Dokument & lagar (300 träffar)

Betänkande 2011/12:FiU41

Sverige ska ge Irland ett lån på högst 600 miljoner euro, vilket enligt dagens kurs motsvarar nästan 5,3 miljarder kronor. Lånet är en del av det internationella stödpaket för Irland som förhandlades fram i slutet av 2010. Långivare, förutom Sverige, är Internationella valutafonden, EU:s stödmekanismer, Storbritannien och Danmark.

Irland drabbades hårt av finanskrisen 2008 och 2009. Riksdagen anser att det är viktigt att Sverige, som tidigare utlovats, deltar i det internationella stödpaketet för Irland. Sverige är en liten och öppen ekonomi och är därmed extra känsligt för finansiell och ekonomisk turbulens i vår omgivning. Om inte Irland får tillräckligt med finansiellt stöd finns en risk för att oron sprider sig till andra euroländer och vidare till Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2012-04-24 Debatt: 2012-05-09 Beslut: 2012-05-09

Betänkande 2011/12:FiU41 (pdf, 84 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåning till Irland

Betänkande 2011/12:SkU19

Den som inte följer ett myndighetsbeslut kan bli skyldig att betala vite. Regeringen föreslår att beslut om vite inom fastighetstaxeringsområdet ska gå att överklaga. Den som anlitat ett deklarationsombud har redan i dag har möjlighet att överklaga ett beslut om vite. En skatteskyldig som inte har ett deklarationsombud saknar däremot den möjligheten. Syftet med lagändringen är att samma regler ska gälla för alla skatteskyldiga.

Vissa ändringar görs också i inkomstskattelagen och kupongskattelagen med anledning av två EU-direktiv.

De nya reglerna gäller från den 1 juli 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-04-19 Debatt: 2012-05-09 Beslut: 2012-05-09

Betänkande 2011/12:SkU19 (pdf, 783 kB)

Betänkande 2011/12:SkU18

Reglerna för fakturering av mervärdesskatt vid handel med företag i andra EU-länder förenklas. Ändringarna innebär bland annat följande:

 • Det blir tydligare i vilka fall de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas vid handel med ett annat EU-land.
 • Huvudreglerna om hur en faktura ska utformas blir enklare och tydligare.
 • Det blir tydligt hur man ska räkna ut den slutsumma som skatten dras från då uppgifterna är angivna i en annan valuta.
 • Tidpunkten för när mervärdesskatten för handel med varor inom EU ska redovisas förtydligas.
 • En tidsfrist införs för när fakturor för handel med andra EU-länder senast ska utfärdas.
 • En behörig myndighet i ett annat EU-land ska ha rätt att kontrollera e-fakturor om mervärdesskatten ska betalas i detta land.
 • Den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden.

Bakgrunden till ändringarna är ett EU-direktiv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-04-19 Debatt: 2012-05-09 Beslut: 2012-05-09

Betänkande 2011/12:SkU18 (pdf, 1312 kB)

Betänkande 2011/12:MJU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kemikaliekontroll. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att frågorna redan uppmärksammats, till exempel genom att Sverige driver frågorna i EU. Motionerna handlar bland annat om EU:s kemikalielagstiftning Reach, det nationella kemikaliearbetet, förbud mot och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel, nanoteknik och kemikaliekrav vid upphandling.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 10
Beredning: 2012-03-15 Justering: 2012-04-17 Debatt: 2012-05-02 Beslut: 2012-05-02

Betänkande 2011/12:MJU18 (pdf, 214 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kemikaliekontroll

Betänkande 2011/12:MJU17

Riksdagen sa nej till motioner om jordbruk och landsbygdens utveckling från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar upp frågor som Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna. Flertalet motionsförslag rör frågor där riksdagen delegerat beslutanderätten till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Ett antal motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Justering: 2012-04-17 Debatt: 2012-05-02 Beslut: 2012-05-02

Betänkande 2011/12:MJU17 (pdf, 8640 kB) Webb-tv debatt om förslag: Landsbygdspolitik m.m.

Betänkande 2011/12:CU18

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om ersättningsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om barnförsäkringar, information vid försäkringsfall, handläggning av trafikskadeärenden, solidariskt skadeståndsansvar och ideellt skadestånd. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och tidigare ställningstaganden i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2012-04-19 Debatt: 2012-04-26 Beslut: 2012-04-26

Betänkande 2011/12:CU18 (pdf, 119 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättningsrätt

Betänkande 2011/12:CU17

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om åtgärder för att skydda jordbruksmark, åtgärder mot stranderosion och allmänna vattentjänster. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och gällande rätt samt vill avvakta kommande ställningstaganden från regeringen.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2012-04-17 Debatt: 2012-04-26 Beslut: 2012-04-26

Betänkande 2011/12:CU17 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

Betänkande 2011/12:MJU14

Skarven har ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. Hela öar har blivit förstörda av fågelartens spillning och häckning. EU:s regler sätter stopp för allmän jakt på skarv. Riksdagen vill därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Riksdagen gjorde ett sådant tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om naturvård och biologisk mångfald. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 18
Justering: 2012-04-12 Debatt: 2012-04-25 Beslut: 2012-04-25

Betänkande 2011/12:MJU14 (pdf, 357 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald

Betänkande 2011/12:MJU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om fiskeripolitik. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen hänvisar bland annat till det omfattande arbete som pågår för att reformera EU:s fiskeripolitik. En annan orsak är att riksdagen tidigare tagit ställning i flera frågor.

