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utnämningspolitiken

Betänkande 2009/10:KU8

Registret över trossamfund förenklas så att enbart en kontaktperson för varje trossamfund registreras. I dag registreras alla som ingår i styrelsen eller motsvarande organ. För andra trossamfund än Svenska kyrkan ska också, enligt beslutet, uppgifter om en kontaktperson för varje registrerad organisatorisk del föras in i registret. Svenska kyrkan får lämna uppgifter om en kontaktperson för enskilda församlingar, kyrkliga samfälligheter eller stift. Registreringsmyndigheten får vidare möjlighet att avregistrera ett trossamfund som låter bli att betala registerhållningsavgiften. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-03 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:KU8 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förenklat trossamfundsregister

Betänkande 2009/10:KU7

Riksdagen sa nej till motioner om trossamfund från den allmänna motionstiden 2009. Motionerna tar upp frågor om Svenska kyrkans ekonomiska villkor, begravningsverksamheten, statlig hjälp med avgifter till trossamfunden, samförstånd och dialog mellan kulturella och religiösa grupper, fri församlingstillhörighet, lagen om Svenska kyrkan, Svenska kyrkans begravningsmonopol och stimulans av debatten om värden.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2009-10-22 Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:KU7 (pdf, 116 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trossamfund

Betänkande 2009/10:KU4

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om bland annt kommunal demokrati. Motionerna handlar till exempel om kommunernas storlek och uppgifter, förtroendevaldas villkor, möjlighet för kommunfullmäktige att återkalla uppdrag m.fl. Några av motionerna avstyrktes för att de berör samma sak som behandlats tidigare under valperioden. Andra med hänvisning till att arbete pågår på olika nivåer. Ett sådant exempel är invånarnas delaktighet i kommunala verksamheter.

Förslagspunkter: 7
Beredning: 2009-11-03 Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:KU4 (pdf, 118 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommunal demokrati och kompetens
Paginering