Dokument & lagar (56 träffar)

Betänkande 2006/07:KU16

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-18

Betänkande 2006/07:KU16 (pdf, 106 kB)

Betänkande 2006/07:KU15

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om nationaldagen, flaggdagar, det offentliga belöningssystemet och en Raoul Wallenberg-dag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Beredning: 2007-03-13 Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-18

Betänkande 2006/07:KU15 (pdf, 182 kB)

Betänkande 2006/07:KU14

Riksdagen sade nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2006. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, folkomröstning om fördraget och medlemskapet, skydd mot diskriminering, insyn i arbetsgrupper samt parlamentets flytt mellan Strasbourg och Bryssel.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Beredning: 2007-01-23 Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-22 Beslut: 2007-02-22

Betänkande 2006/07:KU14 (pdf, 212 kB)

Betänkande 2006/07:KU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om trossamfund. Motionerna handlar bland annat om lagstiftning om trossamfund, sekulära livssynsorganisationer och begravningsverksamhet.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2007-03-13 Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-04-26 Beslut: 2007-04-26

Betänkande 2006/07:KU13 (pdf, 236 kB)

Betänkande 2006/07:KU12

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om statlig förvaltning, bland annat med hänvisning till pågående arbete inom Grundlagsutredningen och utskottets tidigare ställningstaganden. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 3
Beredning: 2007-02-20 Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-22 Beslut: 2007-03-22

Betänkande 2006/07:KU12 (pdf, 240 kB)

Betänkande 2006/07:KU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om rikets styrelse. Motionerna handlar till exempel om avskaffandet av monarkin, kommunernas och landstingens roll, personval, rösträtt, skilda valdagar samt folkomröstningar. Riksdagen säger nej till samtliga motioner och hänvisar främst till den grundlagsutredning som pågår.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Beredning: 2007-01-23 Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-22 Beslut: 2007-02-22

Betänkande 2006/07:KU11 (pdf, 291 kB)

Betänkande 2006/07:KU10

Riksdagen beslutade om konstitutionsutskottets (KU) allmänna granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling, beslut i regeringskansliärenden, bidrag till organisationer och myndigheter, myndigheter och organ hos Regeringskansliet, handläggningen av framställningar och beslut från JO och regeringens redovisning av sina åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. I granskningen ingår också en redogörelse för regeringsskiftet hösten 2006.


Beredning: 2006-10-19 Justering: 2006-12-07 Debatt: 2007-01-24 Beslut: 2007-01-24

Betänkande 2006/07:KU10 (pdf, 27018 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Betänkande 2006/07:KU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annt kommunal demokrati. Motionerna handlar till exempel om möjlighet till majoritetsstyre i kommunerna, införande av kommunala extra val, småpartispärr i val till kommunfullmäktige och ökat direktinflytande för medborgarna.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 5
Beredning: 2007-03-27 Justering: 2007-04-19 Debatt: 2007-04-26 Beslut: 2007-04-26

Betänkande 2006/07:KU9 (pdf, 352 kB)

Betänkande 2006/07:KU8

Kommunfullmäktige ska kunna överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Medborgarförslag har funnits sedan juli 2002 och innebär att medborgarna i kommun eller landsting får väcka förslag i fullmäktige. Enligt kommunallagen måste alla förslag som väcks i fullmäktige också beslutas av fullmäktige. För att förenkla hanteringen av medborgarförslag ändras kommunallagen så att fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller en nämnd att besluta om medborgarförslagen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-01-16 Justering: 2007-01-23 Debatt: 2007-02-22 Beslut: 2007-02-22

Betänkande 2006/07:KU8 (pdf, 321 kB)

Betänkande 2006/07:KU7

Justitieombudsmännen (JO) har lämnat sin årliga rapport om verksamheten till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-12-05 Debatt: 2007-01-24 Beslut: 2007-01-24

Betänkande 2006/07:KU7 (pdf, 79 kB) Webb-tv debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Betänkande 2006/07:KU6