Motionerna handlar bland annat om EU:s gemensamma fiskeripolitik, EU:s avtal om fiskepartnerskap med andra länder, en översyn av fiskerilagstiftningen och åtgärder för att bevara ålen.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 16
Justering: 2012-04-12 Debatt: 2012-04-25 Beslut: 2012-04-25

Betänkande 2011/12:MJU15 (pdf, 161 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fiskeripolitik

Betänkande 2011/12:MJU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om avfall och kretslopp.  Orsaker är att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna tar upp och att riksdagen redan tagit ställning i andra frågor.

Motionerna handlar bland annat om insamling och återvinning av avfall, pantsystem, nedskräpning i havet och längs kusterna, sanering av förorenad mark och nedmontering av uttjänta vindkraftverk.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Justering: 2012-04-12 Debatt: 2012-04-25 Beslut: 2012-04-25

Betänkande 2011/12:MJU16 (pdf, 159 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avfall och kretslopp

Betänkande 2011/12:CU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om konsumentpolitik och konsumenträtt. Motionerna handlar bland annat om bluffakturor, obeställd reklam och telefonförsäljning, konsumentkrediter, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och leksakers säkerhet.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Beredning: 2012-02-23 Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-19 Beslut: 2012-04-19

Betänkande 2011/12:CU15 (pdf, 2911 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsumenträtt

Betänkande 2011/12:UU12

Riksdagen sa på utrikesutskottets förslag nej till motioner om internationella klimatfrågor och biologisk mångfald från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011.

I sitt beslutsunderlag har utskottet gjort ett antal överväganden inför FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro den 20-22 juni 2012, även kallad Rio+20. Konferensen har två teman, grön ekonomi inom ramen för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt det internationella ramverket för hållbar utveckling.

När det gäller det första temat understryker utskottet att mötet bör fokusera på konkreta åtaganden som omfattar samtliga länder, snarare än på ett omfattande slutdokument utan tydliga mål. I fråga om det andra temat betonar utskottet att FN:s sätt att arbeta måste reformeras kontinuerligt och anpassas till förändringar i omvärlden för att organisationen ska kunna behålla sin trovärdighet och fungera som en pådrivande kraft. Det är viktigt att mötet når resultat på detta område. Utskottet välkomnar också regeringens ambition att Riomötet ska besluta om att inleda en process för att lägga fast principerna för utformningen av globala hållbarhetsmål som världen kan enas om senast 2015.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:UU12 (pdf, 93 kB) Webb-tv debatt om förslag: Internationell hållbar utveckling

Betänkande 2011/12:UU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar framför allt om MR-frågor i vissa regioner och länder i världen. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag till riksdagen att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Utskottet har redovisat sina överväganden med anledning av EU-kommissionens och EU:s utrikestjänsts gemensamma meddelande Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder - Effektivare metoder. Meddelandet innehåller olika förslag på hur EU bättre ska kunna främja mänskliga rättigheter inom utrikespolitiken. Utskottet understryker bland annat att EU överlag bör ta större hänsyn till mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning vid tilldelningen av externt bistånd till partnerländerna.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 8
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:UU8 (pdf, 453 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2011/12:SkU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Skälet är i flera fall det arbete som redan pågår på företagsbeskattningens och kapitalbeskattningens områden.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 10
Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SkU14 (pdf, 291 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2011/12:SkU10

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Ändringarna innebär bland annat följande:

 • Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från bland annat banker i Schweiz.
 • Bestämmelserna om företag i intressegemenskap moderniseras. Möjligheterna att göra undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag utvidgas.
 • Regler införs om att undantag från källskatt på utdelning för pensionsfonder ska få göras i vissa fall.
 • Ränta får endast beskattas i det land där mottagaren har sin hemvist.
 • Det blir möjligt för Sverige att beskatta fysiska personer för realisationsvinst på grund av avyttring av andelar i bolag efter utflyttning från Sverige.
 • Sverige får utökade möjligheter att beskatta pension, livränta och liknande ersättningar.

Ändringarna kan träda i kraft efter att de båda länderna har godkänt dem. Regeringen kommer att meddela i en förordning datum för när de ska börja gälla. De nya beskattningsreglerna börjar tillämpas den 1 januari året efter den dag lagändringarna trätt i kraft. Övergångsbestämmelser kommer att gälla i vissa fall. De nya bestämmelserna om informationsutbyte tillämpas på förhållanden under 2012 och senare kalenderår.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-20 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SkU10 (pdf, 4497 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Betänkande 2011/12:FiU35

Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters tjänsteexport och om regeringens styrning ger ett tillräckligt underlag för att riksdagen ska kunna få rättvisande information. Granskningen ger enligt Riksrevisionen en komplex bild av en otydligt definierad verksamhet under en dåligt sammanhållen styrning från regeringen.

Finansutskottet noterar att regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns problem som måste lösas genom en förstärkt och tydligare styrning från regeringens sida. Utskottet välkomnar därför regeringens avsikt att fortsätta att utveckla styrningen.

Utskottet konstaterar att regeringen har ansvaret för att säkerställa en tillfredsställande styrning av den avgiftsfinansierade verksamheten i staten. Utskottet ser inte något behov av att ge Ekonomistyrningsverket utökade befogenheter för kontroll av statliga myndigheters tjänsteexport, bland annat mot bakgrund av gällande regelverk.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU35 (pdf, 52 kB)

Betänkande 2011/12:FiU26

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om ett bredare BNP- och välfärdsmått. Skälet är bland annat att det pågår ett omfattande arbete med att komplettera BNP med olika uppgifter om hållbarhet och att utveckla de gröna räkenskaperna. Dessutom beslutades under 2011 om en rättslig ram på EU-nivå för framställning av miljöräkenskaper inom EU. Vidare har Konjunkturinstitutet (KI) genom en blocköverskridande överenskommelse mellan regeringen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet nyligen fått nya uppdrag och högre anslag för att utöka sin verksamhet inom området.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU26 (pdf, 51 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bredare mått på samhällsutvecklingen

Betänkande 2011/12:FiU23

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet för 2011. Årsredovisningen visar att de extraordinära åtgärder som Riksbanken gjorde under den akuta finanskrisen 2008 och 2009 avvecklades i början av 2011. Utskottet konstaterar att Riksbankens situation skiljer sig väsentligt från situationen för exempelvis Europeiska centralbanken och andra större centralbanker som under 2011 fick öka antalet krisåtgärder för att säkerställa bankernas kreditförsörjning.

Riksdagen godkände Riksbankens resultat och balansräkning för 2011 liksom fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Beslutet innebär att Riksbanken levererar in 7,5 miljarder kronor till statsbudgeten. Riksdagen sa också nej till en motion från allmänna motionstiden om att införa en nordisk valutaunion.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-11

Betänkande 2011/12:FiU23 (pdf, 2009 kB)

Betänkande 2011/12:FiU38

EU har skapat en ny struktur för tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att främja den finansiella stabiliteten inom EU och bättre kunna följa upp och vidta åtgärder. Tre europeiska tillsynsmyndigheter har skapats: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten. Strukturen omfattar också en europeisk systemrisknämnd.

Riksdagen beslutade att genomföra det så kallade omnibusdirektivet som innebär en rad ändringar i de olika direktiven på finansmarknadsområdet. Ändringarna syftar till att förtydliga de befogenheter som de europeiska tillsynsmyndigheterna har enligt EU-förordningarna. EU-förordningarna syftar till att skapa ett smidigt och effektivt samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Lagändringarna innebär i huvudsak att Finansinspektionen ska underrätta någon av de europeiska tillsynsmyndigheterna om olika förhållanden och om olika beslut. Finansinspektionen ska också få överföra frågor som rör ett förfarande av en annan myndighet inom EES till någon av de europeiska tillsynsmyndigheterna för tvistlösning.

Lagändringarna börjar gälla den 15 maj 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:FiU38 (pdf, 3037 kB)

Utlåtande 2011/12:FiU37

Finansutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om en integrerad europeisk marknad för kort- internet och mobilbetalningar. I grönboken fastslås att säkra, effektiva och innovativa elektroniska betalningssystem är en avgörande faktor för att konsumenter, näringsidkare och företag ska kunna dra full nytta av den inre marknadens fördelar. Grönboken innehåller olika förslag för hur detta kan uppnås.

Finansutskottet välkomnar kommissionens arbete med att underlätta för gränsöverskridande betalningar inom den inre marknaden och menar att grönboken är ett välkommet underlag för ytterligare utveckling av gemensamma regler och strandarder. Finansutskottet har valt att granska grönboken ur en generell och principiell synvinkel och tagit upp frågor som rör konkurrens, marknadsintegration, konsumentskydd, transparenta avgifter, innovationskraft och integritetsaspekter. Riksdagen beslutade att lägga utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-11

Utlåtande 2011/12:FiU37 (pdf, 55 kB)