Dokument & lagar (56 träffar)

Betänkande 2006/07:KU25

Riksdagen beslutade den 14 juni att regeringens förslag om signalspaning och vissa delar av förslaget om elektronisk kommunikation ska vila i ett år. Enligt grundlagen kan en minoritet driva igenom en ettårig bordläggning av ett förslag som gäller människors fri- och rättigheter. Konstitutionsutskottet har nu prövat om även övriga lagförslag som lades fram i försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 kan vila under minst tolv månader. Konstitutionsutskottet anser att en bestämmelse i den föreslagna lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som hänvisar till signalspaningslagen och en bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation också omfattas av det särskilda lagstiftningsförfarandet eftersom de har ett nära samband med förslaget om signalspaning. Konstitutionsutskottet anser däremot inte att lagförslaget om ändring i sekretesslagen och övriga delar av lagen om försvarsunderrättelseverksamhet ska få vila enligt bestämmelserna i regeringsformen. Utskottet anmälde resultatet av sin prövning för riksdagen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-06-18 Debatt: 2007-06-20 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:KU25 (pdf, 1269 kB)

Betänkande 2006/07:KU19

Riksrevisionens styrelse har redovisat för riksdagen en granskning av regeringens och Regeringskansliets fördelning av bidrag. Riksdagen konstaterar att regeringen redan är skyldig att redovisa för riksdagen hur regeringen och Regeringskansliet handlägger bidragsärenden och att riksdagen har skäl att uppmärksamma denna redovisning. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-04-24 Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-24

Betänkande 2006/07:KU19 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens styrelses redogörelse angående bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar

Betänkande 2006/07:KU18

Patent- och registreringsverket ska i fortsättningen påminna periodiska tidskrifter både elektroniskt och per brev om att deras utgivningsbevis kan komma att förfalla. I dag skickas påminnelser ut endast genom brev. Det beslutade riksdagen på förslag från regeringen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-04-24 Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-24

Betänkande 2006/07:KU18 (pdf, 325 kB)

Betänkande 2006/07:KU21

Riksdagen har sagt ja till riksdagsstyrelsens förslag om fastställande av löner för riksdagens ombudsmän. Beslutet innebär att riksdagsstyrelsens uppgift att bestämma lön, avgångsersättning och övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän förs över på Nämnden för lön till riksrevisorerna. Samtidigt byter nämnden namn till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2007-04-12 Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-24

Betänkande 2006/07:KU21 (pdf, 163 kB)

Betänkande 2006/07:KU17

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen för vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-04-24 Justering: 2007-05-22 Debatt: 2007-06-07 Beslut: 2007-06-07

Betänkande 2006/07:KU17 (pdf, 670 kB)

Betänkande 2006/07:KU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annt kommunal demokrati. Motionerna handlar till exempel om möjlighet till majoritetsstyre i kommunerna, införande av kommunala extra val, småpartispärr i val till kommunfullmäktige och ökat direktinflytande för medborgarna.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 5
Beredning: 2007-03-27 Justering: 2007-04-19 Debatt: 2007-04-26 Beslut: 2007-04-26

Betänkande 2006/07:KU9 (pdf, 352 kB)

Betänkande 2006/07:KU12

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om statlig förvaltning, bland annat med hänvisning till pågående arbete inom Grundlagsutredningen och utskottets tidigare ställningstaganden. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 3
Beredning: 2007-02-20 Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-22 Beslut: 2007-03-22

Betänkande 2006/07:KU12 (pdf, 240 kB)

Betänkande 2006/07:KU5

Riksrevisionen har granskat skyddet mot korruption i statliga myndigheter och konstaterar att det finns stora brister. Även om det finns exempel på statlig verksamhet som har ett bra skydd, menar Riksrevisionen att skyddet mot korruption i sin helhet är oroväckande svagt. Riksrevisionen har redovisat slutsatserna av granskningen för riksdagen. Regeringen uppger att det pågår ett arbete med att ta fram nya bestämmelser om intern styrning och kontroll av myndigheter. Riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-14 Debatt: 2006-11-29 Beslut: 2006-11-29

Betänkande 2006/07:KU5 (pdf, 28 kB)