Vissa bestämmelser för Riksrevisionen ändras. Ändringarna gäller Riksrevisionens granskning av delårsrapporter, riksrevisorernas beslut om granskningsplan, riksrevisorernas aktieinnehav i granskningsobjekt samt anmälningsskyldighet i fråga om finansiella instrument för bland annat vissa anställda i Riksrevisionen. Riksdagen sade delvis ja till riksrevisorernas förslag men beslutade, efter synpunkter från Lagrådet, om en annan utformning av bland annat de aktuella bestämmelserna. Riksdagen beslutad på konstitutionsutskottets initiativ om följdändringar i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 i riksdagsordningen.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-11-07 Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:KU6 (pdf, 1697 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen

Betänkande 2006/07:KU5

Riksrevisionen har granskat skyddet mot korruption i statliga myndigheter och konstaterar att det finns stora brister. Även om det finns exempel på statlig verksamhet som har ett bra skydd, menar Riksrevisionen att skyddet mot korruption i sin helhet är oroväckande svagt. Riksrevisionen har redovisat slutsatserna av granskningen för riksdagen. Regeringen uppger att det pågår ett arbete med att ta fram nya bestämmelser om intern styrning och kontroll av myndigheter. Riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-14 Debatt: 2006-11-29 Beslut: 2006-11-29

Betänkande 2006/07:KU5 (pdf, 28 kB)

Betänkande 2006/07:KU4

Riksdagen säger nej till motioner om riksdagens arbetsformer och ledamöternas villkor från allmänna motionstiden 2005 och 2006. Motionsförslagen handlar bland annat om: sättet att bestämma riksdagsledamöternas arvoden, förbud att ha ett arbete vid sidan av riksdagsarbetet och registret över ledamöternas ekonomiska intressen.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 5
Justering: 2006-11-21 Debatt: 2006-12-07 Beslut: 2006-12-07

Betänkande 2006/07:KU4 (pdf, 380 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer

Betänkande 2006/07:KU3

Riksdagens arbete med EU-frågor förändras (se även 2005/06:KU21 ). Det innebär bland annat att det införs en möjlighet att låta EU-dokument granskas av ansvarigt utskott som därefter redovisar granskningen i ett utlåtande till kammaren. En annan förändring är att regeringen ska överlägga med utskotten i frågor som rör EU om utskotten så bestämmer. Det formella samrådet om regeringens position inför beslut i ministerrådet ska dock även fortsättningsvis ske i EU-nämnden. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-11-21 Debatt: 2006-12-07 Beslut: 2006-12-07

Betänkande 2006/07:KU3 (pdf, 140 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagen i en ny tid (vilande lagförslag)

Betänkande 2006/07:KU2

Riksrevisionen har granskat den statliga kontrollen och tillsynen av begravningsverksamheten. Riksrevisionen menar att systemet med särskilda ombud som ska representera dem som står utanför Svenska kyrkan i viktiga delar inte fungerar och att det finns brister i länsstyrelsernas tillsyn över begravningsverksamheten. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra den statliga kontrollen av begravningsverksamheten och återrapporterar till riksdagen. Konstitutionsutskottet anser inte att det är nödvändigt eftersom regeringen har redovisat att man avser att överväga riksrevisionens rekommendationer. Konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen därefter återkommer till riksdagen och redovisar vad som gjorts.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-06-01 Justering: 2006-11-14 Debatt: 2006-11-29 Beslut: 2006-11-29

Betänkande 2006/07:KU2 (pdf, 23 kB)

Betänkande 2006/07:KU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över hur handläggningen av ärenden om olovligt bortförda barn kan förbättras och effektiviseras. Skyddet och respekten för de mänskliga och medborgerliga rättigheterna hos barn måste utgöra en kärnuppgift för berörda svenska myndigheter, och ärenden som rör bortförda barn måste prioriteras.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 5
Beredning: 2006-11-14 Justering: 2006-11-28 Debatt: 2006-12-14 Beslut: 2006-12-14

Betänkande 2006/07:KU1 (pdf, 910 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse