Dokument & lagar (171 träffar)

Betänkande 2008/09:FiU3

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 67 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2009. Anslagen omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I anslagen ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-12-02 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU3 (pdf, 206 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Betänkande 2008/09:FiU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,9 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2009. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009. En ny pensionsmyndighet inrättas den 1 januari 2010 genom att PPM och pensionsverksamheten i Försäkringskassan förs samman till en gemensam myndighet. Riksdagen sa också ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen, vilka ingår i den totala nivån om 11,9 miljarder kronor.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 2
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU2 (pdf, 323 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Betänkande 2008/09:FiU13

Riksdagen har behandlat Riksrevisionens årliga rapport till riksdagen. Rapporten innehåller de viktigaste iakttagelserna från det gångna årets revisionsverksamhet. Iakttagelserna inriktas den här gången mot fyra områden i den statliga förvaltningen: det finanspolitiska ramverket, beredskapen för kriser i samhället, hanteringen av det svenska biståndet samt stiftelser bildade av staten. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:FiU13 (pdf, 98 kB)

Utlåtande 2008/09:MJU8

Miljö- och jordbruksutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om jordbruksprodukters kvalitet: produktnormer, produktionskrav och kvalitetsordningar. Kommissionen presenterar ett antal frågeställningar som man bjuder in organisationer, företag och medborgare att lämna synpunkter på. Utskottet ställer sig positivt till att kommissionen uppmanar till debatt och tycker att det är viktigt att inte komplicera regelsystem i onödan och hålla fokus på vad konsumenterna efterfrågar. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2008-11-20 Justering: 2008-12-09 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-19

Utlåtande 2008/09:MJU8 (pdf, 45 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet

Betänkande 2008/09:FiU5

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 19,9 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2009.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2008-12-02 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU5 (pdf, 62 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Betänkande 2008/09:FiU4

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 33,9 miljarder kronor i anslag till statsskuldsräntor för 2009. Riksdagen beslutade att flytta 1 miljon kronor från ett anslag för oförutsedda utgifter till ett nytt anslag för garantier för vissa utländska instituts insättningar. Detta mot bakgrund av att riksdagen tidigare beslutat om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige (se 2008/09:FiU14).

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU4 (pdf, 69 kB)

Betänkande 2008/09:UU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,1 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2009. Det svenska biståndet för 2009 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). Riksdagen behandlade också förslag från Riksrevisionens styrelse om regeringens och Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer och om regeringens hantering av budgetstöd. Riksdagen konstaterade att regeringen vidtar åtgärder för att komma till rätta med uppmärksammade problem och sa därför nej till styrelsens förslag.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 6
Beredning: 2008-10-30 Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-12-12 Beslut: 2008-12-15

Betänkande 2008/09:UU2 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2008/09:UU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,6 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2009. Utgiftsområdet består av elva anslag och omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Två myndigheter verkar inom utgiftsområdet: Inspektionen för strategiska produkter och Svenska institutet.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-12 Beslut: 2008-12-15

Betänkande 2008/09:UU1 (pdf, 49 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2008/09:MJU7

Det finns hos Fiskeriverket och länsstyrelsen befattningshavare som har till uppgift att övervaka hur bestämmelser om fiske efterlevs. Det har uppstått en osäkerhet om fiskelagen ger stöd för befattningshavarna att ta fisk och annan egendom i beslag. Fiskelagen ändras därför så att det uttryckligen står att det är så. Lagändringen börjar gälla den 1 februari 2009.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-08 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:MJU7 (pdf, 155 kB)

Betänkande 2008/09:MJU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2009. Det område som får mest pengar är livsmedelsområdet, i första hand jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Utskottet har följt upp och analyserat regeringens redovisning av resultat för området livsmedelspolitik i budgetpropositionen. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i uppföljningen.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 7
Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-08 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:MJU2 (pdf, 523 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogbruk, fiske med anslutande näringar m.m.

Betänkande 2008/09:MJU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till miljö- och naturvård för 2009. De största anslagen går till åtgärder för biologisk mångfald, sanering och återställning av förorenade områden, miljöforskning och till Miljöbilspremie. Utskottet har gjort en fördjupad uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet. Utskottet har även gjort en ny uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för år 2009 när det gäller havsmiljö och följt upp resultatredovisningen för klimatområdet. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i båda uppföljningarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-08 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:MJU1 (pdf, 7605 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2008/09:FiU17

Regeringen får möjlighet att: Överlåta statens aktier i Venantius till Svensk Exportkredit. Ge Svensk Exportkredit ett kapitaltillskott på högst 3 miljarder kronor. Ge Almi Företagspartner ett kapitaltillskott på högst 2 miljarder kronor. Beslutet syftar till att få en bättre fungerande kreditförsörjning för företag och är ett led i arbetet med att hantera effekterna av den globala finanskrisen.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:FiU17 (pdf, 4500 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag

Betänkande 2008/09:UU9

De så kallade startprogrammen överförs från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, till Swedfund International AB, Swedfund. Startprogrammen är en form av utvecklingssamarbete som bedrivs genom att krediter ges till små och medelstora svenska företag som samarbetar med företag i ett antal utvecklingsländer samt vissa länder i Östeuropa som inte är med i EU.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-11-26 Beslut: 2008-11-26

Betänkande 2008/09:UU9 (pdf, 363 kB)

Betänkande 2008/09:UU8

Riksdagen beslutade att godkänna EU:s Lissabonfördrag. 243 ledamöter röstade ja och 39 röstade nej. Riksdagen godkände också den överlåtelse av beslutanderätt till EU som följer av Lissabonfördraget, genom en ändring i Sveriges anslutningslag till EU. EU:s stats- och regeringschefer enades 2007 om ett nytt EU-fördrag, Lissabonfördraget. För att fördraget ska börja gälla måste det ratificeras i alla EU:s medlemsstater. Lissabonfördraget innebär bland annat nya beslutsregler i EU:s ministerråd, färre EU-kommissionärer och en fast ordförande för stats- och regeringschefernas EU-toppmöten. Riksdagen konstaterar att EU:s medlemsstater med Lissabonfördraget kan agera effektivare i gränsöverskridande frågor. Lissabonfördraget är, enligt riksdagen, bättre än nu gällande fördrag och stärker EU på viktiga områden.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 8
Beredning: 2008-10-28 Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-11-20 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:UU8 (pdf, 1686 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lissabonfördraget

Betänkande 2008/09:FiU11

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skjuta till totalt 34 703 miljoner kronor till statsbudgeten för 2008. Pengarna ska bland annat gå till följande: Vägverket och Banverket får 25 299 miljoner kronor extra för att amortera av lånen för väginvesteringar och järnvägsinvesteringar. 6 413 miljoner kronor ska finansiera ökade räntekostnader för statsskulden. 1 755 miljoner kronor går till att redan i år korrigerar anslaget för aktivitets- och sjukersättningar till följd av att personer ska erhålla ålderspensionsrätt för 93 % i stället för 80 % av antagandeinkomsten från 2008. Försäkringskassan får ytterligare 250 miljoner kronor för hantering av den reformerade sjukskrivningsprocessen och ändringarna i sjukersättningen. Riksdagen godkände också riksdagsstyrelsens förslag om att anslaget för riksdagens ledamöter och partier ska få användas för utgifter som gäller klimatkompensation för flygresor.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FiU11 (pdf, 694 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tilläggsbudget 2 för 2008

Betänkande 2008/09:FiU1

Riksdagen sa ja till regeringens budgetproposition för 2009. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar: Sänkta skatter på arbete i form av bland annat ett tredje steg i jobbskatteavdraget och sänkta arbetsgivaravgifter. Den allmänna förskolan utvidgas till att omfatta även treåringar. Satsningar på fortbildning av förskollärare och barnskötare . Det införs en barnomsorgspeng för ökad valfrihet. En skolsatsning på mer än en halv miljard kronor de kommande tre åren. Satsningen gäller matematik, teknik och naturvetenskap, kompetensutveckling för lärare och resurser för uppföljning och utvärdering. Lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan utökas och kopplingen mellan arbetsliv och utbildning förstärks. Forskningen förstärks med 2,4 miljarder kronor 2009 och åren därefter förstärks forskningssatsningen ytterligare. Viktiga infrastrukturprojekt tidigareläggs för att bygga bort flaskhalsar, framför allt i vägnätet men även i järnvägsnätet. Satsningar på bland annat skolan, äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin ger tillsammans med sänkt arbetsgivaravgift kommunerna och landstingen cirka 20 miljarder mer under 2009-2011. Pensionärerna får sänkt skatt. Den så kallade skäliga nivån inom äldreförsörjningsstödet höjs liksom det särskilda bostadstillägget för pensionärer. Från 2010 satsas en miljard kronor per år på att ge patienterna ökad tillgänglighet till vård . •  Om budgetpropositionen 2009

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 10
Beredning: 2008-10-21 Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:FiU1 (pdf, 3381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Betänkande 2008/09:FiU15

Grunden för anslagsavräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter ändras från den 1 januari 2009. Det innebär att myndigheternas förvaltningsutgifter från och med budgetåret 2009 ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig och inte längre det budgetår till vilket utgiften hänför sig. Undantaget är förvaltningsutgifter för universitet och högskolor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med tillägget att de nya bestämmelserna även ska gälla för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Avsättningar för riksdagsledamöternas pensioner och inkomstgarantier ska dock undantas från bestämmelsen om kostnadsmässig anslagsavräkning.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:FiU15 (pdf, 643 kB)

Betänkande 2008/09:FiU7

Riksdagen har beslutat om ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt som gäller för kommuner och landsting. Idag har ersättning för moms som kommuner och landsting betalat kunnat utgå två gånger. För att förhindra dubbel kompensation ändras nu lagen så att ersättning bara kan betalas en gång. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2009 men tillämpas från och med 1 maj 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:FiU7 (pdf, 1519 kB)

Betänkande 2008/09:FiU6

Regeringen har lämnat en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2007. Regeringen redovisar dessutom en utvärdering av resultatet av fondernas strategiska beslut från start fram till 2007 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning den senaste femårsperioden. Trots begynnande konjunkturnedgång och oro på finansmarknaderna gav AP-fonderna (exklusive Sjunde AP-fonden) ett sammanlagt resultat på 36,6 miljarder kronor under 2007. Regeringens utvärdering visar liksom förra året att Fjärde AP-fondens långsiktiga avkastning är betydligt svagare än övriga buffertfonders. Finansutskottet uppmanade förra året regeringen att intensifiera uppföljningen av vidtagna och planerade åtgärder för att förbättra lönsamheten i Fjärde AP-fonden samt att fortsätta den inledda förnyelsen av styrelsen. Regeringen har utsett både en ny ordförande och en ny vice ordförande i styrelsen. Utskottet kommer att särskilt noga följa utvecklingen och resultaten av styrelseförändringarna och åtgärdsprogrammen i Fjärde AP-fonden. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FiU6 (pdf, 217 kB) Webb-tv debatt om förslag: AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007

Betänkande 2008/09:MJU5

Från och med den 31 december 2008 blir det enligt en EU-förordning förbjudet att importera, exportera och att släppa ut katt- och hundpäls på marknaden. Riksdagen sa ja till kompletteringar till EU-förordningen som bland annat innebär bestämmelser om rättsliga påföljder och tillsyn. Tillsynen kommer att skötas av Statens jordbruksverk.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-13 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:MJU5 (pdf, 431 kB)