Dokument & lagar (11 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC9

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 MJU Miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i

1999-09-08

Betänkande 1998/99:MJU10

Riksdagen lade till handlingarna en skrivelse från regeringen som är avsedd att ge en samlad bild av regeringens politik för hantering av avfall. Avfallsstrategin innehåller en redogörelse för regeringens mål och policy för avfallshanteringen de närmaste åren.


Justering: 1999-04-20 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:MJU9

En ny epizootilag och en särskild zoonoslag träder i kraft den 1 oktober 1999. Lagarna innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder, kontroll och bekämpning av smittsamma djursjukdomar. Riksdagen beslutade vidare om vissa förändringar i lagen om provtagning på djur, m.m.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-19

Betänkande 1998/99:MJU9 (doc, 120 kB)

Betänkande 1998/99:MJU8

Den 1 mars 1999 införs en övergångsperiod om en och en halv månad mellan sommar- och vintersäsongerna för bensin när det gäller gränsvärden för ångtryck och mängd förångat bränsle vid 100°C.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:MJU8 (doc, 70 kB)

Betänkande 1998/99:MJU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om jordbruk och trädgårdsnäring. Motionerna behandlar bl.a. den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, förslagen i Agenda 2000, inriktningen av den svenska jordbrukspolitiken, konkurrensvillkor, regionala stöd och strukturstöd samt den svenska trädgårdsnäringens utveckling.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:MJU7 (doc, 452 kB)

Betänkande 1998/99:MJU6

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om bl.a. 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och en ny struktur i arbetet med miljömålen. Riksdagen fastställer de nationella miljökvalitetsmålen medan regeringen utformar förslag till de delmål som behövs för det fortsatta arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Med anledning av motionsförslag (m, kd, v, c, fp och mp) gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med redovisning och förslag även beträffande delmålen. Riksdagen ställde sig vidare bakom regeringens förslag om riktlinjer för resurseffektivitet och för samhällsplaneringen. Regeringen föreslår i propositionen att ett förbud mot användning av blyhagel vid all jakt och i stort sett allt skytte införs fr.o.m. den 1 januari 2000. Med anledning av motionsförslag (m) gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att förbudet, i avvaktan på utvecklingen av fullgoda alternativ, ska förenas med en möjlighet till vissa dispenser.


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:MJU6 (doc, 726 kB)

Betänkande 1998/99:MJU5

Riksdagen beslutade om en ändring i foderlagen. Ändringen hänger samman med ett tidigare riksdagsbeslut om att utvidga foderlagen. Den nu beslutade ändringen har vilat i avvaktan på eventuella synpunkter från övriga medlemsländer inom EU. (Se även 1997/98:JoU22 .)


Justering: 1998-11-17

Betänkande 1998/99:MJU4

En ny lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner träder i kraft den 1 januari 1999. Den nya lagen ska tillämpas på mobila maskiner som släpps ut på marknaden från och med den tidpunkten. I lagen regleras avgasutsläpp samt i vissa fall bullernivåer för mobila maskiner. Den nya lagstiftningen är föranledd av nya EG-regler i det s.k. arbetsmaskinsdirektivet. Lagen är en ramlag och har utformats för att göra det möjligt att införa avgas- och bullerkrav även på andra typer av motorer till mobila maskiner än sådana som omfattas av direktivet.


Justering: 1998-11-17 Debatt: 1998-11-26

Betänkande 1998/99:MJU3

Skogsvårdslagen ändras på ett antal punkter med syftet att snabbare och mer effektivt nå de mål som riksdagen satte upp i 1993 års skogspolitiska beslut. Ändringarna innebär bl.a. preciseringar av kraven på skogsföryngring och miljöhänsyn. Bestämmelserna om krav på säkerhet för återväxtåtgärder efter avverkning skärps. Det införs krav på att det för varje brukningsenhet ska finnas en redovisning av hur skogen ser ut och vilka natur- och kulturmiljövärden som har registrerats för brukningsenheten. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1999. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera effekterna av vissa bestämmelser i jordförvärvslagen m.m. för att komma till rätta med problemen med oseriösa former av skogsbruk. Ställningstagandet gjordes med anledning av tre motioner (s, v, c).


Justering: 1998-11-12 Debatt: 1998-11-26

Betänkande 1998/99:MJU3 (doc, 212 kB)

Betänkande 1998/99:MJU2

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för allmän miljö- och naturvård. Prioriterade områden är införandet av miljöbalken och arbetet med att uppnå de nya föreslagna miljökvalitetsmålen och målen för ekologiskt hållbar utveckling. Åtgärder för att främja den biologiska mångfalden prioriteras genom förstärkning av medlen för inköp av värdefulla naturområden, främst skogsmark. Resurserna för miljöövervakning förstärks liksom resurserna för sanering och återställning av förorenade områden. Myndigheternas arbete med avvecklingen av de båda reaktorerna i Barsebäck kommer att fortsätta och intensifieras under 1999.


Justering: 1998-12-03 Debatt: 1998-12-18

Betänkande 1998/99:MJU1

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för jord- och skogsbruk m.m. Anslagen för utgiftsområdet minskar med ca 1,75 miljarder kronor jämfört med 1998. Utfallet 1997 liksom prognosen för 1998 visar att utgifterna överskattats, framför allt utgifter som finansieras av EU. De minskade anslagen är alltså inte resultatet av några besparingsåtgärder. Riksdagens beslut innebär bl.a. att en ny myndighet för ekonomiska analyser av jordbrukspolitiken inrättas och att det görs en ytterligare satsning på exportfrämjande åtgärder. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får ytterligare medel dels för kompletterande utbildning för utländska veterinärer, dels för delfinansiering av en ny djurskyddsprofessur. Ytterligaren medel ges för ersättning för viltskador.


Justering: 1998-12-03 Debatt: 1998-12-18