Dokument & lagar (267 träffar)

Omröstning 2008/09:CU32p1 Allmännyttans villkor

Votering: betänkande 2008/09:CU32 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 1 Allmännyttans villkor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C245, 2008/09:C258, 2008/09:C300 yrkandena 1, 2 och 10, 2008/09:C369 och 2008/09:C439 yrkandena 4, 5, 7 och 8. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU32p6 Behovet av hyreslägenheter

Votering: betänkande 2008/09:CU32 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 6 Behovet av hyreslägenheter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C257, 2008/09:C279 yrkande 2, 2008/09:C406 yrkande 2 och 2008/09:C439 yrkande 1. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja

2009-05-20

Omröstning 2008/09:CU32p7 Äldres boende

Votering: betänkande 2008/09:CU32 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 7 Äldres boende Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C228, 2008/09:C237, 2008/09:C243, 2008/09:C251, 2008/09:C252, 2008/09:C314, 2008/09:C331 yrkandena 1-3, 2008/09:C445 och 2008/09:So554 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan

2009-05-20

Omröstning 2008/09:MJU26p3 Flygets miljöpåverkan

Votering: betänkande 2008/09:MJU26 Flyget i utsläppshandeln, förslagspunkt 3 Flygets miljöpåverkan Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ15 yrkandena 4-6. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 104 0 26 m 78 0 0 19 c 22

2009-05-14

Omröstning 2008/09:MJU26p2 Flyget i den framtida utsläppshandeln

Votering: betänkande 2008/09:MJU26 Flyget i utsläppshandeln, förslagspunkt 2 Flyget i den framtida utsläppshandeln Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ14, 2008/09:MJ15 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:MJ17 yrkande 23. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2009-05-14

Omröstning 2008/09:MJU24p4 Djurombudsman m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU24 Djurskyddskontrollregister m.m.förslagspunkt 4 Djurombudsman m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ458 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 0 0 28 m 77 0 0 20 c 22

2009-05-14

Omröstning 2008/09:MJU24p10 Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur

Votering: betänkande 2008/09:MJU24 Djurskyddskontrollregister m.m.förslagspunkt 10 Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ281, 2008/09:MJ373 och 2008/09:MJ501 yrkande 1. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-05-14

Omröstning 2008/09:FiU25p1 Avveckling av myndigheter

Votering: betänkande 2008/09:FiU25 Statlig förvaltning, förslagspunkt 1 Avveckling av myndigheter Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi13 och lägger redogörelse 2008/09:RRS12 till handlingarna. Datum: 2009-05-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-05-13

Betänkande 2008/09:FiU41

Vasallen AB är ett statligt bolag som utvecklar nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter. Bolaget får nu ett utvidgat uppdrag som innebär att det på kommersiella villkor ska kunna göra kompletterande förvärv och utveckla fastigheter som ägs av staten och av företag med statligt ägande för att senare sälja fastigheterna. Om det finns särskilda skäl ska Vasallen kunna genomföra kompletterande förvärv också av andra aktörer. Vidare överlåts samtliga aktier i Kasernen Fastighetsaktiebolag till Vasallen AB.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2009-05-05 Justering: 2009-05-12 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:FiU41 (pdf, 72 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag

Betänkande 2008/09:FiU28

Riksrevisionen har lämnat sin årsredovisning för 2008 till riksdagen. Riksrevisionen redovisar också i en rapport resultatet av 2009 års uppföljning av granskningsrapporter och revisionsberättelser med invändning. Finansutskottet konstaterar att Riksrevisionen har utvecklat redovisningen i årsredovisningen av i vilken utsträckning man uppnår de uppsatta målen. Utskottet välkomnar den utvecklade redovisningen och det fortsatta utvecklingsarbetet. Utskottet tycker också att uppföljningsrapporten är mycket värdefull. Riksdagen avslutade ärenden med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-06-10

Betänkande 2008/09:FiU28 (pdf, 75 kB)

