Dokument & lagar (777 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCE

Vissa uppgifter om utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 UbU Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet

1999-09-13

utskottsdokument 1998/99:CCF

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 UU Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands

1999-11-14

utskottsdokument 1998/99:CCD

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjö- och lufttransporter, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1999-09-30

utskottsdokument 1998/99:CCC

Socialutskottets verksamhet  riksmötet 1998/99 1998/99 SoU Arbetsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska

1999-09-23

utskottsdokument 1998/99:CCB

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 SfU Beredningsområde Utskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålders-pensionssystemet inkomstpension, premiepension och garantipensionUtskottet bereder

1999-09-13

utskottsdokument 1998/99:CCA

Näringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 NU Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik,

1999-09-17

utskottsdokument 1998/99:CC9

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 MJU Miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i

1999-09-08

utskottsdokument 1998/99:CC7

Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 KrU Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder

1999-06-18

utskottsdokument 1998/99:CC8

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

1999-08-16

utskottsdokument 1998/99:CC6

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 JuU Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller

1999-10-21

utskottsdokument 1998/99:CC5

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret.

1999-09-24

utskottsdokument 1998/99:CD0

Vissa uppgifter om finansutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FiU Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Utskottet bereder dessutom ärenden om ramar för utgiftsområden

1999-08-25

utskottsdokument 1998/99:CC4

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall

1999-09-14

utskottsdokument 1998/99:CC3

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör ärenden

1999-09-23

Betänkande 1998/99:UbU12

Riksdagen lade till handlingarna Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för 1998 och Riksdagens revisorers berättelse angående granskningen av fondens verksamhet under 1998.


Justering: 1999-04-27 Debatt: 1999-05-06

Betänkande 1998/99:UbU12 (doc, 71 kB)

Betänkande 1998/99:UbU11

Riksdagen avslog motioner främst från allmänna motionstiden 1998 om skolfrågor. Motionerna handlar om grundskolans omfattning, olika organisatoriska frågor, utvärdering, tillsyn, skolans värdegrund, mobbning, undervisning om alkohol, narkotika och tobak och andra läroplans- och kursplaneanknutna frågor, modersmålsundervisning, sfi, betyg, fristående skolor, personal, elevvård, arbetsmiljö, kvalificerad yrkesutbildning m.m.


Justering: 1999-04-27 Debatt: 1999-05-06

Betänkande 1998/99:UbU11 (doc, 365 kB)

Betänkande 1998/99:UbU10

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om förskoleverksamhet. Motionerna rör bl.a. rätten att delta i förskoleverksamhet, valfrihet och alternativa former av förskoleverksamhet, förskolans läroplan och personalen i förskolan.


Justering: 1999-04-22 Debatt: 1999-05-06

Betänkande 1998/99:UbU10 (doc, 149 kB)

Betänkande 1998/99:UbU9

Riksdagen godkände regeringens förslag om fristående förskoleklass. Förslaget innebär att utbildning i förskoleklass som anordnas av godkända fristående skolor ska godkännas av Skolverket och stå under tillsyn av verket. När det gäller andra enskilda huvudmän som vill anordna förskoleklass ska liksom hittills kommunen pröva frågan om godkännande av utbildningen och ha tillsyn över denna. Riksdagen ställde sig vidare bakom regeringens förslag att de svenska utlandsskolorna, efter prövning av Skolverket, ska kunna få statsbidrag för utbildning som motsvarar förskoleklassen.


Justering: 1999-04-22 Debatt: 1999-05-06

Betänkande 1998/99:UbU9 (doc, 173 kB)

Betänkande 1998/99:UbU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om studiesociala frågor. Motionerna behandlar studiebidraget i studiehjälpen, studiestödet till elever i gymnasiesärskolan, timersättning vid sfi, möjligheten för anställda att få särskilt utbildningsbidrag, samordning av antagning och studiefinansiering inom Kunskapslyftet, personskadeförsäkring för studerande, behovet av en övergripande studiesocial utredning samt finansiering av vidareutbildning genom utbildningskonto.


Justering: 1999-04-15 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:UbU8 (doc, 104 kB)

Betänkande 1998/99:UbU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om högskolefrågor. Motionerna behandlar övergripande frågor om högskolan, institutionell organisation, allmänna forskningsfrågor, forskning och utbildning inom vissa områden, lokalisering av viss utbildning och/eller forskning, lärarna och pedagogiken i högskolan, studieorganisatoriska frågor, tillträdesfrågor, andra studentfrågor m.m.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-25

Betänkande 1998/99:UbU7 (doc, 343 kB)