Dokument & lagar (119 träffar)

Betänkande 2007/08:SkU12

Reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning förändras så att avdrag får göras under längre tid än tidigare. Skattefrihet enligt sexmånadersregeln ska inte gälla om det framkommer att inkomsten felaktigt beskattats i verksamhetslandet. Rätten att dra av ränteutgifter i Sverige ändras för personer som är bosatta inom Europeiska samarbetsområdet (EES) och som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda en dator som tillhandahålls av arbetsgivaren slopas. Den särskilda löneskatten för äldre anställda tas bort. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-06 Beslut: 2007-12-06

Betänkande 2007/08:SkU12 (pdf, 978 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa personbeskattningsfrågor

Betänkande 2007/08:SkU11

Jobbskatteavdraget förstärks i ett andra steg med 10,72 miljarder kronor. Avdraget är en skattereduktionen för arbetsinkomster och ska göra det mer lönsamt att gå från fulltidsfrånvaro till hel- eller deltidsarbete. Förstärkningen innebär att nuvarande nivåer i jobbskatteavdraget höjs och att ytterligare en nivå införs. Höjningen motsvarar en skattelättnad med upp till 3 000 kronor per år för dem som har genomsnittlig skattesats för kommunal inkomstskatt (31,55 % för 2007) och som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år. De nya börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-06 Beslut: 2007-12-06

Betänkande 2007/08:SkU11 (pdf, 699 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Betänkande 2007/08:SkU9

De så kallade 3:12-reglerna ändras. Reglerna gäller vid försäljning av kvalificerade andelar i fåmansföretag. Beslutet innebär att hälftendelningen i inkomstslagen tjänst och kapital av en kapitalvinst som överstiger sparat utdelningsutrymme återinförs övergångsvis för åren 2008 och 2009. På den skattskyldiges begäran ska hälftendelningen även tillämpas på andelsavyttringar som görs under 2007. 3:12-reglerna gäller beskattning av utdelningar och kapitalvinster från fåmansföretag till delägare som varit verksamma (aktiva) i fåmansföretaget i betydande omfattning. Syftet är att förvärvsinkomster ska beskattas ungefär lika oavsett om de kommer från ett lönearbete eller från arbetsinsatser i ett eget aktiebolag. När hälftenregeln nu återinförs ger det incitament att tillgodogöra sig vinstmedel i företagen genom systematiska och återkommande internöverlåtelser. Beslutet kombineras därför med särskilda regler för att förebygga skatteplanering genom interna andelsförsäljningar och liknande.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-06 Beslut: 2007-12-06

Betänkande 2007/08:SkU9 (pdf, 1304 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007–2009

Betänkande 2007/08:FöU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om försvar och beredskap mot sårbarhet. Utgiftsområdet får sammanlagt 43,9 miljarder kronor, varav 39,8 miljarder inom politikområdet Försvar, 0,3 miljarder inom politikområdet Miljöpolitik och 3,8 miljarder inom politikområdet Samhällets krisberedskap. Det avsätts 1,8 miljarder för fredsfrämjande truppinsatser. Regeringen ska dela upp Försvarsmaktens utgifter på fler anslag än vad det är i budgetpropositionen idag. Det bör finnas ett särskilt anslag för internationella truppinsatser. Övriga punkter i beslutet: Regeringen ska i budgetpropositionen för 2009 redovisa hur det går med målet att spara 2 miljarder kronor inom staber och förvaltningar. Regeringen ska fortsätta arbetet med att reformera befälsordningen. Utskottet tycker att det bör införas ett tvåbefälssystem. Regeringen ska under 2008 få besluta om att utveckla och köpa in vissa materielsystem.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Beredning: 2007-10-23 Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-12-03 Beslut: 2007-12-05

Betänkande 2007/08:FöU1 (pdf, 359 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008

Betänkande 2007/08:SkU8

Alla gratistidningar ska betala 3 procent i reklamskatt och ha rätt till ett grundavdrag på upp till 50 miljoner kronor. Det beslutade riksdagen på förslag från regeringen. Enligt beslutet ska alla periodiska publikationer som inte är annonsblad, kataloger eller program få samma lägre reklamskatt och ha rätt till samma högre grundavdrag för reklamskatt som tidigare endast gällde för nyhetstidningar som inte delades ut gratis. Reglerna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-29

Betänkande 2007/08:SkU8 (pdf, 611 kB)

Betänkande 2007/08:SkU6

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om lagändringar för kapitalbeskattning. Ändringarna syftar till att anpassa lagstiftningen till rättsutvecklingen inom EU och gäller följande områden: Överlåtelse av tillgångar till underpris Kapitalbeskattning efter utflyttning (tioårsregeln) Kapitalvinst eller förlust vid sammanläggning eller delning av utländska investeringsfonder Beskattning av kapitalvinst i samband med så kallat avnoteringsförfarande Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av kapitalförsäkring Reglerna börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:SkU6 (pdf, 1120 kB)