Betänkande 2006/07:KU2

Riksrevisionen har granskat den statliga kontrollen och tillsynen av begravningsverksamheten. Riksrevisionen menar att systemet med särskilda ombud som ska representera dem som står utanför Svenska kyrkan i viktiga delar inte fungerar och att det finns brister i länsstyrelsernas tillsyn över begravningsverksamheten. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra den statliga kontrollen av begravningsverksamheten och återrapporterar till riksdagen. Konstitutionsutskottet anser inte att det är nödvändigt eftersom regeringen har redovisat att man avser att överväga riksrevisionens rekommendationer. Konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen därefter återkommer till riksdagen och redovisar vad som gjorts.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-06-01 Justering: 2006-11-14 Debatt: 2006-11-29 Beslut: 2006-11-29

Betänkande 2006/07:KU2 (pdf, 23 kB)

Betänkande 2006/07:KU6

Vissa bestämmelser för Riksrevisionen ändras. Ändringarna gäller Riksrevisionens granskning av delårsrapporter, riksrevisorernas beslut om granskningsplan, riksrevisorernas aktieinnehav i granskningsobjekt samt anmälningsskyldighet i fråga om finansiella instrument för bland annat vissa anställda i Riksrevisionen. Riksdagen sade delvis ja till riksrevisorernas förslag men beslutade, efter synpunkter från Lagrådet, om en annan utformning av bland annat de aktuella bestämmelserna. Riksdagen beslutad på konstitutionsutskottets initiativ om följdändringar i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 i riksdagsordningen.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-11-07 Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:KU6 (pdf, 1697 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen

Betänkande 2006/07:KU7

Justitieombudsmännen (JO) har lämnat sin årliga rapport om verksamheten till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-12-05 Debatt: 2007-01-24 Beslut: 2007-01-24

Betänkande 2006/07:KU7 (pdf, 79 kB) Webb-tv debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Betänkande 2006/07:KU10

Riksdagen beslutade om konstitutionsutskottets (KU) allmänna granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling, beslut i regeringskansliärenden, bidrag till organisationer och myndigheter, myndigheter och organ hos Regeringskansliet, handläggningen av framställningar och beslut från JO och regeringens redovisning av sina åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. I granskningen ingår också en redogörelse för regeringsskiftet hösten 2006.


Beredning: 2006-10-19 Justering: 2006-12-07 Debatt: 2007-01-24 Beslut: 2007-01-24

Betänkande 2006/07:KU10 (pdf, 27018 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Betänkande 2006/07:KU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över hur handläggningen av ärenden om olovligt bortförda barn kan förbättras och effektiviseras. Skyddet och respekten för de mänskliga och medborgerliga rättigheterna hos barn måste utgöra en kärnuppgift för berörda svenska myndigheter, och ärenden som rör bortförda barn måste prioriteras.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 5
Beredning: 2006-11-14 Justering: 2006-11-28 Debatt: 2006-12-14 Beslut: 2006-12-14

Betänkande 2006/07:KU1 (pdf, 910 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 2006/07:KU4

Riksdagen säger nej till motioner om riksdagens arbetsformer och ledamöternas villkor från allmänna motionstiden 2005 och 2006. Motionsförslagen handlar bland annat om: sättet att bestämma riksdagsledamöternas arvoden, förbud att ha ett arbete vid sidan av riksdagsarbetet och registret över ledamöternas ekonomiska intressen.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 5
Justering: 2006-11-21 Debatt: 2006-12-07 Beslut: 2006-12-07

Betänkande 2006/07:KU4 (pdf, 380 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer

Betänkande 2006/07:KU3

Riksdagens arbete med EU-frågor förändras (se även 2005/06:KU21 ). Det innebär bland annat att det införs en möjlighet att låta EU-dokument granskas av ansvarigt utskott som därefter redovisar granskningen i ett utlåtande till kammaren. En annan förändring är att regeringen ska överlägga med utskotten i frågor som rör EU om utskotten så bestämmer. Det formella samrådet om regeringens position inför beslut i ministerrådet ska dock även fortsättningsvis ske i EU-nämnden. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-11-21 Debatt: 2006-12-07 Beslut: 2006-12-07

Betänkande 2006/07:KU3 (pdf, 140 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagen i en ny tid (vilande lagförslag)

Utlåtande 2006/07:KU23

Konstitutionsutskottet redovisade sin behandling av EU-kommissionens grönbok om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner (KOM(2007)185). Utskottet välkomnar att EU-kommissionen ser över EU:s öppenhetsförordning. Arbetet bör leda till att öppenheten inom EU ökar och att det blir lättare för allmänheten att få ut dokument från EU:s institutioner. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-05-29 Justering: 2007-06-07 Debatt: 2007-06-20 Beslut: 2007-06-20

Utlåtande 2006/07:KU23 (pdf, 142 kB)