Dokument & lagar (108 träffar)

Betänkande 2012/13:TU9

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar. Granskningen pekar bland annat på att det saknas stöd för att totalentreprenader leder till högre produktivitet, utan att det tvärtom på längre sikt kan leda till ineffektivitet.

Regeringen har redovisat sin bedömning av granskningen. Riksdagen tycket att det är anmärkningsvärt att regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Regeringens passivitet kan enligt riksdagen leda till mindre väg och järnväg för pengarna. Samtidigt kan möjligheten för järnvägarna att fylla nödvändig samhälls- och klimatnytta minska. Riksdagen gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen:

  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling.
  • Regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utveckla de system för återföring av erfarenheter som används och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att genomföra resultatmätning av hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. Mätningarna ska genomföras systematiskt och objektivt samt kompletteras med extern utvärdering och uppföljning.

Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Riksdagen lade vidare regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2013-01-31 Justering: 2013-02-21 Debatt: 2013-03-06 Beslut: 2013-03-07

Betänkande 2012/13:TU9 (pdf, 87 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

Betänkande 2012/13:FiU28

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna den så kallade finanspakten utan att reglerna blir bindande för Sverige. Syftet med finanspakten är att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. För Sverige blir finanspaktens regler bindande endast om Sverige i framtiden inför euron som valuta eller förklarar att man tänker följa reglerna. Sverige får dock redan nu rätt att delta vid vissa eurotoppmöten som ska hållas enligt pakten.

Om reglerna i framtiden ska gälla Sverige vill riksdagen förvissa sig om att den får ta ställning till det. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Beredning: 2013-01-29 Justering: 2013-02-21 Debatt: 2013-03-06 Beslut: 2013-03-07

Betänkande 2012/13:FiU28 (pdf, 185 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Betänkande 2012/13:NU8

Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om förenkling av reglerna för företag. Riksrevisionens har granskat regeringens arbete med regelförenkling under perioden 2006 - 2010, och i skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av granskningen. Syftet med Riksrevisionens rapport var att granska i vilken utsträckning regeringen har nått målen med förenklingsarbetet. I skrivelsen redovisar regeringen också det fortsatta arbetet med regelförenkling för företag.

Utskottet påpekar att arbetet med att förenkla reglerna och minska den tid företagen lägger på administration är en viktig del i ett gott företagsklimat. Utskottet håller med regeringen om att regelförenkling är ett arbete som tar tid om det ska ge bestående resultat. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till motioner som på olika sätt rör regelförenkling för företag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2013-02-12 Debatt: 2013-03-06 Beslut: 2013-03-07

Betänkande 2012/13:NU8 (pdf, 148 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag

Betänkande 2012/13:CU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om familjerätt. Motionerna handlar om utredningar om faderskap, talerätt i mål om fastställande av faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, översyn av vårdnadsreglerna, riskbedömningar vid vårdnadstvister, fler än två vårdnadshavare, automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, särskilt biträde för barn i vårdnadsmål, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgängesrätt för biologisk förälder, umgängesrätt för annan än biologisk förälder och tillsyn av överförmyndare. Andra motioner handlar om gode män, god man för ensamkommande flyktingbarn, införande av barnbalk, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, så kallade flersamma förhållanden, ändringar i namnlagen, retroaktiva namnbyten, laglott, särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt, arvsrätt för kusiner och registrering av testamenten.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2013-02-14 Debatt: 2013-03-14 Beslut: 2013-03-14

Betänkande 2012/13:CU8 (pdf, 108 kB) Webb-tv debatt om förslag: Familjerätt

Betänkande 2012/13:CU7

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om jordbruksarrende och vägsamfälligheter.

Förslagspunkter: 5
Justering: 2013-02-14 Debatt: 2013-03-07 Beslut: 2013-03-13

Betänkande 2012/13:CU7 (pdf, 74 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrätt

Betänkande 2012/13:NU7

Näringsutskottet har behandlat regeringens årliga skrivelse till riksdagen där regeringen redogör för förvaltningen av statens ägande i företag och för verksamheten i de statliga företagen under 2011 och till och med den 1 maj 2012. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till ett antal motionsförslag om bland annat försäljning av statliga företag, mål för bolagen, jämställdhet och bolagen Vattenfall och Sveaskog.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 10
Justering: 2013-02-12 Debatt: 2013-03-06 Beslut: 2013-03-07

Betänkande 2012/13:NU7 (pdf, 245 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statliga företag

Betänkande 2012/13:TU6

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten att utfärda certifikat för sjömän ska regleras i lag. Tidigare har bestämmelserna funnits i en förordning. Enligt den nya lagen ska regeringen eller en av regeringen utsedd myndighet kunna ge skolor eller andra aktörer som utbildar sjömän rätt att utfärda certifikat. Rätten att utfärda certifikat ska kunna dras in om inte den som ordnar utbildningen följer reglerna. Lagändringen ska gälla från den 1 april 2013.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-02-12 Debatt: 2013-02-21 Beslut: 2013-02-21

Betänkande 2012/13:TU6 (pdf, 172 kB)

Betänkande 2012/13:NU6

Regeringen har lämnat förslag till mål för forskning och innovation på energiområdet. Det innebär att forskningsinsatserna på energiområdet ska inriktas så att de kan bidra till att uppnå de uppställda energi- och klimatmålen, de energirelaterade miljöpolitiska målen och syftet med den långsiktiga energi- och klimatpolitiken.

