Dokument & lagar (238 träffar)

Betänkande 2011/12:FiU5

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 31,3 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2012.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2011-12-08 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:FiU5 (pdf, 46 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Betänkande 2011/12:FiU4

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 22 miljarder kronor till statsskuldsräntor med mera för 2012. När det gäller fördelningen till Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning förutsätter riksdagen att regeringen lämnar tydligare motiv till den föreslagna anslagsnivån i budgetpropositionen kommande år.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-12-06 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:FiU4 (pdf, 40 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Betänkande 2011/12:FiU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 13 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2012. I den summan ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europarådets utvecklingsbank. Syftet med banken är att finansiera projekt som främjar den sociala sammanhållningen i Europa.

Riksdagen godkände också:

  • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldkontoret.

Riksdagen uppmanar också regeringen att under 2014 lämna en särskild resultatskrivelse för 2012 och 2013 om målet för det finansiella systemet när det gäller effektivitet, stabilitet, konsumentskydd, reglering och tillsyn.

Riksdagen godkände regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 3
Justering: 2011-12-06 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:FiU2 (pdf, 328 kB)

Utlåtande 2011/12:FiU14

Finansutskottet har granskat EU-kommissionen förslag till en ny långtidsbudget för perioden 2014-2020. Långtidsbudgeten sätter bindande årliga tak för utgifterna och fördelar utgifterna på olika huvudrubriker. EU-kommissionens förslag innehåller även förändringar som rör EU-budgetens inkomster. Förhandlingar om förslaget väntas pågå under hela 2012.

Utskottet är kritiskt till EU-kommissionens förslag på flera punkter. Förslaget skulle innebära att utgifterna ökar med sju procent. Utskottet vill ha en stramare budget och anser att EU:s samlade utgifter bör frysas realt på nuvarande nivå. EU-kommissionen föreslår också att två nya inkomster ska föras in i budgeten, en ny skatt på finansiella transaktioner och en avgift som baseras på mervärdesskatten. Skatteutskottet har tidigare gjort bedömningen att förslaget om skatt på finansiella transaktioner strider mot EU:s subsidiaritetsprincip, även kallad närhetsprincipen. Beslut som rör de föreslagna skatterna ska enligt EU-kommissionens förslag inte längre behöva fattas enhälligt, utan det ska räcka med kvalificerad majoritet. Det innebär att kompetens på skatteområdet förs över från EU-länderna till EU, konstaterar finansutskottet. Utskottet motsätter sig förslagen och får stöd av skatteutskottet i ett yttrande. Finansutskottet motsätter sig också ett förslag om att dagens system av rabatter på EU-avgiften ska avskaffas från och med 2014 och ersättas av en klumpsummerabatt. För Sveriges del skulle det innebära att rabatten minskar från cirka 5,5 miljarder kronor till cirka 3 miljarder kronor.

Finansutskottet anser att det är positivt att EU-kommissionen föreslår ökningar på områden som bidrar till tillväxt och har ett tydligt europeiskt mervärde, som infrastrukturinvesteringar och forskning. Utskottet är också positivt till att vissa minskningar föreslås inom jordbruks- och sammanhållningspolitiken, men anser att minskningarna är alltför blygsamma.

Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-11-17 Justering: 2011-12-08 Debatt: 2011-12-15 Beslut: 2011-12-19

Utlåtande 2011/12:FiU14 (pdf, 133 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande om EU:s långtidsbudget 2014–2020

Betänkande 2011/12:MJU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård. Anslagen kommer att uppgå till cirka 5 miljarder kronor 2012.

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft. Den visar att vattenkraften påverkar den biologiska mångfalden i rinnande vatten negativt. Riksdagen anser att det är viktigt att lyfta fram problem och möjligheter som har uppmärksammats för att kunna bevara och återskapa den biologiska mångfalden på bästa möjliga sätt.

I övrigt anser riksdagen att arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen för utgiftsområdet behöver fortsätta. Likaså behöver dialogen mellan riksdagen och regeringen fördjupas när det gäller hur resultatredovisningen kan utvecklas.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 4
Beredning: 2011-11-10 Justering: 2011-11-24 Debatt: 2011-12-19 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:MJU1 (pdf, 848 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Betänkande 2011/12:MJU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Anslagen kommer att uppgå till cirka 17,7 miljarder kronor 2012 inom utgiftsområdet. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske.

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen. Utskottet konstaterar bland annat att regeringen inte har kommenterat de synpunkter på skrotning av fiskefartyg som utskottet framförde hösten 2010. Riksdagen anser att det är viktigt att regeringen följer utvecklingen på området och återkommer med information till riksdagen.

Vidare framhåller riksdagen att det vill få bättre möjligheter att följa kopplingen mellan gjorda insatser, redovisade resultat och regeringens anslagsförslag i resultatredovisningen inom utgiftsområdet.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2011-11-10 Justering: 2011-11-24 Debatt: 2011-12-19 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:MJU2 (pdf, 702 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2011/12:UU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2012 ska vara 35,8 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). Utgiftsområdet Internationellt bistånd får drygt 30 miljarder kronor under 2012. Mest pengar går till biståndsverksamhet (27,9 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (1,3 miljarder). Riksdagen anser i likhet med regeringen att de tre tematiska prioriteringarna för utvecklingssamarbetet under mandatperioden bör kvarstå och preciseras. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat respektive främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

Riksdagen behandlade också regeringens skrivelse Biståndets resultat - tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling. Där har regeringen redogjort för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 18
Beredning: 2011-10-25 Justering: 2011-11-29 Debatt: 2011-12-12 Beslut: 2011-12-14

Betänkande 2011/12:UU2 (pdf, 603 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2011/12:SkU7

Svenska lagar ändras för att genomföra ett nytt EU-direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som gäller skatter, avgifter och andra åtgärder. Det nya direktivet gäller på fler områden än det nuvarande och omfattar alla slags skatter och avgifter, utom obligatoriska socialavgifter. Lagen om dröjsmålsavgift ändras så att dröjsmålsavgift inte längre beräknas på en fordran efter det att den har överlämnats för indrivning. Räntan ska i stället beräknas på samma sätt som för fordringar som gäller underhållsstöd. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2012.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-11-24 Debatt: 2011-12-07 Beslut: 2011-12-08

Betänkande 2011/12:SkU7 (pdf, 1132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall

Betänkande 2011/12:SkU6

De så kallade Lundinreglerna avskaffas den 2 januari 2012. Reglerna kom till i mitten av 1960-talet för att det inte skulle vara möjligt att kringgå det andra ledet i dubbelbeskattningen av inkomster från företag. Reglerna kan nu avskaffas eftersom ägarbeskattningen har reformerats så att det i dag inte finns några större skillnader i beskattningen som beror på hur ägaren tillgodogör sig vinsterna. Det finns dessutom numera regler om skalbolagsbeskattning. För att motverka skatteplanering när Lundinreglerna avskaffas införs en ny generell regel. Den innebär att förluster som uppkommer vid avyttring av lagerandelar bara ska få dras av om förlusterna är verkliga. Det görs också vissa justeringar i reglerna för beskattning av delägare i handelsbolag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-11-24 Debatt: 2011-12-07 Beslut: 2011-12-08

Betänkande 2011/12:SkU6 (pdf, 459 kB) Webb-tv debatt om förslag: Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

Betänkande 2011/12:SkU8

Tullverket får undersöka postförsändelser från andra länder för att kontrollera om dessa innehåller alkohol eller tobak. Regeringen informerar varje år riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats och med vilket resultat. År 2010 öppnade Tullverket 15 försändelser som innehöll totalt 261 liter vin. Ingen tobak hittades. Mottagarna debiterades 5 732 kr i skatt. Riksdagen framhåller att kontrollerna av postförsändelser är ett viktigt instrument för att säkerställa att svensk punktskatt tas ut vid postorderförsäljning eller liknande försäljning till svenska konsumenter. Riksdagen beslutade att avsluta ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-11-15 Debatt: 2011-12-07 Beslut: 2011-12-08

Betänkande 2011/12:SkU8 (pdf, 28 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kontroll av postförsändelser

Betänkande 2011/12:SkU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 10 miljarder i anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2012.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2011-11-24 Debatt: 2011-12-07 Beslut: 2011-12-08

Betänkande 2011/12:SkU1 (pdf, 122 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2011/12:UU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till internationell samverkan för 2012. Mest pengar går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder. Riksdagen gav regeringen rätt att besluta om ramanslag mellan 2013-2017 för samarbete inom Östersjöregionen.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2011-10-05 Justering: 2011-11-22 Debatt: 2011-11-30 Beslut: 2011-11-30

Betänkande 2011/12:UU1 (pdf, 176 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utlåtande 2011/12:MJU8

