Dokument & lagar (36 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC3

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör ärenden

1999-09-23

Betänkande 1998/99:AU9

En ny lag om utstationering av arbetstagare träder i kraft den 16 december 1999. Med utstationering avses vissa fall av gränsöverskridande anställningsförhållanden. Den nya lagen är föranledd av EG:s s.k. utstationeringsdirektiv. Syftet är att samordna medlemsstaternas lagstiftning så att det kan fastställas en kärna av tvingande regler för minimiskydd då företag låter egen personal från hemlandet tillfälligt arbeta i ett annat land där företaget utför t.ex. entreprenaduppdrag.


Justering: 1999-04-22 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:AU9 (doc, 75 kB)

Betänkande 1998/99:AU8

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utan dröjsmål föreslå en ändring i turordningsreglerna i anställningsskyddslagen så att undantag får göras för totalt två personer i företag med mindre än tio anställda. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (m, kd, mp).


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-21

Betänkande 1998/99:AU8 (doc, 207 kB)

Betänkande 1998/99:AU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna behandlar bl.a. frågan om tidsmässig begränsning av ersättningsrätten, den s.k. bortre parentesen, försäkringens finansiering, arbetsvillkoret, avstängningsregler och ersättning vid deltidsarbetslöshet. Motionerna avslog bl.a. med hänvisning till den projektgrupp som nyligen tillsatts av Näringsdepartementet med uppgift att utreda en framtida arbetslöshetsförsäkring.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:AU7 (doc, 189 kB)

Betänkande 1998/99:AU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 med förslag som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Motionerna behandlar bl.a. inriktningen av jämställdhetspolitiken, lönediskriminering och löneskillnader mellan kvinnor och män, attitydpåverkande insatser, kvotering, jämställdhetsmärkning, meriter vid ansökan om arbete eller utbildningsplats, mansrollen och insatser för kvinnor inom arbetsmarknadspolitiska program.


Justering: 1999-02-18 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:AU6 (doc, 209 kB)

Betänkande 1998/99:AU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om arbetstidsfrågor. Motionerna behandlar bl.a. frågor om arbetstidsförkortning och flexibilitet i regelsystemen. Även övertidsfrågan tas upp i motionerna.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-18

Betänkande 1998/99:AU5 (doc, 180 kB)

Betänkande 1998/99:AU4

Tre nya lagar mot diskriminering i arbetslivet träder i kraft den 1 maj 1999. Lagarna avser diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, av funktionshindrade och på grund av sexuell läggning. Förbudet mot diskriminering omfattar både rekryteringsförfarande och arbetsgivarens beslut om befordran, utbildning för befordran, tillämpning av löne- och andra anställningsvillkor, arbetsledningsbeslut och beslut om uppsägning, avskedande, permittering eller annan ingripande åtgärd. Arbetsgivare blir vidare skyldiga att utreda och åtgärda trakasserier arbetstagare emellan. Lagen mot etnisk diskriminering innehåller även regler om skyldighet för en arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Tre ombudsmän blir ansvariga för att lagen följs: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen och en nyinrättad myndighet, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Riksdagen beslutade att uppgifterna för DO utanför arbetslivet ska regleras i en särskild lag i stället för, som regeringen föreslagit, i förordning. Riksdagen gav dessutom regeringen i uppdrag att i ett framtida utredningsarbete på sikt överväga möjligheterna att samordna diskrimineringslagarna.


Justering: 1999-02-16 Debatt: 1999-03-03

Betänkande 1998/99:AU4 (doc, 593 kB)

Betänkande 1998/99:AU3

Riksdagen godkände 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens (ILO) stadga. Ändringen innebär en möjlighet till modernisering av ILO:s regelverk.


Justering: 1998-11-12 Debatt: 1998-11-26

Betänkande 1998/99:AU2

Riksdagen godkände, med vissa kompletteringar, regeringens förslag om mål och inriktning för storstadspolitiken. Det första av de båda målen ska vara att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt; storstadspolitiken bör därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet. Det andra målet bör enligt riksdagen göras tydligare och kompletteras med orden diskriminerande respektive jämställda . Det andra målet bör därmed vara följande: att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.


Justering: 1998-11-12 Debatt: 1998-11-26

Betänkande 1998/99:AU1

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens budgetförslag för kontantstödet vid arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiken, arbetslivet, jämställdhetsområdet och statliga arbetsgivarfrågor. Försöksverksamheten med den s.k. aktivare användningen av arbetslöshetsersättningen förlängs t.o.m. utgången av september 1999. Arbetsförmedlingarna får resurser för tillfällig personalförstärkning. Åtgärderna arbetsplatsintroduktion (API) och Arbetslivsutveckling (ALU) ersätts av en ny åtgärd, arbetspraktik. Den som anordnar praktiken ska, enligt regeringens förslag, betala ett finansieringsbidrag till staten på 3 000 kr per månad och deltagare med undantag för vissa grupper deltagare och för anordnare som är ideella organisationer. Riksdagen beslutade om ytterligare ett undantag. Ett lägre finansieringsbidrag, 1 000 kr, ska gälla för deltagare som varit långtidsinskrivna när anordnaren är staten, en kommun eller ett landsting. Offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) kommer att fasas ut. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med anledning av detta: Arbetsmarknadsåtgärderna ska kunna anpassas särskilt för de äldre, t.ex. genom längre anvisningstider eller genom att en åtgärd avlöses av en annan. Riksdagen ställde sig bakom övriga regeringsförslag: Flyttningsbidrag för arbetslösa som söker arbete i övriga nordiska länder. Förstärkt försäkringsskydd för den som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Egenföretagare med stora kommunikationssvårigheter kan få ett förhöjt bidrag till arbetsbiträde. JämO får en förstärkning med 2 miljoner kronor för tillsynen av jämställdhetslagens regler om löneskillnader.


Justering: 1998-11-26 Debatt: 1998-12-17

Betänkande 1993/94:AU26


Justering: 1994-06-10 Debatt: 1994-06-11

Betänkande 1993/94:AU25


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-18

Betänkande 1993/94:AU24


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-18

Betänkande 1993/94:AU23


Justering: 1994-04-19 Debatt: 1994-05-04

Betänkande 1993/94:AU21


Justering: 1994-02-22 Debatt: 1994-03-02

Betänkande 1993/94:AU20


Justering: 1994-02-17

Betänkande 1993/94:AU19


Justering: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:AU18


Justering: 1994-06-07 Debatt: 1994-06-09

Betänkande 1993/94:AU17


Justering: 1994-04-14 Debatt: 1994-05-04

Paginering