Näringsutskottet anser att det är viktigt att energiforskningens mål knyts an till de mål för klimat- och energipolitiken som enligt riksdagsbeslut ska uppnås till 2020 och till regeringens långsiktiga prioriteringar och visioner för 2030 och 2050. Dessa visar vad som krävs för att Sverige ska kunna öka den ekologiska hållbarheten och försörjningstryggheten samtidigt som energipriserna hålls nere till nytta för företagens konkurrenskraft och hushållens energikostnader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 5
Justering: 2013-02-12 Debatt: 2013-02-20 Beslut: 2013-02-20

Betänkande 2012/13:NU6 (pdf, 108 kB) Webb-tv debatt om förslag: Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem

Betänkande 2012/13:FiU32

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om offentlig upphandling. Motionerna rör bland annat frågor om kollektivavtal, socialt företagande, mindre företag, utmaningsrätt och hälso- och sjukvård.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Justering: 2013-01-29 Debatt: 2013-02-20 Beslut: 2013-02-21

Betänkande 2012/13:FiU32 (pdf, 239 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig upphandling

Utlåtande 2012/13:TU8

Trafikutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om en integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU. I grönboken granskar kommissionen utvecklingen av e-handel och leveranser inom Europa och vad som krävs för att skapa en gemensam marknad för paketleveranser.

Utskottet konstaterar att e-handel är viktig för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Det är positivt att kommissionen uppmärksammar behovet att se över marknaden för leverans av paket. Utskottet anser att det är viktigt att beakta de olika intressen som finns vid leverans av paket. Det är viktigt att det skapas en marknad som är hållbar för både företagare och konsumenter. Ur ett transport- och miljöperspektiv är det också viktigt att marknaden erbjuder ett stabilt och väl fungerande system. Utskottet menar dock att översynen inte får leda till alltför långtgående regleringar eller onödig byråkrati. I stället bör fokus ligga på att ge förutsättningar för marknadskrafterna att skapa ett hållbart system.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-01-31 Debatt: 2013-02-20 Beslut: 2013-02-20

Utlåtande 2012/13:TU8 (pdf, 35 kB)

Betänkande 2012/13:TU5

Riksdagen sa ja till lagändringar som kompletterar EU:s nya förordning om roaming i allmänna mobilnät inom EU. Roaming innebär att den som befinner sig utanför sin mobiloperatörs nät kan använda sin telefon i ett annat nät. Lagändringarna är av teknisk karaktär och innebär att lagen hänvisar till den nya förordningen istället för den gamla.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2013.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-01-22 Debatt: 2013-01-30 Beslut: 2013-01-30

Betänkande 2012/13:TU5 (pdf, 120 kB)

Betänkande 2012/13:CU6

Riksdagen sa ja till lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet, men uppmanar samtidigt regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Lagändringarna innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran senast trettio dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Myndigheter och offentliga organ får inte avtala om längre betalningstider men mellan företag är det tillåtet om borgenären uttryckligen har godkänt det.

Vid en sen betalning har borgenären rätt till en förseningsersättning på 450 kronor. Denna rätt kan inte avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det. Det går inte att avtala bort borgenärens rätt till dröjsmålsränta. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagändringarna innebär också att ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.

Med lagändringarna genomförs EU:s direktiv om sena betalningar vid handelstransaktioner i svensk lagstiftning. Lagändringarna börjar gälla den 16 mars 2013.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2013-01-17 Debatt: 2013-01-23 Beslut: 2013-01-23

Betänkande 2012/13:CU6 (pdf, 513 kB) Webb-tv debatt om förslag: Snabbare betalningar

Betänkande 2012/13:CU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om associationsrätt. Motionerna behandlar annat bolagsformen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, kravet på att större ideella organisationer och föreningar ska ha en auktoriserad revisor, en standardiserad hållbarhetsrapportering för större bolag och könsfördelningen i bolagsstyrelser. Andra motioner handlar om att avskaffa av kravet på aktiekapital för den som startar ett aktiebolag, att avskaffa kravet på bolagsstämma för små aktiebolag, så kallade bolagsmålvakter, redovisning och ytterligare lagstiftning om franchising.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2013-01-17 Debatt: 2013-01-23 Beslut: 2013-01-23

Betänkande 2012/13:CU5 (pdf, 45 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrätt m.m.

Betänkande 2012/13:FiU19

På förslag av finansutskottet gav riksdagen regeringen i uppdrag att tillsätta en eller flera utredningar för att se över reglerna för kontantflödet. Tillkännagivandet innebär att riksdagen sa ja till ett förslag från Riksbanken.

Det är viktigt att kontanthanteringen i Sverige fungerar väl för att människor ska ha tillgång till och möjlighet att använda sig av kontanter. Kontanthanteringen består av en komplex kedja med många led där både myndigheter och privata företag ingår. Säkerhetsföretaget Panaxias konkurs 2012 har väckt en rad frågor kring kontantförsörjningen, övervakningen och ansvarsfördelningen. Mot bakgrund av detta anser Riksbanken i en redogörelse att kontanthanteringen måste utredas, och riksdagen håller med. Utredningsarbetet bör komma igång så snart som möjligt och resultatet bör kunna presenteras inom en rimlig tid.

Finansutskottet har fått uppgifter från Finansdepartementet om att departementet redan har påbörjat en kartläggning av hur ansvaret för kontanthanteringen ser ut i dag. Riksdagen beslutade att regeringen utifrån resultatet av denna kartläggning får besluta om det behövs en eller flera utredningar.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2013-01-15 Debatt: 2013-01-23 Beslut: 2013-01-23

Betänkande 2012/13:FiU19 (pdf, 43 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Betänkande 2012/13:CU4

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika insolvens- och utsökningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om auktorisation av konkursförvaltare, överskuldsättning, ändringar i skuldsaneringslagen, översyn av insolvensrätten och förbehållsbelopp vid löneutmätning.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2012-12-13 Debatt: 2013-01-16 Beslut: 2013-01-16

Betänkande 2012/13:CU4 (pdf, 48 kB) Webb-tv debatt om förslag: Insolvens- och utsökningsrätt

Betänkande 2012/13:FiU10

Riksdagen överlämnade till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för 2013.


Justering: 2012-12-19 Debatt: 2012-12-19 Beslut: 2012-12-19

Betänkande 2012/13:FiU10 (pdf, 231 kB)

Utlåtande 2012/13:CU14

EU-kommissionen föreslår nya regler om att styrelseledamöterna i börsnoterade företag ska könskvoteras. Målet är att minst 40 procent av styrelseledamöterna ska tillhöra det underrepresenterade könet senast år 2020. För statsägda företag ska målet nås senast 2018. De företag som inte ännu uppfyller målet ska vid rekryteringen jämföra alla sökandes meriter med hjälp av klara, könsneutrala och tydliga kriterier. Om två kandidater bedöms som lika starka ska den som tillhör det underrepresenterade könet få platsen. EU-länderna ska införa sanktioner mot bolag som inte följer direktivet.

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag inte är anpassat till att aktieägarna i många EU-länder har stort inflytande över bolagsstyrningen. I Sverige utses styrelsen av ägarna på bolagsstämman. Styrelseuppdraget bygger på ett förtroende och är inte en anställning i arbetsrättslig mening. Ägarna har den yttersta makten i bolagen och kan när som helst avsätta styrelsen. EU-kommissionens förslag innebär i praktiken att styrelseledamöter utses utifrån ett arbetsrättsligt synsätt som inte går att kombinera med den svenska ordningen.

Riksdagen anser inte att det finns tillräckliga skäl att införa könskvotering på EU-nivå. Varje EU-land bör själv få bestämma reglerna för hur ägarna i ett företag utser styrelseledamöter. Därför anser riksdagen att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2012-12-13 Debatt: 2012-12-19 Beslut: 2012-12-19

Utlåtande 2012/13:CU14 (pdf, 66 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag

Betänkande 2012/13:FiU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 16 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2013. I den summan ingår även Riksrevisionens förslag till anslag för sin verksamhet.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europeiska investeringsbanken, som är en fristående institution inom EU. Bankens huvudsyfte är att bidra till en balanserad och störningsfri utveckling av EU:s inre marknad.

Riksdagen godkände också:

  • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • låneram i Riksgäldskontoret för att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj.
  • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldskontoret.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 1
Justering: 2012-12-06 Debatt: 2012-12-19 Beslut: 2012-12-19

Betänkande 2012/13:FiU2 (pdf, 327 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Betänkande 2012/13:NU3

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Energi. Totalt anslås ca 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet. Pengar går bland annat till energiforskning, energieffektivisering och till olika satsningar på förnybar energi. Riksdagen godkände även Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2013-2015.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 8
Justering: 2012-11-22 Debatt: 2012-12-18 Beslut: 2012-12-19

Betänkande 2012/13:NU3 (pdf, 371 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

Betänkande 2012/13:NU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Regional tillväxt. Totalt anslås cirka 3,4 miljarder kronor till utgiftsområdet för 2013. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 12
Justering: 2012-11-27 Debatt: 2012-12-18 Beslut: 2012-12-18

Betänkande 2012/13:NU2 (pdf, 492 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional tillväxt