Betänkande 2008/09:MJU27

Det ska bli lättare att bygga vindkraftverk. I dag måste vindkraftverk av en viss storlek innan de uppförs prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Prövningen handlar i båda fallen till stor del om samma frågor. Från den 1 augusti 2009 försvinner kraven på detaljplan och bygglov om ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Då kan tiden för handläggning av ärenden kortas och snabbas på. Det ska dock fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Det blir vidare ändringar i förbudet att uppföra vindkraftverk inom den obrutna kusten.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Beredning: 2009-04-16 Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:MJU27 (pdf, 1227 kB) Webb-tv debatt om förslag: Prövning av vindkraft

Betänkande 2008/09:FiU31

Säljstödjande finansiering ska under vissa förutsättningar undantas från tillståndsplikt enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Säljstödjande finansiering innebär att ett företag i en koncern tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av varor och tjänster som framställs eller säljs av ett annat företag i samma koncern. Vidare ska företag som indirekt lånar upp medel från allmänheten för sin kreditgivningsverksamhet inte längre anses driva tillståndspliktig finansieringsrörelse. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:FiU31 (pdf, 199 kB)

Betänkande 2008/09:FiU30

Företag som driver börsverksamhet ska inte få införa regler som är alltför betungande för de noterade företagen och deltagarna. En lagändring innebär att en börs i sitt regelverk inte får ställa krav som med hänsyn till regelns ändamål, EG-rätten och övriga omständigheter är oskäliga. Bakgrunden är att den svenska värdepappersmarknaden har blivit alltmer internationaliserad. Syftet är att förhindra att oskäliga krav ställs på noterade företag och deltagare som en följd av negativ regelpåverkan från utlandet. Lagändringen började gälla den 1 juli 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:FiU30 (pdf, 122 kB)

Betänkande 2008/09:CU33

Riksdagen sa nej till motioner om hyresrätt och bostadsrätt från den allmänna motionstiden 2008. Motionerna tar upp frågor om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning. När det gäller det framtida hyressättningssystemet hänvisar riksdagen till pågående arbete inom Regeringskansliet och framhåller samtidigt ett initiativ som nyligen tagits av två av bostadshyresmarknadens organisationer.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 14
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-14 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:CU33 (pdf, 283 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hyresrätt och bostadsrätt m.m.

Betänkande 2008/09:CU29

En lagregel införs som anger att en energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet om detta har ett gemensamt värmesystem. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2009. Den ska dock tillämpas för tiden från den 1 maj 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:CU29 (pdf, 49 kB)

Omröstning 2008/09:CU34p4 Obeställd reklam och telefonförsäljning

Votering: betänkande 2008/09:CU34 Konsumentfrågor, förslagspunkt 4 Obeställd reklam och telefonförsäljning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C202, 2008/09:C303, 2008/09:C335, 2008/09:C343, 2008/09:C353 yrkande 1, 2008/09:C390 yrkandena 1-3, 2008/09:C404 och 2008/09:C405. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU34p8 Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Votering: betänkande 2008/09:CU34 Konsumentfrågor, förslagspunkt 8 Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju466 yrkande 7, 2008/09:C274 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C355, 2008/09:C370, 2008/09:C390 yrkandena 4, 5 och 7 samt 2008/09:A395 yrkande 36. Datum: 2009-05-06 Omröstning i

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU34p7 Reklam riktad till barn

Votering: betänkande 2008/09:CU34 Konsumentfrågor, förslagspunkt 7 Reklam riktad till barn Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C261 yrkandena 1 och 4-7 samt 2008/09:C372. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0 24 m

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU31p7 Tomträtt

Votering: betänkande 2008/09:CU31 Fastighetsrätt, förslagspunkt 7 Tomträtt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C301, 2008/09:C302, 2008/09:C323, 2008/09:C338 och 2008/09:C406 yrkande 4. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU26p3 Förbehållsbeloppet vid utmätning

Votering: betänkande 2008/09:CU26 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 3 Förbehållsbeloppet vid utmätning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C450 och 2008/09:C462. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m

2009-05-06