Riksdagen beslutade att skicka ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Av det motiverade yttrandet framgår det att riksdagen anser att ett förslag från EU-kommissionen om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i EU strider mot subsidiaritetsprincipen, den så kallade närhetsprincipen. Riksdagen gjorde ett sådant ställningstagande redan i november 2010 (se 2010/11:MJU7). Riksdagen anser fortfarande att den rättsliga grund som EU-kommissionen anger för förslaget är felaktig, trots att kommissionen nu föreslår en dubbel rättslig grund. Bakgrunden är att EU-kommissionen föreslår ett nytt system för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i EU. Livsmedlen ska i första hand tas från EU:s interventionslager, men livsmedel ska även kunna köpas upp på marknaden, bland annat för att förbättra näringsbalansen i den mat som delas ut. Kommissionen presenterar förslaget som en jordbrukspolitisk åtgärd, men riksdagen anser att förslaget snarare tillhör det socialpolitiska området. Eftersom socialpolitiken främst hör till medlemsstaternas eget ansvar strider förslaget mot subsidiaritetsprincipen, anser riksdagen. Subsidiaritetsprincipen innebär att besluten ska fattas så nära EU-medborgarna som möjligt.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-10-25 Justering: 2011-11-17 Debatt: 2011-11-30 Beslut: 2011-11-30

Utlåtande 2011/12:MJU8 (pdf, 73 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

Utlåtande 2011/12:MJU7

Miljö- och jordbruksutskottet har granskat EU-kommissionens dokument om EU:s globala fiskeripolitik. Kommissionen strävar efter att uppnå ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden på global nivå till 2015 och att bidra till en mer ansvarsfull förvaltning av det internationella fisket. Utskottet stödjer detta men anser att det vore en bra början om EU föregår med gott exempel i dessa sammanhang. För att vara trovärdig måste EU:s egen fiskeripolitik förbättras, både internt och externt. Utskottet är positivt till många av de reformer som EU-kommissionen redogör för i sitt dokument. Det framför dock viss kritik när det gäller EU:s partnerskapsavtal med tredjeländer på fiskeriområdet. Utskottet anser att det inte blir trovärdigt när kommissionen talar om att fiske bedrivs på överskottsresurser utan att veta hur stora bestånden är eller vilka andra länder som fiskar i samma vatten. Det framhåller också att det måste finnas offentliga utvärderingar att tillgå för att ta reda på om de villkor som EU ställer för samarbete med tredjeländer uppfylls. Vidare vill utskottet att fisketillträdesrättigheterna ska bekostas av fiskefartygens ägare och inte EU. Det är viktigt att EU bidrar med ekonomiskt stöd och kunskaper för att hjälpa de länder som man har ingått avtal med men EU måste också ställa vissa krav som motprestation. Riksdagen beslutade att avsluta ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-09-22 Justering: 2011-11-17 Debatt: 2011-11-30 Beslut: 2011-11-30

Utlåtande 2011/12:MJU7 (pdf, 65 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande med anledning av kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension, KOM(2011) 424

Betänkande 2011/12:MJU3

Det finns en princip om icke-diskriminering för hästtävlingar i EU. Reglerna för hästtävlingar får inte göra någon skillnad mellan hästar som är registrerade i eller härstammar från det EU-land där tävlingen hålls och hästar som är registrerade i eller härstammar från andra EU-länder. Men det finns möjlighet till undantag, till exempel för historiska eller traditionella evenemang. Regeringen vill nu få rätt att bestämma vilken myndighet som ska har rätt att tala om för arrangörer av hästtävlingar att de är skyldiga att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tävlingar som undantas från principen om icke-diskriminering. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-11-22 Debatt: 2011-11-30 Beslut: 2011-11-30

Betänkande 2011/12:MJU3 (pdf, 80 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i lagen om tävling med hästdjur

Utlåtande 2011/12:UU5

Utrikesutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen och dess utrikes- och säkerhetspolitika representant. Meddelandet handlar om en ny inriktning för den europeiska grannskapspolitiken. Syftet med grannskapspolitiken är att utveckla relationerna till de östliga och sydliga grannländerna utanför EU genom olika stöd och samarbeten. EU-kommissionen föreslår nu ökad inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter och ett utökat stöd. Förslaget innebär bland annat att tillföra ytterligare 1,24 miljarder euro till grannskapspolitiken till och med 2013. Utrikesutskottet välkomnar förslaget till förändringar för den europeiska grannskapspolitiken. Att bidra till demokratisk utveckling och ekonomisk integration i närområdet är en av EU:s mest centrala utrikespolitiska uppgifter anser utrikesutskottet. Samtidigt måste EU lära av de misstag som begåtts i den hittillsvarande grannskapspolitiken när den nya politiken utformas. Det måste finnas ett tydligt samband mellan ord och överenskommelser och konkret handling. EU och partnerländerna måste enas kring tydliga kriterier för att få stöd och dessa måste följas upp bättre. EU:s agerande måste vara tydligt, förutsägbart och vara förknippat med villkor anser utrikesutskottet. Den nya grannskapspolitiken bör finansieras genom en kostnadseffektiv och återhållsam budgetpolitik. Nya utgifter under 2012 ska finansieras genom omprioriteringar inom befintlig budget. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Beredning: 2011-09-20 Justering: 2011-11-15 Debatt: 2011-11-24 Beslut: 2011-11-24

Utlåtande 2011/12:UU5 (pdf, 157 kB)

Utlåtande 2011/12:SkU12

EU-kommissionen har föreslagit en skatt på finansiella transaktioner. Skatten ska tas ut på handel med aktier, obligationer och andra finansiella instrument mellan banker och andra finansinstitut. Den ska inte omfatta transaktioner som rör hushållen eller små och medelstora företag. Förslaget syftar till att skapa en harmonisering av medlemsländernas skatter på finansiella transaktioner för att få en väl fungerande inre marknad. Avsikten är också att skapa en ny inkomstkälla med målet att gradvis ersätta nationella bidrag till EU:s budget. Därigenom minskas trycket på EU-ländernas budgetar. Riksdagen anser att förslaget går för långt i subsidiaritetshänseende när skatten på transaktioner ska användas till att öka EU:s intäkter inom ramen för EU:s egna medel. Riksdagen framhåller att grundprincipen om skattesuveränitet för medlemsländerna måste värnas och kommer att skicka ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2011-11-15 Debatt: 2011-11-30 Beslut: 2011-11-30

Utlåtande 2011/12:SkU12 (pdf, 56 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner

Betänkande 2011/12:FiU6

Regeringen har redovisat AP-fondernas verksamhet till och med 2010. AP-fonderna fungerar som buffertar som ska utjämna svängningarna mellan pensionsavgifterna och de utbetalda pensionerna. Fonderna fortsatte under 2010 att återhämta de stora förluster som gjordes under finanskrisen 2008-2009. För första gången sedan 2007 var buffertfondernas samlade bidrag till finansieringen av pensionssystemet positivt. Detta eftersom avkastningen sedan 2001 var större under 2010 än uppräkningen av inkomstindex under samma period. Finansutskottet konstaterar att fondernas avkastning varierat kraftigt sedan fondernas nya placeringsregler infördes för snart tio år sedan. Marknaderna har under perioden varit extremt turbulenta och fonderna har inte gett den kontinuerliga och stabila avkastning man tänkte sig när man skapade systemet. Utskottet välkomnar därför den utredning om AP-fondernas regelverk som regeringen tillsatte hösten 2011. Utredningen har till huvuduppgift att utvärdera Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag och placeringsregler mot bakgrund av fondernas förvaltning de senaste tio åren och ändrade marknadsförutsättningar. Utredningen ska även utvärdera Sjätte AP-fondens verksamhet. Utskottet välkomnar också att utredningen ska undersöka fondernas effektivitet och närmare analysera kostnadsutvecklingen i fonderna. Utskottet har följt AP-fondernas kostnader sedan början av 2000-talet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2011-11-15 Debatt: 2011-11-24 Beslut: 2011-11-30

Betänkande 2011/12:FiU6 (pdf, 166 kB)

Betänkande 2011/12:FiU1

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 12
Justering: 2011-11-15 Debatt: 2011-11-23 Beslut: 2011-11-23

Betänkande 2011/12:FiU1 (pdf, 10570 kB)

Betänkande 2011/12:FiU11

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar av statsbudgeten för hösten 2011. Beslutet innebär att anslagen ökar med cirka 11,9 miljarder kronor. Merparten av ökningen beror på att anslaget Räntor på statsskulden ökas med 10,5 miljarder kronor. Riksdagen välkomnar att beslut om ökningen tas i samband med ändringsbudgeten men anser att regeringen borde ha beskrivit tydligare vad överskridandet beror på. Avslutningsvis konstaterar riksdagen att det finns marginaler till överskottsmålet för 2011 när förslagen på ändringsbudgeten är inräknade.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 1
Justering: 2011-11-08 Debatt: 2011-11-23 Beslut: 2011-11-24

Betänkande 2011/12:FiU11 (pdf, 489 kB)