Dokument & lagar (300 träffar)

Betänkande 2011/12:CU20

Riksdagen beslutade att lagen om tillfällig försäljning ska upphöra. Lagen har syftat till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Detta tillgodoses idag, anser civilutskottet, genom annan mer ändamålsenlig reglering. Lagen upphör vid utgången av september månad.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:CU20 (pdf, 39 kB)

Betänkande 2011/12:FiU32

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om offentlig upphandling. Motionerna handlar bland annat om utmaningsrätt, kollektivavtal, miljöhänsyn, mindre företag och hälso- och sjukvården.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 12
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU32 (pdf, 268 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig upphandling

Betänkande 2011/12:CU22

Lagen om exploateringssamverkan upphör att gälla vid utgången av juni 2012. Lagen, som endast har tillämpats vid ett fåtal tillfällen sedan dess tillkomst, bedöms inte ha något användningsområde framöver och fyller inte heller i övrigt någon funktion. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:CU22 (pdf, 869 kB)

Betänkande 2011/12:SkU13

Riksdagen vill avskaffa möjligheten att få skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten utförda utomlands och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. I första hand bör frågan utredas. En utredning ska bedöma hur övriga EU-länder hanterar frågan. Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar skyndsamt. Bakgrunden är att kostnaderna för RUT- och ROT-avdrag har ökat de senaste åren. Riksdagen menar att skattesubventioner för hushålls- och byggnadsarbeten utomlands över huvud taget inte bidrar till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige, vilket var den uttalade avsikten när riksdagen införde skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten.

Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande om det särskilda avtalet mellan Sverige och Danmark om arbetspendlingen i Öresundsregionen, det så kallade Öresundsavtalet.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om inkomstskatter.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 16
Justering: 2012-03-15 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:SkU13 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om inkomstskatter

Betänkande 2011/12:MJU19

Nya straffregler införs för brott mot en rad EU-regler på kemikalieområdet. Ändringarna gäller brott mot bestämmelserna om långlivade organiska föroreningar, växtskyddsmedel och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Straffet för samtliga brott är böter eller fängelse i högst två år. Straffbestämmelserna som gäller brott mot EU:s regler om kemikalieregistrering, Reach, förtydligas. Förtydligandet gäller informationsskyldigheten om farliga ämnen i produkter som säljs. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2012-03-20 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:MJU19 (pdf, 936 kB)

Betänkande 2011/12:FiU25

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om förslag som handlar om statlig förvaltningspolitik. Orsaken är bland annat att det pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om offentliganställdas arbetsmiljö, tillgänglighet, fri tillgång till offentliga data, ökad användning av teknologi och design i offentlig verksamhet, krav vid upphandling av livsmedel, skärpta betalningstider för fakturor, avveckling av det statliga ägandet i Akademiska Hus.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Betänkande 2011/12:FiU25 (pdf, 114 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning

Betänkande 2011/12:CU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om plan- och byggfrågor. Orsaken är bland annat att det pågår arbeten och nyligen har genomförts förändringar i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om plan- och bygglovsprocessen och olika byggregler. Det gäller frågor om t.ex. klimatanpassning, energieffektivitet, grönområden, handel, trafik, tillgänglighet, buller, inomhusmiljö och krav på studentbostäder.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 21
Justering: 2012-03-15 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Betänkande 2011/12:CU14 (pdf, 437 kB) Webb-tv debatt om förslag: Planering och byggande

Betänkande 2011/12:SkU16

Riksdagen sa nej till motioner om punktskatter från allmänna motionstiden 2011. Orsaker är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete i andra frågor. Motionerna handlar bland annat om drivmedelsskatt, bränslebeskattning inom jordbruk och växthusnäring, skatt på handelsgödsel, trängselskatt samt alkohol- och tobaksskatt.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Justering: 2012-03-15 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:SkU16 (pdf, 357 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om punktskatter

Betänkande 2011/12:CU16

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp frågor om familjerätt. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad om barn, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgänge med barn, tillsyn av överförmyndare, gode män, barns skuldsättning, en barnbalk, äktenskapsfrågor, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsfrågor samt registrering av testamenten.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 21
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-03-21 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:CU16 (pdf, 372 kB) Webb-tv debatt om förslag: Familjerätt

Betänkande 2011/12:MJU13

Riksdagen vill att regeringen långsiktigt tryggar fjälljakten och i det arbetet omprövar en lagändring. De tidigare reglerna gjorde det möjligt att reglera jakten och vid situationer med alltför hårt jakttryck gynna de personer som bor i Sverige. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Syftet ska vara att återgå till de tidigare reglerna. Ändringen från 2007 innebär att rätten till småviltsjakt inte längre är begränsad till personer som är bosatta i Sverige. Möjligheterna att begränsa jaktmöjligheterna är mycket små på grund av EU:s förbud mot diskriminering av EU-medborgare och bestämmelserna om fri rörlighet av tjänster.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om jakt och viltvård.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Justering: 2012-03-01 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:MJU13 (pdf, 188 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Betänkande 2011/12:MJU12

Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar bland annat upp frågor om skogsvårdslagen, miljöhänsyn vid avverkning, hyggesfritt skogsbruk och skogsskötsel. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlats tidigare under mandatperioden, och dessa behandlades därför förenklat.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 11
Justering: 2012-02-23 Debatt: 2012-03-21 Beslut: 2012-03-21

Betänkande 2011/12:MJU12 (pdf, 151 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skogspolitik

Betänkande 2011/12:MJU10

Riksdagen har beslutat om ett så kallat tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet innebär att regeringen ska med kraft verka för att förbudet mot azofärgämnen som livsmedelstillsats återinförs i Sverige inom ramen för EU:s regelverk. Riksdagens ställningstagande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Azofärgämnens effekter på hälsan har diskuterats. Sverige hade vid inträdet i EU ett förbud mot användning av azofärgämnen, med undantag för några ämnen i vissa livsmedel som huvudsakligen konsumerades av vuxna. Förbudet slopades i samband med att Sverige gick med i EU. Inom EU är reglerna för användning av azofärger i livsmedel harmoniserade. Ett medlemsland får bara införa strängare nationella bestämmelser om de grundar sig på vetenskapliga belägg som knyter an till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd. Det krävs också att bestämmelserna måste lösa ett problem som är specifikt för landet och att problemet har uppkommit efter beslutet om de harmoniserade EU-reglerna. Skydd för människors hälsa utgör med andra ord inte ett skäl för ett medlemsland att införa strängare regler.

Riksdagen beslutade också att regeringen bör verka för att en nationell, frivillig överenskommelse träffas med livsmedelsbranschen om att branschen ytterligare ska begränsa användning och försäljning av livsmedel som innehåller azofärgämnen. Riksdagens beslut innebär också att regeringen bör verka för att förbättra tillsynen över regelverket som gäller dessa ämnen i livsmedel.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Beredning: 2012-02-16 Justering: 2012-03-01 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:MJU10 (pdf, 125 kB) Webb-tv debatt om förslag: Livsmedelskontroll

Betänkande 2011/12:CU12

Socialtjänsten ska kunna besluta att ett barn ska vårdas mot den ena vårdnadstagarens vilja, förutsatt att vården krävs för barnets bästa. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2012 för psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, behandling i öppna former samt utseende av en kontaktperson eller familj enligt socialtjänstlagen. Reglerna omfattar också vissa åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Normalt krävs båda vårdnadstagarnas samtycke för att ett barn ska få vård. Om barnet självt anses kunna samtycka till eller motsätta sig olika behandlingar krävs inget samtycke från vårdnadshavarna.

För närvarande införs ingen möjlighet för domstolar att utse ett juridiskt biträde för barn i mål som rör vårdnad, boende eller umgänge. Riksdagen har tidigare vid två tillfällen gett regeringen i uppdrag att se över frågan. Regeringen anser att frågan behöver övervägas ytterligare och kommer därför att låta utvärdera vårdnadsreformen från 2006.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2012-02-28 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:CU12 (pdf, 184 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barns möjlighet att få vård

Betänkande 2011/12:CU13

Riksdagen sa nej till motioner om hyresrätt från allmänna motionstiden 2011. En orsak är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hyressättning, främjande av uthyrning av privatbostäder, kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 15
Justering: 2012-02-28 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:CU13 (pdf, 356 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hyresrätt m.m.

Betänkande 2011/12:SkU17

Den 1 januari 2009 ändrades inkomstskattelagen så att fler fick möjlighet att skatta för inkomst av näringsverksamhet, F-skatt, i stället för tjänst. Riksdagen vill nu att regeringen förutsättningslöst utvärderar effekterna av lagändringen.

Lagändringen innebar att reglerna blev tydligare utifrån gällande rättspraxis. För några år sedan var gränserna mellan näringsverksamhet och tjänst skarpare - vissa yrkeskategorier kategoriserades alltid som arbetstagare. Hur verksamheten faktiskt bedrivs har fått en mer avgörande betydelse efter lagändringen. Fler som arbetar självständigt i förhållande till sina uppdragsgivare kan nu välja näringverksamhet som sin verksamhetsform.