Betänkande 2007/08:SkU7

Den 1 juli 2007 började lagen om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete att gälla. Riksdagen har nu också beslutat på förslag från regeringen att även införa skattereduktion för personer som haft hushållsarbete som skattepliktig löneförmån. I huvudsak ska samma tillämpningsområde, definitioner, beloppsgränser gälla som i lagen om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på förmåner som den skattskyldige fått efter den 31 december 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-29

Betänkande 2007/08:SkU7 (pdf, 915 kB)

Betänkande 2007/08:SkU1

Riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2008.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2007-11-13 Debatt: 2007-11-22 Beslut: 2007-11-22

Betänkande 2007/08:SkU1 (pdf, 213 kB) Webb-tv debatt om förslag: Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket

Betänkande 2007/08:SkU5

Tullagen ändras med anledning av ändringar i EU:s bestämmelser. Syftet är att förenkla för handeln och integrera säkerhetsaspekter i tullagstiftningen. Det införs bestämmelser om att en summarisk deklaration om förestående import respektive export av varor ska lämnas in till tullmyndigheten. Vidare införs ett gemensamt EU-system för hur företag kan erhålla status som godkänd ekonomisk aktör samt en gemensam ram för riskhantering. Ändringarna i tullagen börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-13 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:SkU5 (pdf, 1499 kB)

Betänkande 2007/08:FöU3

Totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt ska vara skyldiga att medverka vid slumpmässiga drogtester. Detta för att skapa en drogfri miljö och därmed höjd säkerhet inom totalförsvaret. Inskrivningsnämnderna avskaffas för att skapa en likartad och förenklad överklagandeprocess av beslut som fattas av Totalförsvarets pliktverk. Det finns i dag krav på tillstånd för fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inom eller av restriktionsområden för luftfart. Detta krav inskränks. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2008. Riksdagen sade nej till en rad motionsförslag om förändringar i lagen om totalförsvarsplikt. Detta med hänvisning till att en parlamentarisk utredning bör se över totalförsvarsplikten.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2007-10-16 Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-21 Beslut: 2007-11-21

Betänkande 2007/08:FöU3 (pdf, 709 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.

Betänkande 2007/08:SkU4

Reglerna för beskattning av sjöinkomst ändras den 15 december 2007. Det innebär bland annat att reglerna för sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst ska gälla inte bara anställda på svenska fartyg utan även anställda på fartyg som är registrerade i en annan stat inom EES. Personer som nu får en utvidgad skattelättnad till följd av de nya reglerna kan vända sig till Skatteverket för att få sina taxeringar ändrade bakåt i tiden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-16 Debatt: 2007-10-24 Beslut: 2007-10-24

Betänkande 2007/08:SkU4 (pdf, 730 kB)

Betänkande 2007/08:SkU3

Lågbeskattad olja får inte användas i tanken på motordrivna fordon. Detta gäller också för båtar med undantag för sådana som har tillstånd enligt fiskelagen. Om en oljeprodukt ska lågbeskattas i Sverige ska den innehålla både ett EU-gemensamt märkämne och ett nationellt färgämne. Riksdagen sade ja till regeringens förslag att det bara ska bli förbjudet att använda lågbeskattade oljeprodukter i bränsletank på fordon eller båt om oljan innehåller det EU-gemensamma märkämnet. Förbudet ska dock inte gälla om oljan tankats i ett land där det är tillåtet att ha märkt olja i en sådan tank och sedan förts in i Sverige. Detta undantag kan främst bli aktuellt för vissa skogs- och arbetsmaskiner som används i gränstrakterna i Tornedalen. De särskilda bestämmelser som gäller för införsel av finsk rödmärkt olja i fordonstank slopas. Lagen börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-09-27 Debatt: 2007-10-24 Beslut: 2007-10-24

Betänkande 2007/08:SkU3 (pdf, 1231 kB)

Utlåtande 2007/08:FöU2

Försvarsutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om så kallad bioberedskap. Grönboken ska uppmana till debatt och inleda ett samråd på europeisk nivå om hur biologiska risker ska minskas och hur beredskapen mot sådana risker ska stärkas. Med biologiska risker menas exempelvis risken för attacker där kriminella politiska grupper eller terrorister använder biologiska vapen och material. Andra risker är sjukdomar, laboratorieolyckor och andra oavsiktliga spridanden av biologiska material som kan skada våra samhällen och ekonomier. Utskottet ställer sig positivt till att kommissionen uppmanar till debatt i frågan, men betonar vikten av att existerande strukturer utvärderas och eventuella brister identifieras. Riksdagen avslutar ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-09-20 Justering: 2007-10-02 Debatt: 2007-10-17 Beslut: 2007-10-17

Utlåtande 2007/08:FöU2 (pdf, 113 kB)

Betänkande 2007/08:SkU2

Vissa biobränslen befrias från energibeskattning från den 1 januari 2007. Det gäller vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, icke-syntetisk metanol och fettsyrametylestrar med mera som används som bränsle för uppvärmning. Detsamma ska gälla för biogas som används som bränsle för uppvärmning.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-05-08 Justering: 2007-09-27 Debatt: 2007-10-24 Beslut: 2007-10-24

Betänkande 2007/08:SkU2 (pdf, 124 kB)