Dokument & lagar (238 träffar)

Betänkande 2011/12:MJU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om avfall och kretslopp.  Orsaker är att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna tar upp och att riksdagen redan tagit ställning i andra frågor.

Motionerna handlar bland annat om insamling och återvinning av avfall, pantsystem, nedskräpning i havet och längs kusterna, sanering av förorenad mark och nedmontering av uttjänta vindkraftverk.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Justering: 2012-04-12 Debatt: 2012-04-25 Beslut: 2012-04-25

Betänkande 2011/12:MJU16 (pdf, 159 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avfall och kretslopp

Betänkande 2011/12:UU12

Riksdagen sa på utrikesutskottets förslag nej till motioner om internationella klimatfrågor och biologisk mångfald från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011.

I sitt beslutsunderlag har utskottet gjort ett antal överväganden inför FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro den 20-22 juni 2012, även kallad Rio+20. Konferensen har två teman, grön ekonomi inom ramen för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt det internationella ramverket för hållbar utveckling.

När det gäller det första temat understryker utskottet att mötet bör fokusera på konkreta åtaganden som omfattar samtliga länder, snarare än på ett omfattande slutdokument utan tydliga mål. I fråga om det andra temat betonar utskottet att FN:s sätt att arbeta måste reformeras kontinuerligt och anpassas till förändringar i omvärlden för att organisationen ska kunna behålla sin trovärdighet och fungera som en pådrivande kraft. Det är viktigt att mötet når resultat på detta område. Utskottet välkomnar också regeringens ambition att Riomötet ska besluta om att inleda en process för att lägga fast principerna för utformningen av globala hållbarhetsmål som världen kan enas om senast 2015.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:UU12 (pdf, 93 kB) Webb-tv debatt om förslag: Internationell hållbar utveckling

Betänkande 2011/12:UU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar framför allt om MR-frågor i vissa regioner och länder i världen. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag till riksdagen att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Utskottet har redovisat sina överväganden med anledning av EU-kommissionens och EU:s utrikestjänsts gemensamma meddelande Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder - Effektivare metoder. Meddelandet innehåller olika förslag på hur EU bättre ska kunna främja mänskliga rättigheter inom utrikespolitiken. Utskottet understryker bland annat att EU överlag bör ta större hänsyn till mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning vid tilldelningen av externt bistånd till partnerländerna.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 8
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:UU8 (pdf, 453 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2011/12:SkU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Skälet är i flera fall det arbete som redan pågår på företagsbeskattningens och kapitalbeskattningens områden.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 10
Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SkU14 (pdf, 291 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2011/12:SkU10

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från bland annat banker i Schweiz.
  • Bestämmelserna om företag i intressegemenskap moderniseras. Möjligheterna att göra undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag utvidgas.
  • Regler införs om att undantag från källskatt på utdelning för pensionsfonder ska få göras i vissa fall.
  • Ränta får endast beskattas i det land där mottagaren har sin hemvist.
  • Det blir möjligt för Sverige att beskatta fysiska personer för realisationsvinst på grund av avyttring av andelar i bolag efter utflyttning från Sverige.
  • Sverige får utökade möjligheter att beskatta pension, livränta och liknande ersättningar.

Ändringarna kan träda i kraft efter att de båda länderna har godkänt dem. Regeringen kommer att meddela i en förordning datum för när de ska börja gälla. De nya beskattningsreglerna börjar tillämpas den 1 januari året efter den dag lagändringarna trätt i kraft. Övergångsbestämmelser kommer att gälla i vissa fall. De nya bestämmelserna om informationsutbyte tillämpas på förhållanden under 2012 och senare kalenderår.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-20 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SkU10 (pdf, 4497 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Betänkande 2011/12:FiU35

Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters tjänsteexport och om regeringens styrning ger ett tillräckligt underlag för att riksdagen ska kunna få rättvisande information. Granskningen ger enligt Riksrevisionen en komplex bild av en otydligt definierad verksamhet under en dåligt sammanhållen styrning från regeringen.