Med ändringen har antalet skattskyldiga som själva ska betala sina skatter och avgifter ökat. Det medför en risk för svartarbete och annat undandragande av skatt. Riksdagen vill därför att regeringen förutsättningslöst utvärderar reformens effekter och det skyndsamt. I utvärderingen bör regeringen undersöka konsekvenserna för skatteuppbörden och effekterna på arbetsmarknaden, arbetstagarens ställning och företagandets villkor. Bakom ställningstagandet står samtliga partier. Ställningstagandet grundar sig på ett förslag i en motion från Socialdemokraterna.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 8
Justering: 2012-02-28 Debatt: 2012-03-15 Beslut: 2012-03-21

Betänkande 2011/12:SkU17 (pdf, 362 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2011/12:SkU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 inom området mervärdeskatt. Ett flertal motioner gäller sänkning av moms på olika områden såsom turism, kultur- och besöksnäring, tjänstenäring, glasögon och linser och körkortsutbildningar. Andra motioner gäller exempelvis reglerna för ideell verksamhet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 5
Justering: 2012-02-28 Debatt: 2012-03-15 Beslut: 2012-03-21

Betänkande 2011/12:SkU15 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om mervärdesskatt

Betänkande 2011/12:UU7

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition. Syftet med konventionen är att förhindra en fortsatt användning av klusterammunition och att komma till rätta med de svåra humanitära problem som klusterammunition fört med sig i länder där sådan ammunition har använts. Spridningen av massförstörelsevapen utgör ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet. Därför måste alla former av massförstörelsevapen avvecklas, anser riksdagen.

Under drygt ett år har utrikesutskottet arbetet med ett särskilt betänkande om nedrustnings- och icke-spridningsfrågor samt konventionella vapen. Utskottet välkomnar förslag och initiativ som stärker arbetet med att förhindra användningen av kemiska och biologiska vapen. Konventionell rustningskontroll i Europa är, enligt utskottet, fortfarande av stor betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Utskottet vill att regeringen fortsätter att visa stort engagemang för dessa frågor, bland annat genom att vid behov uppdatera de avtal som finns och arbeta för att de åtaganden man har ingått genomförs. Utskottet lyfter också fram att små och lätta vapen orsakar fler dödsoffer och mer lidande än andra typer av vapen. Därför är det viktigt att den okontrollerade spridningen av dessa vapen stoppas.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-02-23 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-15

Betänkande 2011/12:UU7 (pdf, 307 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition

Betänkande 2011/12:MJU11

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp övergripande miljöfrågor från allmänna motionstiden 2011. Skälet är i huvudsak att frågorna redan bereds eller utreds inom Regeringskansliet. Motionerna handlar bland annat om den politiska samstämmigheten inom miljöpolitiken, miljöprövningar enligt miljöbalken, markanvändning, miljöanpassade transporter, vissa tillstånds- och ersättningsfrågor, buller och GMO. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under mandatperioden, och dessa behandlas därför förenklat.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2012-02-23 Debatt: 2012-03-21 Beslut: 2012-03-21

Betänkande 2011/12:MJU11 (pdf, 138 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor m.m.

Betänkande 2011/12:SkU9

Reglerna för återbetalning av outnyttjade vägavgifter ändras. För lastbilar och andra fordon som väger minst 12 ton betalar ägaren en vägavgift på vissa vägar. Om ägaren inte använde fordonet under en del av den period som han eller hon har betalt avgift för ska den delen av avgiften återbetalas. I dag sker återbetalningen endast för hela, återstående månader. Reglerna ändras nu så att avgiften i stället återbetalas för alla de dagar som återstår. Dessutom slopas den nuvarande regeln om att endast avgifter som betalats för ett helt år i taget kan återbetalas. Återbetalning ska kunna ske även för en avgift som betalats per månad, vecka, eller dag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-02-14 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:SkU9 (pdf, 485 kB)

Utlåtande 2011/12:FiU50

EU-kommissionen föreslår ett nytt direktiv om offentliga upphandlingar som ska ersätta det nuvarande direktivet på området. Enligt EU-kommissionen behöver lagstiftningen om offentlig upphandling moderniseras för att göra upphandlingen mer flexibel och för att offentliga upphandlingskontrakt ska kunna användas bättre till stöd för politiken på andra områden. EU-kommissionen föreslår bland annat att EU-länderna utser en nationell myndighet som ska ansvara för övervakning, genomförande och kontroll av offentlig upphandling. Myndigheten ska bland annat kunna granska pågående enskilda ärenden. Det ska också finnas stödstrukturer som kan ge företag och myndigheter juridisk och ekonomisk rådgivning, vägledning och stöd. Stödfunktionerna ska även hjälpa till med att förbereda och utföra upphandlingar.

Finansutskottet anser att den delen av förslagen som rör tillsyn och vägledning strider mot subsidiaritetsprincipen, även kallad närhetsprincipen och menar att det är en uppgift för varje EU-land att inrätta ett system för tillsyn, stöd och vägledning eftersom det måste utformas utifrån varje lands konstitutionella förutsättningar.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2012-02-21 Debatt: 2012-02-29 Beslut: 2012-02-29

Utlåtande 2011/12:FiU50 (pdf, 67 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling