Dokument & lagar (132 träffar)

Betänkande 2008/09:CU14

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om associationsrättsliga frågor. Skälet att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om företagsformer och revisionspliktens omfattning, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera, regelverket som rör budplikt samt lagen om ekonomiska föreningar.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2008-12-02 Debatt: 2009-01-21 Beslut: 2009-01-21

Betänkande 2008/09:CU14 (pdf, 78 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor

Betänkande 2008/09:CU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik för 2009. De största anslagen går till räntebidrag med mera, Lantmäteriet, Boverket och Konsumentverket.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 14
Beredning: 2008-11-13 Justering: 2008-12-02 Debatt: 2008-12-11 Beslut: 2008-12-15

Betänkande 2008/09:CU1 (pdf, 383 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Betänkande 2008/09:MJU7

Det finns hos Fiskeriverket och länsstyrelsen befattningshavare som har till uppgift att övervaka hur bestämmelser om fiske efterlevs. Det har uppstått en osäkerhet om fiskelagen ger stöd för befattningshavarna att ta fisk och annan egendom i beslag. Fiskelagen ändras därför så att det uttryckligen står att det är så. Lagändringen börjar gälla den 1 februari 2009.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-08 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:MJU7 (pdf, 155 kB)

Betänkande 2008/09:MJU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2009. Det område som får mest pengar är livsmedelsområdet, i första hand jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Utskottet har följt upp och analyserat regeringens redovisning av resultat för området livsmedelspolitik i budgetpropositionen. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i uppföljningen.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 7
Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-08 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:MJU2 (pdf, 523 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogbruk, fiske med anslutande näringar m.m.

Betänkande 2008/09:MJU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till miljö- och naturvård för 2009. De största anslagen går till åtgärder för biologisk mångfald, sanering och återställning av förorenade områden, miljöforskning och till Miljöbilspremie. Utskottet har gjort en fördjupad uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet. Utskottet har även gjort en ny uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för år 2009 när det gäller havsmiljö och följt upp resultatredovisningen för klimatområdet. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i båda uppföljningarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-08 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:MJU1 (pdf, 7605 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2008/09:CU9

Reglerna om fusioner, sammanslagningar, och delningar av aktiebolag samt fusioner av försäkringsbolag ändras från den 31 december 2008. Ändringarna innebär att den revisorsgranskning som ska ske av en fusionsplan respektive delningsplan får förenklas om samtliga aktieägare i berörda bolag går med på det. Genom ändringarna anpassas svensk lag till gällande EG-rätt. De nya reglerna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen beslutade hösten 2004 ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-20 Debatt: 2008-12-03 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:CU9 (pdf, 606 kB)

Betänkande 2008/09:FiU17

Regeringen får möjlighet att: Överlåta statens aktier i Venantius till Svensk Exportkredit. Ge Svensk Exportkredit ett kapitaltillskott på högst 3 miljarder kronor. Ge Almi Företagspartner ett kapitaltillskott på högst 2 miljarder kronor. Beslutet syftar till att få en bättre fungerande kreditförsörjning för företag och är ett led i arbetet med att hantera effekterna av den globala finanskrisen.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:FiU17 (pdf, 4500 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag

Betänkande 2008/09:CU8

Hyresnämnden ska i fortsättningen kunna ge tillstånd till andrahandsuthyrning när en hyresgäst på grund av längre utlandsvistelse eller studier på annan ort vill hyra ut sin lägenhet. I dag kan den som har tagit ut en oskälig andrahandshyra bli återbetalningsskyldig upp till två år bakåt i tiden. Den tiden förkortas nu till ett år. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2009. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-11-26 Beslut: 2008-11-26

Betänkande 2008/09:CU8 (pdf, 629 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om andrahandsupplåtelse

Betänkande 2008/09:FiU11

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skjuta till totalt 34 703 miljoner kronor till statsbudgeten för 2008. Pengarna ska bland annat gå till följande: Vägverket och Banverket får 25 299 miljoner kronor extra för att amortera av lånen för väginvesteringar och järnvägsinvesteringar. 6 413 miljoner kronor ska finansiera ökade räntekostnader för statsskulden. 1 755 miljoner kronor går till att redan i år korrigerar anslaget för aktivitets- och sjukersättningar till följd av att personer ska erhålla ålderspensionsrätt för 93 % i stället för 80 % av antagandeinkomsten från 2008. Försäkringskassan får ytterligare 250 miljoner kronor för hantering av den reformerade sjukskrivningsprocessen och ändringarna i sjukersättningen. Riksdagen godkände också riksdagsstyrelsens förslag om att anslaget för riksdagens ledamöter och partier ska få användas för utgifter som gäller klimatkompensation för flygresor.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FiU11 (pdf, 694 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tilläggsbudget 2 för 2008

Betänkande 2008/09:FiU1

Riksdagen sa ja till regeringens budgetproposition för 2009. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar: Sänkta skatter på arbete i form av bland annat ett tredje steg i jobbskatteavdraget och sänkta arbetsgivaravgifter. Den allmänna förskolan utvidgas till att omfatta även treåringar. Satsningar på fortbildning av förskollärare och barnskötare . Det införs en barnomsorgspeng för ökad valfrihet. En skolsatsning på mer än en halv miljard kronor de kommande tre åren. Satsningen gäller matematik, teknik och naturvetenskap, kompetensutveckling för lärare och resurser för uppföljning och utvärdering. Lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan utökas och kopplingen mellan arbetsliv och utbildning förstärks. Forskningen förstärks med 2,4 miljarder kronor 2009 och åren därefter förstärks forskningssatsningen ytterligare. Viktiga infrastrukturprojekt tidigareläggs för att bygga bort flaskhalsar, framför allt i vägnätet men även i järnvägsnätet. Satsningar på bland annat skolan, äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin ger tillsammans med sänkt arbetsgivaravgift kommunerna och landstingen cirka 20 miljarder mer under 2009-2011. Pensionärerna får sänkt skatt. Den så kallade skäliga nivån inom äldreförsörjningsstödet höjs liksom det särskilda bostadstillägget för pensionärer. Från 2010 satsas en miljard kronor per år på att ge patienterna ökad tillgänglighet till vård . •  Om budgetpropositionen 2009

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 10
Beredning: 2008-10-21 Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:FiU1 (pdf, 3381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Betänkande 2008/09:FiU15

Grunden för anslagsavräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter ändras från den 1 januari 2009. Det innebär att myndigheternas förvaltningsutgifter från och med budgetåret 2009 ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig och inte längre det budgetår till vilket utgiften hänför sig. Undantaget är förvaltningsutgifter för universitet och högskolor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med tillägget att de nya bestämmelserna även ska gälla för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Avsättningar för riksdagsledamöternas pensioner och inkomstgarantier ska dock undantas från bestämmelsen om kostnadsmässig anslagsavräkning.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:FiU15 (pdf, 643 kB)

Betänkande 2008/09:FiU7

Riksdagen har beslutat om ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt som gäller för kommuner och landsting. Idag har ersättning för moms som kommuner och landsting betalat kunnat utgå två gånger. För att förhindra dubbel kompensation ändras nu lagen så att ersättning bara kan betalas en gång. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2009 men tillämpas från och med 1 maj 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:FiU7 (pdf, 1519 kB)

Betänkande 2008/09:FiU6

Regeringen har lämnat en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2007. Regeringen redovisar dessutom en utvärdering av resultatet av fondernas strategiska beslut från start fram till 2007 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning den senaste femårsperioden. Trots begynnande konjunkturnedgång och oro på finansmarknaderna gav AP-fonderna (exklusive Sjunde AP-fonden) ett sammanlagt resultat på 36,6 miljarder kronor under 2007. Regeringens utvärdering visar liksom förra året att Fjärde AP-fondens långsiktiga avkastning är betydligt svagare än övriga buffertfonders. Finansutskottet uppmanade förra året regeringen att intensifiera uppföljningen av vidtagna och planerade åtgärder för att förbättra lönsamheten i Fjärde AP-fonden samt att fortsätta den inledda förnyelsen av styrelsen. Regeringen har utsett både en ny ordförande och en ny vice ordförande i styrelsen. Utskottet kommer att särskilt noga följa utvecklingen och resultaten av styrelseförändringarna och åtgärdsprogrammen i Fjärde AP-fonden. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FiU6 (pdf, 217 kB) Webb-tv debatt om förslag: AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007