Finansutskottet noterar att regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns problem som måste lösas genom en förstärkt och tydligare styrning från regeringens sida. Utskottet välkomnar därför regeringens avsikt att fortsätta att utveckla styrningen.

Utskottet konstaterar att regeringen har ansvaret för att säkerställa en tillfredsställande styrning av den avgiftsfinansierade verksamheten i staten. Utskottet ser inte något behov av att ge Ekonomistyrningsverket utökade befogenheter för kontroll av statliga myndigheters tjänsteexport, bland annat mot bakgrund av gällande regelverk.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU35 (pdf, 52 kB)

Betänkande 2011/12:FiU26

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om ett bredare BNP- och välfärdsmått. Skälet är bland annat att det pågår ett omfattande arbete med att komplettera BNP med olika uppgifter om hållbarhet och att utveckla de gröna räkenskaperna. Dessutom beslutades under 2011 om en rättslig ram på EU-nivå för framställning av miljöräkenskaper inom EU. Vidare har Konjunkturinstitutet (KI) genom en blocköverskridande överenskommelse mellan regeringen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet nyligen fått nya uppdrag och högre anslag för att utöka sin verksamhet inom området.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU26 (pdf, 51 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bredare mått på samhällsutvecklingen

Betänkande 2011/12:FiU23

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet för 2011. Årsredovisningen visar att de extraordinära åtgärder som Riksbanken gjorde under den akuta finanskrisen 2008 och 2009 avvecklades i början av 2011. Utskottet konstaterar att Riksbankens situation skiljer sig väsentligt från situationen för exempelvis Europeiska centralbanken och andra större centralbanker som under 2011 fick öka antalet krisåtgärder för att säkerställa bankernas kreditförsörjning.

Riksdagen godkände Riksbankens resultat och balansräkning för 2011 liksom fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Beslutet innebär att Riksbanken levererar in 7,5 miljarder kronor till statsbudgeten. Riksdagen sa också nej till en motion från allmänna motionstiden om att införa en nordisk valutaunion.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-11

Betänkande 2011/12:FiU23 (pdf, 2009 kB)

Betänkande 2011/12:FiU38

EU har skapat en ny struktur för tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att främja den finansiella stabiliteten inom EU och bättre kunna följa upp och vidta åtgärder. Tre europeiska tillsynsmyndigheter har skapats: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten. Strukturen omfattar också en europeisk systemrisknämnd.

Riksdagen beslutade att genomföra det så kallade omnibusdirektivet som innebär en rad ändringar i de olika direktiven på finansmarknadsområdet. Ändringarna syftar till att förtydliga de befogenheter som de europeiska tillsynsmyndigheterna har enligt EU-förordningarna. EU-förordningarna syftar till att skapa ett smidigt och effektivt samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Lagändringarna innebär i huvudsak att Finansinspektionen ska underrätta någon av de europeiska tillsynsmyndigheterna om olika förhållanden och om olika beslut. Finansinspektionen ska också få överföra frågor som rör ett förfarande av en annan myndighet inom EES till någon av de europeiska tillsynsmyndigheterna för tvistlösning.

Lagändringarna börjar gälla den 15 maj 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:FiU38 (pdf, 3037 kB)

Utlåtande 2011/12:FiU37

Finansutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om en integrerad europeisk marknad för kort- internet och mobilbetalningar. I grönboken fastslås att säkra, effektiva och innovativa elektroniska betalningssystem är en avgörande faktor för att konsumenter, näringsidkare och företag ska kunna dra full nytta av den inre marknadens fördelar. Grönboken innehåller olika förslag för hur detta kan uppnås.

