Dokument & lagar (108 träffar)

Betänkande 2012/13:FiU14

Riksdagen godkände att Riksbanken deltar i Internationella valutafondens, IMF:s, finansieringslösning till förmån för fattiga länder. IMF:s styrelse har tagit initiativ till att föra över vinst från försäljning av delar av IMF:s guldreserv till förmån för IMF:s fond för fattiga länder. En finansiering från Riksbanken inverkar inte på bankens balansräkning.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-10-25 Debatt: 2012-11-07 Beslut: 2012-11-07

Betänkande 2012/13:FiU14 (pdf, 43 kB) Webb-tv debatt om förslag: Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder

Betänkande 2012/13:NU4

Vid årsskiftet upphör statens program för energieffektivisering. Programmet har riktat sig till företag som använder mycket energi i sin produktion. Företag som har deltagit i programmet har inte behövt betala energiskatt på el. Nu upphör den möjligheten. Förändringen påverkar inte företag som före slutet av 2012 har godkänts att delta i ett program. De omfattas av de gamla reglerna.

En rättelse görs också i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. En missvisande hänvisning i lagen rättas till. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2013.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2012-10-25 Debatt: 2012-11-14 Beslut: 2012-11-14

Betänkande 2012/13:NU4 (pdf, 104 kB) Webb-tv debatt om förslag: Program för energieffektivisering och vissa andra frågor

Betänkande 2012/13:FiU8

Äldre 50- och 1 000-kronorssedlar slutar fungera som betalningsmedel den 31 december 2013. De äldre sedlarna har samma motiv som de nyare, skillnaden är att de saknar det så kallade foliebandet och vissa andra säkerhetsdetaljer. Efter årsskiftet 2014 ska det gå att lösa in de gamla sedlarna hos bankerna under en tid. Efter det ska det gå att lösa in sedlarna hos Riksbanken via brev.

En orsak till att de gamla versionerna av sedlar tas ut bruk är att det ska bli enklare för bankerna, värdetransportföretagen och handelsföretagen när de nya svenska sedlarna och mynten införs med början hösten 2015. Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-10-25 Debatt: 2012-11-07 Beslut: 2012-11-07

Betänkande 2012/13:FiU8 (pdf, 171 kB)

Betänkande 2012/13:FiU9

Riksrevisorerna har lämnat sin årliga rapport som fokuserar på de viktigaste iakttagelserna från revisionsverksamheten under det gångna året. Den årliga rapporten fyller en viktig funktion, anser finansutskottet, då den ger en översiktlig och sammanhållen bild av det gångna årets revisionsarbete. Flera av Riksrevisionens revisionsrapporter har handlat om frågor om upphandling. Riksrevisorerna konstaterar att många myndigheter har problem med att uppfylla kraven i lagen om offentlig upphandling, LOU. Flera av de granskade myndigheterna upptäcker inte om de överskrider gränsen för direktupphandling eftersom de inte gör någon samordning av inköpen. Riksrevisorerna bedömer också att myndigheterna inte har tillräcklig kunskap om hur LOU ska tillämpas vid upphandling av lokaler. Finansutskottet menar att dessa iakttagelser är värdefulla, eftersom det i förlängningen handlar om medborgarnas förtroende för statsförvaltningen. Riksdagen lade Riksrevisionens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-10-25 Debatt: 2012-11-07 Beslut: 2012-11-07

Betänkande 2012/13:FiU9 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2012/13:FiU13

Finansinspektionen får möjligheter att förbjuda eller begränsa blankning eller korta positioner i aktier eller statspapper. Den möjligheten ska gälla vid ogynnsamma händelser eller en utveckling som utgör ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten eller marknadsförtroendet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013 och innebär en anpassning till EU:s blankningsförordning. Syftet med förordningen är att öka transparensen för korta positioner i finansiella instrument. Reglerna ska bidra till att minska stabilitetsrisker och upprätthålla tilliten till marknaden.

Blankning, eller korta positioner, innebär att man säljer aktier, statspapper eller andra värdepapper som man inte äger vid försäljningen. Vid äkta blankning har man lånat värdepapperen av en annan part före försäljningen. Vid så kallad naken blankning säljer man värdepapperen utan att ha lånat dem före försäljningen. Blankning innebär att man kan tjäna pengar på en nedåtgående marknad.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2012-10-25 Debatt: 2012-11-07 Beslut: 2012-11-07

Betänkande 2012/13:FiU13 (pdf, 376 kB)

Betänkande 2012/13:FiU16

Riksdagen beslutade på finansutskottets initiativ om en rättning i lagen om investeringsfonder. Ändringen innebär att tre hänvisningar i lagen som av misstag blivit felaktiga rättas till. Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-10-18 Debatt: 2012-10-24 Beslut: 2012-10-24

Betänkande 2012/13:FiU16 (pdf, 28 kB)

Utlåtande 2012/13:NU5

EU-kommissionen har lämnat ett förslag om kollektiv förvaltning av upphovsrätter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musik på nätet. Riksdagen anser att delar av förslaget är för detaljerade och strider mot subsidiaritetsprincipen. Det gäller insyn i och styrning av upphovsrättsorganisationernas kollektiva förvaltning.

Företag som vill erbjuda ett brett utbud av till exempel musik på nätet måste ofta förhandla med upphovsrättsorganisationer i vart och ett av de länder där de vill kunna erbjuda sin tjänst. EU-kommissionen vill öka insynen i och förbättra styrningen av organisationerna. Det vill kommissionen uppnå genom att stärka organisationernas rapporteringsskyldighet och ge rättighetshavarna ökad kontroll över organisationernas verksamhet.

Näringsutskottet håller med den svenska regeringen, som ifrågasätter om det behövs detaljerade regler på EU-nivå. Det finns enligt regeringen en risk att alltför detaljerade regler om till exempel rapportering leder till ökade kostnader för kollektiv förvaltning. Det kan leda till att kostnaderna blir för höga i förhållande till fördelarna med reglerna. Utskottet pekar på att detaljregler även kan riskera att minska utrymmet för nationella välfungerande lösningar.

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag delvis strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen sa ja till utskottets förslag om att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-10-04 Debatt: 2012-10-24 Beslut: 2012-10-24

Utlåtande 2012/13:NU5 (pdf, 49 kB)

Utlåtande 2012/13:TU3

EU-kommissionen har lämnat ett förslag om nya regler för besiktning av motorfordon och släp. Syftet är att öka trafiksäkerheten, minska antalet dödsolyckor och minska utsläppen. Nytt i förslaget är bland annat att:

  • mopeder som är konstruerade för hastigheter över 25 kilometer per timme och traktorer med högre hastighet än 40 kilometer per timme ska besiktigas.
  • veteranbilar ska besiktigas om de är ändrade eller ombyggda.
  • motorcyklar som är över sex år ska besiktigas varje år, i stället för vartannat år som är regeln i Sverige i dag.

Trafikutskottet anser att delar av EU-kommissionens förslag är alltför omfattande och rör områden som EU-länderna bör besluta om på nationell nivå. Utskottet är kritiskt till förslaget om att mopeder, traktorer och veteranbilar ska besiktigas. I Sverige har man inte ansett att detta är motiverat ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, och utskottet håller fast vid den uppfattningen. Utskottet tycker inte heller att det är motiverat med tanke på trafiksäkerheten att motorcyklar ska besiktigas varje år.

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag delvis strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen sa ja till utskottets förslag om att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-10-02 Debatt: 2012-10-17 Beslut: 2012-10-17

Utlåtande 2012/13:TU3 (pdf, 64 kB)