Betänkande 2008/09:MJU5

Från och med den 31 december 2008 blir det enligt en EU-förordning förbjudet att importera, exportera och att släppa ut katt- och hundpäls på marknaden. Riksdagen sa ja till kompletteringar till EU-förordningen som bland annat innebär bestämmelser om rättsliga påföljder och tillsyn. Tillsynen kommer att skötas av Statens jordbruksverk.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-13 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:MJU5 (pdf, 431 kB)

Betänkande 2008/09:CU7

Den 1 mars 2009 blir det möjligt att utfärda s.k. elektroniska företagsinteckningsbrev. En företagsinteckning är en inteckning av lös egendom inom näringsverksamhet som exempelvis varor, möbler eller inventarier. Idag finns själva förteckningsbeviset enbart pappersform. Nu ska det bli möjligt att digitalisera både beviset och hanteringen. Företagsinteckningsbreven kommer att registreras i ett särskilt register hos Bolagsverket.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:CU7 (pdf, 1715 kB)

Betänkande 2008/09:CU6

Riksdagen säger ja till inrättandet av ett Europeiskt småmålsförfarande. Ett småmål är en tvist mellan parter där värdet på det som yrkas inte överstiger ett halvt basbelopp, ca 20.000 kronor. Syftet är att förenkla handläggningen och sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister inom EU. En dom i ett europeiskt småmål ska erkännas och kunna verkställas av alla EU-länder. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:CU6 (pdf, 4615 kB)

Betänkande 2008/09:CU5

Från och med den 1 januari 2009 blir det möjligt för företag att använda lös egendom som säkerhet för lån i näringsverksamhet. Syftet är att göra det lättare för företag att låna pengar med större säkerhet. Den nya rätten till säkerhet som kallas företagshypotek ersätter den s.k. företagsinteckningen som infördes 2004. Den lösa egendomen omfattar inte kassa och bankmedel. Riksdagen sade också ja till att avskaffa statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:CU5 (pdf, 4621 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om företagshypotek

Betänkande 2008/09:MJU6

Kommunerna blir den 1 januari 2009 skyldiga att på begäran av länstyrelsen lämna ut uppgifter som kan vara av betydelse för djurskyddsverksamheten inom ett län. Ansvaret för djurskyddsverksamheten flyttas då över från kommunerna till länstyrelsen. För att övergången av ansvaret för djurskyddet ska ske smidigt har riksdagen beslutat att kommunerna är skyldiga att lämna ut arkivuppgifter om tillsyn och kontroll på länstyrelsens begäran.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-28 Debatt: 2008-11-13 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:MJU6 (pdf, 147 kB)

Betänkande 2008/09:FiU16

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till stabilitetsstärkande åtgärder för det finansiella systemet. Beslutet ger staten möjlighet att ingripa kraftfullt mot störningar i den finansiella sektorns funktionssätt. Regeringen ska med kort varsel kunna lämna stöd i olika former till svenska banker och andra kreditinstitut. Staten ska ställa krav på bankerna så att: Bankernas eget ansvar bevaras. Statens långsiktiga kostnader för stödet minimeras. Det i första hand är bankerna och dess ägare som står för eventuella förluster. Staten som regel får ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande. Ett tidsbegränsat program ska garantera upplåningen i alla de banker som väljer att ingå i garantisystemet. En särskild stabilitetsfond inrättas. Riksdagen skärpte kraven på regeringen att informera riksdagen om vilka åtgärder som genomförs.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Justering: 2008-10-28 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:FiU16 (pdf, 2119 kB)

Betänkande 2008/09:FiU14

Den statliga insättningsgarantin höjs från 250 000 till 500 000 kronor. Insättningsgarantin ska täcka alla slag av insättningar på bankkonton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar skydd för kundernas insättningar i bland annat banker om banken skulle gå i konkurs. Regeringen får vidare möjlighet att utvidga garantin till utländska kreditinstitut med filial i Sverige så att insättare kan få en ersättning som motsvarar vad som skulle ha betalats ut enligt insättningsgarantin i institutets hemland. Ändringarna i insättningsgaranti ska gälla från den 6 oktober 2008.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-10-23 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:FiU14 (pdf, 1896 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvidgning av insättningsgarantin