Finansutskottet välkomnar kommissionens arbete med att underlätta för gränsöverskridande betalningar inom den inre marknaden och menar att grönboken är ett välkommet underlag för ytterligare utveckling av gemensamma regler och strandarder. Finansutskottet har valt att granska grönboken ur en generell och principiell synvinkel och tagit upp frågor som rör konkurrens, marknadsintegration, konsumentskydd, transparenta avgifter, innovationskraft och integritetsaspekter. Riksdagen beslutade att lägga utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-11

Utlåtande 2011/12:FiU37 (pdf, 55 kB)

Betänkande 2011/12:FiU32

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om offentlig upphandling. Motionerna handlar bland annat om utmaningsrätt, kollektivavtal, miljöhänsyn, mindre företag och hälso- och sjukvården.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 12
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU32 (pdf, 268 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig upphandling

Betänkande 2011/12:SkU13

Riksdagen vill avskaffa möjligheten att få skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten utförda utomlands och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. I första hand bör frågan utredas. En utredning ska bedöma hur övriga EU-länder hanterar frågan. Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar skyndsamt. Bakgrunden är att kostnaderna för RUT- och ROT-avdrag har ökat de senaste åren. Riksdagen menar att skattesubventioner för hushålls- och byggnadsarbeten utomlands över huvud taget inte bidrar till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige, vilket var den uttalade avsikten när riksdagen införde skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten.

Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande om det särskilda avtalet mellan Sverige och Danmark om arbetspendlingen i Öresundsregionen, det så kallade Öresundsavtalet.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om inkomstskatter.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 16
Justering: 2012-03-15 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:SkU13 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om inkomstskatter

Betänkande 2011/12:MJU19

Nya straffregler införs för brott mot en rad EU-regler på kemikalieområdet. Ändringarna gäller brott mot bestämmelserna om långlivade organiska föroreningar, växtskyddsmedel och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Straffet för samtliga brott är böter eller fängelse i högst två år. Straffbestämmelserna som gäller brott mot EU:s regler om kemikalieregistrering, Reach, förtydligas. Förtydligandet gäller informationsskyldigheten om farliga ämnen i produkter som säljs. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2012-03-20 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:MJU19 (pdf, 936 kB)

Betänkande 2011/12:FiU25

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om förslag som handlar om statlig förvaltningspolitik. Orsaken är bland annat att det pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om offentliganställdas arbetsmiljö, tillgänglighet, fri tillgång till offentliga data, ökad användning av teknologi och design i offentlig verksamhet, krav vid upphandling av livsmedel, skärpta betalningstider för fakturor, avveckling av det statliga ägandet i Akademiska Hus.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Betänkande 2011/12:FiU25 (pdf, 114 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning

Betänkande 2011/12:SkU16

Riksdagen sa nej till motioner om punktskatter från allmänna motionstiden 2011. Orsaker är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete i andra frågor. Motionerna handlar bland annat om drivmedelsskatt, bränslebeskattning inom jordbruk och växthusnäring, skatt på handelsgödsel, trängselskatt samt alkohol- och tobaksskatt.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Justering: 2012-03-15 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:SkU16 (pdf, 357 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om punktskatter

Betänkande 2011/12:MJU13

Riksdagen vill att regeringen långsiktigt tryggar fjälljakten och i det arbetet omprövar en lagändring. De tidigare reglerna gjorde det möjligt att reglera jakten och vid situationer med alltför hårt jakttryck gynna de personer som bor i Sverige. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Syftet ska vara att återgå till de tidigare reglerna. Ändringen från 2007 innebär att rätten till småviltsjakt inte längre är begränsad till personer som är bosatta i Sverige. Möjligheterna att begränsa jaktmöjligheterna är mycket små på grund av EU:s förbud mot diskriminering av EU-medborgare och bestämmelserna om fri rörlighet av tjänster.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om jakt och viltvård.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Justering: 2012-03-01 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:MJU13 (pdf, 188 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Betänkande 2011/12:MJU12

Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar bland annat upp frågor om skogsvårdslagen, miljöhänsyn vid avverkning, hyggesfritt skogsbruk och skogsskötsel. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlats tidigare under mandatperioden, och dessa behandlades därför förenklat.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 11
Justering: 2012-02-23 Debatt: 2012-03-21 Beslut: 2012-03-21

Betänkande 2011/12:MJU12 (pdf, 151 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skogspolitik

Betänkande 2011/12:MJU10

Riksdagen har beslutat om ett så kallat tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet innebär att regeringen ska med kraft verka för att förbudet mot azofärgämnen som livsmedelstillsats återinförs i Sverige inom ramen för EU:s regelverk. Riksdagens ställningstagande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Azofärgämnens effekter på hälsan har diskuterats. Sverige hade vid inträdet i EU ett förbud mot användning av azofärgämnen, med undantag för några ämnen i vissa livsmedel som huvudsakligen konsumerades av vuxna. Förbudet slopades i samband med att Sverige gick med i EU. Inom EU är reglerna för användning av azofärger i livsmedel harmoniserade. Ett medlemsland får bara införa strängare nationella bestämmelser om de grundar sig på vetenskapliga belägg som knyter an till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd. Det krävs också att bestämmelserna måste lösa ett problem som är specifikt för landet och att problemet har uppkommit efter beslutet om de harmoniserade EU-reglerna. Skydd för människors hälsa utgör med andra ord inte ett skäl för ett medlemsland att införa strängare regler.

Riksdagen beslutade också att regeringen bör verka för att en nationell, frivillig överenskommelse träffas med livsmedelsbranschen om att branschen ytterligare ska begränsa användning och försäljning av livsmedel som innehåller azofärgämnen. Riksdagens beslut innebär också att regeringen bör verka för att förbättra tillsynen över regelverket som gäller dessa ämnen i livsmedel.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Beredning: 2012-02-16 Justering: 2012-03-01 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:MJU10 (pdf, 125 kB) Webb-tv debatt om förslag: Livsmedelskontroll

Betänkande 2011/12:SkU17

Den 1 januari 2009 ändrades inkomstskattelagen så att fler fick möjlighet att skatta för inkomst av näringsverksamhet, F-skatt, i stället för tjänst. Riksdagen vill nu att regeringen förutsättningslöst utvärderar effekterna av lagändringen.

Lagändringen innebar att reglerna blev tydligare utifrån gällande rättspraxis. För några år sedan var gränserna mellan näringsverksamhet och tjänst skarpare - vissa yrkeskategorier kategoriserades alltid som arbetstagare. Hur verksamheten faktiskt bedrivs har fått en mer avgörande betydelse efter lagändringen. Fler som arbetar självständigt i förhållande till sina uppdragsgivare kan nu välja näringverksamhet som sin verksamhetsform.

Med ändringen har antalet skattskyldiga som själva ska betala sina skatter och avgifter ökat. Det medför en risk för svartarbete och annat undandragande av skatt. Riksdagen vill därför att regeringen förutsättningslöst utvärderar reformens effekter och det skyndsamt. I utvärderingen bör regeringen undersöka konsekvenserna för skatteuppbörden och effekterna på arbetsmarknaden, arbetstagarens ställning och företagandets villkor. Bakom ställningstagandet står samtliga partier. Ställningstagandet grundar sig på ett förslag i en motion från Socialdemokraterna.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 8
Justering: 2012-02-28 Debatt: 2012-03-15 Beslut: 2012-03-21

Betänkande 2011/12:SkU17 (pdf, 362 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2011/12:SkU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 inom området mervärdeskatt. Ett flertal motioner gäller sänkning av moms på olika områden såsom turism, kultur- och besöksnäring, tjänstenäring, glasögon och linser och körkortsutbildningar. Andra motioner gäller exempelvis reglerna för ideell verksamhet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 5
Justering: 2012-02-28 Debatt: 2012-03-15 Beslut: 2012-03-21

Betänkande 2011/12:SkU15 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om mervärdesskatt